Cekos In Ekspert

Na osnovu člana 86. stav 3. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS", broj 20/09),

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministar zdravlja sporazumno donose

PRAVILNIK
O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

(Sl. glasnik RS br. 25/11)

Osnovni tekst na snazi od 20/04/2011 , u primeni od 20/04/2011

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak izdavanja prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: prijava rođenja) i obrazac prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: obrazac prijave rođenja).

Član 2.

Prijava rođenja je javna isprava na osnovu koje se vrši upis u matičnu knjigu rođenih činjenice rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi.

Član 3.

(1) Prijavu rođenja izdaje zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno.

(2) Obrazac prijave rođenja je bele boje, formata A4 i kao Prilog 1. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

(3) Ako su rođenju deteta van zdravstvene ustanove prisustvovali lekar, odnosno babica, prijavu rođenja na obrascu iz stava 2. ovog člana izdaje lekar, odnosno babica koji su prisustvovali porođaju.

Član 4.

(1) Zdravstvena ustanova, odnosno lice iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika dostavlja prijavu rođenja matičaru matičnog područja opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda u čijem sastavu je naseljeno mesto rođenja deteta, najkasnije u roku od 15 dana od dana rođenja deteta.

(2) Izuzetno, prijavu rođenja deteta koje je umrlo pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova, odnosno lice iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika dostavlja odmah, a najkasnije istovremeno s potvrdom o smrti.

(3) Zdravstvena ustanova, odnosno lice iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika prijavu rođenja mrtvorođenog deteta mora dostaviti matičaru matičnog područja opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda u čijem sastavu je naseljeno mesto rođenja deteta u roku od 24 časa od njegovog rođenja.

Član 5.

U prijavi rođenja podaci o roditeljima upisuju se iz lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih, a za strance iz putne isprave.

Član 6.

(1) Podaci koji se upisuju u obrazac prijave moraju biti identični podacima upisanim u evidenciju o porođajima koju vodi zdravstvena ustanova i javnim ispravama iz člana 5. ovog pravilnika.

(2) Prijava rođenja sastavlja se u tri istovetna primerka.

(3) Jedan primerak sastavljene prijave rođenja čuva se u zdravstvenoj ustanovi, a dva primerka se dostavljaju matičaru.

(4) Matičar jedan primerak prijave rođenja po izvršenom osnovnom upisu činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih čuva u spisima predmeta na osnovu kojih je izvršen taj upis, a drugi primerak prijave rođenja prilaže uz popunjeni Statistički listić o rođenju (Obrazac DEM-1) i dostavlja organu nadležnom za poslove statistike, najkasnije do 3. u mesecu za prethodni mesec.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-33/2011-04
U Beogradu, 31. marta 2011. godine

Ministar,
Milan Marković, s.r.

Ministar,
Zoran Stanković, s.r.

© Cekos In, Beograd, www.cekos.rs