МЕНИ

Насловна » Архива » Обавештења - 2017. година

Обавештења

26. децембар 2017.

ОБАВЕЗЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ КОЈЕ У 2018. ГОДИНИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ УСВОЈЕНОГ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17) који je ступио на снагу 8. марта 2016. године и Закон о запосленима у јавним службама који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, почињу са применом од 1. јануара 2019. године.

Закон о запосленима у јавним службама односи се на:

 • јавне службе основане у складу са Законом о јавним службама - установе у области образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • правна лица која се оснивају или делују у складу са прописима о јавним службама – установе у области туризма и све друге установе које се по посебном закону оснивају и делују као јавне службе (Фонд солидарности, Завод за заштиту природе, Правосудна академија, Академска мрежа Републике Србије, Акредитационо тело, Институт за стандардизацију, Републички завод за социјалну заштиту и др).

Закон о запосленима у јавним службама не примењује се на јавна предузећа и установе које у скаду са законом имају обавезу приватизације.


У складу са усвојеним законима, у 2018. години произилазе следеће обавезе за правна лица на чије запослене се примењују одредбе ових закона:

 1. У року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о запосленима у јавним службама (до 24. марта 2018. године) послодавци имају обавезу да донесу Правилник о организацији и систематизацији послова усклађен са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору и овог закона
  • Правилник доноси директор уз претходно прибављену сагласност органа управљања (осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено у ком случају се примењују одредбе посебног закона) и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца у складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама;
  • обавезни елементи Правилника утврђени су чланом 30. Закона о запосленима у јавним службама;
  • при доношењу Правилника, јавне службе су дужне да се придржавају начела за његову израду прописаних чланом 31. Закона о запосленима у јавним службама;
  • јавне службе које су директни и индиректни корисници буџета РС, АП или ЈЛС или корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања дужне су да називе радних места ускладе са називима радних места из Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (у даљем тексту: Каталог радних места);
  • остале јавне службе које нису дирекни или индиректни корисници буџета или корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања називе радних места утврђују својим Правилником при чему воде рачуна да називи упоредивих радних места, односно радних места на којима се обављају исти или слични послови као на радним местима која се утврђују актом Владе, одговарају у што већој мери називима из Каталога радних места (ради се о помоћним и техничким пословима, пословима подршке делатности јавне службе који су утврђени у Каталогу радних места као заједнички послови).
 2. Јавне службе дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника донесу решења којим се утврђују називи радних места чије послове запослени обављају у складу са називима из Правилника
  • ова решења достављају се запосленима и она мењају се по сили закона одредбе уговора о раду које се односе на називе послова које запослени обављају;
  • наведеним решењима не може да се врши премештај запослених на друге послове код послодавца.
 3. У року од 30 дана од дана доношења решења јавне службе су дужне да пријаве податак о радним местима из решења у Регистар запослених, изабраних, именованих и постављених лица у јавном сектору.
 4. Јавне службе дужне су да до почетка примене закона донесу решења о коефицијентима за запослене у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама 
  • коефицијенти за радна места која се утврђују Каталогом радних места биће утврђена актом Владе који ће бити донет у току 2018. године, након чијег ступања на снагу ће јавне службе донети одговарајућа решења о кефицијентима;
  • oкоефицијенти за радна места у јавним службама које радна места утврђују својим Правилницима (јавне службе које нису директни или индиректни корисници буџета или корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање) утврђују се општим актом те јавне службе (колективни уговор или Правилник о раду) који се доноси уз претходно прибављену сагласност оснивача (члан 110. ст. 4. и 5. Закона о запосленима у јавним службама).
 5. Јавне службе су дужне да до почетка примене закона, ускладе своје Правилнике о раду са одредбама овог закона, ако се права, обавезе и одговорности запослених утврђују Правилником о раду.

22. децембар 2017.

ПОЗИВАМО ВАС ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ У ИЗРАДИ ПЛАНА ЗА ОТВОРЕНИЈУ УПРАВУ

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућују јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

21. децембар 2017.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11605/2017 од 28. новембра 2017. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат, Београд, Дечанска 8.

II Радно место која се попуњава:радно место за статистичко – евиденционе послове, у звању млађи саветник, радни однос на неодређено време, у Групи за аналитичке, статистичко-евиденционе, кадровске и опште правне послове  -  1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми извештаја о ажурности извршења налога достављених инспекторима; учествује у поступку прикупљања извештаја и информација о стању у областима из делокруга Управног инспектората; обавља послове уноса података у одговарајуће апликације; обавља послове техничке организације састанака и путовања запослених; обавља послове скенирања и обједињавања пословно-техничке документације; води евиденцију информатичке опреме и осталих основних средстава; води евиденцију о службеним возилима и стара се о њиховом одржавању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен испит за возача „Б“ категорије и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, познавање делокруга Управног инспектората и Уредбе о начину коришћења службених возила – усмено, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Дечанска 8

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, Бирчанинова бр. 6, Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/311 34 59.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оверена фотокопија возачке дозволе за „Б“ категорију.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту и издате возачке дозволе. 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду. 

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Дечанска 8, почев од 15. јануара 2018. године са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или адресе електронске поште које су навели у својим пријавама.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs , интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

20. децембар 2017.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ У ЈБС ЗА ИЗБОРЕ У ПРЕШЕВУ, МИОНИЦИ, НЕГОТИНУ, ПЕЋИНЦИМА И КОСТОЛЦУ

 Контакт телефони за проверу у ЈБС за изборе у Прешеву, Мионици, Неготину, Пећинцима и Костолцу

Министарство државне управе и локлане самоуправе поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Прешево, Мионица, Неготин и Пећинци, као и за избор одборника Скупштине Градске општине Костолац, у недељу 24. децембра 2017. године у периоду од 7 до 20 часова организује дежурство током ког ће грађани и изборне комисије добити техничку подршку и све информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка.

Министарство дежурства током изборног дана организује за сваке изборе како би се обезбедили услови и подршка како би гласање протекло у најбољем реду и демократском духу.


Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани и изборне комисије Прешева, Мионице, Неготина, Пећинаца и Костолца, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка је:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 3620-145

14. децембар 2017.

ПРИРУЧНИК О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Приручник о примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, припремљена је публикација о примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Публикација је припремљена у сарадњи са Министарством и на једном месту сумира одговоре на питања која су упућена Министарству и Сталној конференцији градова и општина од стране локалних самоуправа и као таква представља заједнички напор партнерских институција и организација у примени предметног закона.

Преузмите приручник - Примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе - Приказ кроз питања и одговоре

13. децембар 2017.

ШТА ДОНОСИ ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У АП И ЈЛС

У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, припремљена је публикација о примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Публикација је припремљена у сарадњи са министарством и на једном месту сумира одговоре на питања која су упућена МДУЛС и СКГО од стране локалних самоуправа и као таква представља заједнички напор партнерских институција и организација у примени предметног закона.

Преузмите Публикацију

08. децембар 2017.

Следеће недеље завршне консултације о Уредби о финансирању програма од јавног интереса која реализују удружења

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Грађанским иницијативама организује 14. децембра 2017. године у Београду, у Кући људских права и демократије, (Улица Кнеза Милоша 4, са почетком у 11.00 часова) последњи консултативни састанак поводом представљања текста и финалних консултација о Предлогу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Предлог Уредбе је припремила посебна Радна група ради унапређења законског оквира у овој области, a након јавних онлајн консултација које су одржане у претходна три месеца.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Грађанске иницијативе позивају заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да пријаве своје учешће у консултативном састанку поводом израде текста Предлога Уредбе.

Пријаву учешћа на скупу потребно је доставити најкасније до 12. децембра 2017. године на е-адресу: milica@gradjanske.org

Текст Предлога Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења биће достављени накнадно.

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa прeдстaвницимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa који нису из места у ком се скуп одржава.

Преузмите - Јавни позив за скуп

Преузмите – Програм рада

Преузмите – Предлог Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

04. децембар 2017.

Припремљен Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији

Поводом даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима су у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе“ немачке билатералне сарадње који спроводи ГИЗ припремили Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији.

 Припремљен Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији

Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији, представља детаљан документ о потребним компетенцијама државних службеника, кључним вредностима рада државне управе у Републици Србији, како би се остварио пун потенцијал принципа заслуга (мериторности) и професионализације. У циљу успостављања интегрисаног система управљања људским ресурсима у државној управи заснованог на компетенцијама, планирано је да систем компетенција буде уведен у државно службенички систем, предстојећим изменама и допунама Закона о државним службеницима.

С тим у вези Mинистарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима су у сарадњи са ГИЗ-ом у оквиру Подршке реформи јавне управе, Фондом за добру управу Владе Велике Британије, Центром за европске политике (CEP) и Pricewaterhouse Coopers (PwC) у оквиру Промоције реформе јавне управе у Републици Србије је 20. новембра 2017. године, у просторијама Клуба посланика организовали скуп у циљу представљања Нацрта Оквира компетенција државних службеника на коме су присутвовали велики број представника органа државне управе, као и других државних органа.

 Припремљен Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији

Са текстом Нацрта Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији можете се упознати, дати коментаре и сугестије, увидом у наведени докуметнт на ljudski.resursi@mduls.gov.rs

Преузмите Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији

20. новембар 2017.

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 2017. ГОДИНИ

Конкурсна комисија образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-00172/2017-27 од 6. септембра 2017. године, на својој 5. седници одржаној 17. новембра 2017. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2017. години.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката објављена је 20. новембра 2017. године на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друшвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине“.

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити, у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6.

17. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЈЕКТУ „ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА“

Овај пројекат, који финансира Министарство државне управе и локалне самоуправе, предвиђа:

  a. Прикупљање података и израду анализе ефеката примене/спровођења Закона о инспекцијском надзору - еx пост анализу, која укључује одговарајуће показатеље учинка. Анализа ће обухватити примену/спровођење Закона о инспекцијском надзору на републичком, покрајинском и нивоу јединица локалне самоуправе. Поред тога, биће анализиран и рад радних група и стручних тела у оквиру Координационе комисије (Одбор за координацију инспекцијског надзора), из чега ће проистећи препоруке за унапређење њихове делотворности и ефикасности рада.

  b. Припрему препорука за унапређење регулаторног оквира, односно нацрта могућих измена и допуна Закона о инспекцијском надзору, са одговарајућим образложењима. У питању су препоруке – измене и допуне, које је могуће и потребно сагледати и формулисати након двогодишње делимичне и једногодишње пуне примене овог закона, а у светлу анализе ефеката примене/спровођења Закона о инспекцијском надзору, измена и допуна закона и других прописа донетих у међувремену, односно доношења нових закона и других прописа, и инспекцијске, управне, пословне и судске праксе;

  c. Обавештавање јавности о оствареним резултатима кроз одговарајуће канале комуникације и уобличавање предлога за информисање јавности.

 Обавештење о пројекту Праћење и анализирање спровођења Закона о инспекцијском надзору и обавештавање јавности о оствареним резултатима

Поред поменутих активности, а у циљу што бољег сагледавања могућност за унапређење Закона о инспекцијском надзору, биће организоване и две фокус групе.

Прва фокус група, одржана је у Београду, 1. новембра 2017. године и окупила је преко 20 локалних инспектора из целе Србије, који су задужени за комунални, грађевински и туристички инспекцијски надзор, а позиву су се одазвали и републички инспектори из тржишне инспекције, инспекције рада и управне инспекције. У раду фокус групе је учествовао и Секретаријат за инспекцијске послове Београда, као и представници Сектора за развој добре управе МДУЛС-а.

Неки од закључака фокус група су:

 • Важно је да унапредимо консултативни процес између оних који законе припремају и оних који законе примењују, са намером да уједначимо инспекцијску праксу и допринесемо пуној примени Закона о инспекцијском надзору - изнели су чланови пројектног тима.
 • Уједначавање инспекцијске праксе један је од приоритета на којима би требало да радимо сви заједно, али за то је неопходно прецизирање појединих чланова Закона о инспекцијском надзору (ЗоИН), усаглашавање секторских закона који регулишу рад инспектора у појединим областима са ЗоИН-ом и континуиране обуке инспектора, нарочито у локалним самоуправама, речено је на скупу.
 • Представници комуналних инспекција, поред тога што оцењују да је Закон о инспекцијском надзору донео новине и унапредио рад инспектора, али и самог инспекцијског надзора у целости, указују и на изазове са којима се тренутно суочавају у вршењу комуналног надзора. Током редовног инспекцијског надзора, рецимо, уз пријаву и редовне контролне листе, у обавези смо да приликом изласка на терен носимо и записник, обавештење и корице, што нас укупно доводи до 23 листа папира. Ако овај број страна помножите са бројем инспекцијских надзора по инспектору у току једног дана, што је у неким случајевима и до 10, долазимо до закључка да је административно оптерећење комуналних инспектора који врше надзор на терену односно на улици, заиста велико, посебно ако се има у виду да наши субјекти често покушавају да напусте лице места, истакли су инспектори.
 • Инспектори су скренули пажњу на недостатак људских ресурса како би инспекцијски надзор могао да буде примењен у пуном капацитету, али и на чињеницу да поједини инспектори врше неколико различитих инспекцијских надзора, управо због тога што се инспекције суочавају са мањком запослених. Поред тога, требало би размислити и о доста стриктним условима које Закон прописује, а које је неопходно испунити да би се стекло звање инспектора, речено је на скупу.
 • Контролне листе које инспектори користе дају добар полазни основ за процену ризика, али је јако важно да контролна листа буде добро формулисана. Нисмо били сасвим сигурни како контролна листа треба да изгледа и потребна нам је обука о томе како се она припрема, напомињу инспектори. Оно што су инспектори такође истакли јесте да нису у довољној мери упознати са тим како се ради квалитетна процена ризика и да би од велике помоћи било да се организује стручно усавршавање на тему процене ризика, као и да се припреми методологија за ову врсту процене.
 • Инспектори су скренули пажњу и на рокове који се односе на доношење годишњих планова инспекцијског надзора, а који су дефинисани Законом о инспекцијском надзору (15. октобар). Требало би размотрити да се овај рок усклади са буџетским календаром, чуло се на фокус групи.
 • Разговарајући о информисаности надзираних субјеката о Закону о инспекцијском надзору, инспектори су истакли да су субјекти упознати са Законом. Најчешћи начин на који инспектори обавештавају надзиране субјекте о ставовима инспекција и новинама у инспекцијском надзору, је путем веб страница. Међутим, када постоји потреба, организују се и округли столови како би сви били што боље упознати са законским обавезама, речено је на фокус групи.
 • Закон о инспекцијском надзору дозвољава инспектору могућност да легитимише надзиране субјекте. Ипак, у пракси се то тешко остварује, с обзиром да субјекти надзора готово никада не дају личне исправе инспекторима. Једини начин да се са овим проблемом изборимо јесте да, у асистенцији са полицијом, извршимо легитимисање субјеката надзора, али овде треба размотрити начине на које се ова сарадња може унапредити, истакли су инспектори.
 • Наредни корак у циљу унапређења Закона о инспекцијском надзору је организација још једне фокус групе, али овога пута са представницима привреде.
 • Резултати рада и налази у оквиру фокус група, као и налази прикупљени из 368 упитника који су стигли из 104 града и општине и 8 републичких инспекција, послужиће као добра основа за свеобухватну анализу и формулисање предлога за унапређење Закона о инспекцијском надзору и његове примене.

14. новембар 2017.

ПРОЧИТАЈТЕ ПРВИ БИЛТЕН О УПРАВЉАЊУ ПРОМЕНАМА НАМЕЊЕН ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Поштовани,

Пред вама је први број билтена Управљамо променама намењен запосленима у јавној управи. Билтен је део пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014. Циљ билтена је да се боље информишу сви државни службеници о управљању реформама и променама које је прате.

Прочитајте више и информишите се о процесу реформе јавне управе, зашто је битно да су на правим позицијама прави људи, који је значај ефикасне јавне управе, али и који су кораци у остваривању овог циља на ком ради Влада Републике Србије.

Сваки наредни број билтена наставиће да вас информише о кључним тачкама процеса реформи.

Прочитајте први број Билтена о управљању променама

8. новембар 2017.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10376/2017 од 25. октобра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

II Раднa местa којa се попуњавају:

            1. Радно место за подршку праћењу примене прописа, Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката, Сектор за развој добре управе, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у праћењу, анализирању и проучавању стратешких докумената, закона, других прописа и упоредно-правних решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека и пружа подршку у припреми нацрта закона и предлога прописа и општих аката из делокруга Одсека; пружа подршку у припреми мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других прописа овлашћених предлагача; учествује у припреми мишљења о примени одредаба закона, прописа и других општих аката из делокруга Одсека; учествује у праћењу спровођења Закона о инспекцијском надзору; учествује у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга Одсека; учествује у изради извештаја, анализа и информација из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору и подзаконских прописа за спровођење наведених закона, познавање Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. године – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

            2. Радно место за подршку праћењу колективних уговора и прописа из области радних односа, Група за колективне преговоре, Одсек за радне односе и колективне преговоре, Сектор за управљање људским ресурсима, звање млађи саветник-приправник – 1 извршилац.

Опис послова радног места:Пружа стручну подршку у припреми мишљења на колективне уговоре; прикупља податке и материјале неопходне за учешће у колективним преговорима (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); учествује у колективним преговорима и сачињава информације и белешке о закључцима са одржаних преговора; учествује у праћењу стања у области система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама и изради извештаја; прикупља податке и материјале за израду прописа у области система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; учествује у припреми мишљења о правилној примени прописа из области система радно-правних односа; учествује у припрема анализе, извештаја и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

          3. Радно место руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима, звање виши саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати стање у области система плата у делу који се односи на радна места, односно звања, чинове, положаје и функције у јавном сектору, послове који се обављају и висину основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама у циљу успостављања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема стручне основе за доношење прописа којима се припрема Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; координира активности и сарађује са органима, организацијама и установама у јавном сектору у поступку припреме и објављивања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема и примењује методологију за евалуацију радних места, врши вредновање радних места у јавном сектору на бази израђене методологије и утврђује међусобни однос радних места у свим деловима јавног сектора и обавља послове који се односе на сврставање радних места у платне групе и платне разреде; даје стручна мишљења о амандманима, нацртима и предлозима закона, предлозима других прописа и општих аката који се односе на примену Општег каталога радних места; припрема мишљења и даје стручна објашњења о примени закона и других прописа којима је уређен систем плата, односно припрема мишљења на нацрте закона, других прописа и стратешких докумената које припремају други органи из делокруга Групе; припрема анализе, извештаје и информације из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника, Закона о платама у државним органима и јавним службама – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

          4. Радно место за подршку систему локалне самоуправе и надзор над законитошћу аката јединица локалне самоуправе, Одсек за развој система локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе, звање млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припреми извештаја, анализа и информација о стању у области територијалне организације; учествује у припреми препорука за усаглашавање аката јединица локалне самоуправе са законом; прикупља и анализира податке везане за организацију и рад органа аутономних покрајина; учествује у припреми мишљења о примени прописа из делокруга Одсека; учествује у обради представки и притужби на рад органа и служби јединица локалне самоуправе; учествује у припреми текста нацрта закона и других прописа и општих аката из области локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који уређују систем локалне самоуправе и територијалне организације – Закон о локалној самоуправи, Закон о територијалној организацији, Закон о локалним изборима и Закон о главном граду – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

          5. Радно место за послове праћења стања у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања, Група за остваривање слободе удруживања, Сектор за људска и мањинска права и слободе, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Прати и утврђује стање у области удруживања грађана у политичке странке и удружења и проучава последице утврђеног стања и припрема информације и анализе; израђује информације и обавештења ради утврђивања стања и предузимања мера у овој области и учествује у пружању стручне помоћи подносиоцима пријава за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака у циљу подношења документације у складу са прописима; учествује у вођењу првостепеног управног поступка и припреми нацрта решења о упису, брисању и промени података у Регистру политичких странака; учествује у припреми мишљења о примени закона из области делокруга Групе као и на нацрте закона и других прописа других органа; учествује у припреми нацрта закона, других прописа и општих аката у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања; припрема анализе, извештаје и информације о утврђеном стању из области делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области остваривања слободе удруживања грађана у политичке странке и удружења: Закон о политичким странкама и Закон о удружењима и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

          6. Радно место за праћење стања у области људских и мањинских права, Група за људска и мањинска права, Сектор за људска и мањинска права и слободе, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног местаПрати и утврђује стање у области општих питања људских и мањинских права и припрема информације и анализе; прати међународна аката који се односе на питања људских и мањинских права и припрема анализе; припрема извештаје и анализе о напретку људских и мањинских права према обавезама које произилазе из придруживања ЕУ; учествује у припреми стручне основе и смерница за нормативно уређење питања људских и мањинских права; учествује у припреми закона и других прописа из области људских и мањинских права; учествује у припреми прописа и прати примену прописа из области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја; учествује у припреми мишљeња o примeни зaкoнa из oблaсти дeлoкругa Групе, кao и нa нaцртe зaкoнa и других прoписa других oргaнa; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области људских и мањинских права: Закон о заштити права и слобода националних мањина и Закон о националним саветима националних мањина и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

          7. Радно место за информатичке-аналитичке послове, Одсек за регистре и евиденције, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног местаОбавља послове информатичке припреме за аналитику рада и за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику; прати спровођење аналитичко-статистичких послова коришћењем пословних софтвера; послове вођења података о корисницима система; обавља послове вођења дневника приступа коришћења, организује и спроводи дистрибуирање корисничких упутстава; прати и документује појаве нерегуларности у приступу и коришћењу извора података и обавља послове припреме увођења нових електронских регистара; прати рад сервиса; води речник података информационог система; пружање подршке током изборних радњи; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области информационе технологије (општи појмови) – писмено, путем теста, и усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару (MS Word, MS Excel, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

          8.Радно место за финансијско-документационе послове, Одељење за правне и финансијске послове, Секретаријат Министарства, звање млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног местаПопуњава и доставља обрасце надлежним органима у прописаним роковима; припрема документацију за исплату плата, одвојеног живота од породице, службених путовања у земљи и иностранству, накнаде запосленима за долазак и одлазак са рада; врши унос и обраду података који се односе на исплату отпремнина запослених у државним органима и преузетих обавеза по основу реализације уговорених обавеза; припрема захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћања по преузетој обавези; припрема податке о присутности запослених на раду ради обрачуна накнаде за превоз запослених на посао и са посла; врши обрачун путних трошкова за службена путовања у земљи; сарађује са Управом за трезор везано за техничко функционисање и рад у апликацији Ф-МИС програма; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Правилника о систему извршења буџета, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона државној управи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

          9. Радно место шеф Одсека за опште и информатичке послове, Секретаријат Министарства, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног местаРуководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; координира послове финансијског управљања и контроле за Министарство са другим унутрашњим јединицама и Централном јединицом за хармонизацију; прати рад апликације електронске писарнице; обавља послове безбедности и здравља на раду и води послове противпожарне заштите, учествује у изради докумената везаних за послове одбране; води евиденцију о пословном простору Министарства и сарађује са Управом за заједничке послове и другим органима у вези обезбеђења коришћења пословног простора и опреме за потребе Министарства, припрема и спроводи поступак пописа имовине и израђује извештај о стању имовине, контролише стање основних средстава; координира рад и распоред возача и прати документацију везану за коришћење службених аутомобила, обезбеђује податке и анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње и вишегодишње потребе Министарства; координира рад Одсека и припрема извештаје, информације и анализе потрошње горива, телефонских услуга, канцеларијског материјала и угоститељских услуга, као и друге извештаје из делокруга Одсека; координира рад на информатичким пословима и пословима техничке подршке при организацији округлих столова, конференција и других догађаја; предлаже акте из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области информационе технологије (општи појмови), Закона о државним службеницима, Уредбе о начину коришћења службених возила, Закона о безбедности и здрављу на раду, правила финансијског управљања и контроле и дужности органа државне управе у области одбране – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

          10. Радно место за подршку интерној ревизији, Група за интерну ревизију, звање млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног местаУчествује у раду ревизорског тима и у ревизијама коришћења средстава ЕУ; врши прикупљање и обраду ревизорских доказа, спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; врши формирање ревизорских налаза за ревизије које су му тимски додељене верификацијом вође тима; даје препоруке за побољшање активности у субјекту ревизије; врши копирање ревизорских доказа, нормативне регулативе и друге потребне документације за стални и текући досије; прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање основа Закона о буџетском систему и Закона о државној управи – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

            III Место рада: За сва радна места место рада је Београд.

            IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

            V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милена Ђорђевић, тел: 011/2646-939.

            VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

            VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

            VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 10. оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика; - оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

            IX Трајање радног односа: За радно место под редним бројем 2. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину, док се за остала радна места радни однос заснива на неодређено време.

            X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 11. децембра 2017. године. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

6. новембар 2017.

ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ПОДАТКЕ У ЈБС

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава грађане да су расписани избори за општине Неготин, Прешево, Пећинци, Мионица и за Градску општину Костолац града Пожаревца.

Министарство подсећа грађане да путем интернета могу проверити да ли су уписани у бирачки списак и које је њихово гласачко место.

Провера се врши једноставним уносом матичног броја у апликацију https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

3. новембар 2017.

ВЛАДА УСВОЈИЛА ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ ЦИКЛУС УНИВЕРЗАЛНОГ ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА (УПР)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. октобра 2017. године усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа. Извештај jе достављен и Уједињеним нацијама у Женеви.

У изради овог Извештаја учествовали су представници у министарствима и службама Владе који су прошли одговарајуће обуке за праћење препорука УН за људска права и који у својим органима прате спровођење препорука. Допринос изради државног извештаја дале су и организације цивилног друштва - Комитет правника за људска права (Јуком), Амити и Центар за права детета и то истраживањем на терену спровођења препорука.

Делегација Србије ће Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа представити највишем телу УН за људска права 24. јануара 2018. године у Женеви.

Извештаје на српском и енглеском језику можете преузети на следећем линку: http://bit.ly/2zpeq71

18. октобар 2017.

ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈА

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије,  уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), финансираног у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, и објавило је позив за следеће обуке:

 • 16-17. новембар 2017. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА
 • 23-24. новембар 2017. године, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Циљ ових обука је унапређење знања и вештина запослених у јавном сектору у области финансијског управљања, планирања и припреме буџета, контроле и извештавања о остварењу буџета, као и унапређење знања и вештина запослених у јавном сектору везаних за  циљеве, задатаке и значај интерне ревизије у јавном сектору, односа интерне и екстерне ревизије у јавном сектору и процеса прикупљања ревизорских доказа. 

Сви заинтересовани се могу пријавити до 9. новмебра 2017. године, а више о реалиазацији ових обука, као и о пријави за исте можете пронаћи на линку: http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=100.

Више информација о пројекту можете  пронаћи на  линку: www.finac.org.rs

18. октобар 2017.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09  и 99/14) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9364/2017 од 29. септембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

II Раднa местa којa се попуњавају:

            1. Радно место за подршку стручном усавршавању матичара и комуналних полицајаца, Група за стручно усавршавање, Сектор за стручно усавршавање, звање млађи саветник - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пружа подршку у спровођењу истраживања ради утврђивања потреба и припреми извештаја о утврђеним потребама за стручним усавршавањем матичара и комуналних полицајаца, као и припреми програма основног и специјалистичког стручног усавршавања матичара и програма стручног усавршавања комуналних полицајаца; пружа подршку у организовању и спровођењу програма стручног усавршавања матичара, провере знања матичара стеченог на стручном усавршавању и води евиденцију о подацима о утврђеним програмима стручног усавршавања, реализованим програмима и оцени успешности спроведених програма стручног усавршавања матичара; пружа подршку у организовању и спровођењу програма стручног усавршавања комуналних полицајаца и оцени успешности спроведених програма; пружа подршку у изграњи и унапређењу информационог система за стручно усавршавање матичара и проверу знања матичара стеченог на стручном усавршавању; пружа подршку у припреми информација, извештаја, анализа и мишљења у области стручног усавршавања матичара и комуналних полицајаца; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области стручног усавршавања, која је регулисана Законом о државним службеницима,  Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Законом о матичним књигама и Законом о комуналној полицији – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

            2. Радно место за послове личног статуса грађана и послове јединственог бирачког списка, Одсек за лични статус грађана, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припреми нацрта мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређују матичне књиге и учествује у припреми нацрта решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига; води управни поступак у управним стварима које се односе на давање, односно престанак овлашћења за обављање послова матичара и води евиденцију о датим овлашћењима за обављање послова матичара; припрема одговоре Управном суду на тужбе у управном спору против решења Министарства донета у управним стварима које се односе на престанак овлашћења за обављање послова матичара; пружа подршку у изградњи и унапређењу DMS у вези са вођењем управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на престанак овлашћења за обављање послова матичара,  припрема извештаје у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних књига; учествује у спровођењу припрема из области матичних књига за рад службеника у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству; учествује у припреми управних процедура за доношење првостепених решења у поступку пројектовања јединственог бирачког списка и учествује у праћењу и утврђивању стања у вези са јединственим бирачким списком; учествује у припреми нацрта инструкција о организацији послова и начину рада имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова јединственог бирачког списка, припрема анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека у овој области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области матичних књига и јединственог бирачког списка – Закон о матичним књигама и Закон о јединственом бирачком списку и подзаконска акта донета на основу тих закона, познавање Закона о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

            3. Радно место интерни ревизор, Група за интерну ревизију, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Обавља  послове интерне ревизије у Министарству у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом; обезбеђује реализацију упутстава, инструкција или препорука по налогу руководиоца Групе; сачињава периодичне и годишње извештаје; учествује у изради стратешког и годишњег плана интерне ревизије; на основу прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих интерних контрола и управљања ризиком; врши спровођење интерне ревизије коришћења средстава ЕУ; врши контролу прикупљених и обрађених ревизорских доказа, обезбеђује извршење додељених ревизија у планираном року, обиму и делокругу;  учествује у изради извештаја о ревизији, анализира примедбе субјекта ревизије на нацрт извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору - усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

            III Место рада: За радна места под редним бројем 1. и 2. – Београд, Бирчанинова број 6, док је за радно место под редним бројем 3. – Београд, Дечанска број 8.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марија Радовановић, тел: 011/2646-939.

            VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

           VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или оверена фотокопија Сертификата о стеченом звању овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 1. новембра 2017. године, са почетком у 9,00 часова, у у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
За радно место под редним бројем 3: Лице које нема положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, може бити примљен у радни однос и обављати послове интерног ревизора најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року мора положити испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Кандидати са положеним испитом за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

17. октобар 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за коменатаре на Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину


Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућује јавни позив за давање коменатара на Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину.

Иницијатива Партнерствo за отворену управу покренута је 2011. године са идејом обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је овој иницијативи 2012. године са циљем да се осигурају обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе.Учешће у овој иницијативи Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Министарство и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, позивају заинтересовану јавност да у периоду од 17. до 31. октобра 2017. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Привремени годишњи извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе.

Извештај, јавни позив и образац за коментаре доступни су на званичној интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php).

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити електронском поштом на обрасцу, на и-мејл адресу: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до уторка, 31. октобра 2017. године.

12. октобар 2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама спроводи се од 12. до 31. октобра 2017. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

12. октобар 2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о платама запослених у јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о платама запослених у јавним агенцијама спроводи се од 12. до 31. октобра 2017. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

2. октобар 2017.

РАДИОНИЦА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Министарствo државне управе и локалне самоуправе, уз подршку SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management –OECD EU), организује радионицу која се односи на измене законодавног оквира којим се уређује рад и положај Заштитника грађана у Србији и чије је одржавање планирано за уторак 03. октобaр 2017. године, 09:00-17:00, у Палати Србија.

Поред представника СИГМА, Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана, канцеларије Заштитника грађана, организација цивилног друштва, очекује се и активно учешће представника организација цивилног друштва.

Сврха радионице јесте да представници релевантних институција и организација цивилног друштва заједнички, кроз непосредну дискусију утврде правац изменa и допуна постојећег правног оквира Заштитника грађана.

28. септембар 2017.

НОВО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ еЗУП-а

Обавештавамо вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило допуњену верзију (верзија 2) Упутства о примени Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које садржи инструкције у вези приступања и начина рада у информационом систему еЗУП. Допуна се односи на ситуације које могу настати када је поједини управни поступак изостављен приликом подоношења ЗПСЕ обрасца, као и наступи промена постојећих прописа којима се уређују поједини управни поступак, све услед великог броја управних поступака у којима је потребно уступити и прибавити податке о чињеница о којима се води службена евиденција, као и због учесталости, односно периодичности спровођења управних поступака.

Документ можете пронаћи на линку http://www.mduls.gov.rs/ezup.php

22. септембар 2017.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА EXCHANGE 5 У БЕОГРАДУ

Регионална презентација Програм EXCHANGE 5 и јавног позива за ову грант шему биће одржана у Београду, 26. септембра 2017. године, у 10 часова, у Клубу посланика (Толстојева 2).

Учесницима, представницима локалних самоуправа биће представљена процедура пријвљивања, теме, услови и рокови за достављање предлога.

Јавни позив локалним самоуправам за подршку у оквиру Програма EXCHANGE 5 објављен је 5. септембра и траје до 20. октобра 2017. године.

Презентацију Програма EXCHANGE 5 можете преузети на слећем линку http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=408

Преузмите још:

Позивно писмо

Прилог 1 - Распоред регионалних презентација позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 2 - Предвиђено груписање локалних самоуправа за учешће надлежних представника на регионалним презентацијама позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 3 - Дневни ред за презентацију Програма EXCHANGE 5

27. септембар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ – ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРИРАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДОБРЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Сталнa конференцијa градова и општина и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) позивају локалне самоуправе да се пријаве за подршку у оквиру Програма реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе.

Укупна подршка износи 5,9 милиона швајцарских франака, а она ће бити усмерена на 40 јединица локалне самоуправе (Пакет А) и 7 градова (Пакет Б) у Србији, за унапређење администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе.

Кроз овај пројекат око 40 јединица локалне самоуправе у целој Србији добиће прилику да ажурира своје базе података о некретнинама, и тиме повећа обухват наплате пореза на имовину. Пет најуспешнијих поделиће наградни фонд са укупним средствима од 1,066 милиона швајцарских франака, који је обезбедила Влада Швајцарске.

Пакети подршке јединицама локалне самоуправе подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у области унапређења администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе.

Рок за достављање пријава је 31. октобар 2017. године до 17 часова. Пријаве се достављају у скенираној верзији електронским путем на следећу адресу: msp.paketi@mduls.gov.rs . Пријаве се подносе на српском језику.

Пројекти се реализују од 1. јуна 2017. до 30. априла 2021. године

Документацију и упутства за пријављивање можете преузети на интернет страници Министарства државне управе и локлане самоуправе www.mduls.gov.rs и Сталне кнференције градова и општина www.skgo.org.

Преузмите документа:

Пријвни образац

Пријавни упитник

Изјава о заједничкој пријви

Упутство за пријаву

Позивно писмо

22. септембар 2017.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА EXCHANGE 5 У БЕОГРАДУ

Регионална презентација Програм EXCHANGE 5 и јавног позива за ову грант шему биће одржана у Београду, 26. септембра 2017. године, у 10 часова, у Клубу посланика (Толстојева 2).

Учесницима, представницима локалних самоуправа биће представљена процедура пријвљивања, теме, услови и рокови за достављање предлога.

Јавни позив локалним самоуправам за подршку у оквиру Програма EXCHANGE 5 објављен је 5. септембра и траје до 20. октобра 2017. године.

Презентацију Програма EXCHANGE 5 можете преузети на слећем линку http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=408

Преузмите још:

Позивно писмо

Прилог 1 - Распоред регионалних презентација позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 2 - Предвиђено груписање локалних самоуправа за учешће надлежних представника на регионалним презентацијама позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 3 - Дневни ред за презентацију Програма EXCHANGE 5

20. септембар 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, брoj 99/16) члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина број: 90-00-0087/2017-27 од 8. септембра 2017. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.

Специфичан циљ конкурса је одрживост медија на језицима националних мањина.

Средства опредељена за овај конкурс износе 1.800.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

Критеријуми за оцену пројеката

Избор програма и пројеката који ће се финансирати средствимa Фонда врши се применом следећих критеријума:

1. колико описани програм и пројекат одговара остваривању циљева програма и пројеката постављених у конкурсном поступку;

2. дужина трајања;

3. могућност даљег развијања и одрживост програма и пројеката;

4. мера до које се досеже до циљних група којој су програм и пројекат намењени;

5. мера у којој капацитет организације одговара остваривању циљева и

6. оправданост буџета програма и пројеката

Допунски критеријуми

1. унапређење медијских садржаја у области културног и језичког идентитета националних мањина;

2. јачање стручних и техничких капацитета редакција и медија и

3. унапређење медијског и новинарског професионализма

Ближа мерила

1. територијална покривеност емитовања и/или диструбуције медијских садржаја;

2. покривеност више друштвених група;

3. развој дијалога, бољег упознавања између различитих заједница;

4. интегративна интеркултуралност

Потребна документација

Пријава се доставља на прописаном попуњеном обрасцу у 6 примерака, уз коју се обавезно доставља следећа документација:

1. Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина;(преузети са сајта);

2. Изјава/сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију;

3. Koмпактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности, писма подршке ако постоје и др).

Рок за подношење Пријава

Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана расписивања конкурса. Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 20. октобра 2017. године.

Начин пријављивања

Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: За КОНКУРС (НЕ ОТВАРАТИ) или предати лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Неблаговремене и неправилно попуњене пријаве; пријаве са непотпуном документацијом; пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или пријаве које није могуће вредновати према задатим критеријумима; пријаве подносилаца који немају права учешћа на конкурсу; пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које садрже пројекте и програме који нису у складу са наменом средстава утврђених овим конкурсом, неће бити разматране.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/ писарници најкасније до 20. октобра 2017. године, без обзира на датум приспећа.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора - у року од три дана од дана објављивања Листе.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о расподели средстава из Фонда доноси министар, на основу Листе вредновања и рангирања пријављних програма и пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе.

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интеренет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон: 011/26-45-357.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 20.9.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ

Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина

ПРИЈАВА - за конкурс Министарства државне управе и локалне самоуправе за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина

20. септембар 2017.

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; координира и сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Бирчанинова бр. 6.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту) и доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

19. септембар 2017.

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту закона о електронској управи

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о електронској управи (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Нацрт Закона о електронској управи, са образложењем, саставни је део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту закона о електронској управи спроводи се од 18. септембра до 9. октобра 2017. године

Саставни део овог јавног позива је Закључак Владе о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона који је одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству дражавне управе и локалне самоуправе на адресу електронске поште: javne.rasprave@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на својој интернет презентацији и порталу е-управа.

Нацрт ЗЕУ

Образац коментара

Закључак о јавној расправи

5. септембар 2017.

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА EXCHANGE 5

Позив за подношење предлога пројеката -  грант шема у оквиру Програма Exchange 5 је објављена 5. септембра 2017. године. Предмет овог конкурса за доделу бесповратних средстава (грантова) је јачање капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалу, у циљу приближавања јавне управе грађанима и привреди. Грант шему финансира Европска унија у оквиру Националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема ће се реализовати уз подршку Министарства државнe управe и локалнe самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Износ средства на располагању за овај позив је 3.300.000 евра (од чега 3.000.000 евра из доприноса ЕУ).

Износ појединачног гранта (донације):

 • Минимално: 120.000 евра
 • Максимално: 200.000 евра

Како би испунио услове конкурса за доделу гранта, подносилац предлога пројекта – Водећи апликант мора бити јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије.

Водећи апликант мора поднети пројектни предлог у сарадњи са најмање једним ко-апликантом који мора бити локална самоуправа из истог или суседног округа са територије Републике Србије.

Поред наведених обавезних ко-апликаната, као ко-апликанти могу у предметном позиву учествовати и:

 • Градска општина основана у Републици Србији, само ако наступа заједно са градом оснивачем. У том случају градска општина може да учествује као ко-апликант:

- уколико је град оснивач водећи апликант; или
- уколико је град оснивач ко-апликант

 • Организације цивилног друштва регистроване у Републици Србији најмање годину дана пре покретања овог јавног позива
 • Регионалне развојне агенције основане у Републици Србији
 • Институције и организације основане од стране Републике Србије и/или од стране локалне власти (јавна комунална предузећа, дирекције, установе за образовање и обуку, истраживачке институције, установе високог образовања итд.)

Планирано трајање пројекта је најмање 12 месеци, а највише 18 месеци.

Смернице за пријаву са свим неопходним детаљима и документима у вези са овим конкурсом су доступне на следећим интернет страницама:

Рок за подношење предлога пројеката је 20. октобар 2017. године. У случају личне доставе, рок за пријем је 15:00 часова наведеног дана на следећу адресу:

Министарство финансија,
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ)
Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
Сремска, 3-5/VII спрат, канцеларија 701,
11000 Београд
Република Србија

Сва питања у вези са овим конкурсом се могу послати електронском поштом најкасније 21 дан пре рока за подношење Концепта пројекта на доле наведену електронску адресу, са јасно наведеним референтним бројем јавног Позива за подношење предлога пројеката:

Електронска адреса: cfcu.questions@mfin.gov.rs
Распоред регионалних информативних радионица у вези са овим позивом биће благовремено објављен на следећим интернет страницама:

EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

4. септембар 2017.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Поводом протесне ноте и иступа у јавности Владана Станојевића, члана Националног савета ромске националне мањине и оптужби да је Министарство државне управе и локалне самоуправе прекршило закон и угрозило демократска начела и права националних мањина, Министарство обавештава јавност о разлозима за одбијање пријаве да се Станојевић упише у Регистар националних савета као председник Националног савета ромске националне мањине:.

МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПОШТОВАЛО И СЛЕДИЛО ЗАКОН И ПРОПИСЕ

Министарству државне управе и локалне самоуправе су у августу 2017. године поднете две пријаве за упис промене података у Регистру националних савета и то по основу одлука са седница одржаних 12. августа 2017. године у Београду и 19. августа 2017. године у Бешки. Обе пријаве се односе на промену председника Националног савета ромске националне мањине.

Увидом у документацију која је поднета уз пријаву Владана Станојевића, утврђено је да седница од 12. августа 2017. године није сазвана и одржана у складу са Законoм о националним саветима националних мањина, Статутом и Пословником о раду Националног савета ромске националне мањине. Наиме, утврђено је да је седница сазвана од стране неовлашћеног лица и да је одржана путем „чет линка“  и  телефона, што ни на који начин и ни у ком случају није предвиђено унутрашњим актима Савета.

Посебно напомињемо да је Владан Станојевић присуствовао и учествовао у раду (гласао и дискутовао) на седници одржаној 19. августа 2017. године у Бешки на којој се, између осталог, расправљало и о разрешењу председника Витомира Михајловића и избору новог председника овог националног савета.

У складу са свим горе наведеним, Министарство државне управе и локалне самоуправе је поступило и поступа на једини начин који је законит, па је тако поступак уписа промене председника Националног савета ромске националне мањине у Регистру националних савета, а према одлукама са седнице одржане 19. августа 2017. године у Бешки, у току и у фази је прикупљања и утврђивања свих правно релевантних чињеница.

Владан Станојевић, као подносилац пријаве, али и сви заинтересовани, увид у предметне списе могу остварити према Закону о општем управном поступку и Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

1. септембар 2017.

ПОЗИВАМО ВАС ДА ДАТЕ СУГЕСТИЈЕ НА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Министарство државне управе и локалне самоуправе  у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом,  позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у он-лајн консултативном процесу текста Нацрта о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, који се спроводи у периоду од 01.09. до 15.09. 2017. године.

Измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења спроводе се у складу са активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против корупције за период 2013-2018. године и то мере 4.5.1. и Акционог плана за Спровођење иницијативе Партнерство за отоворену управу за период 2016-2017. године.

Предлоге, сугестије и примедбе потребно је доставити на Формулару за достављање прeдлога и сугестија на нацрт Уредбе, који можете преузети ОВДЕ, и доставити на следећу адресу: office@civilnodrustvo.gov.rs.

Након окончања електронских консултације Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презнетацији Министарства www.mduls.gov.rs  и Канцеларије www.civilnodrustvo.gov.rs .

21. август 2017.

ТЕРМИНИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ „ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ДИСКУСИЈА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА“

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати:

 • 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, Скупштина града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, III улаз, Плава сала;
 • 28. августа 2017. године у Крагујевцу, сала у Скупштини града Крагујевца, у периоду од 11.00 часова до 15.00 часова;
 • 4. септембра 2017. године у Београду, Палата Србија, сала Београд, у периоду од 10.00 часова до 14.00 часова.

18. август 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7800/17. од 16. августа 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спроводи се од 18. августа до 6. септембра 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. августа 2017. године у Крагујевцу , са почетком у 11.00 часова и 4. септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона, на e-mail адресу ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова

 Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:      

18. август 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7802/17. од 16. августа 2017  године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама.

Јавну расправу о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне самоуправе  је донео Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста нацрта закона о радноправном статусу и платама запослених у јавним службама која је у оквиру задатка да припреми текст нацрта тог закона, припремила текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама. У раду Посебне радне групе учествовали су представници органа чији је делокруг повезан са садржином овог закона. Поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, у раду на припреми Нацрта закона учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Министарства финансија, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, Министарства омладине и спорта, као и представник правосуђа односно судија Врховног касационог суда.

Консултативни процес о тексту закона започет је у току припреме радне верзије нацрта овог закона.  С тим у вези, одржано је 16 састанака са представницима синдиката из области јавних служби (просвете, здравства и социјалне заштите, културе) као и са представницима синдиката организација обавезног социјалног осигурања.

Јавна расправа о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи се од 18. августа до 6. септембра 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. августа 2017. године у Крагујевцу , са почетком у 11.00 часова и 4. септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  запосленима у јавним службама, на e-mail адресу ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова

 Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози: 

18. август 2017.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТНУ ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је позив за избор 6 (шест) локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Веома значајну улогу има и Министарство финансија с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства.

Позив је објављен 18. августа и трајаће до 15. септембра 2017. године.

Информације о позиву, Смернице за пријаву на позив и пратећа документа могу се  преузети на интернет презентацији СКГО, линк http://www.skgo.org/contests/164 .

17. август 2017.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља припремљени извештај за период од 1. јануара 2015. године до 30. јуна 2017. године о спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године („Службени гласник РС”, бр. 31/15). Извештај бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења реформе јавне управе: Међуминистарској пројектној групи, Колегијуму државних секретара и Савету за реформу јавне управе.

Текст извештаја можете преузети ОВДЕ.

А прилог надлежних институција по активностима можете погледати ОВДЕ.

2. август 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Управном инспекторату Министарства државне управе и локалне самоуправе - Помоћник директора – главног управног инспектора Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе - положај у петој групи.

Kонкурс je оглашен 2. августа 2017. у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“ и истиче 10. августа 2017.

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

31. јул 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ – УСЛУГЕ ВЕБ-ДИЗАЈНЕРА

Регионална школа за јавну управу (ReSPA) објављује оглас за услуге веб дизајнера за потребе редизајнирања сајта Републичког секретаријата за јавне политике. Конкурс траје до 25. августа 2017. године до 14 часова, а више података се може пронаћи на линку http://respaweb.eu/0/tenders/63/notice-for-experts-expert-in-web-design .

25. јул 2017.

УТВРЂЕНА МАТРИЦА ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАКОНА СА ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Спровођење новог Закона о општем управном поступку представља један од кључних  приоритета у Реформи јавне управе.  Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) предвидео је обавезу усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама овог закона до 1. јуна 2018. године. Влада је у ту сврху, сагласно одредби члана 214. Закона, образовала Координационо тело, ради процене усклађености посебних закона са одредбама овог закона и управљања процесом усклађивања, за чије потребе у току поступка усклађивања Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља стручне и административне послове.

Координационо тело је утврдило матрицу за оцену усаглашености посебних закона са Законом о општем управном поступку. Матрица за оцену усаглашености закона може да се преузме овде (word верзија), као и списак оних закона које је потребно усагласити са Законом о општем управном поступку, где су црвеном бојом означени закони који су препознати у досадашњем раду као приоритетни за усклађивање.

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће наредних дана на својој званичној интернет презентацији поставити и електронску верзију матрице, са пратећим Упутством за попуњавање.

У складу са закључцима Координационог тела, министарства су у обавези да попуне матрицу у року од 30 дана од дана њеног објављивања, за три до пет закона из свог делокруга који су оцењени као приоритетни за процес усклађивања. Све матрице ће се по истеку рока за попуњавање бити размотрене и од стране чланова Координационог тела и чланова Радне групе која пружа подршку његовом раду.

За све додатне информације можете се обратити Софији Миленковић, самосталном саветнику у Сектору за развој добре управе, на е-mail адресу sofija.milenkovic@mduls.gov.rs или путем телефона 011/2646-964.

18. јул 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊА 65 ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ТЕМУ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРИПРЕМЕ И СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА

Савет Европе објављује јавни позив за набавку услуга организације и спровођења 65 стручних обука за запослене у локалној самоуправи у Републици Србији у оквири два програма општег стручног усавршавања: Примена Закона о општем управном поступку (35 обука), и Припрема и спровођење пројеката (30 обука). Обуке се организују у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ заснован је на кључним приоритетима Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији и начелима Европске повеље о локалној самоуправи, које пружају чврсту основу за успостављање стабилног система локалне самоуправе у Србији. У том контексту, Пројекат пружа подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у спровођењу процеса акредитације реализатора програма стручног усавршавања за службенике у локалној самоуправи и у успостављању одрживог система стручног усавршавања.

У том циљу Савет Европе објављује јавни позив за ангажовање реализатора програма стручног усавршавања (правних лица) за организацију 65 стручних обука за запослене у локалној самоуправи у периоду од 1. септембра до 15. новембра 2017. године. Рок за пријаву је петак 11. август 2017. године.

Детаљне информације о условима јавног позива објављене су на интернет страници Савета Европе http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Kонтакт мејл адреса за додатна питања о условима јавног позива је lsg.serbia@coe.int

5. јул 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све институције и јавност да ће у четвртак, 6. јуна 2017. године, у периоду од 8 до 14 часова, због редовног одржавања мреже бити прекинуто снабдевање електричном енергијом зграде Министарства у Бирчаниновој 6. У овом периоду телефонске линије неће бити у функцији, као ни приступ интернету. Захваљујемо се на разумевању.


Секретаријат Министарства

5. јун 2017.

КОНАЧНА ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ИЗ РЕДА ОЦД

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу са цивилним друштвoм у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе објављује коначну Одлуку о избору чланова из реда организација цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године. За чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године, изабрано је свих 12 организација цивилног друштва које су исказале интересовање за учешће у изради Акционог плана и задовољиле све формалне услове и критеријуме дефинисане Јавним позивом:

 1. Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“;
 2. ЦРТА - Центар за истраживање, транспарентност и одговорност;
 3. Савез рачуновођа и ревизора;
 4. Београдска отворена школа;
 5. Европски покрет у Србији;
 6. Центар за европске политике;
 7. Траг фондација;
 8. Национална коалиција за децентрализацију;
 9. Центар локалне демократије;
 10. Група 484;
 11. Удружење Народни парламент;
 12. Центар за истраживање у политици Аргумент.

Текст одлуке можете преузети на следећем линку - http://bit.ly/2rsIDNv

1. јун 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Јавни позив за календарску 2017. годину се објављује дана 01. јуна 2017 године и траје у току целе године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министарство) обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу. Седница Савета на којој се одлучује о поднетим пријавама одржава се најкасније 15 дана након пријема извештаја министарства.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs), на порталу еУправе (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) и у дневном листу Политика.

1. јун 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Јавни позив за календарску 2017. годину се објављује дана 01. јуна 2017 године и траје у току целе године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу. Седница Савета на којој се одлучује о поднетим пријавама одржава се најкасније 15 дана након пријема извештаја министарства.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs), на Порталу еУправе (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) и у дневном листу Политика.

31. мај 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе, на пословима праћења примене прописа и уређивању система финансирања плата.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

18. мај 2017.

ИЗВЕШТАЈИ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује извештаје о спроведеним јавним расправама о следећим нацртима:

Извештаје можете преузети кликом на одговарајуће линкове.

17. мај 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе – Управном инспекторату.

Оглас је објављен у листу „Послови“ и на интернет презентацији СУК и истиче 25. маја 2017.године.

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

16. мај 2017.

Изабрани чланови Радне групе за израду Акционог плана из реда ОЦД

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу са цивилним друштвoм у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе објављује Одлуку о избору чланова из реда организација цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године.

На ову одлуку Комисије, подносиоци пријава могу изјавити приговор у року од три дана од дана објављивања Oдлуке. Комисија преиспитује своју одлуку по изјављеним приговорима и доноси коначну одлуку.

9. мај 2017.

ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊА КАПАЦИТЕТА ЈАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИМА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА, РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

Пројекат јачања капацита јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/FINAC је финансиран у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније и започео је са реализацијом  крајем 2016. године и трајаће до новембра 2019. године.

Циљ пројекта је да се дизајнирају и развију три нова мастер програма у Србији и два у Албанији у области финансијског управљања, рачуноводства и контроле у јавној администрацији. Предвиђени су и тренинзи на универзитетским центрима и институтима за запослене у јавној управи, као и модернизација једног мастер програма у области управљања јавним финансијама у Србији.

Улога Министарства државне управе и локалне самоуправа на пројекту је да буде веза пројекта са државном управом, како би се резултати пројекта уклапали са потребама управе. МДУЛС ће помагати код  прикупљања података о знању и квалификацијама  структуре запослених у јавној управи који раде на позицијама финансијских менаџера, рачуновођа и контролора, изради потребне пратеће документације за пројектне активности, доприносиће квалитету и релевантосноти резултата пројекта учешћем у изради мастер студијских програма за Србију, учешће у Управном одбору, као и повезивањем пројекта са комплементарним и сродним иницјативама и пројектима.

Након развоја курикулума Министарство државне управе и локалне самоуправе ће извршити селекцију првих 100 државних службеника запослених у јавним финансијама којима ће бити омогућено  бесплатно усавршавање у оквиру новог мастер студијског програма  у трајању од једне године а у циљу усавршавања нивоа знања у области финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле.

Координатор и водећа институција пројекта је Универзитет у Београду (Факултет организационих наука) уз остали домаће и иностране партнере: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Новом Пазару, Сингидунум Универзитет, Центар за образовне политике, Универзитет у Скадру, Европски универзитет у Тирани, Универзитет у Сплиту, Универзитет Гиљелмо Маркони (Италија), Масариков Универзитет (Чешка) и Матеј Бел Универзитет (Словачка).

Више информација о пројекту можете  пронаћи на  линку:  www.finac.org.rs

28. април 2017.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава интерни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи  1” и положај „Помоћник министра - руководилац Сектора за матичне књиге и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи 1“ .

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен. Рок почиње да тече од 28.04.2017. године и истиче 08.05.2017. године.

Текст огласа можете погледати на линку испод.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156

27. април 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА УЧЕШЋЕ У ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА У ОКВИРУ ЈАВНE РАСПРАВE

Министарство државне управе и локалне самоуправе,[1] у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да узму активно учешће у округлим столовима који ће се у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одржати:

 • 8. маја 2017. године у Нишу, Хoтeл Tami Residence, сaлa Constantinus Palace, Дурмитoрскa (прилaз брoj 1), са почетком у 11.00 часова;
 • 10. маја 2017. године у Новом Саду, Мастер центар, Хајдук Вељкова 11, са почетком у 11.00 часова;
 • 12. маја 2017. године у Београду, Клуб нaрoдних пoслaникa, Toлстojeвa 2, са почетком у 10.00 часова.

Планирано је учешће до 20 представника организација цивилног друштва у сваком од округлих столова (један представник по организацији).

Учешће у округлим столовима остварује се према редоследу пријаве до максималног броја (20 по скупу), а предност имају представници организација цивилног друштва које делују у областима које су у вези са садржином закона који су предмет јавне расправе (реформа јавне управе, стручно усавршавање у јавној управи и сл.), што се доказује на основу извода из статута удружења или другог одговарајућег акта организације цивилног друштва.

Пријаву учешћа на консултативном састанку потребно је доставити најкасније до четвртка, 4. маја 2017. године, на е-адресу: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Пријаве се подносе на обрасцу који је део овог позива.

Образац за предлагање представника ОЦД

Организација округлих столова подржана је у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Текстови нацрта закона, са прилозима доступни на web адреси: http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php .

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa прeдстaвницимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa  који нису из места у ком се одржавају округли столови.

 [1] Организација округлих столова подржана је у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

26. април 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству државне управе и локалне самоуправе за материјално-финансијске послове и послове планирања.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

21. април 2017.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 23. априла у периоду од 7 до 20 часова поводом одржавања локалних избора у граду Зајечару и општинама Врбас, Ковин, Косјерић и Оџаци, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

20. април 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3618/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Јавну расправу о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне самоуправе  је основао Посебну радну групу за припрему текста нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање запослених у јавној управи, са задатком да припреми текст овог закона. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и других имаоца јавних овлашћења, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:

20. април 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3608/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање у јавној управи, министар државне управе и локалне самоуправе основао је Посебну радну групу за припрему текста нацрта тог закона, која је у оквиру утврђеног задатка припремила неопходна усклађивања материјалних елемената стручног усавршавања запослених у јединицама државне управе садржаних у одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе са организационом формом стручног усавршавања у јавној управи која се утврђује Нацртом закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:

20. април 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3613/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање у јавној управи, министар државне управе и локалне самоуправе основао је Посебну радну групу за припрему текста нацрта тог закона, која је у оквиру утврђеног задатка припремила неопходна усклађивања материјалних елемената стручног усавршавања државних службеника садржаних у одредбама Закона о државним службеницима са организационом формом стручног усавршавања у јавној управи која се утврђује Нацртом закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима  представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  изменама и допунама Закона о државним службеницима, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:

18. април 2017.

ПОЗИВ ЗА ОЦД ЗА УЧЕШЋЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да као чланови учествују у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године, с тим да је планирано укупно 7 (седам) представника организација цивилног друштва у Радној групи.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе у електронском облику на адресу: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs и у затвореној коверти, пoштoм или личном доставом нa писарници на aдрeсу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз;1070 Нови Београд, сa нaпoмeнoм: “Прeдлaгaњe кaндидaтa за члaнoвe Радне групе за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године“. Рoк зa пoднoшeњe пријава je петак, 28. април 2017. године.

Eвeнтуaлнa питaњa oкo пoступкa прeдлaгaњa члaнoвa Радне групе, мoгу сe дoстaвити eлeктрoнским путeм, нa aдрeсу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, односно на број телефонa +381 11 311 3895. Све додатне информације можете сазнати на линку https://goo.gl/n5ayFT.

24. март 2017.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Министарствo државне управе и локалне самоуправе објављује списак контакт телефона преко којих грађани, у недељу 2. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2641-498
011 / 2685-310
011 / 2641-495

9. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ – „СТОП БИРОКРАТИЈИ“

Влада Републике Србије усвојила је План приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016–2018, под називом „Стоп бирократији“.

Овим документом Република Србија креће путем Европске уније у правцу систематског залагања за смањење административних терета у корист грађана, којима ће то олакшати живот, и привреде, која тиме може постати конкурентнија, као и успостављање механизма прикупљања предлога за поједностављења, којима ће се овај документ стално унапређивати.

Текст документа можете преузети испод.

План приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016–2018

8. март 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „ Помоћник министра- руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи” .

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

2. март 2017.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (11. марта 2017. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе –  www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

1. фебруар 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „ Помоћник министра- руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи» .

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Текст огласа можете преузети  ОВДЕ.

30. јануар 2017.

ОПШТИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

У складу са одредбама Закона о државним службеницима и Уредбе о стручном усавршавању државних службеника, Министарка државне управе и локалне самоуправа донела је Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе. Правилник је објављен у  “Службеном гласнику РС”, број 6/17.”, а заједно са прилозима који су његов саставни део се може преузети испод.

 • Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе
 • Уводни програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених
 • Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника
 • Програм општег стручног усавршавања руководилаца
 • Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених

Погледајте старија обавештења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама