МЕНИ

Насловна » Архива » Обавештења - 2016. година

Обавештења

30. децембар 2016.

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРАТЕЋИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије бити спроводена у периоду од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године. Јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије организоваће Министарство државне управе и локалне самоуправе у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у Београду и то по следећем распореду:

 • Београд, 11. јануар 2017. године, Округли сто за представнике органа државне управе, Народне Скупштине и независних државних органа и организација, организација цивилног друштва, привредних удружења и друге заинтересоване стране, Народна скупштина, Краља Милана 14, са почетком у 10 сати.
 • Београд, 16. јануар 2017. године, Округли сто за представнике јединица локалних самоуправа, Народна скупштина, Краља Милана 14, са почетком у 10 сати.

Позивамо све заинтересоване стране да се својим коментарима активно укључе у процедуру јавне расправе. С тим у вези, молимо да све предлоге, сугестије и примедбе доставите Републичком секретаријату за јавне политике, Београд, Немањина 22-26, или електронским путем на е-mail адресу: јavna.rasprava@rsjp.gov.rs

Такође, обавештавамо јавност и заинтересоване стране, да уз Нацрт закона о планском систему Републике Србије представљамо и два подзаконска акта која ће бити донета на основу Закона о планском систему Републике Србије, и то: Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова

Разлог за доношење Закона о планском систему Републике Србије и пратећих подзаконских аката је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе, који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије, укључујући јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији, посебно у контексту захтева који проистичу из Преговарачких поглавља 17 – Економска и монетарна политика и 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената.

Наведене акте можете преузети овде:

27. децембар 2016.

ПРИПРЕМЉЕНА РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Обавештавамо све заинтересоване стране да је припремљена радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Радна верзија je припремљена ради унапређења система стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, као и усклађивања са предложеним новинама садржаним у радној верзији Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива државне органе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе и друге имаоце јавних овлашћења, као и запослене у јединицама локалне самоуправе, стручну јавност и остале заинтересоване субјекте да се упознају са радном верзијом Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Заинтересовани своје коментаре, предлоге и сугестије могу доставити Министарству, на е-mail адресу nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Коментари, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст радне верзије закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцима.

14. децембар 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавни конкурс за попуњавање упражњених радних места, и то:

 1. Радно место за другостепени поступак у области удруживања и јединственог бирачког списка, звање саветник;
 2. Радно место за послове личног статуса градјана, звање саветник;
 3. Радно место за планирање и припрему пројеката, звање саветник;
 4. Радно место за подршку планирању и припреми пројеката, звање млађи саветник;
 5. Радно место за подршку спровођењу и праћењу спровођења пројеката, звање млађи саветник;
 6. Радно место за подршку пословима јавних набавки и за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, звање саветник;
 7. Радно место за финансијско-евиденционе послове, звање саветник;

Текст огласа је објављен дана 14. децембра 2016. године у листу „Послови“, од ког дана се рачуна рок за подношење пријава у трајању од 8 дана.

Текст огласа и изјаву можете преузети испод.

12. децембар 2016.

ПРИПРЕМЉЕНЕ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе, као надлежно у пословима државне управе који се односе на изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима, започело је активности које су у вези са припремом Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, која је образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе, припремила је радну верзију овог закона.

Истовремено, ради унапређења система стручног усавршавања државних службеника и усклађивања са предложеним новинама садржаним у радној верзији Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, припремљена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива државне органе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе и друге имаоце јавних овлашћења, као и државне службенике и запослене у ситему јавне управе, стручну јавност и остале заинтересоване субјекте да се упознају са радном верзијом Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и радном верзијом Закона о изменама и доунама Закона о државним службеницима.

Заинтересовани своје коментаре, предлоге и сугестије могу доставити Министарству, на е-mail адресу nacionalna.akademija@mduls.gov.rs.

Коментари, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текстове раних верзија закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцима.

7. децембар 2016.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, као и да дају своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина спроводи се у периоду од 8. до 28. децембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи могу своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре да достављају Министарству државне управе и локалне самоуправе, на е-mail: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs или на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина“.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

7. децембар 2016.

Јавна расправа о Нацрту закона о измени Закона о државној управи

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питања учешћа јавности у припреми закона, прописа и других аката да се упознају са текстом Нацрта закона о измени Закона о државној управи и да дају своје коментаре, предлоге и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о измени Закона о државној управи спроводи се у периоду од 7. до 27. децембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије достављати на електронску адресу: predlozi.zdu@mduls.gov.rs  или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о измени Закона о државној управи”.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе, сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

17. новембар 2016.

Јавна расправа о нацрту закона о платама запослених у АП и ЈЛС

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрта закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, спроводи се у периоду од 17. новембра до 7. децембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије достављати на електронску адресу sistemplata@mduls.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе”.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоупаве, сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

17. новембар 2016.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да је покренута јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.
Јавна расправа ће трајати у периоду од 18. новембра до 8. децембра 2016. године.

