МЕНИ

Насловна » Активности » Обавештења

Обавештења

14. јануар 2019.

Пројекат „Ажурирање адресног регистра“ - Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места

Министарство државне управе и локалне смаоуправе је у циљу ефикасне реализације пројекта Владе Републике Србије „Ажурирање адресног регистра“ припремило за локалне самоуправе Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места.

Смернице садрже целокупну процедуру у вези са добијањем сагласности, као и све непоходне податке које би требало да садржи предлог одлуке ради добијање претходне сагласности надлежног органа о називима улица и других делова насељених места. Смернице садрже и упутству шта би требало да садржи образложења предлога одлуке и која акта је уз овај предлог потребно доставити.

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара поред Централног регистра становништва, Регистра привредних друштава и регистра непокретности. Након реализације овог великог пројекта Владе Србије и ажурирања података у регистру на целој територији, постојаће јединствен регистар који ће сви органи бити у обавези да користе и који ће се централизовано водити.

Погледајте - Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места

26. децембар 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7159/2018 од 27. јула 2018. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству државне управе и локалне самоуправе

1. Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору, Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима, звање саветник – 2 извршиоца:

2. Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе, Група за управљање променама у систему локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе, звање саветник – 1 извршилац.

21. децембар 2018.

Одржана седница савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе - сумирани резултати рада у 2018. Години

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе одржао је данас осамнаесту седницу у овој години на којој су, поред осталог, сумирани остварени резултати у 2018. години, који се могу оценити значајним за укупно унапређење изградње капацитета и стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Најважнија активност односила се на припрему Предлога секторског програма континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину. Овај програм садржи 16 области стручног усавршавања и 77 тематских целина, а од његове реализације очекују се позитивни ефекти у подизању нивоа знања и вештина запослених у органима јединица локалне самоуправе будући да обухвата теме из надлежности јединица локалне самоуправе које су значајне или одликују већину органа на овом нивоу власти.

Такође, Савет је на предлог Националне академије за јавну управу, разматрао Предлог општег програма обуке у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину, у делу који се односи на Уводни програм обуке и Општи програм континуираног стручног усавршавања и Предлог програма обуке за руководиоце у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину и у начелу дао мишљење без примедаба, са предлозима за разматрање појединачних питања у вези са садржином ових програма ради њиховог унапређења.

У складу са законским овлашћењима, Савет је окончао све поступке који се односе на давање мишљења о захтевима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локлане самоуправе поднетим у складу са Јавним позивом који је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило у 2017. години. На основу 421 мишљења Савета министар државне управе и локалне самоуправе донео је одговарајућа решења о акредитацији физичких и правних лица за реализаторе програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе.

Затим, Савет је дао 30 мишљења на предлоге посебних програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, између остлалих и на предлоге посебних програма стручног усавршавања запослених у општинским управама општина Лучани, Врњачка Бања, Димитровград, Пландиште, Владимирци, Опово, Медвеђа, Горњи Милановац, Темерин, Бечеј, Бабушница, Бујановац, Шид и Сурдулица, градским управама градова Ниш, Пирот, Београд, Зрењанин, Панчево, Смедерево, Врање и Зајечар и управама градских општина Земун, Лазаревац, Обреновац, Стари град, Врачар и Нишка Бања.

Подршку Савету и стручним и административним пословима обављало је Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање.

21. децембар 2018.

Објављен јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи

Национална академија за јавну управу је дана 21. децембра 2018. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку: https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4535&title=Javni-poziv-za-akreditaciju-realizatora-programa-stru%C4%8Dnog-usavr%C5%A1avan%D1%98a-u-javnoj-upravi

Рок за пријаву на јавни позив је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије.

Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи и потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих ће бити расписан током године.

20. децембар 2018.

Аналитички сервис јединица локалне самоуправе

 Аналитички сервис јединица локалне самоуправе

Републички секретаријат за јавне политике је на свом сајту омогућио приступ Аналитичком сервису јединица локалне самоуправе (ЈЛС), који је део Информационог система ЈЛС.

Аналитички сервис ЈЛС треба да омогући доношење будућих јавних политика и законске регулативе везане за ЈЛС утемељених на објективним чињеницама и утврђеном стању, ефикасније коришћење ресурса на нивоу ЈЛС, међусобно поређење ЈЛС, пружање транспарентних информација грађанима и привреди о раду ЈЛС, као и да допринесе бољој припреми буџета, анализи и процени ефеката.

Јединствени Информациони систем ЈЛС, као резултат заједничких активности Републичког секретаријата за јавне политике, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције општина и градова, биће развијен кроз пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019“, који финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC). Поред Аналитичког сервиса, Информациони систем ЈЛС ће обухватити и приказ послова и надлежности ЈЛС, моделе организационих структура ЈЛС заснованих на функционалној анализи ЈЛС, моделе административних процедура ЈЛС и анализу најбољих механизама за успостављање међуопштинске сарадње.

На страни сајта Аналитички сервис ЈЛС rsjp.gov.rs/jls-baza/ можете претраживати и преузимати податке о ЈЛС, на основу понуђених параметара. Детаљне информације о коришћењу аналитичког сервиса ЈЛС доступне су на линковима „Корисничко упутство“ и „Методолошке напомене“.

19. децембар 2018.

Јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Управном инспекторату

У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 6. септембра 2018. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтној листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Током 2019. године Управни инспекторат у складу са организацијом рада и перидичним потребама ажурира референтну листу послова и води/ажурира референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2019. године.

 

Преузмите Јавни позив

Преузмите Листу референтних послова

Преузмите Пријаву по јавном позиву

13. децембар 2018.

Контакт телефони за проверу уписа у изводима из Јединственог бирачког списка

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 16. децембра у периоду од 7 до 20 часова поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Кладово, Дољевац, Кула и Лучани, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:


011 / 2641-497
011 / 2686-808

12. децембар 2018.

Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова

У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 6. септембра 2018. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтој листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Током 2019. године Министарство у складу са организацијом рада и перидичним потребама ажурира референтну листу послова и води/ажурира референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2019. године.

Преузмите: Јавни позив

Преузмите: Пријаву по јавном позиву

Преузмите: Рефернтна листа послова

11. децембар 2018.

Јавни позив за учешће у Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) упућују јавни позив за избор најбоље праксе у области примене принципа добре управе на локалном нивоу намењен градовима, општинама и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју и примени принципа добре управе на својоj територији.

Јавни позив упућује се у складу са активностима предвиђеним Пројектом „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који спроводe Министарство и СКГО у оквиру Програма „Подршкa Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ (Програм Swiss PRO), који подржава Влада Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). На овај начин, Министарство, СКГО и УНОПС - Програм Swiss PRO, желе да кроз промоцију најбољих пракси и представљање остварених резултата на локалном нивоу, промовишу даљи развој принципа добре управе у раду локалних власти.

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у примени принципа добре управе, по овом јавном позиву износе 12.000,00 УСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 3.000,00 УСД.

Предвиђена награда представља вид финансијске подршке за унапређење добре управе, односно спровођење активности или прибављање добара и услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије. Износ и намена финансијских средстава ће се дефинисати уговором између добитника награде и СКГО као спроводиоца пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, у оквиру којег је успостављен наградни фонд.

 

Погледајте Јавни позив за учешће у Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години

Преузмите Пријавни формулар

06. децембар 2018.

ПРИПРЕМЉЕНО УПУТСТВО О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку.

Упутством је ближе уређено питање размене података између Регистра матичних књига и јединственог бирачког списка, а поред тога, овим подзаконским актом је унапређено и остваривање права грађана за гласање у иностранству.


Преузмите:
Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“бр. 15/12 и 88/18)

06. децембар 2018.

ПРИПРЕМЉЕНO УПУТСТВO О ВОЂЕЊУ МАТИЧНИХ КЊИГА

У циљу пуне примене Закона о матичним књигама Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је  Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига.

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига намењено је матичарима, а њиме се детаљније прописује начин вођења матичних књига, критеријуми за одређивање матичних подручја, чување матичних књига и списа.

Упутство садржи и правила о начину вршења увида у матичне књиге и списе, обнављања уништених или несталих матичних књига,  издавања извода из матичних књига и уверења о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге, вођењу евиденције о издатим изводима из матичних књига и уверењима о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге,  као и начину уписа податка о националној припадности и промени пола.

Поред тога, ради унапређења јединственог бирачког списка и тачности и ажурности података који се у њему воде, Министарство је изменама и допунама Закона о матичним књигама предвидело и  електронску размену података између Регистра матичних књига и јединственог бирачког списка,  пре свега података који се односе на чињеницу смрти, као и других релевантних податка.


Преузмите:
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“бр. 93/18) - објављено 30.11.2018. године

05. децембар 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10259/2018 од 29. октобра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ 
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд,  Бирчанинова број 6
II Радно место које се попуњава:  

1. Радно место за послове јавних набавки, у звању самостални саветник, Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

29. новембар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће у финалним консултацијама поводом израде
Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и Грађанским иницијативама испред конзорцијума организација цивилног друштва које су добиле подршку од Trust Fond-а Партнерства за отворену управу, позивају заинтересовану јавност да учествује у финалним консултацијама поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године, које ће се одржати у периоду од 28. новембра до 12. децембра 2018. године.

У досадашњем току процеса израде Акционог плана одржана су три консултативна састанка са заинтересованом јавношћу, у априлу у Београду, и у октобру у Нишу и Шапцу, на којима су учесници износили предлоге обавеза које треба уврстити у нови Акциони план и дискутовали о обавезама које су предложили надлежни органи државне управе, јединице локалне самоуправе и организације цивилног друштва окупљени у Посебну међуминистарску радну групу.

У складу са обавезама које произилазе из учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, као и ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих страна, организатори позивају организације цивилног друштва, јединице локалне самоуправе, представнике приватног сектора и грађане да учествују на финалним консултативним састанцима који ће се одржати по следећем распореду:

 • 4. децембар 2018. године, Београд, Кућа људских права и демократије, Кнеза Милоша бр. 4, 10,00 – 14,00 часова
 • 7. децембар 2018. године, Hoви Сад, Културни центар Новог Сада, Католичка порта бр. 5, 10,00 – 14,00 часова
 • 11. децембар 2018. године, Крагујевац, сала 105. Градске управе, Трг слободе бр.3, 10,00 – 14,00 часова

Пријаве за учешће потребно је послати на e-mail адресу ivanat@gradjanske.org , најкасније дан пре одржавања консултативних састанака.

Коментари, сугестије и предлози на припремљени Нацрт акционог плана могу се током трајања јавних консултација доставити и на прописаном обрасцу, на адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs.

Партнерство за отворену управу представља мултилатералну глобалну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је иницијативи 2012. године, од када су имплементирана два акциона плана, док се усвајање трећег акционог плана, који је предмет консултација, очекује до краја текуће године.

Више информација о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији и актуелном процесу израде новог акционог плана можете наћи на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, које координира учешће у овој иницијативи.

НАПОМЕНА: Учесницима консултативног састанка обезбеђена је рефундација путних трошкова у висини цене повратне аутобуске карте, при чему је потребно приложити аутобуску карту или потвду о висини цене карте.

У наставку можете преузети:

Нацрт акционог плана за период 2018 – 2020. године

Образац за достављање коментара

23. новембар 2018.

СПИСАК КОНСТИТУТИВНИХ СЕДНИЦА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић у складу са чланом 109a Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18), донео је одлуке о сазивању конститутивних седница националних савета.

У наставку подаци о датуму, времену и месту одржавања конститутивних седница.

Списак конститутивних седница

13. новембар 2018.

ФИНАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О АКЦИОНОМ ПЛАНАУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва окупљеним у Посебну међуминистарску радну групу, припремило је радну верзију Нацрта  акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

У досадашњем току процеса израде Акционог плана одржана су три консултативна састанка са заинтересованом јавношћу, у априлу у Београду и у октобру у Нишу и Шапцу, на којима су учесници износили предлоге обавеза које треба уврстити у нови Акциони план и дискутовали о обавезама које су предложили чланови Посебне међуминистарске радне групе.

У складу са обавезама које произилазе из учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, као и ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих стана, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом најављују финалне консултације у процесу израде овог документа које ће бити спроведене у периоду од 27. новембра до 11. децембра 2018. године.

У циљу благовремене припреме за учешће у консултацијама у наставку можете преузети и упознати се са припремљеном радном верзијом Нацрта акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом ће, у складу са наведеним роковима, објавити јавни позив за учешће у консултацијама са детаљним информацијама о времену и месту одржавања консултативних састанака и другим начинима за достављање коментара.

За све додатне информације можете се обратити Драгани Брајовић из Министарства државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs или путем телефона на 011/26-46-964, односно Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или путем телефона на број 011/311-38-59.

 

Нацрт

8. новембар 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ НА ТЕМУ „ТРАНСПАРЕНТНО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА“

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина позива заинтересоване представнике/це државних органа, јединица лoкалне самоуправе и организација цивилног друштва да присуствују 19. новембра 2018. године, oкруглом столу на тему „Транспарентно финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења“, који ће се одржати у Палати Србија (сала Београд), Булевар Михајла Пупина 2, Београд , са почетком у 10.00 часова.

Циљ скупа је представљање Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Службени гласник РС, број 16/2018).

Пријаву учешћа на скупу потребно је доставити најкасније до 16.11.2018. године на  e-mail: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa учесницима  који нису из места у ком се одржава округли сто.

Погледајте Програм Округлог стола

5. новембар 2018.

У ТОКУ ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА, РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ - FINAC

Позивају се кандидати за упис на мастер студије ФЕФА на студијском програму Економија, који су запослени са пуним радним временом у органима јавне управе Републике Србије, да се пријаве за стипендије које омогућују бесплатно студирање* на ФЕФА. Средства за финансирање запослених у јавној управи обезбеђена су кроз Erasmus+ program FINAC (FINancial management, Accounting and Controlling) који финансира Европска унија.

Позив и више информација о начину за пријаву можете видети http://www.fefa.edu.rs/konkurs-za-stipendije-za-zaposlene-u-javnoj-upravi/.

Пројекат јачања капацита јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/FINAC је финансиран у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније и започео је са реализацијом  крајем 2016. године и трајаће до новембра 2019. године.

У скопу реализације Пројекта Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у сарадњи са Службом за управљање кадровима и Националном академијом за јавну управу спровело је активности које се односе на  процес  предселекције државних службеника и запослених у јединицама локалних самоуправа који ће имати прилику да након успешно положеног пријемног испита похађају бесплатно мастер програме у области управљања јавним финансијама који су акредитовани у склопу реализације пројекта. У складу са Пројектом око 110 службеника (са централног и локалног нивоа) имаће могућност да следеће школске године похађа мастер студије бесплатно на Факултету организационих наука - Унвиерзитета у Београду, Факултету  за економију, финансије и администрацију – Метрополитен универзитета у Београду, Економског факултета -Универзитета у Крагујевцу и Универзитету у Новом Пазару.

2. новембар 2018.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у недељу 04. новембра 2018. Године, поводом одржавања избора за националне савете националних мањина, организовати дежурство.

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 04. Новембра, у периоду од 7 до 20 часова, , могу добити информације о уписима у изводима из посебног бирачког списка:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

2. новембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 28. септембра до 17. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору.

Програм јавне расправе о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, порталу е-управа и Координационе комисије за инспекцијски надзор са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, на eлектронску адресу: dobrauprava@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Током јавне расправе одржан je округли сто под називом „Нова решења за унапређење Закона о инспекцијском надзору“, 16. октобра 2018. октобра у Београду, на коме је нова решења из Нацрта закона представио министар државне управе и локалне самоуправе, подржао Амбасадор Норвешке а презентацију одржала помоћница министра, Сектор за развој добре управе,  уз присуство медија.

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа,  републичких инспекција и инспекција јединица локалне самоуправе, стручна удружења, удружења грађана, невладине организације и појединци. Коментари, предлози и сугестије који су у току трајања јавне расправе достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе узети су у разматрање, како би предлози који су у духу концепта на коме се закон заснива и усмерени на побољшање предложеног текста, били прихваћени и унети у текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору који можете преузети ОВДЕ.

31. октобар 2018.

ПОЧЕТАК РАДА НА ДОКУМЕНТУ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 2019-2021

У складу са чланом 10. Закона о Министарствима („Службени гласник РС“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон и 62/2017) и чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018) Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Програма развоја електронске управе 2019-2021 (у даљем тексту: Програм).

Имајући у виду да је реформа јавне управе трајан процес, који обухвата више реформских области односно посебних циљева, од којих најзначајније место заузима развој електронске управе, Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је одлуку да отпочне рад на изради стратешког документа који ће у периоду 2019-2021 године обезбедити ефикасну координацију и управљање пројектима и превиђеним мерама у области развоја електронске управе, све у циљу унапређења квалитета јавних услуга у Републици Србији.

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, Координационим саветом за електронску управу и финансијску помоћ страних донатора (ИПА ПАР и УНДП-а) реализовати све активности у вези припреме овог стратешког документа.

Активности на изради Програма биће у складу са Законом о планском систему и Оперативним планом који је усвојен на Другој седници Координационог савета за електронску управу, а који предвиђа широк спектар консултативних активности приликом израде Програма како би јавност, привреда и грађани, били укуључени у одређивање приритета и стратешког усмерења развоја електронске управе у Републици Србији.

Окупљањем и укључивањем свих заинтересваних страна у израду Програма Министарство државне управе и локалне самоуправе још једном жели да истакне важност развоја електронске управе за цело друштво и омогући најдинамичнијим секторима, академској заједници и привреди да својим знањем и искуством допринесу развоју електронских услуга за грађане и привреду.

31. октобар 2018.

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА O ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВА

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 8. до 27. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o централном регистру становништва.

Програм јавне расправе о Нацрту закона о Централном регистру становништва, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о Централном регистру становништва на eлектронску адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Истовремено, нацрт наведеног закона, са прилозима и позивом за достављање коментара, предлога и сугестија објављен је и на Порталу еУправе.

У оквиру спровођења јавне расправе текст Нацрта закона представљен је на округлом столу под називом „Представљање Нацрта закона о Централном регистру становништва“, које је Министарство државне управе и локалне самоуправе организовало 16. октобра 2018. године у Београду.

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, стручне јавности, невладиног сектора, као и остали заинтересовани субјекти.

Коментари, предлози и сугестије који су у току трајања јавне расправе достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе узети су у разматрање, како би сви они који су у духу концепта на коме се закон заснива и усмерени на побољшање предложеног текста, били прихваћени и унети у текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту о Централном регистру становништва који можете преузети ОВДЕ .

25. октобар 2018.

СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЛС ПРЕДАТЕ НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ

 Службене евиденције у области стручног усавршавања у ЈЛС предате Националној академији

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јединице локалне самоуправе које спроводе посебне порограме стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе да је, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у јединицама локалне самоуправе, Националној академији за јавну управу предата Службена евиденција издатих акредитација за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

На тај начин Националној академији за јавну управу омогућено је вршење надлежности у области селекције и акредитације реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе.

Саставни део Службене евиденције издатих акредитација за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе јесу:

 1. Евиденција издатих акредитација физичким лицима за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 302 лица),
 2. Евиденција о акредитованим физичким лицима, у својству предузетника за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 4 лица);
 3. Евиденција о акредитованим правним лицима за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 48 лица).

 

Ближе информације у вези са овом службеном евиденцијом доступне су јединицама локалне самоуправе на сајту Националне академије за јавну управу – napa.gov.rs.

Истовремено, Националној академији за јавну управу предати су предмети и архива за вршење надлежности у пословима стручног усавршавања запослениху јединицама локалне самоуправе, као и:

 1. Службена евиденција одобрених посебних програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе;
 2. Службена евиденција реализованих програма општег стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у 2017. години;
 3. Службена евиденција о учесницима у програмима општег стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе реализованим у 2017. години.

24. октобар 2018.

Јавни позив за давање коменатара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за 2016. и 2017. годину

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање коменатара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину

Иницијатива Партнерствo за отворену управу покренута је 2011. године са идејом обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је овој иницијативи 2012. године са циљем да се осигурају обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе. Учешће у овој иницијативи Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позива заинтересовану јавност да у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2018. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Коначни извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину (у наставку: Извештај) и тиме допринесе квалитету текста овог документа.

Извештај је доступан на званичној интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије (www.civilnodrustvo.gov.rs), а може се преузети и овде.

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити електронском поштом, путем Обрасца за достављање коментара, на и-мејл адресу: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до четвртка, 8. новембра 2018. године. Образац за достављање коментара може се преузети овде.

Образац за доставлајње коментара

Нацрт извештаја

15. октобар 2018.

ОКРУГЛИ СТО О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће, у уторак 16. октобра 2018, са почетком у 12:00 сати (регистрација од 11:30 сати) у хотелу Метропол (Булевар краља Александра 69, Београд) представити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, који предвиђа растерећење одговорне привреде сувишних трошкова инспекцијских контрола и унапређење ефикасности инспекцијских органа.

Догађај ће отворити министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић,  Њ.Е. амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес Бјернстад и Горан Ковачевић, потпредседник УО НАЛЕД-а.

Како је нацрт Закона крајем септембра ушао у јавну расправу, скуп је прилика да привреда, пословна удружења, инспекције и све заинтересоване стране дају коментаре и мишљења на нова решења. Нацрт закона можете пронаћи на сајту Министарства http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a151. Коментаре и сугестије молимо Вас да доставите на  dobrauprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Презентацију Нацрта закона о изменама и допунама ЗоИН и припрему новог прописа подржала је Амбасада Краљевине Норвешке у оквиру пројекта "Јачање инспекцијског, управног и управно-судског надзора над инспекцијским надзором", који реализују НАЛЕД и Јединица за подршку Координационој комисији Владе Србије за инспекцијски надзор.

Aгендa догађаја

12. октобар 2018.

СПИСАК ПОТВРЂЕНИХ ЕЛЕКТОРСКИХ ПРИЈАВА И ИНФОРМАЦИЈА О ОДЖАВАЊУ ЕЛЕКТОРСКИХ СКУПШТИНА

Министарству државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 102. став 1. Закона о националним саветима националних мањина мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18 ), у периоду од 17. августа до 4. октобра 2018. године, поднето је укупно 382 електорске пријаве на потврђивање (82 припадника хрватске националне мањине, 103 припадника руске националне мањине, 117 припадника црногорске националне мањине и 80 припадника македонске националне мањине).
Решењем Министарства потврђено је укупно 379 електорских пријава, и то:

 • 82 електорске пријаве припадника хрватске националне мањине

Списак електора хравтске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

 • 103 електорске пријаве припадника руске националне мањине

Списак електора руске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

 • 115 електорских пријава припадника црногорске националне мањине

Списак електора црногорске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

 •  79 електорских пријава припадника македонске националне мањине

Списак електора македонске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

Имајући у виду да је за све четири националне мањине решењем Министарства потврђен минималан број електорских пријава, стекли су се услови из члана 105. став 2. Закона о националним саветима националних мањина, за сазивање електорске скупштине.

 • Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Великој сали.
 • Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Малој сали.

 

 •  Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Великој сали.
 • Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Малој сали.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена, у складу са чланом 102. став 8. Закона о националним саветима националних мањина.
Одредбама члана 106, 107, 108. и 109. Закона о националним саветима националних мањина уређује се поступак избора чланова нациналног савета на електорској скупштини које спроводи трочлани Одбор, који именује Републичка изборна комисија међу познаваоцима изборних поступака.

 • Републичка изборна комисија донела јеУпутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина, које можете преузети ОВДЕ

12. октобар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

У складу са чланом 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), а ради успостављања јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама,

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама –

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

 • Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) расписује јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за реализацију пилот пројекта успостављања јединствених управних места. Јединице локалне самоуправе  и градске општине (у даљем тексту: кандидати) конкуришу за добијање подршке приликом успостављања јединственог управног места.
Сагласно члану 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), сврха јединствених управних места јесте повећање ефикасности, делотворности и економичности рада органа, у ситуацијама када је за остваривање једног или више права потребно поступање једног или више органа, а  ради остварења следећих циљева:

 • поучавања подносиоца захтева, на начин како би то учинио надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по захтеву;
 • примање захтева за признавање права или друго поступање у управној ствари, мишљења, објашњења, коментара, као и докумената и правних средстава, сагласно пропису, и њихово достављање надлежним органима;
 • обавештавање подносиоца захтева о томе које је радње предузео надлежни орган и правним актима које је донео.

Све радње на јединственом управном месту се могу вршити електронским путем, путем поште или на други погодан начин, при чему успостављање јединственог управног места не утиче на надлежност органа нити на право странке да се директно обраћа надлежном органу. Рокови за одлучивање о захтеву странке пред надлежним органима почињу да теку од дана када је поднет уредан захтев на јединственом управном месту.
Имајући у виду наведено и чињеницу да се ради о норми организационог карактера, потребно је да јединице локалне самоуправе, односно градске општине успоставе јединствена управна места на начин који ће у највећој мери, а у складу са постојећим потребама и капацитетима самих јединица локалне самоуправе и градских општина, утицати на повећање ефикасности, делотворности и економичности рада и на поједностављење поступака и процедура, што ће даље омогућити смањење административног оптерећења, уштеде времена и новца, као и функционисање управе као сервиса грађана.
Ради формулисања и оптималног уређења ближих услова, критеријума и мерила који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начина сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту, које ће позаконским актом прописати Влада, Министарство државне управе и локалне самоуправе је обезбедило средства за спровођење пилот пројекта успостављања јединствених управних места.
Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведених циљева износи 52.000.000,00 динара, а средства за подршку одобраваће се кандидатима бесповратно.
Број кандидата којима може бити одобрена додела средстава за наведене намене не може бити већи од 5 (пет) јединица локалне самоуправе односно градских општина. Минималан износ средстава која се додељује појединачном кандидату износи 10 процената од укупног износа предвиђених средстава.
Јавни позив садржи образац пријаве и информације о потребним документима односно подацима које је потребно доставити приликом подношења пријаве, као и рок за пријаву.

 •      Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 • одговарајући степен техничке опремљености (поседовање интернета, читача личних карата, оперативног система Windows 7 и више, електронских сертификата);
 • постојање одговарајућег физичког простора (шалтер сале или друге просторије) у којој се може успоставити јединствено управно место;
 • коришћење Модела административних поступака на локалном нивоу објављених на веб презенатцији Сталне конференције градова и општина (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura);
 • коришћење Информационог система еЗУП (http://www.mduls.gov.rs/ezup.php);
 • обавезно ко-финансирање у минималном износу од 10% од предвиђеног износа буџета пројекта;
 • спровођење обједињене процедуре у поступцима издавања аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, спровођење поступка остваривања права приликом рођења детета „Бебо, добродошла на свет“ и других интегрисаних процедура;
 • постојање претходних сличних активности које спроводе кандидати;
 • постојање потребе да се пружи помоћ кандидату за остварење наведених циљева и активности.

Обавезно је испуњење критеријума из тач. 1) - 5), док ће испуњење критеријума из тач. 6) - 8) служити за допунско рангирање оних јединица локалне самоуправе са истим степеном испуњености обавезних критеријума.
МДУЛС ће извршити прелиминарну оцену добијених података кандидата који су се пријавили на јавни позив, у односу на критеријуме дефинисане у самом позиву и извршити проверу испуњености формалних критеријума позива.
Ради усвајања ранг листе кандидата које су испуниле услове наведене у јавном позиву, МДУЛС је формирало Комисију за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, која је састављена од представника МДУЛС и која ће предложити ранг листу министру државне управе и локалне самоуправе.
Одлуку о избору кандидата које остварују право на подршку приликом успостављања јединственог управног места доноси министар државне управе и локалне самоуправе.

 • Средства за подршку реализоваће се за:
 • опремање јединственог управног места;
 • набавку неопходних техничких средстава за реализацију пилот пројекта;
 • подршку у оснивању јединствених управних места (нова систематизација и организација, обуке за службенике и друго).

Контролу наменске употребе средстава, на основу извештаја о реализацији овог програма по корисницима, врши Министарство финансија.

 • Потребна документација коју су заинтересовани кандидати дужни да поднесу уз захтев:
 • правилно попуњен Образац пријаве;
 • елаборат који садржи детаљно обрађене верификаторе за испуњеност свих наведених критеријума.

 

 • Рок за подношење захтева за расподелу средстава и начин пријављивања:

Средства за подршку могу добити они кандидати који су благовремено доставили пријаву и који су испунили све предвиђене критеријуме.
Кандидату се могу одобрити средства по једном захтеву, у току календарске године.
Јавни позив ће бити објављен на веб презентацији МДУЛС, као и у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок за подношење захтева за расподелу средстава је 10 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Захтев за расподелу средстава доставља се на Обрасцу, који се преузима на веб презентацији МДУЛС: www.mduls.gov.rs.
Уз захтев се доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.
Захтев за расподелу средстава са документацијом, кандидат доставља на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе
Бирчанинова 6, 11000 Београд

Неблаговремени и непотпуни захтеви за расподелу се неће разматрати.
Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе, односно градским општинама доноси одлуку о расподели средстава (у даљем тексту: Одлука) у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријаве и објављује је у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и на веб презентацији МДУЛС: www.mduls.gov.rs.
Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон МДУЛС, Сектор за развој добре управе, број телефона: 011/3345-236.

Преузмите Јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за добијање подршке приликом успостављања јединственог управног места
Преузмите Захтев за доделу средстава за спровођење пилот пројекта за успостављање јединственог управног места

10. октобар 2018.

ОБАВЕЗА УСАГЛАШАВАЊА ПРОПИСА СА УРЕДБОМ О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава органе јавне власти да је Влада Србије 20. септембра 2018. године усвојила Закључак о потреби усаглашавања прописа Владе и органа државне управе који уређују финансирање програма/пројеката удружења у одређеним областима са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Уредбу је, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донела Влада 1. марта 2018, а њена примена почела је 13. марта ове године.

Припрема предлога ове уредбе била је једна од значајнијих активности Министарства током 2017. и почетком 2018. године. Поступак је спроведен транспарентно и инклузивно, поштујући приципе добре и отворене управе која консултује грађане у раним фазама усвајања прописа.

Остварена је сарадња са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, Сталном конференцијом градова и општина, спроведене су онлине консултације и одржани појединачни састанци са представницима организација цивилног друштва, стручне јавности и јединица локалне самоуправе, као и завршни консултативни састанак у Кући људских права са представницима организација цивилног друштва.

Доношење Уредбе  имало је за циљ да обезбеди већу једнобразност процеса доделе средстава, транспарентнију потрошњу буџеских средстава  и спречавање сукоба интереса приликом расподеле средстава за финансирање програма односно пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Државни органи имају обавезу да у року од 45 дана од доношења Закључка обавесте Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом о реализацији истог.

Преузмите:

Закључак о потреби усаглашавања прописа Владе и органа државне управе који уређују финансирање програма/пројеката удружења у одређеним областима

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

08. октобар 2018.

ПОЗИВ НА МАСТЕР СТУДИЈЕ У НОВОМ ПАЗАРУ И КРАГУЈЕВЦУ

 Позив на мастер студије у Новом Пазару и Крагујевцу

Пројекат јачања капацита јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/FINAC је финансиран у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније и започео је са реализацијом  крајем 2016. године и трајаће до новембра 2019. године.

У скопу реализације Пројекта Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у сарадњи са Службом за управљање кадровима и Националном академијом за јавну управу спровело је активности које се односе на  процес  предселекције државних службеника и запослених у јединицама локалних самоуправа који ће имати прилику да након успешно положеног пријемног испита похађају бесплатно мастер програме у области управљања јавним финансијама који су акредитовани у склопу реализације пројекта. У складу са Пројектом око 110 службеника (са централног и локалног нивоа) имаће могућност да следеће школске године похађа мастер студије бесплатно на Факултету организационих наука- Унвиерзитета у Београду, Факултету  за економију, финансије и администрацију – Метрополитен универзитета у Београду, Економског факултета -Универзитета у Крагујевцу и Универзитету у Новом Пазару.

С тим у вези, у току пријављивање на мастер програме који је развијен у оквиру ERASMUS+ пројекта: "FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration” - FINAC.

На Државном универзитету у Новом Пазару:
Изградња капацитета јавног сектора на који се уписује 15 студената.
Конкурсе за упис на мастер студије биће расписан у првој недељи октобра и биће постављен на огласној табле и wеб страници Државног универзитета.
Литература за припрему пријемнног испита је доступна преко сајта FINAC пројекта http://www.finac.org.rs
Уколико планирате да полажете пријемни потребно је да се пријавите (пријава ће бити од дана објављивања конкурса до 22. октобра 2018. године).
Пријемни ће бити организован 24. октобра 2018. године, а ранг листа ће бити објављена 30. октобра 2018. године до 12.00.
Све додатне можете добити на телефон 020-316-936 или доћи на Државни универзитет у Новом Пазару, улица Вука Караџића 9, Контакт: Сумера Халилагић или Александар Павловић.

На Универзитету у Крагујевцу, Економски факултет:
Финансијски менаџмент јавне управе на који се уписује 30 студената.
Кандидати који су завршили основне студије на Економском факултету у Крагујевцу или на државним Факултетима у Србији чији програм не одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу не полажу пријемни испит, док сви остали кандидати полажу пријемни испит из наставних предмета:

 • Пословне финансије
 • Ревизија финансијских извештаја

Литература за припрему пријемног испита, као и контролна питања за припрему испита, налазе се на сајту пројекта: http://www.finac.org.rs, (обавезна регистрација).

Сви кандидати који конкуришу за упис дужни су да поднесу пријаву за упис, лично, у просторијама Факулктета у периоду од 15. до 17. октобра 2018. године.

Полагање пријемног за кандидате који нису основне студије завршили на Економском факултету Унвиерзитета у Крагујевцу.

Полагање пријемног испита, за кандидате који га полажу, је у петак 19. октобра 2018. године у 11.00 часова у просторијама Факултета.

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

08. октобар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о Централном регистру становништва (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 8. до 27. октобра 2018. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних установа и јавних служби, академске стручне јавности, невладиног сектора, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем електронске поште на адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о Централном регистру становништва“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан округли сто 16. октобра 2018. године у Београду, Клуб посланика, Толстојева 2, са почетком у 13 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта закона.

Заинтересовани учешће на округлом столу треба да пријаве на електронску пошту biljana.petkovic@mduls.gov.rs,  најкасније до 15. октобра 2018. године.

По окончању Јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији Министарства и Порталу еУправе.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта закона о сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о Централном регистру становништва одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Преузмите:
Нацрта закона о Централном регистру становништва са образложењем
Образац за коментаре
Закључак и програм јавне расправе за Нацрт закона о Централном регистру становништва са образложењем

02. октобар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на консултативном састанку поводом израде
Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године
у Шапцу

Грађанске иницијативе у име конзорцијума организација цивилног друштва, а у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе,, позивају Вас на други у серији консултативних састанака поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године.

Састанак се организује у циљу обезбеђивања пуне транспарентности и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, пословне заједнице и медија у процес израде и праћења новог Акционог плана.

Други од три састанка одржаће се у понедељак, 8. октобра 2018, од 12 до 15 часова у Центру за стручно усавршавање у Шабцу ( Николе Тесле 1А).

Пријављивање се врши слањем еПоште на ivanat@gradjanske.org или ivan.m.grujic@gmail.com најкасније до 5. октобра у 15 часова.

Партнерство за отворену управу представља мултилатералну глобалну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је иницијативи 2012. године, од када су имплементирана два акциона плана, док се усвајање трећег акционог плана, који је предмет консултација, очекује до краја текуће године.

Више информација о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији и актуелном процесу израде новог акционог плана можете наћи на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, које координира учешће у овој иницијативи.

Конзорцијум организација које су добиле подршку за партнерско учешће у изради Трећег акционог плана Партнерства за отворену управу од Trust Fond-а Партнерства за отворену управу чине Грађанске иницијативе, Транспарентност Србија, Асоцијација онлајн медија, Едукациони центар Лесковац, Народни парламент Лесковац и Медиа и реформ центар Ниш.

НАПОМЕНА: Биће обезбеђена рефундација путних трошкова учесника/-ца консултативног састанка у Шапцу у висини цене повратне аутобуске карте, при чему је потребно приложити аутобуску карту или потврду о висини цене карте.

28. септембар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на консултативном састанку поводом израде
Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године
Ниш, Медиа и реформ центар, 5. октобар 2018., 11 часова

Грађанскe иницијативe и Медиа и реформ центар Ниш, у име конзорцијума организација цивилног друштва, а у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, позивају Вас на први у серији консултативних састанака поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године.

Састанак се организује у циљу обезбеђивања пуне транспарентности и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, представника пословне заједнице и медија у процес израде и праћења новог Акционог плана.

Први од три састанка одржаће се у петак, 5. октобра 2018, од 11 до 14 часова у Медиа и реформ центру Ниш (Обреновићева 38).

Пријављивање се врши слањем мејла на milica@gradjanske.org  и nebojsa@mirc.rs  најкасније до 4. октобра у 12 часова.

Партнерство за отворену управу представља мултилатералну глобалну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је иницијативи 2012. године, од када су имплементирана два акциона плана, док се усвајање трећег акционог плана, који је предмет консултација, очекује до краја текуће године.

Више информација о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији и актуелном процесу израде новог акционог плана можете наћи на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, које координира учешће у овој иницијативи.

Конзорцијум организација цивилног друштва које су добиле подршку за партнерско учешће у изради Трећег акционог плана Партнерства за отворену управу од Trust Fond-а Партнерства за отворену управу чине Грађанске иницијативе, Транспарентност Србија, Асоцијација онлајн медија, Едукациони центар Лесковац, Народни парламент Лесковац и Медиа и реформ центар Ниш.

НАПОМЕНА: Учесницима консултативног састанка обезбеђена је рефундација путних трошкова у висини цене повратне аутобуске карте, при чему је потребно приложити аутобуску карту или потвду о висини цене карте.

28. септембар 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, представнике цивилног друштва и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору (у даљем тексту: Нацрти закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 28. септембра до 17. октобра 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: dobrauprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору представиће се на Округлом столу, а о термину и месту одржавања, Министарство државне управе и локалне самоуправе  ће обавестити јавност благовремено. По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, интернет страници Координационе комисије и порталу е-управа.

Детаљи позива и пратећа документа налазе се у наставку.

27. септембар 2018.

Конкурс за упис на заједнички мастер академски/магистарски студијски програми Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване на Заједничке студије (јоинт дегрее) "Менаџмент у управи" који реализује Факултет организационих наука Универзитета у Београду и Факултет за управу Универзитета у Љубљани.

Студијски програми су акредитовани у Србији и Словенији на српском, словеначком и енглеском језику.

Специфичност студијских програма је да у настави учествују предавачи са оба факултета, као и обавеза студента да на партнерском факултету заврши део студија и тако стекне одређени број кредитних бодова (ЕЦТС). Посебна вредност су посете и упознавање са "најбољом праксом" у партнерској земљи.

По завршетку студија, студент добија заједничку диплому коју потписују ректори оба универзитета и декани оба факултета и стиче звање Мастер менаџера у Србији, односно Магистра Менаџмента у управи у Словенији.

Више информација о студијском програму на линковима:

Menadžment u upravi 60 ESPB (http://www.fon.bg.ac.rs/studije/master-i-specijalisticke-studije/master-studije/menadzment-u-upravi-60-espb/)

Menadžment u upravi 120 ESPB (http://www.fon.bg.ac.rs/studije/master-i-specijalisticke-studije/master-studije/menadzment-u-upravi-120-espb/)

26. септембар 2018.

OБАВЕШТЕЊЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване кандидате за електоре да у дане викенда 29. и 30. септембра 2018. године организује дежурство ради пријема електорских пријава.

Подношење електорске пријаве за 29. и 30. септембар и 1. октобар 2018. године најављује се у петак до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Време подношења ће одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве Министарство ће поштовати редослед пријављивања.

Молимо све заинтересоване да приликом најаве предаје електорске пријаве у имејлу наведу тачан датум предаје електорске пријаве и да оставе своје контакт податке (име презиме и контакт телефон).

Подсећамо да је последњи дан за предају електорских пријава четвртак 4. октобар 2018. године у 24,00.

За сва додатна питања можете се обратити на број телефона 011/2641-495 или путем имејла на адресе 

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
jiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

19. септембар 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 54. Закона о државним службеницима и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7159/2018 од 27. јула 2018. године и 51 Број: 112-8068/2018 од 28. августа 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору, Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима, звање саветник – 2 извршиоца.
2. Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе, Група за управљање променама у систему локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе, звање саветник – 1 извршилац.
3. Радно место за послове личног статуса грађана са иностраним елементом, бирачког списка и давања овлашћења за обављање послова матичара, Одсек за лични статус грађана, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник – 1 извршилац.
4. Радно место за послове извештавања, Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства, звање млађи саветник – 1 извршилац.

18. септембар 2018.

И ДАЉЕ ТРАЈУ ПРИЈАВЕ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

 И даље трају пријаве за Мастер студије у области јавних финансија

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Национална академија за јавну управу позива државне службенике и запослене у јединицама локалних самоуправа да се пријаве за мастер програме у области управљања јавним финансијама, у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније.
У Београду ће бити реализована два мастер програма, и то:

 • на Универзитету у Београду, Факултет организационих наука (ФОН) - мастер програм Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство на који се уписује 35 студената,
 • на Метрополитан универзитету, Факултет за економију, финансије и администрацију - мастер програм: Економија, на који се уписује 20 студената.

Подсећамо да уколико планирате да полажете пријемни на ФОН-у, неопходно је пријавити се преко званичног факултетског портала. Пријава је могућа од 10. до 28. септембра 2018. године онлајн, након чега се добија информација о томе када се на ФОН-у предаје конкурсна документација.

Конкурсна документација укључује:

 • копију уверења о дипломирању/диплома (није потребно да буде оверена)
 • копију уверења о положеним испитима основних студија/додатак дипломи (није потребно да буде оверена).

Оригинали се доносе на увид.

Информације о пријемном испиту

Литература за пријемни:

Напомињемо да ће пријемни на ФОН-у бити организован 6. октобра 2018. године, у 11.30, те да ће ранг листа бити објављена 8. октобра 2018. године до 12.00.

За све додатне информације обратите се на: master@fon.bg.ac.rs и nasha@fon.bg.ac.rs или +381 11 3950 892 понедељком и петком од 09.00-10.00 часова; уторком, средом и четвртком од 09.00-10.00 и 16.00-19.00 часова.

Могуће је доћи на ФОН и лично се распитати везано за полагање пријемног и предају докумената - четвртком од 16-19 часова, сала Б003, улаз из Булевара Ослобођења. Контакт особа: Наташа Кузман.

Сви заинтересовани за полагање пријемног на ФЕФА, неопходно је да се пријаве преко званичног факултетског портала

Напомињемо да је конкурс на ФЕФА отворен за 20 кандидата и да подразумева интервју. Интеревју ће бити организован након пријемног на ФОН-у, како се два пријемна не би преклопила.

За све додатне информације особа за контакт је Биљана Савић bsavic@fefa.edu.rs или studentskasluzba@fefa.edu.rs ; телефон +381 11 2600 600 и то у периоду: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак од 12.00 до 14.00.

18. септембар 2018.

У ОКВИРУ ПРОГРАМА EXCHANGE 5 РАДИОНИЦЕ О ПРОГРАМСКОМ И КАПИТАЛНОМ БУЏЕТИРАЊУ И ПРИПРЕМИ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2019.

У оквиру Програма Exchange 5, Стална конференција градова и општина (СКГО) у периоду од 18. септембра до 25. октобра 2018. године организује 12 регионалних радионица за подршку градовима, општинама и градским општинама у програмском и капиталном буџетирању и припреми одлука о буџету за 2019. годину. Организација радионица реализује се у оквиру пете фазе Програма Exchange, који финансира Европска унија, а реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са СКГО.

Више информација о радионицама можете преузети oвде

3. септембар 2018.

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години

Министар државне управе и локалне самоуправе, донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години.

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години објављена је и на сајту Канцеларијe за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

О датуму и времену потписивања уговора организације ће бити обавештене благовремено.

31. август 2018.

ПОДРШКА ИЗБОРНИМ КОМИСИЈАМА И ГРАЂАНИМА ПОВОДОМ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА МАЈДАНПЕКУ

 Подршка изборним комисијама и грађанима поводом локалних избора Mајданпеку

Министарство државне управе и локалне самоуправе у недељу 2. септембра у периоду од 7 до 20 часова организује дежурства и пружање техничке помоћи и информација о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка поводом одржавања локалних избора за избор одборника Скупштине општине Мајданпек.

Грађани и чланови изборних Комисија могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка на следеће бројеве телефона:
011 / 2641-497
011 / 2686-808

30. август 2018.

ЗАЈЕДНО ДО БОЉЕГ УПРАВЉАЊА КАДРОВИМА У УПРАВИ

У циљу даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе је спровело пројекат „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији кроз даљу подршку унапређењу система управљања људским ресурсима у државној управи“. Пројекат је финансиран од стране Фонда за добру управу Владе Велике Британије (GGF), а реализовали су га Pricewaterhouse Coopers (PwC) и Центар за европске политике (ЦЕП).

Пројекат је пружио подршку Министарству у спровођењу приоритетних активности из Политичког оквира за управљање људским ресурсима у државној управи Републике Србије, (Оквир политике за управљање људским ресурсима) чијим напретком у имплементацији је условљена и даља подршка из Инструмента предприступне помоћи Европске уније. Подршка Министарству је структуирана у три сегмента: подршка имплементацији оквира управљања људским ресурсима; подршка у изради амандмана на Закон о државним службеницима и пратећих аката и подршка унапређењу управљачке одговорности у органима државне управе.

Кроз пројектне активности израђен је предлог за увођење система компетенција у државно-службенички систем Републике Србије и увођења система управљачке одговорности у органе државне управе из којих су проистекле и информативне брошуре како би се државним службеницима и јавности представиле кључне информацијаме о овим процесима.

За потребе већег разумевања новина у службеничком систему, кроз пројекат смо обезбедили за вас брошуре и видео спотове које можете преузети/погледати:

Брошура о систему компетенција
Брошура о управљачкој одговорности

Видео о обукама
Видео о лидерским вештинама
Видео о стручном усавршавању

23. август 2018.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКИХ ПРИЈАВА У АВГУСТУ И СЕПТЕМБРУ

Електорске пријаве се подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, улица Бирчанинова 6 Београд, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 17,00 часова, уз обавезну најаву.

Подношење електорских пријава радним даном најављује се дан раније, до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Подношење електорске пријаве у дане викенда, најављује се у петак до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Време подношења ће одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве Министарство ће поштовати редослед пријављивања.

За сва додатна питања можете се обратити на број телефона 011/2641-495 или путем имејла на адресе
prava.slobode.registri@mduls.gov.rs
ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

20. август 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЕЛЕКТОРИМА ЗА ПОНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 63/18),

            министар државне управе и локалне самоуправе упућује


ЈАВНИ ПОЗИВ


свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини


1. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.
2. Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
3. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
4. Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

Право да буде електор има припадник националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање:
1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;
2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 10.000 лица али мање од 20.000 лица;
3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 20.000 лица али мање од 50.000 лица;
4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 50.000 лица али мање од 100.000 лица;
5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 100.000 лица.

Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа.

Овера потписа не подлеже плаћању такси.

Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање. Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање.

Електорске пријаве са свим прилозима подносе се на адрeсу Министарствa државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, 11 000 Београд.

Рок за достављање електорских пријава је 4. октобар 2018. године.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.

Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства (www.mduls.gov.rs).

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване припаднике националних мањина да је 20. августа 2018. године у издањима дневних новина „Дневник“ за територију АП Војводина и „Политика“ за територију Републике Србије објавило датум и место одржавања електорске скупштине са jaвним пoзивoм свим eлeктoримa дa блaгoврeмeнo пoднeсу пoтпунe писмeнe приjaвe зa учeшћe на eлeктoрскoj скупштини.

16. август 2018.

СУТРА У ПОНОЋ БИЋЕ ЗАКЉУЧЕН БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ИЗБОРЕ У МАЈДАНПЕКУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује 17. августа 2018. године у поноћ Јединствени бирачки списак за изборе за одборнике Скупштине општине Мајданпек који ће бити одржани 2. септембра 2018. године.

Од закључења бирачког списка 18. до 29. августа 2018. године односно 72 часа пре дана одржавања избора решења доноси Министарство, а грађани захтеве за упис или промену података у јединственом бирачком списку могу да поднесу општини по месту пребивалишта или Министарству државне управе и локалне самоуправе.

С тим у вези, позивамо грађане са пребивалиштем на територији општине Мајданпек да на време изврше проверу да ли су уписани и ако јесу, да ли су им уписани тачни подаци у јединственом бирачком списку. Проверу грађани могу извршити непосредно у општини у којој имају пребивалиште или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе.

6. август 2018.

Каталог радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе је припремило предлог Каталога радних места намештеника у склопу Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, који су саставни део Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“ , бр. 81/17, 6/18 и 43/18) , у складу са чланом 10. Закона о с систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17). Каталог радних места има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи / типични опис посла који се обавља на одговарајућем радном месту, захтевану стручну спрему као и додатна знања/ испити / радно искуство. Улога Каталога радних места је да се препозна типични опис посла који се обавља на одређеном радном месту.

Позивамо вас да нам доставите своје коментаре, предлоге и сугестије на Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, писаним путем, на адресу: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs до 31. августа 2018. године у табелама које се налазе у прилогу.

6. август 2018.

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Конкурсна комисија, образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе, која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, на седници која је одржана 2. августа 2018. године утврдила je Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката поднетих на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања предлога Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години“.

На конкурсу је поднето укупно 163 пријаве, од тог броја 10 није испуњавало формалне услове задате Конкурсом.

Конкурсна комисја је предложила да се средства одобре за реализацију 77 пројеката.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000 динара.

Одлуку о расподели средстава из Фонда доноси министар у року од 30 дана од дана утврђивања Листе.

1. август 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9364/2017 од 29. септембра 2017. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

5. јул 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И ЗАКОНА О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника (у даљем тексту: Нацрти закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 5. јула до 24. јула 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о платама државних службеника и намештеника представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и „Британског фонда за добру управу“ одржати 13. јула 2018. године у Београду, са почетком у 10.00 часова, у хотелу „Зира“, сала „Миконос“ (Рузвелтова 35).

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

25. јун 2018.

Усвојена Уредба о шифарнику радних места

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка ) ( у даљем тексту: Закон) уређује вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код кориниска јавних средстава, његов садржај и начин вођења, као и заштиту и доступност података.

Са тим у вези, дана 14. јуна 2018. године на седници Владе усвојена је Уредбу о шифарнику радних места („Службени гласник РС”, број 48/18), којом се утврђују шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

Уредба о шифарнику радних места ступа на снагу и примењује се од 30. јуна 2018. године.

За све додатне информације можете нас контактирати на katalogradnihmesta@mduls.gov.rs и 011/2685 397

Преузмите:

18. јун 2018.

ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ ДА БЕСПЛАТНО НАУЧИТЕ ПРОГРАМИРАЊЕ!

 Искористите прилику да бесплатно научите програмирање!

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе Вас са великим задовољством позива да будете део Бесплатне летње школе програмирања и корејске културе, која ће се одржавати од 2. до 27. јула у нашем Српско-корејском информатичко-приступном центру (СКИП Центру), у Добрињској 11.

Имајући у виду да су информационе технологије данас најтраженије и најперспективније занимање 21. века, а Република Кореја светски лидер у овој области, као и да Србија и Кореја остварују успешну сарадњу, предавачи реномираних ИТ факултета у Сеулу ће држати БЕСПЛАТНЕ обуке програмирања са једним од најтраженијих програмских језика – Пајтоном (Phyton), креирања веб страница, као и часове корејске културе.

Часови ће бити искључиво на енглеском језику и одржаваће се пет пута седмично радним данима у форми ДВОЧАСА (2 x 60 мин са кратком паузом и увек у исто време). Будући да је број места ограничен, искористите прилику и пријавите се на један или на више понуђених курсева на следећу мејл адресу: skipcentar@mduls.gov.rs или на следећу пријаву коју можете наћи ОВДЕ.

Наши предавачи упутиће полазнике у све неоходне вештине потребне за компјутерско програмирање са Пајтоном (Phyton). Полазници ће научити како програми функционишу, а имаће и могућност да сами програмирају са једноставним кодовима у савременом Објектно-оријентисаном програмирању.

Поред Пајтона (Phyton) и прављења сајтова, наши полазници ће се упознати и са корејском културом у оквиру часова Корејске културе. Корејски студенти ће нашим полазницима приближити како традиционалну културу, тако и светски популаран К-Поп (K-Pop).

Термини обука:

 • Пајтон(Phyton) – понедељак и среда од 10 до 12 часова
 • Веб програмирање (програмирање првог веб сајта) – уторак и четвртак од 10 до 12 часова
 • Корејска култура – понедељак и среда од 13 до 14 часова и петак од 13 до 16 часова

Важна напомена: Полазници не морају носити са собом компјутере, сва неопходна опрема је већ обезбеђена од стране СКИП центра. Такође, није потребно да полазник има претходно искуство.

15. јун 2018.

OБАВЕШТЕЊЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ЗУП

Основна идеја у вези са процесом усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку јесте да се овај процес, у циљу обезбеђења већег јединства система управног поступања, искористи не само за усклађивање посебних закона са овим општим процесним законом, већ и за анализу њихових ефеката, измене процесних, али и материјалних норми, као и за усклађивање са правним тековинама и принципима ЕУ.

Имајући у виду досадашњу управноправну праксу у Републици Србији, као и циљеве Стратегије реформе јавне управе, Прелазним и завршним одредбама Закона о општем управном поступку предвиђено је усклађивање посебних закона са одредбама овог закона у утврђеном периоду, при чему би „терет доказивања“ потребе за специфичним уређењем појединих питања (где је то допуштено) на органима који те специфичности истичу.

Законом о општем управном поступку, одредбом члана 3, предвиђено је да се тај закон примењује на поступање у свим управним стварима, а да се поједина питања управног поступка посебним законом могу уредити само ако је то у појединим управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним Законом о оопштем управном поступку и ако се тиме не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемчених овим законом.

С обзиром на значај питања усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку, нарочито са аспекта обезбеђења владавине права и правне сигурности и имајући у виду нужност обезбеђења трајности процеса усклађивања, Координационо тело за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку припремило је Обавештење о примени члана 214. Закона о општем управном поступку (у прилогу).

Координационо тело Владе ће наставити рад на процени усклађености одредаба посебних закона са Законом о општем управном поступку, утврђивањем обавезе и обима усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку.

 • Обавештење у целости преузмите овде.

24. мај 2018.

Усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

На седници Владе Републике Србије 24. маја 2018. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Измене и допуне Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 81/17, 6/18 и 43/18) условљене су допуном радних места за обављање послова у области производње, обезбеђивања квалитета и контроле квалитета серума, вакцина и других имунолошких препарата, производњу продуката од крви и дијагностичких средстав, као и допуном радних места у јавним службама, односно другим организацијама које су основане или послују као јавне службе и које су индиректни корисници средстава буџета аутономне покрајине Војводина, а чија радна места до сада нису била утврђена Каталогом радних места (Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, као и Радна места у јавним службама које су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе – нпр. Покрајински завод за заштиту природе).

Наведене измене и допуне Каталога радних места извршене су на основу примене Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 108/16 и 113/17) , а на основу предлога и сусгестија надлежних министарстава и обављене додатне анализе постојећих назива радних места, општих / типичних описа послова на тим радним местима, услова који се односе на захтевану стручну прему / образовање, као и додатна знања знања / испите / радно искуство.

Преузмите:

23. мај 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи

04. мај 2018.

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Током јавне расправе текст Нацрта закона био је објављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs , Порталу е-управе www.euprava.gov.rs и Канцeларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs, а свим заинтересованим странама било је омогућено да своје примедбе, предлоге и сугестије да достављају Министарству на електронску и поштанску адресу.

Током јавне расправе одржана су и два округла стола, 11. априла у Кучеву и 16. априла 2018. године у Београду, на којима су присуствовали представници државних органа, независних тела, националних савета националних мањина, међународних организација и организација цивилног друштва.

У јавној расправи учествовали су државни органи, органи АП Војводине, национални савети националних мањина, политичке странке и покрети, удружења грађани и појединци. На е-мејл адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона доставило је 16 учесника

Министарство државне управе и локалне самоуправе размотрило је све достављене примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Одређени број конкретних примедби, предлога и сугестија Министарство није било у могућности да прихвати и то из разлога што нису у духу концепта на којем се закон заснива, или због тога што у значајној мери одударају од системских, нарочито Уставних решења, као и од Одлуке Уставног суда и препорука релевантних међународних тела.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту о закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина који можете преузети ОВДЕ.

20. април 2018.

РАДНА ВЕРЗИЈА ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са ресорним министарствима, припремило је радну верзију Предлога уредбе о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Министарство позива све институције, синдикалне организације, установе да се упознају са изменама и допунама Каталога радних места и евентуалне сугестије доставе на мејл адресу: Katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама погледајте ОВДЕ

Преглед измена и допуна уредбе погледајте ОВДЕ

04. април 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 Број: 112-11605/2017 од 28. новембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

04. април 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9364/2017 од 29. септембра 2017. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

29. март 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: miroslav.raskovic@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина“.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

22. март 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се у периоду од 22. марта 2018. године до 19. априла 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја“.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја сa oбразложењем и прегледом одредаба које се мењају.

Пратећа документа погледајте испод.

20. март 2018.

У НЕДЕЉУ ДЕЖУРАМО!

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 25. марта у периоду од 7 до 20 часова поводом одржавања локалних избора за избор одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:
011 / 2641-497
011 / 3620-145

19. март 2018.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА 2018.

 Грађански водич кроз Одлуку о буџету локалних самоуправа за 2018.

У складу са препоруком из Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти Министарства финансија, а у оквиру спровођења Програма „Еxchange5“ који финансира Европска унија, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина израдила је модел Грађанског водича кроз Одлуку о буџету локалних самоуправа за 2018. годину и пратеће помоћне документе.

Водич за грађане кроз Одлуку о буџету је документ који на јасан и лако разумљив начин објашњава у које сврхе се користе јавна буџетска средства и има за циљ да информише грађане, да их заинтересује да учествују у процесу планирања, расподеле буџета и да прате како се буџет троши. Модел водича представља само пример структуре приказивања најважнијих буџетских информација од интереса за грађане и као такав подложан је променама и прилагођавању у складу са потребама конкретног града/општине.

Наиме, уочено је да сразмерно мали број локалних самоуправа израђује и објављује тзв. грађанске буџете. Са друге стране, добра пракса и принципи транспарентности и отворености буџета налажу да би грађанске водиче кроз одлуке о буџету требало да припремају све локалнe самоуправe.

Позивамо све локалнe самоуправe које то већ нису учиниле, да на основу предложеног модела израде Водиче за грађане кроз Одлуку о буџету за 2018. годину. Надамо се да ћемо у наредном периоду заједнички постићи да све ЛС израђују ову врсту документа.

Преузмите

15. март 2018.

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ: ПРИВРЕМЕНИ ИЗВЕШТАЈ О СРБИЈИ И ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОМЕНТАРА

Мeхaнизaм зa независно извeштaвaњe Партнерствa за отворену управу пoзивa свe зaинтeрeсoвaнe стрaнe дa сe дo 19. марта 2018. године активно укључe у jaвнe кoнсултaциje o извeштajу o испуњeњу другог Aкциoнoг плaнa за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији, за 2016. и 2017. годину.

Извештај је доступан на српском језику на следећем линку http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment, а коментари и сугестије могу се слати на два начина, преко веб странице http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment или путем е-адресе: dragana.brajovic@mduls.gov.rs

02. март 2018.

ПОДРШКА ИЗБОРНИМ КОМИСИЈАМА И ГРАЂАНИМА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У БЕОГРАДУ, АРАНЂЕЛОВАЦУ, БОРУ И ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО

Министарство државне управе и локалне самоуправе у недељу 4. марта у периоду од 7 до 20 часова организује дежурства и пружање техничке помоћи и информација о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка поводом одржавања локалних избора за избор одборника Скупштине града Београда и општина Аранђеловац и Бор, као и за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно.

Грађани и чланови изборних Комисија могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка на следеће бројеве телефона:
011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 3620-145

02. март 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) уређено је регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Централном регистру фактура.

На основу Закона Министарство финансија је донело Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

Законом је дефинисан Централни регистар фактура као систем који успоставља Министарство финансија - Управа за трезор. Такође, прописана је обавеза повериоца да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима региструју у Централном регистру фактура. Повериоци су дужни да регистроване фактуре, односно друге захтеве за исплату (који у поступку регистрације добијају јединствен идентификациони број), доставе дужницима у року од три дана од дана регистровања са одговарајућом инструкцијом за плаћање.

У вези са наведеним регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора у којима су дужници субјекти јавног сектора, који плаћање врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, примењиваће се почев од 01. марта 2018. године.

У складу са наведеним Министарство државне управе и локалне самоуправе ће као дужник, субјект јавног сектора, измиривати новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату само аку су оне исправно регистроване у Централном регистру фактура, а што се утврђује провером унетих података у том регистру.

23. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ О НАЧИНУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава грађане да ово министарство, након закључења бирачког списка (16. фебруар), доноси сва решења о упису или променама података у Јединственом бирачком списку.

Грађани могу извршити проверу података у овој евиденцији непосредно у градској, односно општинској управи у којој имају пребивалиште или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal .

Грађани могу подносити захтеве за упис или промену податка у Јединственом бирачком списку како градској/општинској управи по месту пребивалишта, тако и директно Министарству државне управе и локалне самоуправе на посебно прописаном обрасцу који се може преузети у наставку.

Такође, потребно је да уз Захтев приложе и одређена документа, доказе ради остваривања тог права.

Преузмите:

21. фебруар 2018.

ПУБКЛИКАЦИЈА: МЕТОДЕ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА: КРАТАК ПРЕГЛЕД

 Пубкликација: Методе развоја људских ресурса: кратак преглед

Министарство државне управе и локалне самоуправе је уз подршку Немачке развојне сарадње у Србији, припремило публикацију Методе развоја људских ресурса: кратак преглед, која има за циљ да на квалификован и целовит начин у неопходном обиму представи све облике спровођења стручног усавршавања утврђене новим прописима.

Публикација даје преглед облика реализације програма стручног усавршавања, одређење њиховог места у методама развоја људских ресурса (класичне и савремене методе), као и појединачне карактеристике сваке од тих метода.

Намењена је пре свега, органима, организацијама и лицима одговорним за управљање људским ресурсима у јавној управи, који ће у наредном периоду у припреми програма стручног усавршавања, поред осталог, бити у потреби и да дефинишу најадекватније облике и методе реализације обука.

Погледајте публикацију: Методе развоја људских ресурса: кратак преглед

12. фебруар 2018.

ПОЗИВАМО ДА ДАТЕ СУГЕСТИЈЕ НА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕФОРМУ УПРАВЕ ЗА 2018-2020

Посебна радна група за израду текста Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС за период 2018-2020. године, у коју су укључени представници свих органа државне управе и служби Владе, удружења грађана изабраних преко јавног позива и чланови и посматрачи из појединих независних државних органа је израдила Радну верзију Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС за период 2018-2020. године. У циљу прикупљања коментара и сугестија од шире јавности, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује две недеље јавних online консултације како би додатно унапредити постојећу радну верзију.

Своје коментаре и сугестије можете послати на адресу: ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs у периоду од 12. фебруара 2018. године до 28. фебруара 2018. године.

07. фебруар 2018.

ПРОДУЖЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Ради прикупљања већег броја коментара и сугестија и спровођења стручнијег и ефикаснијег поступка израде текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе продужава процес јавних online консултација до краја фебруара 2018. године.

Министарство је започело поступак јавних online консултација за полазне основе за измене и допуне овог прописа 6. децембра 2017. године у циљу повећења транспарентности поступка, веће партиципације организација цивилног друштва, стручне јавности и заинтересованих грађана.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване да учествују у online консултативном процесу, који ће трајати до 28. фебруара 2018. године. Полазне основе можете преузети са веб презентације министарства, у делу Јавне расправе и консултације, а своје коментаре и сугестије можете послати на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презентацији Министарства http://www.mduls.gov.rs

06. фебруар 2018.

ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ИДЕНТИФИКОВАЊЕ СТРУЧЊАКА/ЕКСПЕРАТА У ОБЛАСТИМА У ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ ИМОВИНОМ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ОКВИРУ КОМПОНЕНТЕ 1 ПРОГРАМА EXCHANGE 5

У оквиру прве компоненте пете фазе Програма Exchange 5, који финансира Европска унија кроз Национални програм ИПА 2014, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) објављује отворени позив за изражавање заинтересованости за избор стручњака/експерата у областима у вези са управљањем имовином на локалном нивоу.

Носилац Програма је Министарство државне управе и локалне самоуправе а имплементацију Програма спроводи СКГО. Програм се реализује од априла 2017. године у предвиђеном трајању од 36 месеци.

Рок за достављање пријава којима се изражава заинтересованост за будући ангажман је 15. фебруар 2018. године до 24.00 часа.

Више информација о позиву доступно је на интернет презентацији Сталне конференције градова и општина (СКГО) http://www.skgo.org/contests/176 или ОВДЕ

05. фебруар 2018.

ПОДРШКА ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У ПРИПРЕМИ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У СКЛАДУ СА КАТАЛОГОМ РАДНИХ МЕСТА

У циљу подршке запосленима у јавним службама за уподобљавање радних места у Правилницима о организацији и систематизацији послова са радним местима из Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.6/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са ресорним министарствима, организацијама обавезног социјалног осигурања и правним лицима која се оснивају или делују у складу са прописама о јавним службама, делегирали су представнике из својих организационих јединица.

Лица за пружање подршке јавним службама за израду Правилника о органиазацији и систематизацији послова, и то за:

радна места пратећих помоћно техничких послова:

- Александра Бранковић - Министарство државне управе и локалне самоуправе

- контакт телефон: 011 2685 397, 064 8177 496

- е-адреса: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

радна места у здравству:

- др Мира Вучевић - Министарство здравља

- контакт телефон 011 2656 399

- Драга Алекс

- контакт телефон 064 8811 378

- email katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

радна места у култури и информисању:

» Сектор за културно наслеђе:

- Весна Марицки Остојић - Министарство културе и информисања, виши саветник

- контакт телефон: 064 670 5307

- е-адреса: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

» Сектор савременог стваралаштва и креативних индустрија:

- Ђурђијана Јовановић - Министарство културе и информисања, самостални саветник

- контакт телефон: 064 670 5316

- е-адреса: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

радна места у организацијама обавезног социјалног осигурања:

» Централни регистар обавезног социјалног осигурања

- Душица Шоргић, помоћник директора за послове регистра

- контакт телефон: 011 2856247, 064 8027 962

- е–адреса: dusica.sorgic@croso.rs

- Оливера Павловић, начелник одељења

- контакт телефон: 011 2856238, 064 8027 952

- е–адреса: olivera.pavlovic@croso.rs

- Биљана Крсмановић, помоћник директора за финансијско - материјалне послове

- контакт телефон: 011 2856 238, 064 8027 956

- е–адреса: biljana.krsmanovic@croso.rs

» Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

- Гордана Богојевић, начелник Одељења за људске ресурсе у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

- контакт телефон: 063 699 135

- е-адреса: gordana.bogojevic@pio.rs

- Светлана Пантовић, директор Сектора за правне и опште послове у Дирекцији Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање

- контакт телефон: 021 4877 770

- е-адреса: svetlana.pantovic@pio.rs

» Републички фонд здравственог осигурања

- Предраг Шћепановић, директор Сектора за људске ресурсе

- е-адреса: predrag.scepanovic@rfzo.rs

» Национална служба за запошљавање

- Јелицу Војновић, директор Сектора за људске ресусре

- контакт телефон: 064 8107 271

- е-адреса: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs

- Снежану Цветиновић, начелник одељења за радне односе

- контакт телефон: 064 8107 170,

- е-адреса: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs

- Ану Хрбуд Сегењ, начелник одељења за стручно усавршавање и оспособљавање

- контакт телефон: 064 8107 145

- е-адреса: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

радна места у просвети:

» Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање:

- др Славица Јашић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3613166, 363 1906

- е-адреса: slavica.jasic@mpn.gov.rs

- Љиљана Симовић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3613166, 363 1906

- е-адреса: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs

- Љиљана Маролт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3615 034, 363 1790

- е-адреса: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

- Љиљана Дељанин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3615 034, 363 1790

- е-адреса: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

» Сектор за високо образовање:

- Снежана Ружић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3622 378; 363 1909

- е-адреса: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

» Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције:

- Тамара Николић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 2403 036; 2403 320

- е-адреса: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

» Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих:

- Драган Маринчић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3616 547; 363 1462

- е-адреса: dragan.marincic@mpn.gov.rs

радна места у социјалној заштити

- Невена Јанаћковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална заштита

- контакт телефон: 011 3616 254

- е-адреса: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs

- Љиљана Ђуретић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална заштита

- контакт телефон: 011 3616 254

- е-адреса: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

радна места у спорту

- Славка Лакићевић, Министарство омладине и спорта, в.д секретар министарства

- контакт телефон: 011 3117 099

- е–адреса: slavka.lakicevic@mos.gov.rs

- Боривој Јанковић, Министарство омладине и спорта, начелник Одељења у Секретаријату

- контакт телефон: 011 3111 975

- е-адреса: bora.jankovic@mos.gov.rs

радна места у туризму

- Ивана Дедијер, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

- контакт телефон: 063 8189 771, 011 3619 733

- е–адреса: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

радна места у Акредитационом телу Србије

- Јован Симић, руководилац Одељења за финансијске, правне и опште послове

- контакт телефон: 011 3130 375, 064 8872 804,

- е–адреса: jovan.simic@ats.rs

- Ненад Цветковић, шеф Одсека за правне послове

- контакт телефон: 011 3130 378, 064 8872 841

- е–адреса: nenad.cvetkovic@ats.rs

радна места у Институту за стандардизацију Србије

- Јелена Дојчин, Руководилац одељења за правне, финансијске и опште послове

- контакт телефон: 011 3409 344

- е–адреса: jelena.dojscin@iss.rs

радна места у Правосудној академији

- Гордана Паулић, Секретар

- контакт телефон: 011 2184 030

- е–адреса: gordana.paulic@pars.rs

радна места у Фонду солидарности

- Весна Веселиновић

- контакт телефон: 011 21 21 970, 21 21 971

- е-адреса: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

05. фебруар 2018.

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧИЊЕ ПОСТУПАК ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Акционим планом за преговарачко Поглавље 23 – Правосуђе и основна права предвиђена је обавеза доношења измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Као носилац поменуте активности, Министарство државне управе и локалне самоуправе формирало је Посебну радну групу за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Радна група, састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства правде, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике и Народне Скупштине РС, установила je полазне основе за израду наведених измена закона, које можете преузети ОВДЕ и договорила даље активности у раду.

Од почетка рада Министарство државне управе и локалне самоуправе има стручно-техничку подршку експерата SIGMA, који су кроз своје анализе и коментаре допринели изради полазних основа и унапредили поступак анализе ефеката прописа.

У изради тескта полазних основа остварена је сарадња са Службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Министарство започиње поступак јавних online консултација за полазне основе за измене и допуне наведеног закона, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ћe додатно унапредити постојећи правни оквир.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване да учествују у консултативном процесу, у периоду од 05. фебруара 2018. године до 15. фебруара 2018. године. Своје коментаре и сугестије можете послати на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презентацији Министарства www.mduls.gov.rs

31. јануар 2018.

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

Орган у коме се попуњава положај:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра- руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; координира и сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови:
 стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за људска и мањинска права и слободеу Министарству државне управе и локалне самоуправе; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Бирчанинова бр. 6.

Рок за подношење пријаве на конкурс:8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту) и доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

29. јануар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Министарство државне урпаве и локалне самоуправе оглашава јавни позив за ангажовање лица уговорoм о обављању привремених и повремених послова за следеће:

1. Спровођење поступака јавних набавки и израда документације у вези са набавкама за потребе Министарства државне управе и локалне самоуправе; провера и праћење усклађености спровођења поступака јавних набавки са законским прописима из ове области; контролу правилног спровођења уговора након спроведених поступака јавних набавки – 1 извршилац.

Период ангажовања
Уговор о привременим и повременим пословима се може закључити на период до 120 радних дана са незапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена или са корисником старосне пензије (у складу са одредбом члана 197. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17)).

Услови ангажовања
Кандидат треба да поседује стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства, познавање поступака јавних набавки, познавање рада на рачунару.

Накнада
Месечна накнада за обављање послова наведених у овом јавном позиву је 45.000,00 динара, без пореза и доприноса.

Начин подношења пријава
Пријаве се подносе путем електронске поште на е-адресу marija.radovanovic@mduls.gov.rs у року од осам дана од дана објављивања јавног позива на интернет страни Министарства државне управе и локалне самоуправе. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 6. феруара 2018. године у 23,59 сати.

Садржај пријаве
Заинтересована лица достављају своју радну биографију која, поред личних података (име, презиме, година рођења, адреса и место пребивалишта, број телефона) треба да садржи податке о образовању, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања.

Избор кандидата
Након истека рока за достављање пријава, кандидати који испуњавају услове из јавног позива, биће позвани на усмени разговор. Кандидати ће бити накнадно обавештени о датумима и времену тестирања и одржавања разговора телефонским путем. Тестирање и разговор ће се обавити у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Ул. Бирчанинова 6, Београд.

Кандидати који буду позвани на разговор, у обавези су да доставе оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченом образовању и доказа о радном искуству.

25. јануар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИО НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МАТИЧНИМ КЊИГАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 29. јануара до 19. фебруара 2018. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних установа и јавних служби, привреде, академске стручне јавности, невладиног сектора, као и друге заинтересоване стране.Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем електронске поште на адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона. У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан Округли сто, 13. фебруара 2018. године у Београду, Kлуб посланика, у Толстојевој 2, са почетком у 13.00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта закона.

Заинтересовани учешће на Округлом столу треба да пријаве на електронску пошту biljana.petkovic@mduls.gov.rs, најкасније до 9. фебруара 2018. године, ради најаве уласка у зграду Палате Србије. По окончању Јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Министарства и Порталу е-управе.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

16. јануар 2018.

ПОЗИВ ГРAЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађанке и грађане који су пријављени на територији Београда, Аранђеловца, Бора и градске општине Севојно и да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак и ако јесу, да ли су им уписани тачни лични подаци, како би могли да остваре право гласа на расписаним локалним изборима за одборнике скупштине града и општина који ће бити одржани 4. марта 2018. године.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства – https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

Јединствени бирачки списак (ЈБС) је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података и свакодневно се ажурира по јединственој методологији.

ЈБС води Министарство државне управе и локалне самоуправе, док ажурирање бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе врши општинска, односно градска управа. Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске односно градске управе обухвата: упис, брисање, измене, допуне или исправке по службеној дужности или на захтев грађана, о чему се доноси одговарајуће решење.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Републике Србије односно лица која имају бирачко право – према месту пребивалишта.

Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана. Грађанин захтев за промену у бирачком списку подноси општинској односно градској управи по месту његовог пребивалишта.

Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нпр. изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности) о чему одговарајуће решење до закључења бирачког списка (15 дана пре дана избора, односно 16. фебруара 2018. године) доноси општинска односно градска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси Министарство.

Подносилац захтева може на решење општинске односно градске управе поднети жалбу Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено.

16. јануар 2018.

ИЗБОР СТРУЧЊАКА/ЕКСПЕРАТА У ОБЛАСТИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА И СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПОДРШКУ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ОКВИРУ КОМПОНЕНТЕ 2 ПРОГРАМА EXCHANGE 5

У оквиру компоненте 2 Програма Exchange 5 који финансира Европска унија кроз Национални програм ИПА 2014, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) објављује отворени позив за изражавање заинтересованости за избор стручњака/експерата у области програмског буџетирања и стратешког планирања за директну подршку локалним самоуправама.

Носилац Програма је Министарство државне управе и локалне самоуправе а имплементацију Програма спроводи СКГО. Програм се реализује од априла 2017. године у предвиђеном трајању од 36 месеци.

Више информација о позиву доступно је на интернет презентацији СКГО, линк: http://www.skgo.org/contests/174

11. јануар 2018.

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

На седници Владе Републике Србије 28. децембра 2017. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Измене су условљене изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском васпитању и образовању), изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, као и предлога и иницијатива за измене Каталога које су прикупљене током консултација.

Каталог радних места, првобитно усвојен 27. јула прошле године, има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи – типични опис послова који се обављају на одговарајућем радном месту, стручну спрему, односно ниво образовања, као и додатна знања, положене одговарајуће испите, односно радно искуство које је потребно за обављање послова у области рада јавних служби. Прецизније говорећи, под јавним службама обухваћеним Каталогом мисли се на здравство, просвету, културу, социјалну заштиту, спорт, туризам и организације обавезног социјалног осигурања, као и друге јавне службе које су индиректни или директни корисници буџета РС. Каталог подразумева и радна места пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору.

 

 • ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Погледајте архиву

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама