Cekos In Ekspert

Na osnovu člana 86. stav 3. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS", broj 20/09),

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministar zdravlja sporazumno donose

PRAVILNIK
O POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI I OBRASCU POTVRDE O SMRTI

(Sl. glasnik RS br. 25/11)

Osnovni tekst na snazi od 20/04/2011 , u primeni od 20/04/2011

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak izdavanja potvrde o smrti i obrazac potvrde o smrti.

Član 2.

Potvrda o smrti je javna isprava na osnovu koje se vrši upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.

Član 3.

(1) Potvrdu o smrti izdaje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno nadležni doktor medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove po službenoj dužnosti ili na zahtev lica koja su po zakonu dužna da prijave činjenicu smrti.

(2) Nadležna zdravstvena ustanova, odnosno nadležni doktor medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove potvrdu o smrti dostavljaju matičaru matičnog područja opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je smrt nastupila.

(3) Potvrda o smrti izdaje se na obrascu bele boje, formata A4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

U potvrdi o smrti podaci o umrlom upisuju se iz lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih, a za strance iz putne isprave.

Član 5.

(1) Potvrda o smrti sastavlja se u tri istovetna primerka.

(2) Jedan primerak sastavljene potvrde o smrti čuva zdravstvena ustanova, odnosno nadležni doktor medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove, a dva primerka se dostavljaju matičaru.

(3) Matičar jedan primerak potvrde o smrti po izvršenom osnovnom upisu činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih čuva u spisima predmeta na osnovu kojih je izvršen taj upis, a drugi primerak potvrde o smrti prilaže uz Statistički listić o slučaju smrti (Obrazac DEM-2) i dostavlja organu nadležnom za poslove statistike, najkasnije do 3. u mesecu za prethodni mesec.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku izdavanja i obrascu potvrde o smrti ("Službeni glasnik RS", broj 8/05).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-32/2011-04
U Beogradu, 31. marta 2011. godine

Ministar,
Milan Marković, s.r.

Ministar,
Zoran Stanković, s.r.

© Cekos In, Beograd, www.cekos.rs