Позива се заинтересована и  стучна јавност да у овом периоду упути предлоге и сугестије на текст Нацрта закона.

Примедбе и предлози доствљају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на е-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs и поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

У оквиру јавне расправе, текст Нацрта закона биће представљен на 44. редовној Скупштини Сталне конфренције градова и општина, која ће се одржати 24. новембра 2016. године, у Београду, у Центру „Сава.“

3. октобар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ШКОЛОВАЊЕ У КОРЕЈИ

Подсећамо вас да КДИ Школа за јавне политике и управу из Кореје обезбеђује потпуне и делимичне стипендије за кандидате из Србије за упис током пролећа 2017. године. Понуђено је укупно пет програма и то три за мастер студије из области јавних политика, развојне политике и јавне управе и два програма за докторске студије из јавних политика и развојне политике.

КДИ Школа је основана као образовна институција Корејског развојног института, најзначајнијег корејског института за економска и друштвена истраживања у последњих 40 година. КДИ Школа омогућава специфична знања комбинујући важеће академске теорије са свеобухватним и иновативним практичним истраживањима, као подршка националној визији и кључним политикама.

Сва предавања се спроводе на енглеском језику, а сваке године КДИ Школа прима студенте из преко 70 земаља, а око 70% њих долазе из јавног сектора. Важно је напоменути да је КДИ Школа друга школа ван Сједињених држава која је добила сертификацију реномиране америчке школе за јавне политике, јавне послове и администрацију (НАСПАА).

Конкурс траје до 25. октобра 2016. и ово је могућност коју би примарно запослени у јавној управи могли да искористе у циљу стицања нових знања и вештина потребних за ефикасно обављање посла, што је један од кључних предуслова за модернизацију јавне управе.

Више података о условима конкурса можете пронаћи на адреси http://admissions.kdischool.ac.kr/

20. септембар 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ: ПАКЕТИ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Савет Европе расписује јавни позив општинским и градским управама за подношење пријава за реализацију пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Позив се објављује у оквиру пројекта “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у Републици Србији у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Право на учешће у позиву имају сви заинтересовани градови, општине и градске општине.

Рок за достављање пријава је 20. октобар 2016. године.

Додатне информације заинтересованим подносиоцима биће доступне сваког радног дана од стране пројектног тима Савета Европе почев од дана расписивања позива, закључно са 13. октобром 2016. године, електронском поштом на lsg.serbia@coe.int.

Документацију и упутства за пријављивање можете преузети овде.

15. септембар 2016.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Објављујемо списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 18. септембра у периоду од 7 до 20 часова поводом одржавања локалних избора у општини Бела Паланка, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497

011 / 2686-808

011 / 2685-310

011 / 2641-495

15. септембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да КДИ Школа за јавне политике и управу из Кореје обезбеђује потпуне и делимичне стипендије за кандидате из Србије за упис током пролећа 2017. године. Понуђено је укупно пет програма и то три за мастер студије из области јавних политика, развојне политике и јавне управе и два програма за докторске студије из јавних политика и развојне политике.

КДИ Школа је основана као образовна институција Корејског развојног института, најзначајнијег корејског института за економска и друштвена истраживања у последњих 40 година. КДИ Школа омогућава специфична знања комбинујући важеће академске теорије са свеобухватним и иновативним практичним истраживањима, као подршка националној визији и кључним политикама.

Сва предавања се спроводе на енглеском језику, а сваке године КДИ Школа прима студенте из преко 70 земаља, а око 70% њих долазе из јавног сектора. Важно је напоменути да је КДИ Школа друга школа ван Сједињених држава која је добила сертификацију реномиране америчке школе за јавне политике, јавне послове и администрацију (НАСПАА).

Конкурс траје до 25. октобра 2016. и ово је могућност коју би примарно запослени у јавној управи могли да искористе у циљу стицања нових знања и вештина потребних за ефикасно обављање посла, што је један од кључних предуслова за модернизацију јавне управе.

Више података о условима конкурса можете пронаћи на адреси http://admissions.kdischool.ac.kr/

13. септембар 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА НАБАВКУ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

(Ref. 2016AO47)

Савет Европе објављује јавни позив за консултантске услуге из области управљања људским ресурсима за потребе пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“. Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи га Савет Европе у Републици Србији у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Пројекат је заснован на кључним приоритетима Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији и начелима Европске повеље о локалној самоуправи, које пружају чврсту основу за успостављање стабилног система локалне самоуправе у Србији. У том контексту, Пројекат ће потпомоћи развој и примену модерних инструмената управљања људским ресурсима у локалној самоуправи као и успостављање ефикасног институционалног и организационог оквира за стручно усавршавање запослених у локалној самоуправи кроз квалитетне програме обуке заснованим на стварним потребама запослених.

Пројекат предвиђа израду „Пакета подршке из области управљања људским ресурсима“ и његову примену у 20 локалних самоуправа у Србији (укључујући градове, општине и градске општине) од новембра 2016. године до октобра 2017. године. У том циљу Савет Европе објављује јавни позив за ангажовање консултаната (физичких лица) за спровођење „Пакета подршке из области управљања људским ресурсима“ у одабраним локалним самоуправама.

Рок за пријаву је петак, 30. септембар 2016. године. Детаљне информације о условима јавног позива објављене су на интернет страници Савета Европе www.coe.int/en/web/portal/call-for-tenders (Ref. 2016AO47).

23. aвгуст 2016.

ИНСТРУКЦИЈА МИНИСТАРСТВА У ВЕЗИ СА ПРЕВОЂЕЊЕМ МАТИЧНИХ КЊИГА У ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК

По Закону о матичним књигама неопходно је преписати матичне књиге у електронски облик до 28. децембра 2016. године. Министарство је, тим поводом, проследило свим начелницима управа и матичарима инструкцију о усмеравању послова организације матичних подручја за која се воде матичне књиге на територији општине, односно града и начину рада органа из члана 6. Закона о матичним књигама у вођењу другог примерка матичних књига.

Инструкцију преузмите овде:


10. aвгуст 2016.

Јавни позив за учешће на консултативном састанку о Акционом плану Партнерства за отворену управу у Нишу

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу са стратешким опредељењима надлежних државних органа и релевантним предлозима и сугестијама које су доставиле организације цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у разматрање текста радне верзије Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са TACSO Ресурсним центром Грађанских иницијатива и Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће се јавне консултације одржати у периоду од 1. до 22. августа 2016. године.

У складу са начелима иницијативе Партнерство за отворену управу, радна верзија Акционог плана објављује се две недеље пре почетка јавних консултација, ради припреме учесника. Објављена радна верзија Акционог плана није коначна и подложна је изменама од стране надлежних органа и чланова Посебне међуминистарске радне групе за израду Акционог плана. Процес прикупљања коментара на одговарајућем обрасцу одвијаће се у периоду од 1. до 22. августа 2016. године, када ће Образац за коментаре и Образац за предлагање нове мере бити објављени на интернет страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У оквиру јавних консултација, одржаће се три консултативна састанка са организацијама цивилног друштва – у Београду, Нишу и Новом Саду.

Kонсултативни састанак у Нишу одржава се 19. августа 2016. године, у сали хотела My Place (Kеј 29. децембра 22) у периоду од 11,30 до 15,00 часова.

Позивамо заинтересоване организације цивилног друштва (са седиштем ван територије Београда и Војводине) представнике/цеоргана јединица локалне самоуправе да се пријаве за учешће на састанку који ће се одржати у Нишу. На састанку ће се разматрати текст радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на е-маил адресу dejana@gradjanske.org најкасније до 18. августа 2016. године до 12 часова са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП у НИ”.

 

НАПОМЕНА:  ТАCSО РЦ Грађанских иницијатива ће рефундирати путне трошкове учесника/ца консултативног састанка у Нишу у висини цене аутобуске карте, при чему је потребно приложити аутобуску карту или потвду о висини цене карте.

21. јул 2016.

Јавни позив oрганизацијама цивилног друштва

ЗА УЧЕШЋЕ У КОНСУЛТАТИВНОМ САСТАНКУ У БЕОГРАДУ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ ЗА ПЕРИОД 2016. ДО 2017. ГОДИНЕ


Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу са зацртаним циљевима надлежних органа државне управе и релевантним предлозима и сугестијама које су доставиле организације цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у разматрање текста радне верзије Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће се јавне консултације одржати у периоду од 1 - 22. августа 2016. године.  

У складу са начелима иницијативе Партнерство за отворену управу, радна верзија Акционог плана објављује се две недеље пре почетка јавних консултација, ради припреме учесника. Објављена радна верзија Акционог плана није коначна и подложна је изменама од стране надлежних органа и чланова Посебне међуминистарске радне групе за израду Акционог плана.

Са садржајем Акционог плана можете се упознати овде док ће процес прикупљања коментара на одговарајућем обрасцу бити у периоду од  1 - 22. августа 2016. године, када ће Образац за коментаре и Образац за предлагање нове мере бити објављени на  интернет страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства државне управе и локалне самоуправе.  

У оквиру јавних консултација одржаће се три консултативна састанка са организацијама цивилног друштва - у Београду, Нишу и Новом Саду.

Консултативни састанак у Београду одржава се 5. августа 2016. године, у Палати Србија (Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, сала 233) у периоду од 10,00 – 13,00 часова.

Позивамо заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве за учешће на консултативном састанку који се одржава у Београду, 5. августа 2016. године, на коме ће се разматрати текст радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на e-mail адресу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до 04. августа 2016. године, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

Консултативни састанак у Новом Саду ће се одржати 9. августа 2016. године, у Нишу 19. августа 2016. године, а о свим детаљима састанака бићете накнадно обавештени.

НАПОМЕНА: Организатори нису у могућности да рефундирају путне трошкове учесника/-ца консултативног састанка у Београду.

13. јун 2016.

Позив на радионицу “Добра управа у служби грађана”

Шта доноси нови Закон о општем управном поступку?
Како ће ефикасна јавна управа утицати на предузетништво и квалитет услуга према грађанима?
Које су користи за локалне самоуправе?
Како ће функционисати систем размене података међу службама?
Како медији могу да се укључе?

Поштовани/a,

Велико нам је задовољство да Вас позовемо на радионицу коју организује Министарство државнe управe и локалнe самоуправе поводом ступања на снагу новог Закона о општем управном поступку (ЗOУП). Циљ радионице је упознавање представника/ца медија са одредбама овог закона, који по први пут уводи веома значајна унапређења рада јавне управе са циљем повећања ефикасности и побољшања квалитета услуга које се пружају грађанима.

Представници/це медија ће се током радионице упознати са новим обавезама локалних самоуправа, као и правима грађана која су дефинисана ннивм одредбама закона. На радионици ће бити речи и о модалитетима медијске подршке у процесу праћења примене ЗУП-а и редовном информисању грађана о свим новинама које доноси овај закон, а који треба значајно да унапреди добру управу у Србији. Радионицу ће водити представнице Министарства државне управе и локалне самоуправе Биљана Петковић и Дивна Видаковић.  

Радионица ће се одржати, у среду, 15. јуна 2016. године, од 10:30 до 12:00 часова, у Палати Србија, источни улаз, сала 129.

Молимо Вас да своје учешће на радионици потврдите најкасније до уторка, 14. јуна 2016. године  до 12 часова на е-маил: monika.maric@cep.org.rs тел: 060 47 90 391, са назнаком „Пријава за учешће на радионицу у Београду“.

9. јун 2016.

Позив за достављање изјава о заинтересованости

МДУЛС поставља позив за краткорочно ангажовање локалних консултаната у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе“. Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Заинтересовани могу своје пријаве доставити најкасније до 22. јуна 2016. године на LSG.serbia@coe.int са насловом "Call for Expression of Interest”.

Више информација о пројекту и условима можете пронаћи на линку - ОВДЕ .

8. јун 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ


ПОЗИВ ЗA ДOСTAВЉAЊE ИЗJAВE  О ЗAИНTEРEСOВAНOСTИ
референтни број 1.3


Пројекат:
  Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019

Пројектни задатак:  Функционална анализа у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији


Усвajaњeм Стратегијe реформе јавне управе у Републици Србији 2014. гoдинe, зajeднo сa Aкциoним плaнoм зa њeну примeну зa пeриoд 2015 - 2017. гoдинe, у Србији је израђен свeoбухвaтaн oквир зa реформске активности на нивоу целокупног система јавне управе.

У циљу подршке спровођењу структурних реформи, у области  реформе јавне управе-реформа  локалне самоуправе у Републици Србији, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) и Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) потписали  су Заједничку изјаву о сарадњи у децембру 2014. године за период 2015-2019. Општи циљ сарадње МДУЛС и SDC је дефинисан у складу са Швајцарском Стратегијом за сарадњу  са Републиком Србијом 2014-2017.

Oвaj Пројектни задатак финaнсирa сe срeдствимa донације Швајцарске Конфедерације путем Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу (SDC) у оквиру пројекта Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019.

Циљеви

МДУЛС у оквиру пројекта „Подршка имплементацији Акционог плана стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 - 2019“ спроводи пилот функционалне анализе у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС), као одговор на потребе ЈЛС за успостављање објективних критеријума за стандардизацију функција ЈЛС у циљу израде смерница за ефикаснију организацију у оквиру процеса реформе јавне управе, нарочито у погледу процеса децентрализације и оптимизације.

Циљ функционалне анализе је да општинама и градовима понуди моделе за ефикаснију организацију. Функционална анализа биће спроведена у шест пилот ЈЛС, различитих структура, величина и степена развијености.

Анализа ће за резултат имати израђене препоруке и моделе функционалног организовања прилагођене објективним потребама ЈЛС, имајући у виду важећи законодавни оквир, а у складу са принципима економичности, ефективности, одговорности за резултате рада и транспарентности.

Контекст

Анализа ће обухватити податке о постојећем броју запослених и њихово међусобно поређење по категоријама функција (главне функције, функције подршке у раду и пратећих функције) у изабраним типовима ЈЛС, и установа чији је оснивач ЈЛС. Анализом ће се израдити препоруке о потребном броју главних, пратећих и функција подршке, броју запослених за њихово обављање, као и однос запослених и функционера за обављање дате функције. Такође, анализом ће бити обухваћен број услуга за грађане које произилазе из функција. Приликом израде методологије по којој ће се вршити функционална анализа водиће се рачуна о међународној класификацији функција.

У циљу израде квалитетне анализе МДУЛС ће консултантима доставити следеће анализе на увид: „Попис послова у тридесет и две области на свим нивоима власти у Републици Србији“ и „Модели за процену трошкова опционих решења“. Такође, консултантима ће бити доступни  усвојени извештаји и препоруке  функционалних  анализа у оквиру пројекта Светске банке „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији“.

Очекивани резултати:

 • израђена методологија за спровођење анализе функција у локалним самоуправама (свих функција које обављају ЈЛС и установе чији је оснивач ЈЛС) у сагласности са МДУЛС;
 • израђен план спровођења методологије;
 • спроведена анализа;
 • приказан број запослених по одређеним категоријама функција (главне функције, функције подршке у раду и пратеће функције);
 • израђене препоруке са критеријумима за обављање све три категорије функција (главне функције, функције подршке у раду и пратеће функције) са проценом ефеката;
 • процене уштеда по предложеном опционом  моделу функција;
 • израђене препоруке за стандардизацију функција по различитим типовима ЈЛС и установа чији је оснивач ЈЛС (у циљу ефикасније-оптималне  организације).

МДУЛС позива заинтересоване консултанте (са статусом правног лица) да изразе заинтересованост за пружање услуга спровођења описане функционалне анализе у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији. Заинтересовани консултанти (са статусом правног лица) треба да доставе информације којима ће доказати да имају тражене квалификације и да имају релевантно искуство у реализацији сличних задатака.

Критеријуми за оцењивање Изјаве о заинтересованости су следећи:

 • искуство у изради  методологија у области функционалних анализа, организационих, управљачких и других пројеката;
 • искуство у изради функционалних анализа, организационих модела пословних процеса;
 • искуство у дизајнирању пословних процеса;
 • искуство у спровођењу модела управљања променама у приватном и/или јавном сектору;
 • искуство у јавном сектору, пројектима од значаја за реформу јавне управе;
 • искуство у управљању људским ресурсима.

Понуђени тим треба да има једног вођу тима са организационим и управљачким знањем у домену организационог и функционалног реструктурирања и Тим експерата сачињен од правника и финанскијских аналитичара.

Предвиђено је да консултант буде ангажован у периоду јул 2016 – март 2017. године.

 

***


МДУЛС позива, прeкo Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa, зaинтeрeсoвaнe консултанте (правна лица) дa пoднeсу Изjaву о зaинтeрeсoвaнoсти зa пружaњe нaвeдeних услугa.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe:

1) инфoрмaциje o консултанту (пoнуђaч сa статусом прaвнoг лицa) са доказима да је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Докази:

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната, овај доказ доставити за сваког учесника.

2) инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних aктивнoсти из којих се могу видети квaлификaциjе и спoсoбнoсти консултанта да спрoвeдe прojeктни зaдaтaк са доказима о искуству на сличним пројектима

Докази:

- копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата

Докази:

- биографија са наводима о релевантном искуству
- копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу

Консултант (са статусом правног лица) се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 2 уз Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019”, који се налази на http://www.mduls.gov.rs.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa нижe дaтoj aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти дoстaвитe пoштoм или eлeктрoнскoм пoштoм нa нижe дaту aдрeсу нajкaсниje до 1. јула 2016. гoдинe.

Адреса за достављање Изјаве о заинтересованости:

Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa
Ул. Кнeз Mихaилoвa 2/II,
11000 Бeoгрaд
Биљaнa Ђoкић
e-mail: biljana.djokic@aod.rs
тeл: +381 11 2075 124

 

ПОЗИВ ЗA ДOСTAВЉAЊE ИЗJAВE  О ЗAИНTEРEСOВAНOСTИ
референтни број 2.2


Пројекат:
Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019

Пројектни задатак: Анализа надлежности и послова у приоритетним областима   од значаја за процес децентрализације у Републици Србији


Усвajaњeм Стратегијe реформе јавне управе у Републици Србији 2014. гoдинe, зajeднo сa Aкциoним плaнoм зa њeну примeну зa пeриoд 2015 - 2017. гoдинe, у Србији је изрсђен свeoбухвaтaн oквир зa реформске активности на нивоу целокупног система јавне управе.

У циљу подршке спровођењу структурних реформи, у области  реформе јавне управе-реформа  локалне самоуправе у Републици Србији, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) и Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) потписали  су Заједничку изјаву о сарадњи у децембру 2014. године за период 2015-2019. Општи циљ сарадње МДУЛС и SDC је дефинисан у складу са Швајцарском Стратегијом за сарадњу са Републиком Србијом 2014-2017.

Oвaj Пројектни задатак финaнсирa сe срeдствимa донације Швајцарске Конфедерације путем Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу (SDC) у оквиру пројекта Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019.

Циљеви

МДУЛС расписује конкурс за избор консултанта (са статусом правног лица) који ће спровести анализу надлежности и послова на централном, покајинском и локалном нивоу власти у пет области: образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда и животна средине.

Контекст

Анализа надлежности и послова у приоритетним областима треба да допринесе процесу израде предлога за стратегију децентрализације посебно оног дела у коме се описује тренутно стање у погледу поделе надлежности и послова који се обављају на централном, покрајинском и локалном нивоу (у пет области), а након њеног усвајања и у спровођењу стратегије децентрализације Републике Србије, тј. пратећег акционог плана.

Анализа пет приоритетних области које су најпогодније за децентрализовање: образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда и животна средина биће урађена на основу израђене Стручне методологије за анализу надлежности и послова у пет приоритетних области у Републици Србији за централни, покрајински и локални ниво власти.

Анализа надлежности и послова имаће за резултат унапређење стања у погледу расподеле надлежности између централног, покрајинског и локалног нивоа власти.

Очекивани резултати пројекта треба да буду:

 • израда и спровођење Стручне методологије за анализу надлежности и послова у пет приоритетних области (образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда, животна средина);
 • координација експертским тимовима у пет приоритетних области (образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда, животна средина);
 • израда предлога за функционалнију расподелу послова и надлежности на свим нивоима власти у пет приоритетних области (образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда, животна средина);
 • израда предлога за груписање сличних или сродних надлежности и послова у циљу њиховог ефикаснијег обављања;
 • прикупљање и обрада података за потребе спровођења Стручне методологије;
 • израда оквирног приказа финансијских и кадровских ресурса потребних за преузимање додатних послова и надлежности у областима: образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда, животна средина;

МДУЛС позива, преко Агенције за осигурање депозита, зaинтeрeсoвaнe консултанте (са статусом правног лица) да изразе заинтересованост за пружање нaвeдeних услугa.

Заинтересовани консултанти треба да испуњавају следеће услове:

1.     Искуство у пројектима и пословима од значаја за процес   децентрализације у Републици Србији, европских интеграција и примене принципа субсидијарности;
2.    Консултант (са статусом правног лица) треба да понуди тим експерата који имају следеће искуство:

 • искуство у изради методологије или аналитичком раду;
 • искуство у пословима координације експертским тимовима у области образовања, здравства, социјалне заштите, пољопривреде, заштите животне средине;
 • најмање две године искуства у реформи система образовања, здравства, социјалне заштите, пољопривреде, заштите животне средине у Републици Србији у контексту европских интеграција;
 • најмање пет година релевантног радног искуства у струци;
 • непосредно радно искуство на пословима у области реформе јавне управе, децентрализације, европских интеграција као и у приоритетним областима у којима се врши анализа надлежности (образовање, здравство, социјална заштита, пољопривреда, животна средина) сматраће се предношћу.

Понуђени тим треба да има вођу тима са искуством у изради методологије и тим експерата за пет приоритетних области.

Планирани период реализације пројектног задатка јул 2016 – март 2017. године.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe:

1) инфoрмaциje o консултанту (пoнуђaч сa статусом прaвнoг лицa) са доказима да је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Докази:

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната, овај доказ доставити за сваког учесника.

2) инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних aктивнoсти из којих се могу видети квaлификaциjе и спoсoбнoсти консултанта дa спрoвeдe прojeктни зaдaтaк са доказима о искуству на сличним пројектима

Докази:

- копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата

Докази:

- биографија са наводима о релевантном искуству
- копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици   Србији или окружењу

Консултант (са статусом правног лица) се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 2 уз Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019”, који се налази на http://www.mduls.gov.rs.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa нижe дaтoj aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти дoстaвитe пoштoм или eлeктрoнскoм пoштoм нa нижe дaту aдрeсу нajкaсниje до 1. јула 2016. гoдинe.

Адреса за достављање Изјаве о заинтересованости:

Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa
Ул. Кнeз Mихaилoвa 2/II,
11000 Бeoгрaд
Биљaнa Ђoкић
e-mail: biljana.djokic@aod.rs
тeл: +381 11 2075 124

3. јун 2016.

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које ће појаснити и унапредити поступање органа управе у складу са наведеним одредбама. Како је Упутство необавезујућег карактера, његов садржај ће се проширивати и унапређивати у складу са развојем технолошких и техничких решења по питању размене података из службених евиденција по службеној дужности. Стога је потребно да органи, сагласно начелима Закона о општем управном поступку, унапреде методологију и начине размене података из службених евиденција, уз сагледавање свих специфичности посебних управних процедура. У том смислу, потребно је да органи међусобно сарађују како би се на најефикаснији начин формулисала и успоставила добра пракса, која би послужила уједно као основ за дефинисање оптималног модела размене података.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у процесу спровођења реформе јавне управе, креће се у правцу орјентисаности управе ка грађанима, а снажан механизам промена, односно трансформације јавне управе у сервис грађана и привреде је и нови Закон о општем управном поступку, који је усвојен у Народној Скупштини дана 29. фебруара 2016. године. Закон је ступио на снагу 9. марта 2016. године, а примењиваће се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба које прописују обавезе органа да бесплатно размењују податаке из службених евиденција (чл. 9, 103. и 207.), које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно 8. јуна 2016. године. Наиме, наведене одредбе на ниво начела издижу одредбу по којој су органи који поступају у управном поступку дужни да по службеној дужности, прибаве све податке о одлучним чињеницама који се воде у службеним евиденцијама, односно да органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиднција, те да не смеју да захтевају од странке да их она достави.

27. април 2016.

Oбавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), овде, који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непостутања, као и казнене одредбе. Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник података из Регистра и орган надлежан за вршење надзора над применом овог закона.

Увидом у Регистар утврђено је да један број корисника јавних средстава није извршио обавезу уноса података у Регистар. Позивамо кориснике јавних средстава да у списковима приказаним испод провере свој статус.

Истовремено обавештавамо кориснике јавних средстава, који имају обавезу достављања података у Регистар, да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе сваког месеца објављивати списак кориснике јавних средстава који нису доставили податке.

За све додатне информације, обратите се Нади Анђелковић испред Кабинета потпредседнице Владе Србије на 011/3621-531.

20. април 2016.

Контакт телефони за проверу уписа у изводима из Јединственог бирачког списка

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 24. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497

011 / 2686-808

011 / 2685-310

011 / 2641-495

4. април 2016.

Позив за достављање Изјава заинтересованости

Ради подстицања развоја сектора јавних набавки у Републици Србији, објављујемо Позив за достављање Изјава заинтересованости ради ангажовања консултаната који ће пружити техничку помоћ у усвајању добре праксе набавки и успостављање одговарајуће процедуре у систему јавних набавки у Републици Србији.

Пројекат ће бити финансиран из средстава ЕБРД.

Рок за достављање изјава заинтересованостии је 22. април 2016. године.

Ближе информације о опису пројекта и о условима за учестовање, могу се пронаћи на сајтoвима

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-50664.html 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-50666.html 

09. март 2016.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Влада Републике Србије усвојила је 3. марта 2016. године Акциони план за остваривање права националних мањина, који је предвиђен у Акционом плану за Преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права. Усвајањем овог Акционог плана Република Србија је заокружила своје стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области људских и мањинских права и слобода.

 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

09. март 2016.

УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА МАЊИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе ставља на увид Уредбу о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине која је објављена у Службеном гласнику број 22/16 од 4. марта 2016. године.

Текст Уредбе на српском језику можете преузети ОВДЕ.

Текст Уредбе на енглеском језику можете преузети ОВДЕ.

 • Можете преузети Уредбу на језицима националних мањина који су у службеној употреби РС

07. март 2016.

ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК
ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Ванредни парламентарни избори расписани су за 24. април.

Припадници националних мањина имају право да се у ЈБС упишу прво на ћириличном писму, а затим на писму своје националне мањине, па тако у овом тренутку у ЈБС има 206.820 бирача којима је двојако уписан податак о имену и презимену.

Грађани Србије, који имају право гласа, могу на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе ( www.birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal) да провере да ли су уписани у ЈВС кликом на банер „провера уписа у јединствени бирачки списак“. Потребно је да унесу јединствени матични број – ЈМБГ и понове сигурносни текст са слике.

Уколико грађанин није уписан у бирачки списак, а стекао је пунолетсво после закључења ЈБС,односно 15 дана пре дана одржавања избора, општинске и градске управе су у обавези да од тренутка када се избори распишу сва лица која пуне 18 година са даном одржавања избора, упишу у бирачки списак. Уколико грађанин који је постао пунолетан утврди да општинска или градска управа то није урадила, треба да се са личном картом или изводом из матичне књиге рођених обрати општинској управи по месту пребивалишта и затражи да буде уписан у ЈБС.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу најкасније пет дана пре закључења ЈБС, а то је 2. април, да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у упише списак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

04. март 2016.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (2. април 2016. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

02. март 2016.

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ВОДИЧ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА

Министарство Вам представља публикацију намењену запосленима у јавној управи, која у виду практичног водича објашњава промене и начине за управљање променама са техникама руковођења у циљу подршке реформским процесима. Визија нам је да постанемо институција која пружа подршку другима у процесу реорганизиације, да успоставимо бољу политику управљања људским ресурсима и да успоставимо потребне механизме промене унутар администрације. Са друге стране, реформски пут којим се крећемо је заједничка визија грађана Републике Србије. Део тога је и реформа јавне управе која треба да оснажи поверење грађана да држава води рачуна о њима, да им припада и да их подржава. Дакле, да држава постане сервис грађанима. То највећим делом зависи од вас којима је првенствено намењен овај Водич кроз промене. Морамо да верујемо у себе и у своју способност да створимо нешто ново и другачије.

Прочитајте више у Водичу, који је припремљен у оквиру пројекта „Управљање променама – јачање капацитета Министарства државне управе и локалне самоуправе за управљање променама у процесу реформе јавне управе“. Пројекат је финансијски подржан од стране Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, а реализован од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и Програма Уједињених нација за развој.

Водич за управљање променама можете преузети ОВДЕ.

02. март 2016.

РЕСПА ЈЕ ОБЈАВИЛА ОГЛАС ЗА МЕСТО ДИРЕКТОРА

 РЕСПА ЈЕ ОБЈАВИЛА ОГЛАС ЗА МЕСТО ДИРЕКТОРА

Регионална школа за јавну управу (РЕСПА) је објавила оглас за избор директора. Ако сте заинтересовани да транспарентно и стратешки руководите овом регионалном организацијом и истовремено је промовишете као снажан механизам за унапређење квалитета јавних услуга земљама чланицама, посетите

http://www.respaweb.eu/24/pages/10/employment

Оглас траје до 31. марта 2016. године.

29. фебруар 2016.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља годишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. („Службени гласник РС”, бр. 31/15.) Извештај бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења реформе јавне управе: Међуминистарској пројектној групи, Колегијуму државних секретара и Савету за реформу јавне управе.

Текст извештаја можете преузети испод.

 • Годишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017

26. фебруар 2016.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДА БУДЕТЕ ДЕО ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе објављује позив за прикупљање изјава о заинтересованости за ангажовање у Јединици за подршку трансформацији јавне управе чије је успостављање планирано у оквиру пројекта ИПА 2014 ,,Реструктурирање и оптимизација јавне управе“, који се финансира из ИПА 2014 средстава, а имплементира уз подршку Светске банке.

Позиције за које се расписује позив су:

 1. Експерт за организациони и институционални дизајн (.docx)
 2. Експерт за стратешке комуникације (.docx)
 3. Стратешки макроаналитичар (.docx)
 4. Млађи аналитичар (.docx)

Заинтересовани кандидати треба да доставе радну биографију и мотивационо писмо до краја дана 12.03.2016. на мејл адресу: sekretarijat@mduls.gov.rs.

25. фебруар 2016.

УПУТСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ НА ОТПРЕМНИНЕ И НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени наведеним законом.

 • нацрт Упутства о примени одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на поступак остваривања права запослених на новчану накнаду или отпремнину из буџета Републике Србије и
 • нацрт Упутства о примени Законa о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на јединице локалне самоуправе које планирају да изврше рационализацију запослених у већем обиму од планираног, за потребе исплата новчаних накнада или отпремнина.

12. фебруар 2016.

Позив OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА за учешће на консултативном састанку

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у циљу израде другог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године. У циљу остварења ових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, као и представници шест организација цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године, ради утврђивања приоритета и обавеза које ће се укључити у планирани документ, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом организује консултативни састанак који ће се одржати 19. фебруара 2016. године, од 9:00 до 14:00 часова, у Палати Србија.

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве за учешће на консултативном састанку са члановима Посебне међуминистарске радне групе и активно се укључе у израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на e-мејл адресу vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до среде, 17. фебруара 2016. године, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

У циљу што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета које ће бити укључене у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају организације које нису у могућности да присуствују састанку, да својим писменим предлозима допринесу изради акционог плана. Образац за достављање писмених предлога такође се може преузети уз овај позив, а потребно га је доставити на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до 19. фебруара 2016. године.

Образац за достављање предлога можете преузети ОВДЕ

4. фебруар 2016.

Сазнајте све о Јединственом бирачком списку

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава грађане да одговоре на најчешће постављана питања у вези Јединственог бирачког списка могу потражити у брошури која се може преузети ОВДЕ.

Додатне информације могу се добити код надлежних општинских односно градских управа и код Министарства државне управе и локалне самоуправе, адреса: Бирчанинова број 6 као и на бројеве телефона: 011/2641-495  и 011/2685-310.

11. јануар 2016.

Спремне Смернице за коришћење друштвених мрежа

Сведоци смо да се комуникација грађана и привреде мења и постаје савременија, ефикаснија и транспарентнија. Из тог разлога су израђене смернице за све државне органе који би желели да се отворе према јавности, а не знају на који начин то да учине. Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе припремљене су са циљем да јавна управа у Србији почне да комуницира са јавношћу на брз, двосмеран и транспарентан начин.

Финалну верзију смерница за коришћење друштвених мрежа у јавној управи можете преузети ОВДЕ, а инфографик - сажетак смерница, можете преузети ОВДЕ.

Погледајте старија обавештења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама