МЕНИ

Насловна » Архива » Саопштења - март 2016.

Саопштења

31. март 2016.

РЕФОРМА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА ПРЕМА БУДУЋИМ ВРЕМЕНИНА, НЕ ДАНАШЊИЦИ

На четвртом скупу у оквиру пројекта стручних скупова ''Држава по мери грађана'', који организује Министарство државне управе и локалне самоуправе уз подршку Фондације за отворено друштво, говорило се о реформи образовног система. Уз јасну поруку да без квалитетног образовног система нема интелектуалног капитала и радно способне нације, што је предуслов социјалног и економског развоја, учесници су се усагласили да стога реформа образовног система треба да буде процес континуираног унапређења.

 РЕФОРМА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА ПРЕМА БУДУЋИМ ВРЕМЕНИНА, НЕ ДАНАШЊИЦИ

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички нагласила је да је потребно добро анализирати ресурсе које улажемо у просветни систем, имајући у виду да они нису пуно нижи од упоредних земаља у Европској унији. „Ипак, резултати се доста разликују“, нагласила је она. Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић поручио је да је Стратегија развоја образовања настала у другачијим временима него што су то данас и да су се околности знатно промениле. „Потребно је ускладити активности према будућим временима, а не данашњим стањем и добро проценити у ком смеру желимо да се Србија развија, па онда образовање“, истакао је Вербић.

Представници Светске банке приказали су учесницима структуру образовног система и нагласили да иако се већ годинама одржава одређени квалитет образовања, образовни систем није прилагођен времену у коме живимо и потребама данашњег друштва.

Прецизне процене потрошње у области образовања се разликују, али једна од новијих је 4,7% БДП-а, што је 8-10% ниже од просека у ЕУ од 5,2%. Од тог износа, релативно висок проценат - 70% у поређењу са 60% у ЕУ - одлази на плате, а у примарном и секундарном образовању, проценат је још и већи и износи 90%. Чак и када имамо то у виду, плате у сектору образовања у Србији су око 30% ниже него било где у јавном сектору, што, уз чињеницу да се кадровске норме постављају на основу броја часова и чињеницу да сразмера ученика и наставника у Србији јесте виша него у другим земљама у ЕУ, указује да је потребније усредсредити се на побољшање резултата него на проналажење начина за уштеде, у настојањима да се грађанима Србије обезбеде бољи образовни резултати за њихов новац од пореза.

У наставку стручног скупа учесници су дискутовали о бројним аспектима, предностима и слабостима образовног система у Србији, а расправа је организована око неколико група питања, од којих су најзначајнија била питања идеологије, управљања и финансирања у образовању.

Када је о идеологији реч, могли су се чути коментари да би образовање требало да се прилагоди постојећем, грађанско – капиталистичком поретку. Такође, истакнуто је да у новом систему и даље раде људи који су производ неког старог, превазиђеног устројства и да предрасуде представљају камен спотицања.

Једна од конкретних дилема која је истакнута био је пример уписа на српске високошколске установе: да ли је сврсисходније руководити се интересима појединаца и форсирати каријерни приступ или се треба оријентисати на потребе друштва приликом одређивања квота?

Код теме управљања, подвучена је неопходност разоткривања појединачних интереса који немају директне везе са образовањем. Чули су се и аргументи и за и против повећања капацитета запослених у образовању у јединицама локалних самоуправа, а посебно је истакнуто да је потребно успоставити баланс између републичког, локалног и школског нивоа у смислу доброг руковођења. Јачање школских управа је идентификовано као потенцијални приоритет, али да морају постојати и механизми притиска али и подршке.

У погледу финансирања образовања је истакнута занимљива хипотеза: да ли би се наставни учинак и резултат поправио за 20%, ако би се плате наставника повећале за 20%? Дискутанти су изнели да улагање у образовање мора бити повезано са конкретним исходом и пројектованим резултатом. Такође, наведено је да је потребна јасна контрола и праћење на који начин се троши новац обезбеђен за финансирање образовања.

31. март 2016.

Удовички: Влада спровела значајне реформе

Влада је спровела значајне реформе у области буџетске транспарентности и подизања капацитета цивилног друштва, наводи се у Извештају о напретку Србије у оквиру међународног Партнерства за отворену управу (ПОУ). Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички изјавила је, тим поводом, да је циљ да управа постане сервис грађана, а не да их шаље од шалтера до шалтера.

У Палати Србија је представљен извештај Независног механизма за извештавање о напретку Србије у коме се наводи да је Србија у великој мери испунула планове ПОУ. Министарка Удовички је, на представљању извештаја за 2014. и 2015. годину, истакла да се, такође, ради и на затезању и смањивању броја запослених у централној управи. У извештају се каже да Србија треба још да ради на укључивању локалних самоуправа у Партнерство за отворену управу.

 Удовички: Влада спровела значајне реформе

ПОУ је добровољна међународна иницијатива у којој учествује 69 држава широм света, а има за циљ да осигура обавезе влада према својим грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија ради јачања система управљања. Реч је о иницијативи коју је покренуо амерички председник Барак Обама 2011. године и добровољни је акт држава чланица и препоруке нису обавезујуће за државе.

"Држава треба да промени однос према грађанима, да буде сервис грађана, да развије партнерски однос и буде подршка грађанима и привреди", казала је Удовички. Удовички је рекла да је у претходном периоду усвојено неколико системских закона, на пример Закон о инспексциј надзору и Закон о општем управом поступку. Она је подсетила да је на основу Закона о општем управом поступку 8. јуна рок да управа више не тражи од грађана податке које већ има у својим евиденцијама. "Први велики задатак је да се од 8. јуна од грађана више не траже подаци који већ постоје у службеним евиденцијама и ако продужавате лицну карту треба само да дате стару. За било који документ који држава има не треба да вам тражи оно што има и да шаље са једног шалтера на други", рекла је Удовички.

 Удовички: Влада спровела значајне реформе

Програмска директорка Центра за европске политике Милена Лазаревић је изјавила да се види постепено отварање државе и да постоји све већи дијалог између државе и цивилног друштва.

"То можемо оценити као добар напредак", нагласила је Лазаревић. Представљању извештаја је присуствовала и чланица УО Партнерства за отворену управу Вероника Крету која је похвалила Србију.

Акциони план Србије има четири тематске области: фискалну транспарентност, борбу против корупције, приступ информацијама и учешће јавности.

31. март 2016.

Бошњак: Обезбеђен је максимални консензус при изради акционог плана за мањине

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак обратио се данас учесницима конференције „Делотворно учешће националних мањина у јавном животу“ у организацији Центра за истраживање етницитета.

Након уводних поздравних речи, Бошњак се захвалио учесницима скупа што су својим присуством показали велико интересовање за ову важну тему, а посебно захвалност је исказао Центру за истраживање етницитета и другим невладиним организацијама, који организовањем оваквих догађаја и спровођењем истраживања, подстиче разговоре на тему остваривања права националних мањина.

„Важно је истаћи да је у циљу израде Акционог плана за остваривање права националних мањина обезбеђен максимални консензус и формирана мултиресорна радна група састављена од релевантних државних и покрајинских органа, представника националних савета националних мањина и представника Савета Европе и организација цивилног друштва.“, осврнуо се Бошњак на рад Министарства и додао да је Акциони план развијан кроз широк инклузивни процес у циљу пружања могућности националним мањинама да преко својих представника обезбеде највећи степен учешћа у обликовању овог кључног документа за остваривање права националних мањина.

 Бошњак: Обезбеђен је максимални консензус при изради акционог плана за мањине

Бошњак је објаснио да је Aкциoним плaнoм прeдвиђeно спровођење упоредно правне анализе пракси држава чланица ЕУ у региону у циљу идентификације најбољег модела учешћа националних мањина у изборном процесу и адекватне заступљености националних мањина у представничким телима на републичком, покрајинском и локалном нивоу. На основу поменуте анализе, вршиће се измене нормативног оквира.

„Када је реч о заступљености припадника националних мањина у јавном сектору, неопходно је успоставити систем прикупљања података о нивоу заступљености националних мањина, поштујући принцип добровољности и прописа о заштити података о ли, наставио је Бошњак и подвукао да су усвајањем Закона о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, створени услови да се прикупе подаци о нивоу заступљености националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима.

Бошњак је закључио да је Усвајањем Зaкoна o зaпoслeнимa у aутoнoмним пoкрajинaмa и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe 3. марта 2016. године, предвиђено  да Влaдa урeдбoм ближe урeди критeриjумe зa рaзврстaвaњe рaдних мeстa и  мeрилa зa oпис рaдних мeстa службeникa, при чeму ћe вoдити рaчунa o пoзнaвaњу jeзикa и писaмa нaциoнaлних мaњинa, кao пoсeбнoг услoвa зa одређена радна места.  

„Приликoм урeђивaњa критeриjумa зa рaзврстaвaњe рaдних мeстa и мeрилa зa oпис рaдних мeстa службeникa, Влaдa ћe пoсeбнo вoдити рaчунa o нaциoнaлнoм сaстaву стaнoвништвa и oдгoвaрajућoj зaступљeнoсти припaдникa нaциoнaлних мaњинa рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти измeђу припaдникa нaциoнaлнe мaњинe и грaђaнa кojи припaдajу вeћини.“, завршио је своје излагање Бошњак.

30. март 2016.

Удовички: Желимо професионалну и ефикасну државну управу

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички обратила се учесницима стручног скупа „Државна управа за будућност – реформе у служби пружања јавних услуга по мери грађана“, који је данас одржан у Палати Србија.

„Желимо професионалну и ефикасну државну управу, али морамо бити свесни да још увек нисмо достигли тај ниво“, нагласила је Удовички и додала да ћемо квалитетну управу добити кроз реформе а истовремено ћемо заштитити и побољшати њен интегритет и ефикасност.

Удовички је истакла да се „превасходно морамо запитати каква нам је државна управа потребна, каква је њена унутрашња организација, које су нам функције потребне, а које нису“ и подвукла да нам управа није прегломазна у поређењу са просеком на регионалном нивоу.

„Иако знам да има више критика него похвала на његов рачун, задовољна сам Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавној управи, јер је овде изузетно значајна компонента анализа ресурса – ко ради који посао и колико ефикасно“, рекла је потпредседница и додала да је концепт планирања политика нужност, уз усклађивање стратегија и планова.

Поводом доношења Закона о општем управном поступку, министарка је навела да би овај пропис требало да обезбеди да запослени у државној управи више користе просуђивање и тумачење, да се раздвоји логично и јасно од тривијалног.

 Удовички: Желимо професионалну и ефикасну државну управу

„Грађани и привредници су наши неопходни партнери и држава треба управо њима да буде на услузи“, казала је Удовички и закључила да се мора више улагати у обуке запослених, али истовремено и појачати провере знања и способности.

У наставку скупа су представници Светске банке одржали презентацију о организацији државне управе у Србији. У овом делу скупа је наглашена неопходност боље контроле појединих организационих облика и квалитетније планирање политика, будући да се релативно мали број запослених тиме бави. Такође, истакнуто је да је однос запослених у основним и пратећим делатностима 70% према 30% и да се кроз бољу организацију посла мора тежити односу 80% према 20%. Апострофирано је и да у државним органима постоје бројна преклапања функција и надлежности, што често доводи до конфузије шта би ко требало ради.

Бивши министар јавне управе Словеније, Грегор Вирант, је у наставку представио примере добре праксе модернизације државне управе у Словенији и поменуо да садашња ситуација у Србији у многоме подсећа на Словенију из 2001. и 2002. године, уз сличне проблеме и ситуације. Он је напоменуо да је у Словенији реформа система плата трајала 5-7 година средином 2000-их, као и да је кроз процес рационализације број запослених у последњих десет година смањен за око 20%.

Вирант је као једну од најбитнијих компоненти РЈУ навео процес оптимизације процеса и отклањања административних терета. Он је додао да не само Србија, већ и све друге земље са сличним проблемима, могу поправити квалитет услуга кроз поједностављивање процедура чинећи их бржим, краћим и јефтинијим.

Словеначко искуство, наставио је Вирант, огледало се у два приступа: превентивном, који подразумева да доношење нових прописа не уводи нове и компликоване процедуре и ретроактивном, који предвиђа „чишћење“ и поједностављивање већ постојећих прописа.

На крају, препоруке су да процедуре треба посматрати из угла корисника, као и да је за успех изузетно значајна добра координација између институција. Такође,  наглашено је да је потребан системски приступ раду, јача мотивација запослених, повећање ефикасности државне управе кроз развој еУправе и боља комуникација са грађанима у смислу поправљања имиџа државне управе.

29. март 2016.

Полазници 5. Класе Високих студија Безбедности и одбране у посети МДУЛС

Потпредседница владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички примила је данас полазнике 5. Класе Високих студија Безбедности и одбране на састанку који је одржан у Влади Републике Србије.

 Полазници 5. Класе Високих студија Безбедности и одбране у посети МДУЛС

Удовички је у неформалној атмосфери госте упознала са реформским активностима Министарства на чијем је челу, док су полазнике ВСБО посебно занимали  безбедносни аспекти Закона о одређивању плата у јавном сектору, Закона о инспекцијском надзору и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.  

Након састанка са потпредседницом Удовички, полазници 5. Класе ВСБО посетили су  и Министарство државне управе и локалне самоуправе, где су присуствовали презентацији организационе структуре Министарства, као и органа у саставу – Дирекције за електронску управу и Управног инспектората.

Уважени гости су изразили велику захвалност министарки Удовички на топлом пријему и прилици да се додатно упознају са радом и организацијом МДУЛС.

29. март 2016.

 Удовички ЗА „КОРЕЈА ХЕРАЛД“: Угледамо се на Кореју

Удовички ЗА „КОРЕЈА ХЕРАЛД“: Угледамо се на Кореју

Потпредседница владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички је током недавног боравка у Јужној Кореји ексклузивно говорила за лист „Кореја Хералд“ на тему реформе јавне управе у Србији, као и унапређења сарадње две земље на пољу еУправе. Текст интервјуа на енглеском језику можете прочитати на следећем линку:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160328000894

28. март 2016.

ОДРЖАН СЕДМИ ТРЕНИНГ ЗА ИНСПЕКТОРЕ У БЕОГРАДУ

24. и 25. марта 2016. године, у Привредној комори Београда, Партнери Србија организовали су седми у низу тренинга за инспекторе - будуће тренере за поступање по новом Закону о инспекцијском надзору. Тренинг је организован у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе а уз подршку УСАИД Пројекта за боље услове пословања. Овај интерактивни тренинг састоји се од инструкција, вежби и презентација путем којих се инспектори обучавају како о примени Закона о инспекцијском надзору, тако и о побољшању њихових комуникационих и презентационих вештина.

На тренингу у Београду учествовало је 28 инспектора, који су овим путем оспособљени да у будућности држе тренинге и пренесу стечено знање својим колегама.

 ОДРЖАН СЕДМИ ТРЕНИНГ ЗА ИНСПЕКТОРЕ У БЕОГРАДУ

Жељко Ожеговић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе присуствовао је тренингу и истакао битност Закона о инспекцијском надзору, као једног од важнијих реформских закона, који ће променити и побољшати начин функционисања не само инспекција, већ и државне управе. Ожеговић је полазницима тренинга поделио сертификате и честитао им на успешно завршеној обуци.

28. март 2016.

Вршац - град вина, Стерије и фармације

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља промоцију јединица локалне самоуправе широм Србије кроз пројекат „Српска слагалица“ (Serbian Puzzle), у ком градови и општине имају прилику да се представе на недељном нивоу кроз неколико различитих тема (историја, култура, инвестиције, гастрономија...).

Ове седмице у „Српској слагалици“ биће представљен град Вршац, родно место оца српске драме – Јована Стерије Поповића, аутора „Кир Јање“, „Покондирене тикве“, „Ајдука“ и многих других дела која су обележила српску драмску прозу. Позориште и једна од вршачких основних школа носе његово име, а улица у којој се налазила кућа у којој је Стерија живео, данас, такође носи његово име.

 Вршац - град вина, Стерије и фармације

Оно по чему је Вршац познат, јесте свакако фармацеутска индустрија. У Вршцу послује неколико немачких и италијанских фармацеутских компанија, а овај живописни војвођански град карактеришу и Вршачке планине и Делиблатска пешчара, који су непресушни извори здраве пијаће воде, као и термалних вода.

Један од симбола Вршца је свакако вршачко грожђе и вино. Како је у свету све популарнији вински туризам, Вршац има одличне шансе да постане значајно место на винској мапи. Тако се у граду традиционално организују две манифестације посвећене грожђу и вину: Дани бербе грожђа – „Грожђебал“ и Фестивал вина, виноградарства и виноградарске опреме – „Винофест“.

Посетом сајту www.serbianpuzzle.rs упознаћете се и са зградом вршачког Магистрата – Градске куће у којој се данас налази седиште градске управе, а љубитељи посластица могу пронаћи рецепт за чувене вршачке крофне.


ДОБРОДОШЛИ У ВРШАЦ

24. март 2016.

Како до ефикаснијег и одрживог здравственог система у Србији

Други стручни скуп у оквиру пројекта које је Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло са Центром за примењене европске студије, одржан је данас у Палати Србија. Скуп је био посвећен реформи здравственог система у Србији и припремљен је у сарадњи са Министарством здравља. На скупу је, пре свега, истакнут значај везе између реформе јавне управе и реформе здравственог система, које обе морају да доведу до побољшања квалитета јавних услуга уз оптимално коришћење ресурса и модернизацију система.

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички истакла је своје задовољство што је на скупу препозната потреба за променама, посебно елементима неопходним за њих и додала да један од већих проблема лежи у капацитету за промене. Проф. др Берислав Векић изразио је очекивање да ће овај скуп дати смернице за будуће реформе које треба да спроведе Министарство здравља и да оне морају довести до ефикаснијег и одрживог здравства. "Праве реформе здравства нема без реформе у економији", нагласио је Векић.

 Како до ефикаснијег и одрживог здравственог система у Србији

Представници Светске банке представили су функционалну анализу сектора здравства и посебну пажњу усмерили на трошкове овог сектора. "Србија је, у поређењу са европским земљама, међу онима које троше највећи део свог БДП-а на здравство", рекао је Тимоти Џонсон. Он је нагласио да је неопходно више радити на промоцији здравља и превенцији болести, као и да треба значајно унапредити структуру финансирања здравствених услуга. "Уместо да плаћамо болнице по броју кревета, треба то чинити по броју услуга", навео је Џонсон као пример и додао да Србија има велики број болница, али да је већи проблем у слабој вези између примарне и секундарне здравствене заштите. Навео је, такође, да потенцијал за бољу организацију посла и већи квалитет услуга лежи у бољем коришћењу дневних болница, као и да је неопходно обезбедити посебну здравствену заштиту за стара лица, посебно имајући у виду да највећи део лежећих пацијената по болницама управо припада овој групи грађана и да смо нација која стари.

Фернандо Монтенегро Торес из Светске банке је казао да највећи део расхода за здравство одлази на зараде запослених, међу којима велики удео чини немедицинско особље (чак 24%, у поређењу са ЕУ просеком од око 10%). Векић је нагласио да се на смањивању немедицинског особља већ ради, као и да је управо овај кадар посебно идентификован у процесу рационализације.

Присутнима се обратила и Маријана Несковска из македонског Министарства здравља, како би представила пример добре праксе - предности интегрисаног информационог здравственог система. Она је нагласила да међу највећим предностима јесте централизација свих података,  њихова транспарентност и доступност, као и лакше заказивање прегледа пацијената и бољи увид у опрему.

Током дискусије покренуто је и питање приватизације рехабилитационих центара, потребе за допунским осигурањем пацијената и препуштање немедицинских услуга приватном сектору, али и укључивање приватног сектора у пружање одређених медицинских услуга.

Учесници скупа закључили су да је за успех реформе здравственог система неопходно јачање сегмента промоције здравља и превенције болести, постепено укључивање приватног сектора, јачање капацитета за управљање променама уз специјализоване обуке за запослене, као и реформисање система финансирања здравства.

Ови скупови, консултативног карактера, имају за циљ идентификовање приоритетних области реформе, у кључним секторима јавне управе: државна управа, локална самоуправа, здравство, осигурање и правосуђе. На овај начин, Министарство је покренуло један нови вид стручних дискусија са заинтересованим странама који ће довести до креирања нове визије и стратешких циљева у различитим областима управе. Више о самим скуповима прочитајте на http://mduls.gov.rs/zajedno-u-promene.php

23. март 2016.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СЕ УПИСАЛА У КЊИГУ ЖАЛОСТИ У БЕЛГИЈСКОЈ АМБАСАДИ

 ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СЕ УПИСАЛА У КЊИГУ ЖАЛОСТИ У БЕЛГИЈСКОЈ АМБАСАДИ

Поводом јучерашњих eксплозија бомби у Бриселу, у којима је више људи погинуло и повређено, потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички уписала се у Књигу жалости која је отворена у Амбасади Белгије у Београду. Изразивши саучешће поводом немилих догађаја, Удовички је истовремено и истакла значај заједничких напора које морају да се уложе у одлучну борбу против тероризма.

 ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СЕ УПИСАЛА У КЊИГУ ЖАЛОСТИ У БЕЛГИЈСКОЈ АМБАСАДИ

23. март 2016.

Припреме за изборе

Данас се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе одржао припремни састанак интерресорног ширег тима унутар Министарства за спровођење избора на сва три нивоа власти у Републици Србији, заказаних за недељу, 24. април 2016. године. Састанком је председавао државни секретар Иван Бошњак, а присутнима су упутства о ангажовању пренели директор Управног инспектората Зоран Петровић, секретар Министарства Станија Вишекруна и саветница министарке Ивана Антић са планом ангажовања запослених у периоду спровођења избора.

 Припреме за изборе

22. март 2016.

Посматрачи ОЕБС са представницима МДУЛС о бирачком списку

Представници Посматрачке мисије ОЕБС/ОДИХР-а за парламентарне изборе у Србији, заказане за 24. април, разговарали су данас са државним секретаром у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иваном Бошњаком и представницима Министарства о вођењу и ажурирању Јединственог бирачког списка (ЈБС), као и другим питањима у вези са ЈБС из надлежности Министарства.

Бошњак је посматрачима из ОЕБС/ОДИХР рекао да је Јединствени бирачки списак јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Напоменуо је да се бирачки списак редовно ажурира, истовремено истичући да је од  марта 2014. године у  ЈБС уписано око 370.000 нових грађана са правом гласа, а да је истовремно избрисано нешто мање од њих 400.000, што указује и на проблем смањења броја становника у Србији.

„То нам је велика брига и нас као државу посебно брине да је много оних који одлазе у иностранство“, рекао је Бошњак, прецизирајући.

 Посматрачи ОЕБС са представницима МДУЛС о бирачком списку

Говорећи о броју уписаних бирача у ЈБС, државни секретар је подвукао да је податак који се дневно ажурира односно мења, објаснивши да се у ЈБС уписују они који су стекли бирачко право по разним основама, на пример пунолетство, а исписују умрли, као и друге промене.

На питање шта би унапредили у ЈБСу Бошњак је такође рекао да је тежња МДУЛС-а да се у будућности више користе електронске управне процедуре у смислу размене података између државних органа, како би се лакше и брже обављала размена података и како би се растеретили грађани.

Посматраче ОЕБС/ОДИР, који су недавно стигли у Србију и са представницима МДУЛС затражили састанак, интересовало је која је процедура када бирач жели да гласа на изабраним бирачком месту, како се евидентирају бирачи који имају пребивалиште на Косову и Метохији, шта држављанин Србије, који живи у иностранству, мора да поседује од докумената да би остварио своје бирачко право, на који начин се излажу делови бирачког списка за подручја јединица локалних самоуправа и како гласају војници и затвореници.

Одговоре на та питања дали су им главни управни инспектор Управног инспектората МДУЛС Зоран Петровић и саветница министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, Ивана Антић.

Петровић је навео да је од доношења Закона о Јединственом бирачком списку 2011. године држава стекла увид у број бирача, пошто су до тада јединице локалне самоуправе водиле бирачке спискове, свака за себе.

Он је прецизирао да је једино Републичка изборна комисија овлашћена да саопшти број бирача уписаних у ЈБС у који су, такође, уписани и држављани Србије који бораве у иностранству.

Говорећи о бирачима са Косова и Метохије, Петровић је рекао да ће они, уколико имају боравиште ван покрајине, моћи да гласају у општини у којој су пријављени, али само за парламентарне изборе, док ће они бирачи, који живе на територији Косова и Метохије, гласати тамо где избори буду организовани.

Он је посматрачима прецизирао да се измене у ЈБС могу унети до 72 сата уочи одржавања избора, али искључиво на захтев бирача, а Антићева је појаснила на који начин јединице локалне самоуправе, које ажурирају бирачки списак за подручија својих општинских односно градских управа, излажу делове бирачког списка. Напоменула је да је реч о законској обавези као и да се излагање врши у седишту јединице локалне самоуправе, путем рачунарске опреме, на начин што се граћанима омогући да уношењем свог ЈМБГа, провере да ли су уписани у бирачки списак.

Мисија ОЕБС ће дан након избора саопштити на конференцији за новинаре, заједно са Парламентарном скупштином Савета Европе, своје прелиминарне налазе и закључке парламентарних избора у Србији.

22. март 2016.

Локалне самоуправе - већа транспарентност, мања корупција

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је да се од јавне управе очекује спровођење реформи, а да то очекивање није увек праћено политичком подршком и, посебно, одговарајућим капацитетима. Председник организације Транспарентност Србија Владимир Гоати каже да ситуација по питању транспарентности локалних самоуправа није задовољавајућа.

"Ми реформе сводимо на усвајање прописа, а њихово спровођење И заживљавање остаје као неко очекивање од те јавне управе, која, при том, не добије ни одговарајуће обуке, ни капацитет, а понекад ни политичку подршку", рекла је Кори Удовички на конференцији о транспарентности локалних самоуправа. Према њеним речима, јавна управа (без јавних предузећа) у Србији по броју запослених у односу на управе у европским земљама није сувише бројна, прецизирајући да је на сто становника седам запослено у том сектору. "То не значи да смо ефикасна управа. Напротив, нама је довољно да погледамо шта има, шта нема. Ту има озбиљних вишкова у неким њеним деловима", рекла је Удовички.

 Локалне самоуправе - већа транспарентност, мања корупција

Председник организације Транспарентност Србија Владимир Гоати каже да ситуација по питању транспарентности локалних самоуправа није задовољавајућа и да је просечна оцена 40 од 100, што је релативно ниско. "Нема места претераном оптимизму. Незадовољни смо ситуацијом у борби против корупције где стагнирамо од 2010, јер су коруптивни кругови страховито отпорни", рекао је Гоати, додајући да у Србији постоји велики сектор којим држава управља.

Амбасадор Велике Британије Денис Киф рекао је да Србија може да рачуна на подршку те земље у спровођењу реформи у јавној управи И указао на значај доступности информацијама како би се спречила злоупотреба, што су основне обавезе Србије у поглављима 23 и 24, као и реформи јавне управе."Од државних органа се очекује да буду што транспарентнији, јер отварање података за јавност има велику тежину И води смањењу корупције", истакао је Киф.

"Јако је важно да локалне самоуправе раде на повећању транспарентности, да објављују податке о јавним функционерима, јер само на тај начин грађани ће моћи да прате И контролишу рад функционера", рекла је директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић.

Заменица повереника за информације од јавног значаја Станојла Мандић навела је да се у највећем броју случајева прописи који се тичу транспарентности поштују само у оној мери у којој постоје санкције за кршење тих прописа. "То се односи и на стање интернет сајтова, информатора о раду, на поступање по захтевима за приступ информацијама, уређењу процедура И праксу у вези са радом скупштине, буџетом И јавним предузећима", рекла је она.

21. март 2016.

Карађорђевим градом кроз винограде и Опленац

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља промоцију јединица локалне самоуправе широм Србије кроз пројекат „Српска слагалица“ (Serbian Puzzle), у ком градови и општине имају прилику да се представе на недељном нивоу кроз неколико различитих тема (историја, култура, инвестиције, гастрономија...).

 Карађорђевим градом кроз винограде и Опленац

Ове седмице у „Српској слагалици“ биће представљена Топола, Карађорђев родни град који прича историју сваким својим каменом и груменом земље, чокотом грожђа и капљицом вина. Смештена у срцу Србије, довољно близу, али и далеко од Београда, дичи се Опленцем и виноградима, пољопривредом и ситним занатима, што нуди и инвеститорима, који то знају да цене.

„Вашар у Тополи“, опеван у песми, превазишао је одавно границе локалног и туристима више од пола века пружа забаву, добар провод, уживање у чувеним винима, а када огладне, дилеме нема – за гурмане ту је Карађорђева шницла. О том специјалитету све је речено, а оним, верујемо малобројним, који нису пробали ту рапсодију укуса, препоручујемо рецепт који можете пронаћи посетом сајту www.serbianpuzzle.rs.


ДОБРОДОШЛИ У ТОПОЛУ!

17. март 2016.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ ДАЛА ИНТЕРВЈУ ЗА КОРЕЈА ХЕРАЛД

Потпредседница Владе Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички дала је током боравка у Републици Кореји интервју за дневни лист Кореја Хералд на више актуелних тема, а посебан акценат стављен је на еУправу, имајући у виду да су Уједињене нације земљу домаћина више пута рангирале као првопласирану на листама из те области.

 ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ ДАЛА ИНТЕРВЈУ ЗА КОРЕЈА ХЕРАЛД

Удовички је у разговору са новинарком дневника, који излази на енглеском језику, говорила о циљевима посете делегације Министарства државне управе и локалне самоуправе Републици Кореји, о томе како изгледа еУправа у Србији и који је напредак оставарен, али и како Кореја може додатно да помогне тај развој.

Такође, разговарано је и о билатералним односимам, предстојећим ванредним парламентарним изборима, проблему изблеглица не само у Србији, већ и у Европи и изнета очекивања од посете.

Потпредседница Владе Србије такође је, као жена лидер, дала неколико савета Кореанкама, истакавши да каријера, политика и приватан живот жене, која одлучи да се бави јавним позивом, не морају нужно и да се искључују.

Министарка Удовички потписала је јуче Меморандум о разумевању о сарадњи у области еУправе, који предвиђа размену добре праксе две земље.

„Ово је за нас веома значајан Меморандум, који ће помоћи унапређењу развоја еУправе у Србији, а наши пријатељи из Кореје су спремни да нам дају подршку и када је реч о конкретним сегментима еУправе, попут е-царине, е-порези, е-буџет и слично“, рекла је министарка Удовички приликом потписивања Меморандума.

Удовички у Кореји борави са директором Дирекције за еУправу Душаном Стојановићем.

17. март 2016.

ПРИСТИЖУ ЗАХТЕВИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) очекује да у априлу почну да пристижу у већем броју захтеви за исплату отпремнина запосленима у органима државне управе и другим државним органима и установама за које ово министарство исплаћује отпремнине, а којима је по основу рационализације престао радни однос.

Организациони облици имали су законски рок од 60 дана да од дана ступања на снагу Одлуке Владе којом се утврђује максимални број запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, Аутономне Покрајине Војводине и локалне самоуправе за 2015. годину донесу своје акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, а тај рок је истекао 8. Фебруара 2016. године.

МДУЛС-у је до сада укупно 34 организациона облика доставило захтеве за исплату новчаних накнада/отпремнина (за укупно 237 запослених у тим организационим облицима). Организациони облици могу да поднесу захтеве за исплату новчане накнаде, односно отпремнине тек након спроведеног поступка рационализације, по основу које су запослени који су анкетирани могли да прихвате споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде, или су утврђени као вишак и имају право на отпремнину.

Сви до сада пристигли захтеви за отпремнине су преконтролисани и утврђено је да су само два од 34 организациона облика доставили уредне захтеве. Сви остали захтеви враћени су на дораду јер најчешће нису садржали личне податке потребне за исплату, адекватно израчунате износе отпремнина, или је дошло до погрешне примене законских решења.

Када је реч о запосленима у органима државне управе, након што орган донесе нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, сви државни службеници у том органу распоређују се на одговарајућа радна места, а за оне запослене који су остали нераспоређени - радни однос престаје након два месеца, па се захтев за исплату отпремнине може поднети после доношења решења о престанку радног односа.

МДУЛС подсећа да су Законом о буџету за 2016. годину планирана средства у износу од 10.700.360.000 динара за исплате накнада отпремнина по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору као последица укупног одлива запослених у складу са програмом Владе Србије, као и за редовне отпремнине за одлазак у старосну пензију.

МДУЛС је, такође, на сајту www.mduls.gov.rs у рубрици Обавештења, објавио упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, посебно за запослене у јединицама локалне самоуправе и посебно за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ да процедурално олакшају процес спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени Законом.

16. март 2016.

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У ОБЛАСТИ Е-УПРАВЕ – РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички потписала је у Републици Кореји Меморандум о разумевању о сарадњи у области еУправе са министром унутрашњих послова Републике Кореје, који предвиђа размену добре праксе две земље.

 МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У ОБЛАСТИ Е-УПРАВЕ – РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

„Ово је за нас веома значајан Меморандум, који ће помоћи унапређењу развоја еУправе у Србији, а наши пријатељи из Кореје су спремни да нам дају подршку и када је реч о конкретним сегментима еУправе, попут е-царине, е-порези, е-буџет и слично“, рекла је министарка Удовички приликом потписивања Меморандума.

 МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У ОБЛАСТИ Е-УПРАВЕ – РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

Удовички, која у Кореји борави са директором Дирекције за еУправу Душаном Стојановићем, подвукла је да ће сарадња бити од великог значаја за Србију, посебно имајући у виду то што су Уједињене нације корејску еУправу три пута заредом ставиле на прво место ранг листе у тој области.

“Корејска влада служи свима за пример јер функционише по новом сету вредности: отвореност, дељење информација, комуникација и сарадња. Ове вредности стварају интерактивну јавну управу окренуту грађанима, нуде партнерства привредницима и стварају основу за унапређење рада управе, али и економски раст и друштвени развој“, истакла је министарка.

Меморандум предвиђа и спровођење заједничке студије, подршку у развоју еУправе и у креирању и примени законских решења и успостављање комитета за сарадњу за пољу еУправе, чији ће задатак бити да се обезбеди спровођење активности из Меморандума.

Сличне меморандуме Кореја већ има са 37 земаља у свету, међу којима је Велика Британија, Немачка, Кина, Бугарска, Италија, Румунија, Молдавија, Пољска...

МДУЛС је током новембра 2015. године конкурисао и за средства помоћи Кореје за пројекат „Information Access Center (IAC)“. Тај центар има за циљ стварање простора у којем би млади, студенти и други могли да се упознају са предностима нових ИТ решења и повећају компјутерску писменост, а који такође може да буде коришћен за спровођење програма сарадње договорених у оквиру спровођења Меморандума о разуемвању.

Потпредседница владе борави у Републици Кореји на позив тамошње владе, а учествовала је и на конференцији Светске банке и Агенције за национално информационо друштво Републике Кореје о решењима за велике базе података, где је поручила да није лак изазов ускладити дигиталну револуцију тако да допринесе развоју, интеграцији и расту привреде.

15. март 2016.

УДОВИЧКИ: ВЕЛИКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ДОНОСЕ НОВА САЗНАЊА

На конференцији Светске банке и Агенције за национално информационо друштво Јужне Кореје о решењима за велике базе података, одржаној у Кореји, потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички захвалила се Влади Републике Кореје на несебичној подршци и дељењу свих података, информација које су довеле ову земљу у положај најразвијеније ИКТ земље у свету.

 УДОВИЧКИ: ВЕЛИКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ДОНОСЕ НОВА САЗНАЊА

Није лак изазов ускладити дигиталну револуцију тако да допринесе развоју, интеграцији и расту привреде, рекла је Удовички и додала да нема сумње да је у томе успела Јужна Кореја и похвалила њихове напоре да са светом поделе експертизу и искуство.

 УДОВИЧКИ: ВЕЛИКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ДОНОСЕ НОВА САЗНАЊА

„Велике базе података представљају специфичну прилику, не само за раст радних места, већ и за суштинску трансформацију начина на који свет функционише, које је нама, редовним корисницима технологије тешко замислив“, рекла је она.

Она је изразила уверење да ће се развој великих база података показати као потпуно нова револуција и нагласила да ту није суштина само у добијању више информација, више комуницирања, већ више нових сазнања.

Потпредседница Владе борави у Јужној Кореји на позив тамошње Владе, где ће у име Владе Републике Србије потписати Меморандум о разумевању између две земље у развоју еУправе. Подсетимо, корејска еУправа је прворангирана у свету од стране Уједињених нација три пута заредом. Сличне меморандуме Кореја има са 37 земаља у свету, укључујући и Велику Британију, Немачке, Кине, Бугарске, Италије, Румуније, Молдавије, Пољске.

14. март 2016.

ЗРЕЊАНИНОМ КРОЗ ПЕТРОВГРАД И ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља промоцију јединица локалне самоуправе широм Србије кроз пројекат „Српска слагалица“ (Serbian Puzzle), у ком градови и општине имају прилику да се представе на недељном нивоу кроз неколико различитих тема (историја, култура, инвестиције, гастрономија...).

 ЗРЕЊАНИНОМ КРОЗ ПЕТРОВГРАД И ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК

Ове седмице у „Српској слагалици“ биће представљен Зрењанин, некадашњи Велики Бечкерек и Петровград, трећи војвођански град по величини, после Новог Сада и Суботице. Један од лидера у привлачењу инвестиција, Зрењанин је 2015. године био први у Србији са издатом грађевинском дозволом инвеститору у року од шест дана након ступања на снагу новог Закона о планирању и изградњи. Захваљујући „гринфилд“ инвестицијама запослено је око 4.000 Зрењанинаца, остварени су многи пројекти прекограничне сарадње са Румунијом и Мађарском и бројним међународним и националним партнерима.

У „граду спортова“, из кога потичу браћа Грбић, Ивана Шпановић, Дејан Бодирога и многи други, прелепе архитектуре, са сувереном доминацијом барокне зграде Градске куће из 1820. године, у Зрењанину и пивопије, последње седмице августа још од 1986. године имају своје „Дана пива“, које прати међународни етно-фестивал „Жетелачке свечаности“. За љубитеље уметности ту је зрењанинско Народно позориште „Тоша Јовановић“, као и Народни музеј, који ће ове године бити кандидат наше земље за престижну награду „Европски музеј године“.

Да бисте за све то имали енергије, ту су надалеко чувени резанци са маком, банатска чесница или пихтије. Рецепти можете пронаћи на сајту www.serbianpuzzle.rs.

Посету Зрењанину зачините на крају причом о књижевнику, драмском писцу и ликовном критичару, теоретичару и једном од највећих европејаца српске модерне културе, Тодору Манојловићу који је поставио темеље модерне српске драме, на истој веб адреси.

ДОБРОДОШЛИ У ЗРЕЊАНИН

11. март 2016.

ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Жељко Ожеговић, председавао је данас у Палати Србија, шестом седницом Одбора за координацију инспекцијског надзора којој су, осим чланова Одбора, присуствовали и представници републичких и градских инспекцијских служби, Дирекције за електронску управу, као и колеге из УСАИД Пројекта за боље услове пословања.

 ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Одбора, Ожеговић је анализирао реализоване активности између два заседања Одбора и рекао да је у међувремену одржан састанак са начелницима Управних округа на ком је констатовано да би Окрузи требало да се активније укључе у координисање инспекцијских служби. Он је додао и да су у овом периоду одржане обуке за инспекторе у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

„Према извештајима, туристичка инспекција може очекивати боље резултате у односу на прошлу годину, а посебно добар резултат је остварила инспекција рада која је у само два месеца регистровала око 2700 радника „на црно“. Од овог броја, 75% радника је већ пријављено у легалне токове.“, истакао је Ожеговић и додао да нам предстоји још много посла до почетка пуне примене Закона о инспекцијском надзору.

Посебан део скупа био је резервисан за размену искустава и консултације између представника инспекција и судије Прекршајног суда у Београду, Светлане Планојевић. Том приликом су обе стране изнеле тешкоће са којима се суочавају у сарадњи тих служби, па су инспектори навели проблеме застаревања пријава и често неуједначене казне за исте прекршаје, док је судија Планојевић као главни проблем навела преоптерећеност особља Суда.

Изнет је и заједнички закључак да би било сврсисходно организовати презентације на којима би се усагласиле и уједначиле инспекцијска и судска пракса. Констатовано је и да је потребна чвршћа сарадња и боља координација Суда и инспекцијских служби, како би инспектори могли одговорно и мотивисано да наставе да раде свој посао.

10. март 2016.

ОЖЕГОВИЋ: ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЈЕ ДОБРА КОМБИНАЦИЈА КАЗНЕНИХ И ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић изјавио је да Закон о инспекцијском надзору већ даје резултате у борби против сиве економије, која износи око 21 одсто, иако ће његова пуна примена почети крајем априла.

У прилог томе навео да је само у августу прошле године број новорегистрованих предузетника повећан за 71 одсто у односу на 2014. годину.

„Републички завод за статистику каже да је проценат радника на црно пао са 23,2 на 19,4 процената и да је за шест месеци примене Закона дат налог за око 4.000 нерегистрованих субјеката да се региструју, јер је Закон добра комбинација казнених и подстицајних мера“, рекао је државни секретар на Телевизији Коперникус.

Он је, међутим, нагласио да није само у Србији и региону изражен проблем сиве економије, већ да целокупна ситуација у свету и мигрантска криза поново враћају то питање као кључно и у многим европским земљама, иако се и даље мисли да оне немају тих проблема.

„Људи би се изненадили када би чули колики је у тим земљама проценат радника у одређеним секторима у тој неформалној зони“, рекао је Ожеговић.

Прецизирајући зашто је Закон у пуној примени тек годину дана после усвајања, државни секретар је рекао да је било неопходно време да би се све урадило ваљано. „Сада се спроводе озбиљне обуке у инспекцијским службама, због раније честих примедби привреде да су инспектори необучени и да имају различита решења за исте проблеме“, рекао је Ожеговић и додао да почиње израда информационог система.

Говорећи о рационализацији броја запослених у јавној управи, Ожеговић је рекао да МДУЛС тај процес само координира и да се не може очекивати да најбоље познаје одређени систем, већ да то морају да ураде ресорна министарства пажљиво мерећи која су им радна места најпотребнија, која треба појачати, а која имају вишак радне снаге.

„Неке агенције су укинуте, за те раднике се исплаћују отпремнине и идеја јесте да се смање сви послови који су се показали као нефункционални, да покушамо да направимо државу коју ова привреда може да финансира, што нам је потребно и због страних инвеститора“, појаснио је он.

Једна од тема разговора била је и предстојећа реорганизација централне управе, здравства, просвете, социјалне заштите.

„Морате да реорганизујете државу, иако то није лак посао. Сви су у начелу за то, али када дођете до тога да то и урадите, испостави се да то није лака одлука. Ипак, објективно, у одређеним министарствима и структурама заиста немате добар баланс оних који треба да буду носиоци посла и помоћног особља“, нагласио је Ожеговић.

На питање како ће бити спроведен принцип - једнака плата за једнак рад, државни секретар је одговорио да ће то бити урађено кроз платне разреде и Каталог радних места, који је произашао из новог Закона о систему плата у државној управи.

Ожеговић је, међутим, нагласио да није идеја да се не уваже специфичности неког посла и као пример навео рад медицинске сестре на пријему пацијената и с опасним медицинским отпадом.

„То није иста тежина посла“, рекао је он и додао да је израда Каталога радних места био тежи посао него сама припрема Закона истакавши да се само, на пример, у култури добило 700 радних места које теба „спаковати“ у платне разреде.

Снимак гостовања Жељка Ожеговића на ТВ Коперникус можете погледати испод:

10. март 2016.

БОШЊАК: ГРАДОВИ И ОКРУЗИ - МОГУЋА ОКОСНИЦА РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Град у којем је седиште управног округа треба да буде окосница тог округа и предводник развоја суседних, мањих општина, изјавио је на завршетку Копаоник бизнис форума државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак говорећи о најбољим могућим правцима децентрализације.

 БОШЊАК: ГРАДОВИ И ОКРУЗИ - МОГУЋА ОКОСНИЦА РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Бошњак је на панелу "Перспектива локалног развоја и услова пословања" рекао да Савети округа могу да олакшају комуникацију председника општина са државним органима, али да не постоји мотивација градоначелника и председника општина да се састају са начелницима округа, јер тамо нема додатних финансијских средстава подршке развоју, пре свега, међуопштинске сарадње две или више суседних јединица локалне самоуправе.

"Председник општине је 'газда' у својој општини и ниједан начелник округа га неће довести за сто, осим ако му за то распоређује неки новац", рекао је државни секретар.

Према његовим речима, јединице локалне самоуправе могле би да имају обавезне и факултативне надлежности и послове, који би се поверавали општинама у зависности од капацитета које би морали да успоставе и докажу њихову функционалност.

То би се, закључио је Бошњак, пратило одговарајућим финансијским средствима са централног нивоа - одакле би, затим, јединице локалне самоуправе биле окружно надзиране.

10. март 2016.

ОЖЕГОВИЋ: ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ МЕДИЈА

Жељко Ожеговић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је на данашњем семинару „Како унапредити информисање на локалном нивоу – предуслови за успешнији рад локалних медија“, организованом у сарадњи Асоцијације медија и компаније Media News&Consulting, говорио на тему „Информисање на локалном нивоу – како МДУЛС може да помогне у стварању повољнијих услова“.

Обраћајући се окупљеним новинарима из двадесет медијских кућа широм Србије, Ожеговић је нагласио изузетну важност транспарентности у раду државних органа и локалних самоуправа, те у том смислу истакао контролну улогу локалних медија у погледу законитости рада и начина трошења буџетских средстава. Осим тога, Ожеговић је указао и на важност информисања грађана како о њиховим правима, тако и о новим законским решењима и процедурама.

„Наше министарство је недавно донело низ нових системских закона: Закон о инспекцијском надзору, Закон о максималном броју запослених, Закон о систему плата запослених у јавном сектору и Закон о општем управном поступку, који ће значајно променити начин функционисања државе као бољег сервиса грађана и привреде и поводом чије примене се у локалним срединама планира организовање радионица за локалне медије, чија ће нам помоћ бити веома драгоцена и неопходна не само за упознавање, већ и едукацију грађана у вези са њиховим правима и новим законским решењима“, истакао је Ожеговић.

Говорећи о објективном информисању као неприкосновеном јавном интересу, Ожеговић је истакао значај постојања локалних медија и потребе проналажења механизама да се обезбеди њихов опстанак у складу са постојећом законском регулативом. „Министарству државне управе и локалне самоуправе су важни и они медији који прате рад савета националних мањина, те је Министарство активирало Буџетски фонд како би, поред финансирања редовних активности самих савета, финансијски помогло и њихов рад.“, рекао је Ожеговић.

Осврћући се на жалбе појединих локалних медија поводом начина на који су неке локалне самоуправе расподељивале средства по основу јавних конкурса за доделу средстава у области јавног информисања, Ожеговић је истакао потребу успостављања комисије, састављене од представника Министарства финансија, Министарства културе и Министарства државне управе и локалне самоуправе, као контролног тела имплементације новог Закона и новог начина финансирања на локалу.

10. март 2016.

УДОВИЧКИ: ВЛАДА ЋЕ ПОМОЋИ, АЛИ ЕНЕРГИЈУ МОРАЈУ ДА УЛОЖЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Потпредседница владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички обишла је Грдицу и Адране код Краљева и поручила да ће Влада Србије у најкраћем року издвојити средства за обнову поплављених кућа, али да енергију у борби против непогоде морају да уложе и локалне заједнице и грађани.

 УДОВИЧКИ: ВЛАДА ЋЕ ПОМОЋИ, АЛИ ЕНЕРГИЈУ МОРАЈУ ДА УЛОЖЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

“Видим и љутњу и апатију, али сада морамо да уложимо сву енергију и супротставимо се непогоди која је ту, то ћемо да радимо на нивоу владе, али исто то морају да учине и локалне заједнице и грађани, јер може још да буде лошег времена”, поручила је Удовички, истакавши да је забринута због стања које је затекла на том подручју.

Она је оценила да је у овом тренутку најважније завршити изградњу бедема и размотрити да ли постоје и друга решења за Грдицу и Адране.

“Сада ћемо морати под хитно да помогнемо, припремиће се материјал за поправку кућа, али дугорочна решења морају да се направе. Бедем је једна ствар, али морате да видите да ли има још решења, јер је ово, очигледно, плавни терен”, рекла је Удовички.

Она је указала да је Србија много изградила после последњих поплава 2014. године и нагласила да бујичне поплаве више неће бити изузеци и да се зато мора подићи ниво спремности на нову висину.

“Има места која су одбрањена боље него 2014. године, а овде се поплаве дешавају јер дугорочна решења током две године нису спроведена. Морамо то да урадимо, боримо се, залажемо и гледамо у очи сваком проблему”, закључила је Удовички.

10. март 2016.

УДОВИЧКИ: ПОСТОЈИ ПОЛИТИЧКА ВОЉА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Најамбициознији задатак који предстоји Министарству државне управе и локалне самоуправе, поред наставка процеса рационализације, јесте реорганизација централне управе и у извесној мери система здравства, просвете и социјалне заштите, за шта постоји чврста политичка воља, изјавила је данас потпредседница Владе Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички.

 УДОВИЧКИ: ПОСТОЈИ ПОЛИТИЧКА ВОЉА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Она је на скупу ЕУ-Србија, трећи састанак посебне групе за реформу јавне управе, подсетила да је то захтев Међународног монетарног фонда, поред смањења 14.500 запослених у јавној управи у наредна два до три месеца.

Удовички је додала да су бројеви о смањењу запослених у јавној управи сигурно преамбициони и да се не би усудила да говори о новим циљевима, али да се, и поред тога, у будућности свакако иде на додатно смањење запослених у јавној управи, што ће морати да се уради кроз истинско промишљање.

„Свако очекује да запосли још некога за оно ново што треба да уради, а не да мора да реорганизује постојеће ресурсе. Ипак, постоји свест да се до промена мора доћи, неће бити лако, али воља је ту и ради се“, нагласила је министарка.

Говорећи о до сада урађеном, Удовички је навела да је усвојен Закон о општем управном поступку, да је план да се током техничког мандата владе скрене пажња јавности на велике промене које тај закон доноси, међу којима је и да се кроз 90 дана мора прекинути са праксом тражења још једног папира код грађана. То је сигнал да се времена мењају, поручила је министарка.

Она је указала да се са децентрализацијом не касни, а да је МДУЛС највише посла имао у реформи државно-службеничког система, да је усвојен и Закон о систему плата, а да после њега следи још неколико закона до краја године.

„Покренули смо се, користимо помоћ партнера из региона који су тај пут већ прошли и молимо за стрпљење што ствари можда не иду оном брзином којом желимо“, закључила је Удовички.

Заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт рекао је да је Србија у току врло важног реформског процеса у последње две године и ЕУ чини све што може да га помогне. Бенедикт је додао да је придруживање ЕУ засебан реформски процес и истакао да је реформа јавне управе, уз владавину права и фискалну консолидацију, један од основних предуслова у процесу евроинтеграција.

„Желим да захвалим министарки Удовички на чврстој личној посвећености реформским процесима у Србији“, поручио је Бенедикт и констатовао да је на пољу реформе јавне управе учињен велики помак у последњих годину дана.

Шефица преговарачког тима Србије за преговоре са ЕУ Тања Мишчевић рекла је да део реформе државне управе или онога што мора да се уради на централном и локалном нивоу долази као резултат преговарачког процеса и усклађивања са стандардима ЕУ.

„Наша искуства обогаћујемо искуствима држава чланица, посебно оних у региону. Пробаћемо да неке од грешака, погрешних путева и превеликог броја институција решимо користећи њихова искуства“, рекла је Мишчевић.

9. март 2016.

Одговор Министарства државне управе на питања у вези Јединственог бирачког списка

Укупан број бирача који ће имати право да гласају 24. априла 2016, а коначан 72 сата пре избора, објавиће Републичка изборна комисија по закључењу Јединственог бирачког списка. На данашњи дан, број уписаних бирача на бирачким местима која су била отворена 2014,  је 6.734.802 што је за 31.196 бирача мање него те године.

Понављамо да је наведени број и даље подложан мањим ревизијама на дневном нивоу, с обзиром да се спискови и даље чисте од дупликата. Веће цифре које је Министарство државне управе и локалне самоуправе ових дана износило у јавност, укључују и локације на Косову и Метохији на којима се, по методологији која је у примени од 1999. године, не гласа. Људи који живе у тим местима не улазе у укупан број бирача и за њих се не штампају бирачки листићи.

9. март 2016.

ОЖЕГОВИЋ: ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић рекао је на Копаоник бизнис форуму да су већ видљиви резултати примене Закона о инспекцијском надзору – повећан је број новорегистрованих субјеката и смањен број радника у неформалној зони.

 ОЖЕГОВИЋ: ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ

"Имали смо за 22 одсто више новорегистрованих субјеката у односу на 2014. Само у августу, када је почела примена, 71 одсто више у односу на исти период прошле године. Смањен је број радника у неформалној зони за четири одсто", рекао је он на панелу о сивој економији и додао да је новина у Закону примена института процене ризика.

Та процена, указао је Ожеговић, омогућиће лакше поступање и бољу расподелу ресурса, као и да се инспектори форсирају на оне делатности где су процењени ризици већи. Ожеговић је навео да је донето низ прописа, Водич за инспекцијски надзор, смернице за процену ризика и да се одржавају обуке за инспекторе.

На скупу је такође наглашено да је Влада Србије спремна да настави борбу против сиве економије и да је један од начина спровођење Закона о инспекцијском надзору, чија ће пуна примена почети 29. априла и закључено да се мора подићи цена ризика бављења сивом економијом.

9. март 2016.

УДОВИЧКИ: РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ НЕОПХОДНА ЗБОГ ЈЕФТИНИЈЕ ДРЖАВЕ

Потпредседница владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је на Копаоник бизнис форуму да је реформа јавне управе неопходна како би се имала јефтинија и услужнија држава и убрзан и одржив привредни раст.

 УДОВИЧКИ: РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ НЕОПХОДНА ЗБОГ ЈЕФТИНИЈЕ ДРЖАВЕ

Она је истакла да је структура запослених већи проблем од броја запослених, да анализе показују да је велики број руководилаца у односу на извршиоце и да недостају аналитичке и стратешке функције, односно одређени профили који би подигли квалитет услуга.

Такође, додала је Удовички, и после смањења плата од 10 одсто, трошкови зарада чине 11 одсто БДП-а. Министарка је навела и да постоје велике нерационалости у организовању послова у школству и здравству, који уз социјалну заштиту, представљају велике системе који до сада никада нису реформисани.

Указујући да се реформа јавне управе темељи на четири стуба, а да је најважнија промена организационе инфраструктуре, односно да се види да ли се раде послови који су сврсисходни, Удовички је додала да други стуб представља унапређење процеса рада, затим доношење јавних политика, уређење службеничког система и управљање јавним финансијама.

Она је оценила да отпуштање оних који су вишак у јавном сектору неће донети радикалне промене и најавила да ће се у наредним фазама спроводити дубље промене у функционисању служби.

"Задатак за нову владу биће да појача управљање људским ресурсима, да се тачно зна ко улази у службенички систем и како му напредује каријера, као и да постоје прецизни прописи о отпуштању оних који не раде добро", истакла је Удовички. Она је подвукла да је потребно прецизно и пажљиво одредити максималан број запослених, а да Закон о утврђивању максималног броја запослених омогућава "да се много пажљивије циља".

"Још се боримо да рационализација не буде тако линеарна", поручила је Удовички и додала да ће реорганизација морати пажљивије да се уради, а да се део недостатка капацитета, који се осећа, последица непостојања одређених профила или функција.

Министарка је такође рекла да су донета два врло важна системска закона- о инспекцијском надзору и о општем управном поступку. Када је реч о Закону о инспекцијском надзору, његова примена тече по плану, а Закон о општем управном поступку био је највећи изазов за администрацију, подвукла је она и додала да је на наредној влади да донесе и закон о планском систему.

Велики задатак је и децентрализација и за њу је потребно да се донесе стратегија, чиме ће се, такође, позабавити нова влада, закључила је Удовички.

9. март 2016.

МАРАВИЋ: ОТВОРЕНОСТ УПРАВЕ НИКАДА НИЈЕ КОНАЧНА

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Дражен Маравић поручио је данас на конференцији Дани разговора 2016, да ће министарство наставити сарадњу са цивилним друштвом, истакавши да питање отворености управе није нешто што је коначно, већ се стално достижу нове границе.

 МАРАВИЋ: ОТВОРЕНОСТ УПРАВЕ НИКАДА НИЈЕ КОНАЧНА

Маравић је на почетку дводневне конференције, која је круна двогодишњег пројекта Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Америчке агенције за међународни развој (USAID), рекао да ће МДУЛС наставити да помаже да се цела државна управа, локална самоуправа, градови и општине мењају ка томе да буду сервис грађана, а да свака форма организовања грађана помаже и каналише ту комуникацију и достизање резултата.

Говорећи о томе да се МДУЛС суочава са изазовом да са све мањим финансијским ресурсима уради што је могуће више, он је нагласио да су, насупрот почетном ставу да је јавна управа прегломазна, истраживања показала да је основни проблем у структури оних који у њој раде, а не у њиховом броју.

„Нема их превише, има их превише на неким местима, али их, на жалост, има премало управо на местима јавних ствари, креирања јавне политика и њеног спровођења, ту ради најмањи број људи и вештине потребне за рад на тим местима су оне које се не добијају кроз формално школовање“, нагласио је Маравић. Због тога је важна улога Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом како би се изградили потребни капацитети у свим ресорима и развиле вештине службеника који ту раде, додао је.

Говорећи о стратешким документима, Маравић је навео да се мора направити корак ка досмерној комуникацији са грађанима који су не само користници јавних услуга, већ и актери у процесу, контролори, неко ко непосредно надзире и оцењује рад органа јавне, државне управе, а да савремена технологија то не само да омогућава, већ поставља захтеве имајући у виду свепристутност мобилних уређаја и интернет мрежа и могућности које они пружају сваком појединцу.

„Потребе грађана се мењају и тешко је имати темељан процес стратешког планирања и сачинити темељан стратешки документ, а да он није већ следеће године у неком делу превазиђен... морамо тим питањем да се доста позабавимо“, закључио је он.

9. март 2016.

УДОВИЧКИ: ОЗБИЉНО РАДИМО, КАСНИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА У ШКОЛСТВУ

Потпредседница владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је на Копаоник бизнис форуму да се озбиљно ради на рационализацији и да је већина у јавном сектору већ донела систематизације, а да је најтеже у великим системима где постоји више нивоа одлучивања и више хиљада јединица, попут школства.

"Верујемо да ће процес рацонализације у школству мало више каснити", рекла је Удовички и додала да су скоро све локалне самоуправе одредиле максималан број за све своје организационе јединице.

"Сада се већ и код њих увелико ради на рационализацији. Открили смо да су неке локалне самоуправе у току 15 месеци већ смањивале број запослених. Задовољни смо процесом", рекла је министарка и додала да не спори да су грешке и проблеми могући.

Према њеним речима, припрема се и додатна обука, јер је уочено да је много одлука недовољно добро припремљено.

"Није нам жеља да се то после враћа са судова, већ да све буде како треба", рекла је Удовички и подвукла да се на томе озбиљно ради.

У прилог томе она је испричала да ју је недавно један грађанин срео у парку и питао да ли његова мајка, медицинска сестра, може да оде раније у пензију, уз отпремнину, иако је већ знао одговор.

“Тужно ме је погледао, јер је знао - медицинско особље не може, ради се циљано. Не може у пензију да иде свако ко жели", рекла је Удовички и објаснила да је пре неколико година, у претходним рационализацијама, захваљујући таквом раду и одласку људи остављен ослабљен сектор и да се зато сада ради на нов начин.

"Пристужу захтеви за отпремнине, привремено смо ангажовали цео тим како би то могло да се обрађује. Такође, враћамо захтеве за које мислимо да нису припремљени како треба, да није било одговарајућег основа", закључила је Удовички.

9. март 2016.

ИВАН БОШЊАК О УПИСУ ОСАМНАЕСТОГОДИШЊАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Државни секретар у министарству државне управе и локалне самоуправе, Иван Бошњак говорио је за РТС о процедури уписа у Јединствени бирачки списак. Прилог можете погледати испод.

8. март 2016.

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДАЦИМА О БРОЈУ БИРАЧА УПИСАНИХ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

На сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе 7. марта објављена је информација о броју уписаних бирача у Јединствени бирачки списак.

Имајући у виду да је објављивање ове информације изазвало недоумице код грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе подсећа да се у Јединственом бирачком списку води евиденција пунолетних, пословно способних држављана Републике Србије, који имају бирачко право према пребивалишту, као и бирача који имају боравиште у иностранству, а који су уписани у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство.

Све промене у бирачком списку врше се на основу службених евиденција надлежних органа и ажурирају се на дневном нивоу.

Напомиње се да је према Попису из 2011. године за утврђивање укупног броја становника примењен концепт „уобичајеног становништва“ (лице се сматра становником оног места у којем само или са члановима свог домаћинства проводи највећи део свог времена), независно од тога где има пријављено пребивалиште. Такође треба имати у виду да је један број грађана бојкотовао или се из других разлога није одазвао наведеном попису (иностранство, пут…) па из тих разлога број грађана утврђен пописом није релевантан податак за поређење са бројем бирача.

Сматрамо да је важно истаћи да објављен податак о укупном броју бирача за изборе 2014. године није упоредив са податком о тренутном броју бирача уписаних у бирачки списак, с обзиром на то да се бирачки списак закључује само за бирачка места на којима се спроводи гласање.

8. март 2016.

УДОВИЧКИ О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ЗА „НОВОСТИ“

Потпредседница владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички говори у ауторском тексту за Вечерње новости о томе како је рационализација 2005. и 2009. године рађена „као косилицом“ што је за резултат имало ослабљену државу, да су руководиоци са којима је разговарала били у праву када су тврдили да имају мањак запослених, али да се за квалитетне кадрове мора направити места и да је зато спроведена озбиљна анализа и пажљиво се промишља какви су послови и профили у свакој организацији потребни, а без којих се може.

 

УДОВИЧКИ О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ЗА „НОВОСТИ“

7. март 2016.

ОПШТИНА ШИД „КУЛЕНИЈАДА“ НА ТРОМЕЂИ
www.serbianpuzzle.rs

 ОПШТИНА ШИД „КУЛЕНИЈАДА“ НА ТРОМЕЂИ

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља промоцију јединица локалне самоуправе широм Србије кроз пројекат „Српска слагалица“ (Serbian Puzzle), у ком градови и општине имају прилику да се представе на недељном нивоу кроз неколико различитих тема (историја, култура, инвестиције, гастрономија...).

Ове седмице у „Српској слагалици“ биће представљен Шид, општина која се налази на граничном појасу Републике Србије са републикама Хрватском и Босном и Херцеговином. Општина Шид је посвећена принципу одрживог развоја, а њен највећи инвестиоциони адут су велике и квалитетне пољопривредне површине које представљају основу за привлачење инвестиционог капитала.

У Шиду се у Ердевичком парку сваког јуна можете почастити најквалитетнијим куленом, на традиционалној „Сремској куленијади“, а крајем октобра се током „Вишњићевих дана“ одаје поштовање слепом српском гуслару, творцу и чувару књижевног блага и националне историје – Филипу Вишњићу.

Новим делом Српске слагалице обрадоваће се и љубитељи крофни чији рецепт можете пронаћи посетом сајту www.serbianpuzzle.rs, а на истом месту сазнаћете којим чувеним српским сликаром се Шиђани посебно поносе.

ДОБРОДОШЛИ У ШИД!

5. март 2016.

УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе за Б92 говори о упису припадника албанске националне мањине у Јединствени бирачки списак. Прилог можете погледати испод.

5. март 2016.

КОНТРОЛЕ У ПРОЦЕСУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Дражен Маравић за РТС говори о контролама у процесу рационализације. Прилог можете погледати испод.

4. март 2016.

УДОВИЧКИ: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЗА УЗАЈАМНО ПОДСТИЦАЊЕ, НЕ СПУТАВАЊЕ

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички рекла је на скупу „Локална самоуправа за будућност – реформе у служби пружања јавних услуга по мери грађана“ да је неопходно разграничити надлежности државе и локалне самоуправе, јер тренутно постоји систем узајамног спутавања уместо узајамног подстицања.

У том контексту, важно је одредити, одакле кренути и утврдити које су то најважније надлежности, у којима мора да се уради разграничавање, додала је Удовички, и објаснила да пребацивање надлежности подразумева и могућност позивањана одговорност, али и неопходност јаче финансијске дисциплине.

 Удовички: Децентрализација за узајамно подстицање, не спутавање

Увођење принудне управе, појаснила је министарка, локалне самоуправе не виде као казну јер немају новца, а имају дугова. Говорећи о односу државног и локалног нивоа, Удовички је рекла да реорганизација треба да се уради тако да се грађанима пружају најквалитетније услуге, а да се у актуелном наслеђеном систему ради оно што је рађено јуче, и не проналази начин да се сазна оно што је потребно и прилагоди променама.

Као пример, навела је општину Сечањ, која има 11 основних школа са око 800 ђака истакавши да то значи да на 10 ђака дође један директор „што нема смисла“. Државни секретар у Министарству Жељко Ожеговић подвукао је да се мора створити држава по мери грађана и да је зато важна тема каква се одржива локална самоуправа жели, како подићи капацитет и реконструисати оно на чему није рађено протекле три деценије. Иван Бошњак, државни секретар у Министарству је рекао да ће недавно усвојени Закон о општем управном поступку довести до тога да ће бити смањен број долазака грађана у општину што ће умногоме довести до уштеда.

На скупу је представљена и тенденција у реформама локалне самоуправе у земљама Европе које имају за циљ успостављање равнотеже између демократичности и ефикасности. Наглашено је да у тим земљама показано да реформа локалне самоуправе не сме да буде једнократна шок реформа већ добро промишљен логичан след фаза који мора да обезбеди подршку оних коју реформу и треба да спроведу. Најсличнија земља Србији, према том истраживању, јесте Данска.

 Удовички: Децентрализација за узајамно подстицање, не спутавање

На скупу је утврђено пет закључака – реформе локалне самоуправе су потребне, јер постојећи систем није адекватан, а потребна је и другачија територијална организација. Такође, мора да се утврди степеновање, промене изборног система, као и да децентрализација буде планирана, ефикасна, јефтина и уз напомену да је то дуг процес. Краткорочно, неопходна је боља информисаност грађана, подизање капацитета, нови систем мотивације и казне, као и успостављање система мерења и стандарда локалних услуга.

Овај скуп је први у низу који организује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Центром за примењене европске студије, a уз подршку Фондације за отворено друштво у оквиру пројекта тематских стручних скупова на тему ''Држава по мери грађана''.

3. март 2016.

УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Акциони план за остваривање права националних мањина, који је предвиђен у Акционом плану за Преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права. Приликом израде Акционог плана посебно су узети у обзир предлози националних савета националних мањина, а њихово активно учешће се очекује и у наредним фазама спровођења активности, као и надзора над применом Акционог плана. Република Србије је усвајањем Акционог плана за остваривање права националних мањина заокружила своје стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области људских и мањинских права и слобода.

 Усвојен Aкциони план за остваривање права националних мањина

Такође, на данашњој седници донета је и Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, чиме су испуњени сви услови за расподелу средстава и даљу подршку саветима националних мањина. За Буџетски фонд за националне мањине биће опредељено 1.800.000 динара, а наведена средства ће бити расподељена након расписивања јавног конкурса.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је тако операционализовало Буџетски фонд, који је чак 2002. године предвиђен Законом о заштити права и слобода националних мањина. На тај начин, наставља се јачање положаја националних мањина, као и рада на унапређењу законодавног оквира и ниво имплементације права националних мањина у Републици Србији.

Уредбом се ближе уређују критеријуми, услови, начин и поступак расподеле средстава, по Програму који доноси министар, на предлог Савета за националне мањине, у чијем саставу су и национални савети. Такође, прописано је да право учешћа на конкурсу имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина и организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије, као и задужбине, фондације, конференције универзитета односно академија струковних студија. Поступак доделе средства спроводиће конкурсна комисија.

1. март 2016.

КОРИ УДОВИЧКИ У ИНТЕРВЈУУ ЗА „ИСТИНОМЕР“: ЗА ДВЕ ГОДИНЕ, ЧЕТИРИ СИСТЕМСКА ЗАКОНА

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички говорила је за портал „Истиномер“ о актуелним темама из ресора министарства на чијем је челу. Снимак интервјуа можете погледати испод:

Погледајте старија саопштења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама