МЕНИ

Насловна » Aдресни регистар

Aдресни регистар

Значај пројекта и проблем на који се утиче

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара поред Централног регистра становништва, Регистра привредних друштава и регистра непокретности.
Према подацима Министарства унутрашњих послова 3.028.020 грађана има пријављено пребивалиште у улицама без одређеног кућног броја, од чега је 2.676.898 грађана пријављено на адресама за које није одређен ни назив улице (познато као „нема улице бб“). Републички геодетски завод надлежан је за вођење Адресног регистра, али се упис адреса може извршити тек након давања назива улица од стране јединица локалних самоуправа. Највећи број општина и градова овај поступак спроводи нередовно, како због различитог тумачења прописа тако и због неажурности у раду.
Велики број државних и локалних органа и служби, због овакве праксе, креирао је интерне регистре адреса како би могли да комуницирају са странкама, али овака ситуација онемогућава интероперабилност и ажурирање података. Као последица тога, у различитим евиденцијама могу се за исто физичко или правно лице појавити различите адресе. Након ажурирања података у регистру на целој територији, постојаће јединствен регистар који ће сви органи бити у обавези да користе и који ће се централизовано водити. Илустрације ради, да су подаци о адресама ажурни не бисмо имали редове за здравствене картице јер би свим грађанима биле достављене на кућну адресу.
Из ових разлога крајем прошле године Влада Србије формирала је Координационо тело за унапређење Адресног регистра које укључује сва релевантна министарства и организације. Као пилот град одабрана је Лозница, а Републички геодетски завод је на основу ортофото снимака и према локално обичајним именима (на основу података достављених од стране ЈП „Пошта Србије“)  припремио предлоге назива за све улице на територији Лознице. Градска скупштина је именовала нових 677 улица и држава је определила 5 милиона динара за финансирање таблица и бројева како би сви објекти у овом граду били обележени.
Процена је да на територији Србије нешто више од 47.000 назива улица и милион кућних бројева. Грађанима којима буде додељен нов назив или мењан назив улица и броја, биће одређен довољно разуман рок да промену ураде и у својим документима. Процена је да ће укупни трошкови ажурирања регистра и обележавања улица и кућних бројева износити 5 милиона евра.

 

Методологија рада

Пројекат обележавања Србије се реализује у три фазе.

Фаза I – именовање улица и објеката

Као што је претходно истакнуто, за вођење адресног регистра надлежан је Републички геодетски завод, али упис адреса врши се на основу формалних одлука јединица локалних самоуправа о давању назива улица. Највећи број општина и градова нису ажурни у овом послу, а они су једини који могу давати називе улицама.
Оперативни пројектни тим је израдио план и динамику ажурирања Адресног регистра по градовима и општинама Србије. Током 2018. године биће организовано 9 регионалних састанака, на којима ће пројектни Тим, састављен од представника Кабинета председнице Владе, МДУЛС-а, МГСИ-а, РГЗ-а и СКГО-а, представити методологију и рокове за давање назива улица представницима градова и општина (динамика рада се налази у прилогу 1).
Републички геодетски завод, као орган надлежан за израду елабората улица и кућних бројева, сукцесивно ће их достављати јединицама локалних самоуправа на одлучивање. ЈЛС су дужне да формирају Комисије за давање назива улица и Министарству државне управе и локалне самоуправе, у најкраћем року, доставе предлоге на мишљење и спроведу целокупан процес како би називи нових улица били усвојени на седници Скупштина и објављени у Службеном Гласнику.

Предвиђена динамика рада:

 • РГЗ у року од 15 дана након презентације објављује елаборате на свој северу и дотавља ЈЛС параметре за приступ
 • ЈСЛ у року од 15 дана након преузимања елабората, предлоге назива улица доставља надлежном органу на сагласност (Министарству односно Покрајинском секретаријату) и Националном савету националних мањина чији језик је у службеној употреби на територији ЈЛС 
 • МДУЛС у року од 10 дана доставља сагласност на предлоге улица
 • Национални савети националних мањина у року од 10 дана одлучују и достављају мишљење ка ЈЛС и Министарству односно Покрајинском секретаријату
 • ЈЛС након прибављене сагласности надлежног органа на седници Скупштине именује улице и одлуку објављује у Службеном Гласнику о чему обавештава РГЗ.

 

Фаза II – обележавање на терену

Након дигитализације улица и кућних бројева, крајем 2018. године биће расписана обједињена јавна набавка за све таблице улица и кућних бројева на територији Србије. Обележавање ће трајати oд новембра 2018. до маја 2019. године.

 

Фаза III – пуна интероперабилност између органа

Након ажурирања улица у ЈЛС-у, локалне службе и државни органи, сукцесивно усклађују своје базе података са ажурираним регистром током 2019 и 2020. године.

Предуслов за реализацију

Подаци о адресама морају бити вођени у прописаном формату како би сви на исти начин уписивали ове податке и како би се ажурирали подаци на једном месту. Проблеми и трошкови које ствара непостојање јединственог Адресног регистра има далеко веће последице на функционисање државе управе, као и целокупне државе од могуће добити кроз продају ових података.

Извештавање

Сви органи укључени у пројекат, као и јединице локалних самоуправа дужни су да редовно достављају извештаје о тренутном статусу и свом напредовању Републичком геодетском заводи, као и на посебан захтев Координационог тела. Републички геодетски завод је надлежан за достављање обједињеног недељног извештаја члановима координационог тела. Извештај се објављује јавно на сајту МДУЛС-а. Извештај садржи следеће елементе:

 • Број улица за које је РГЗ израдио елаборате
 • Број улица које је ЈСЛ послала предлоге надлежном органу
 • Број улица за које је надлежни орган дало сагласност
 • Број улица објављених у службеном гласнику ЈЛС

СКГО ће бити задужена за организацију регионалних скупова и координацију између  ЈЛС, РГЗ и МДУЛС.

 

НАПОМЕНА:

Због великог броја питања ЈЛС у вези са Предлогом одлуке о називима улица и др. делова насељених места, Образац за одлуку о називима улица и других делова насељених места (трг, засеок) може имати следећу форму:

ОБРАЗАЦ 1. Предлог одлуке о допуни (и/или измени) одлуке, у којој ће се додати нови (и постојећи називи уколико се ради о продужењу улице или проширењу другог дела насељеног места) и промењени називи у новом члану или допунити постојећи чланови, по насељеним местима, а по правилима правног нормирања. Кроз пречишћен текст, добиће се јединствена одлука.

ОБРАЗАЦ 2. Предлог одлуке (једне нове одлуке) којом ће се обухватити сви називи улица и других делова насељених места на целој територији ЈЛС, разврстаних по насељеним местима (постојећи и нови по Елаборатима уличних система), а означиће се који су називи улица и других делова насељеног места нови, који продужени или проширени, а који промењени, с тим да ће се претходна одлука (одлуке) ставити ван снаге.

Наведено се односи на ситуацију и када постоји више одлука о називима улица и др. за целу територију ЈЛС, као и када постоји више одлука о називима улица и др. по насељеним местима, у конкретној ЈЛС.

У предлогу одлуке, јасно се мора означити:

 • који су нови називи,
 • постојећи назив - уколико се ради о продужењу, проширењу улице или другог дела насељеног места под који су назив подведени,
 • називи који се мењају, а све у односу на остале постојеће називе, на које је раније добијена сагласнот надлежног органа, јер се  сагласност  надлежног органа даје само у делу одлуке који се односи на нове називе (на постојеће само у делу продужетка улице, проширења засеока), као и на промењене називе. Промене ових назива нису пожељне, могу се вршити само изузетно, уз образложење разлога промене.

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА

 

Питања и одговоре о поступку именовања улица и засеока можете погледати ОВДЕ.

 

Погледајте како напредује ажурирање Адресног регистра - https://a3.geosrbija.rs/el-ulica-monitoring

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама