Cekos In Ekspert

Na osnovu člana 86. stav 1. tač. 1-6. i stav 2. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS", broj 20/09),

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu donosi

UPUTSTVO
O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I OBRASCIMA MATIČNIH KNJIGA

(Sl. glasnik RS br. 109/09 , 4/10 - ispravka, 10/10 , 25/11 , 5/13 , 94/13 )

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 94/13  koje su u primeni od 07/11/2013

I. SADRŽINA UPUTSTVA

1. Ovim uputstvom uređuje se način vođenja matičnih knjiga; čuvanje matičnih knjiga i spisa; način vršenja uvida u matične knjige i spise; način obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige; sadržina i način vođenja evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga i uverenjima o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige; propisuju se obrasci: matičnih knjiga, registara matičnih knjiga, posebne evidencije o odloženim upisima, izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige, zapisnika o prijavi rođenja, zaključenja braka i smrti i prijave rođenja, zaključenja braka i smrti u inostranstvu.

II. NAČIN VOĐENJA MATIČNIH KNJIGA

Vođenje matičnih knjiga

2. Matične knjige vode se u dva primerka. Drugi primerak matične knjige je prepis prvog primerka - izvornika matične knjige.

3. Matične knjige vode se za matična područja u sedištu matičnog područja.

U slučaju donošenja odluke o novom određenju matičnih područja u toku kalendarske godine za koju je započeto vođenje matičnih knjiga po ranijoj odluci, nova odluka počeće da se primenjuje istekom te kalendarske godine, do kada se matične knjige vode prema ranijoj odluci o matičnim područjima.

U slučaju spajanja matičnih područja matičar preuzima sve matične knjige koje su se vodile za spojena matična područja.

U slučaju podele matičnog područja matične knjige preuzeće matičar onog matičnog područja u čijem sastavu je veći broj naseljenih mesta matičnog područja koje je podeljeno.

Prvi primerak - izvornik matične knjige

4. Prvi primerak - izvornik matične knjige je knjiga tvrdog poveza. Strane knjige, osim prvog i poslednjeg lista, numerisane su.

5. Na koricama i prvoj nenumerisanoj strani knjige iz tačke 4. ovog uputstva odštampan je naziv matične knjige: Matična knjiga rođenih, odnosno Matična knjiga venčanih, odnosno Matična knjiga umrlih.

Na prvoj nenumerisanoj strani ispod naziva matične knjige odštampan je prostor u koji se upisuje opština-grad i naziv matičnog područja za koje se vodi matična knjiga, sedište matičnog područja, datum prvog upisa u matičnu knjigu sa oznakom prvog tekućeg broja, datum poslednjeg upisa u matičnu knjigu sa oznakom poslednjeg tekućeg broja, kao i prostor za potpis matičara punim imenom i prezimenom i overu pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja.

Ako se promeni naziv opštine, odnosno grada ili naziv matičnog područja, novi naziv upisuje se u produžetku ranijeg naziva, sa datumom kada je promena nastala.

Na poslednjoj nenumerisanoj strani odštampana je zabeleška: "Ova matična knjiga ima … (i slovima) numerisanih strana", koju punim imenom i prezimenom potpisuje matičar i overava pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja.

6. Matične knjige zaključuju se na kraju svake kalendarske godine sa 31. decembrom i taj dan i mesec, uz godinu za koju se vodi matična knjiga, upisuju se kao datum zaključenja matične knjige.

Matična knjiga zaključuje se tako što se na narednom praznom obrascu matične knjige iza poslednjeg upisa u godini upisuje zabeleška: "Ova matična knjiga koja se vodi za matično područje … za … godinu zaključena je sa tekućim brojem … (i slovima), 31. (tridesetprvog) decembra … godine".

Ako u toku godine nije bilo upisa činjenice rođenja, odnosno zaključenja braka, odnosno smrti u matičnu knjigu, matična knjiga se zaključuje upisom zabeleške: "U ovoj matičnoj knjizi koja se vodi za matično područje … za … godinu nije bilo upisa".

Zabelešku iz st. 2. i 3. ove tačke potpisuje matičar punim imenom i prezimenom a overava potpisom punim imenom i prezimenom i pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja funkcioner koji rukovodi tim organom.

Drugi primerak matične knjige

7. Drugi primerak matične knjige vodi se primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka po Jedinstvenoj metodologiji za vođenje drugog primerka matičnih knjiga primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka u Centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga (u daljem tekstu: Jedinstvena metodologija).

Jedinstvena metodologija, kao Prilog 1 , odštampana je uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Upisivanje podataka u matične knjige

8. U matične knjige upisuju se samo činjenice i podaci propisani zakonom i drugim propisima donetim na osnovu zakona.

9. Za upisivanje činjenica i podataka u matične knjige upotrebljava se mastilo otporno na uticaj vlage i svetlosti. Upisani podaci moraju biti čitljivi i jasni, a ne smeju se precrtavati ili prepravljati preko teksta ili brisati.

10. Pre upisa matičar utvrđuje sve činjenice i podatke koje upisuje u matične knjige u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Lični podaci roditelja deteta, bračnih drugova i umrlog lica upisuju se na osnovu podataka iz matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga i lične karte, a za strance putne isprave.

Ako postoji osnovana sumnja da je podatak koji se upisuje u matičnu knjigu netačan, matičar je dužan da ga proveri pre upisa.

11. Upisi u matične knjige vrše se, po pravilu, onim redom kako su prispele prijave za upis.

12. Činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti (osnovni upis) upisuju se u matične knjige pod tekućim brojevima, i to počev od broja 1 do broja kojim se završava poslednji upis istekom kalendarske godine. Ako se u toku kalendarske godine matična knjiga ispuni upisivanje se nastavlja u drugoj matičnoj knjizi pod tekućim brojem koji sledi poslednjem tekućem broju iz prethodne matične knjige, a na prvoj nenumerisanoj strani knjige ispred datuma prvog upisa u toj matičnoj knjizi i tekućeg broja upisuje se rimski broj koji označava redni broj matične knjige u kalendarskoj godini (I/2010, II/2010 i tako redom).

13. Tekući brojevi u matične knjige upisuju se arapskim brojevima pre početka upisa u obrazac matične knjige.

14. Datumi rođenja, zaključenja braka ili smrti upisuju se tako što se dan upisuje arapskim brojevima, počev od 01-31, a u zagradi i slovima, mesec samo slovima, a godina arapskim brojem.

Ako u matičnim knjigama koje su vođene do početka primene Zakona o državnim matičnim knjigama ("Službeni list FNRJ", broj 29/46) ili na obrascima propisanim Opštim uputstvom za sastav i vođenje matičnih knjiga ("Službeni list FNRJ", broj 29/46) i Uputstvom o vođenju matičnih knjiga ("Službeni list SFRJ", broj 42/68) nije upisan dan, mesec i godina rođenja, odnosno dan ili mesec ili godina rođenja, nadležni organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama dužan je da sprovede postupak u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak, utvrdi činjenično stanje i donese odgovarajuće rešenje. Na osnovu tog rešenja matičar upisuje ove činjenice u matičnu knjigu tako što u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabelešku: "Dan, mesec i godina rođenja (dan ili mesec ili godina rođenja) … upisan-i na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

Časovi se upisuju bojevima od 00-24, a minuti od 00-60.

15. U matične knjige kao mesto rođenja, zaključenja braka ili smrti, odnosno prebivališta i boravišta, mogu se upisati samo ona naseljena mesta koja su kao takva utvrđena zakonom. Nazivi mesta u stranim državama i nazivi stranih država upisuju se u skladu s pravilima srpskog jezika i ćiriličkog pisma, a u zagradi se mogu upisati i u izvornom obliku.

15a Lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog pripadnika nacionalne manjine upisuje se u matičnu knjigu na jeziku i pismu nacionalne manjine posle upisa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, ispod njega istim oblikom i veličinom slova.

15b Lično ime stranog državljanina upisuje se u matičnu knjigu venčanih, odnosno matičnu knjigu umrlih prema pravilima jezika i pisma države čiji je državljanin, u obliku sadržanom u izvodu iz matične knjige rođenih inostranog organa, posle upisa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, ispod njega istim oblikom i veličinom slova.

15v Prezime deteta državljanina Republike Srbije kome je određeno prezime roditelja koji je strani državljanin upisuje se u matičnu knjigu rođenih u skladu sa pravilima srpskog jezika i ćiriličkog pisma, a ispod njega istim oblikom i veličinom slova može se upisati i u izvornom obliku.

15g Prezime supružnika državljanina Republike Srbije koji je prilikom zaključenja braka uzeo prezime drugog supružnika koji je strani državljanin upisuje se u matičnu knjigu venčanih u skladu sa pravilima srpskog jezika i ćiriličkog pisma, a ispod njega istim oblikom i veličinom slova može se upisati i u izvornom obliku.

16. O pročitanom upisu činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti prijaviocu, odnosno supružnicima i svedocima u matične knjige, u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis pročitan, nema primedaba", a ako ih ima: "Upis pročitan, … (upisuju se primedbe)".

17. Greške u matičnim knjigama koje su uočene pre zaključenja upisa ispravlja matičar. Ispravka greške vrši se tako što matičar u rubriku "Primedbe" upisuje zabelešku o tome šta se ispravlja (na primer: Prezime deteta je Jovanović).

18. Osnovni upis u matičnoj knjizi zaključuje se upisivanjem datuma upisa i potpisom matičara koji je izvršio upis. Datum se upisuje arapskim brojevima, a matičar se potpisuje punim imenom i prezimenom.

19. Posle zaključenja osnovnog upisa sve naknadne promene upisuju se u matične knjige u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške".

20. Ako su rubrike "Primedbe" i "Naknadni upisi i zabeleške" ispunjene, a zabeleška nije upisana u potpunosti ili je potrebno upisati novu, navedene rubrike produžavaju se dodatnim listićima od hartije istog kvaliteta. Na listiću se upisuje tekući broj i godina osnovnog upisa, a listić se overava pečatom organa tako da otisak pečata zahvata listić i list matične knjige na koji je listić nalepljen.

21. Ispod zabeleške koja se upisuje u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške", sa leve strane upisuje se dan, mesec i godina upisa zabeleške arapskim brojevima, a sa desne zabelešku potpisuje, punim imenom i prezimenom, matičar koji je zabelešku upisao. Ako se u rubriku istovremeno upisuje više zabeleški, svaka zabeleška upisuje se sa novim redom, a datum i potpis matičara upisuju se samo ispod poslednje zabeleške.

22. Greške u matičnim knjigama koje se uoče posle zaključenja osnovnog upisa matičar može ispraviti samo na osnovu rešenja nadležnog organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama koji vodi matičnu knjigu u koju se ispravka vrši, kao i pravnosnažnih odluka drugih nadležnih organa. Ispravke se upisuju u matične knjige u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške".

23. Ako se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, odnosno lica koje za to ima pravni interes utvrdi da je upis činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti izvršen od strane mesno nenadležnog organa za vođenje matičnih knjiga, mesno nadležan organ će bez odlaganja pokrenuti postupak, utvrditi činjenično stanje u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i doneti rešenje o upisu činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti u odgovarajuću matičnu knjigu. Jedan primerak rešenja dostavlja mesno nenadležnom organu kod koga je upis izvršen, koji će po prijemu rešenja bez odlaganja sprovesti postupak i doneti rešenje o poništenju izvršenog upisa činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti u matičnoj knjizi. Upis se poništava tako što se precrtava dvema crvenim paralelnim kosim linijama, osim rubrike "Naknadni upisi i zabeleške" u koju se upisuje zabeleška: "Ovaj upis je poništen na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja), jer je izvršen od strane mesno nenadležnog organa". Nenadležni organ dostavlja jedan primerak rešenja o poništenju izvršenog upisa mesno nadležnom organu, koji će po prijemu rešenja izvršiti upis u odgovarajuću matičnu knjigu na osnovu svog rešenja. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Raniji upis u matičnu knjigu … koja se vodi za opštinu-grad … matično područje … poništen rešenjem (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja), a ovaj upis izvršen je na osnovu rešenja (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

Po izvršenom upisu mesno nadležni organ dostaviće izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih, odnosno umrlih mesno nenadležnom organu kod koga je upis izvršen, koji će na osnovu tog izvoda u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" poništenog upisa upisati zabelešku: "Upis je izvršen u matičnu knjigu koja se vodi za opštinu-grad … matično područje … tekući broj … za … godinu".

Ako je upis činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti izvršen u matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih ili matičnu knjigu umrlih istovremeno kod mesno nadležnog i mesno nenadležnog organa, mesno nadležni organ čim sazna za ovu činjenicu dostavlja izvod iz odgovarajuće matične knjige mesno nenadležnom organu kod koga je upis izvršen. Mesno nenadležan organ po prijemu izvoda iz matične knjige postupa na način utvrđen st. 1. i 2. ove tačke.

Matična knjiga rođenih

24. Činjenica rođenja upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu prijave rođenja koju podnosi lice iz člana 47. Zakona o matičnim knjigama. U prijavi rođenja podaci o roditeljima upisuju se iz lične karte, za strance putne isprave i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih.

O usmenoj prijavi rođenja sačinjava se zapisnik u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak, a podaci o roditeljima upisuju se u zapisnik iz lične karte, za strance putne isprave i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih.

Prijavilac rođenja potpisuje se u odgovarajuću rubriku matične knjige rođenih punim imenom i prezimenom. Ako ovo lice odbije da potpiše upis u matičnu knjigu, matičar će u rubriku "Primedbe" upisati zabelešku: "Upis odbio-la da potpiše … (ime i prezime prijavioca) … (navode se razlozi zbog kojih upis nije potpisan)".

Dete čiji su roditelji nepoznati upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja nadležnog organa starateljstva. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

Dete bez roditeljskog staranja iz člana 51. Zakona o matičnim knjigama upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja nadležnog organa starateljstva. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

Ako se upis činjenice rođenja upisuje u matičnu knjigu rođenih po isteku zakonskog roka, upis se vrši na osnovu rešenja nadležnog organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

Ako se podaci o roditeljima upisuju na osnovu odluke nadležnog suda kojom je utvrđeno materinstvo ili očinstvo podaci o utvrđenom roditelju, odnosno roditeljima upisuju se u odgovarajuće rubrike matične knjige, a u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Presudom … (naziv i sedište suda, broj i datum presude) utvrđeno je da je majka - otac deteta … (upisuje se lično ime roditelja)".

Ako se podaci o roditeljima upisuju na osnovu strane sudske odluke kojom je utvrđeno materinstvo ili očinstvo, podaci o utvrđenom roditelju, odnosno roditeljima upisuju se u odgovarajuće rubrike matične knjige kada stranu sudsku odluku prizna nadležni sud u Republici Srbiji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, a u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Odlukom ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke), utvrđeno je da je majka - otac deteta ... (upisuje se lično ime roditelja)".

25. Podaci o sticanju državljanstva i prestanku državljanstva upisuju se u matičnu knjigu rođenih na način utvrđen propisima kojima se uređuje državljanstvo.

26. Jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: matični broj) upisuje se u odgovarajuću rubriku matične knjige rođenih na osnovu izveštaja o određenom matičnom broju, koji dostavlja organ unutrašnjih poslova koji ga je odredio, sledeće sadržine: "Obaveštavate se da je … (upisuje se: ime i prezime lica kome je određen matični broj; ime i prezime oca i majke; dan, mesec i godina rođenja; mesto i opština-grad rođenja, a ako je lice rođeno u inostranstvu i država), koji-a je upisan-a u matičnu knjigu rođenih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje …, pod tekućim brojem … za … godinu, određen matični broj … (upisuje se matični broj)".

U matične knjige rođenih vođene do početka primene Zakona o državnim matičnim knjigama ("Službeni list FNRJ", broj 29/46), matični broj upisuje se tako što se u slobodnom prostoru u rubrici "Ime deteta i pol" otvori mala zagrada, a zatim velikim slovima upisuje matični broj, znak jednakosti i određeni matični broj, nakon čega se zatvara mala zagrada, na primer: "(matični broj = 1802922925000)".

U matične knjige rođenih koje su vođene na obrascima propisanim Opštim uputstvom za sastav i vođenje matičnih knjiga ("Službeni list FNRJ", broj 29/46) i Uputstvom o vođenju matičnih knjiga ("Službeni list SFRJ", broj 42/68), određeni matični broj upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i pribeleške" na način objašnjen u stavu 2. ove tačke.

Ako je lice kome je određen matični broj u braku, odmah po upisu matičnog broja u matičnu knjigu rođenih matičar upisuje matični broj u matičnu knjigu venčanih na način utvrđen stavom 2. ove tačke, a ako matičnu knjigu venčanih vodi drugi matičar dostavlja izveštaj sledeće sadržine: "Obaveštavate se da je … (upisuje se: ime i prezime lica kome je određen matični broj; ime i prezime oca i majke; dan, mesec i godina rođenja; mesto i opština-grad rođenja, a ako je lice rođeno u inostranstvu i država), koji-a je upisan-a u matičnu knjigu rođenih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje …, pod tekućim brojem … za … godinu, određen matični broj … (upisuje se matični broj). Imenovani-a je zaključila-la brak (dan, mesec i godina zaključenja braka; mesto zaključenja braka, a ako je lice zaključilo brak u inostranstvu i država; ime i prezime supružnika) koji je upisan u matičnu knjigu venčanih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje … za … godinu". Odmah po prijemu ovog izveštaja, određeni matični broj upisuje se u matičnu knjigu venčanih na način uređen stavom 2. ove tačke.

Kada matičar koji vodi matičnu knjigu rođenih primi rešenje o poništenju pogrešno određenog matičnog broja i određenju novog matičnog broja, precrtaće vodoravnom linijom upisani matični broj tako da ostane čitljiv i u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisaće zabelešku: "Rešenjem … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja) poništen matični broj … (upisuje se raniji matični broj) i određen matični broj … (upisuje se novi matični broj)".

O poništenju ranijeg matičnog broja i određenju novog matičnog broja matičar upisuje zabelešku iz stava 5. ove tačke i u matičnu knjigu venčanih za lice kome je određen novi matični broj, a ako matičnu knjigu venčanih vodi drugi matičar dostavlja izveštaj sledeće sadržine: "Obaveštavate se da je … (upisuje se: ime i prezime lica kome je određen novi matični broj; ime i prezime oca i majke; dan, mesec i godina rođenja; mesto i opština-grad rođenja, a ako je lice rođeno u inostranstvu i država), koji-a je upisan-a u matičnu knjigu rođenih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje …, pod tekućim brojem … za … godinu, određen novi matični broj … (upisuje se novi matični broj) rešenjem … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja). Imenovani-a je zaključila-la brak (dan, mesec i godina zaključenja braka; mesto zaključenja braka, a ako je lice zaključilo brak u inostranstvu i država; ime i prezime supružnika) koji je upisan u matičnu knjigu venčanih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje … za … godinu". Odmah po prijemu ovog izveštaja određeni matični broj upisuje se u matičnu knjigu venčanih na način uređen stavom 5. ove tačke.

Kada matičar koji vodi matičnu knjigu rođenih primi rešenje o poništenju greškom određenog matičnog broja postupa na način uređen u st. 5. i 6. ove tačke.

Po upisu matičnog broja u matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih matičar na poleđini rešenja, odnosno obaveštenja iz st. 1-6. ove tačke, upisuje zabelešku: "Ovaj matični broj upisan je u matičnu knjigu rođenih - matičnu knjigu venčanih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje … za … godinu". Zabelešku potpisuje matičar koji je izvršio upis zabeleške u matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih punim imenom i prezimenom i overava pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja, ispod čega arapskim brojevima upisuje dan, mesec i godinu upisa zabeleške.

27. Prezime deteta upisuje se u matičnu knjigu rođenih prema prezimenu roditelja.

Ako roditelji deteta imaju različito prezime, sporazum o prezimenu deteta uzima se na zapisnik u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Ako roditelji ne postignu sporazum o prezimenu deteta, odnosno ako u zakonom određenom roku nisu odredili prezime detetu, zapisnik sa podacima o rođenju deteta dostavlja se nadležnom organu starateljstva, radi određivanja prezimena deteta. Po prijemu rešenja od nadležnog organa starateljstva prezime deteta upisuje se u matičnu knjigu rođenih onako kako je to odredio organ starateljstva, a u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Prezime deteta … odredio … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

28. O određivanju imena detetu od roditelja se uzima izjava na zapisnik u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Ako roditelji ne postignu sporazum o imenu deteta, odnosno ako u zakonom određenom roku nisu odredili ime detetu, odnosno ako su odredili pogrdno ime, ime koje vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine, postupa se na način propisan u tački 27. stav 2. ovog uputstva.

29. Ako ime ili prezime, odnosno i ime i prezime deteta sadrži više od tri reči matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih na zapisnik u skladu sa zakonom koji uređuju opšti upravni postupak saopštava se i odluka o skraćenom ličnom imenu. Skraćeno lično ime upisuje se u odgovarajuću rubriku matične knjige rođenih, a u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Skraćeno lično ime kojim se služi u pravnom saobraćaju saopšteno na zapisnik … (naziv i sedište organa, broj i datum zapisnika)".

Ako je ime ili prezime, odnosno i ime i prezime deteta, određeno rešenjem nadležnog organa starateljstva, a sadrži više od tri reči, istim rešenjem određuje se i skraćeno lično ime, a u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se i zabeleška: "Skraćeno lično ime deteta … kojim se služi u pravnom saobraćaju odredio … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

29a Promena ličnog imena, odnosno ili imena ili prezimena upisuje se u matičnu knjigu rođenih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Rešenjem ... (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja) promenjeno ... (lično ime, ime ili prezime) u ... (novo lično ime, ime ili prezime)".

30. Dan, mesec, godina i čas rođenja upisuju se u matičnu knjigu rođenih na osnovu prijave rođenja koju dostavlja zdravstvena ustanova.

Ako dete nije rođeno u zdravstvenoj ustanovi dan, mesec, godina, čas i mesto rođenja utvrđuju se u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Od prijavioca i lica koja su bila prisutna rođenju deteta uzima se izjava na zapisnik. Istovremeno, matičar od nadležne zdravstvene ustanove pribavlja dokaz o tome da li je dete čije se rođenje prijavljuje upisano u evidencije koje vodi ta ustanova, odnosno da li je toj zdravstvenoj ustanovi prijavljeno rođenje deteta. Ako matičar nije u mogućnosti da samostalno utvrdi ove činjenice, obratiće se za pomoć nadležnom organu unutrašnjih poslova na čijem području je dete rođeno ili nađeno.

31. Činjenica rođenja mrtvorođenog deteta upisuje se u matičnu knjigu rođenih isto kao i živog deteta, a ime deteta upisuje se na izričit zahtev roditelja. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Dete je rođeno mrtvo".

32. Izjava o priznanju očinstva daje se na zapisnik matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih za dete u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Izjava o priznanju očinstva može se dati i matičaru koji nije nadležan za upis u matičnu knjigu rođenih, odnosno pred organom starateljstva ili sudom, koji su dužni da bez odlaganja zapisnik ili ispravu koja sadrži izjavu o priznanju očinstva dostave matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih za dete.

Priznanje očinstva upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu zapisnika, odnosno isprava iz stava 1. ove tačke, nakon što majka deteta da izjavu o saglasnosti sa priznanjem očinstva.

Izjava o saglasnosti majke sa priznanjem očinstva neće se tražiti ako je majka u prijavi rođenja deteta navela da ocem deteta smatra muškarca koji je kasnije priznao očinstvo.

Izjava o saglasnosti majke može se uzeti na istom zapisniku na kome je priznato očinstvo tako što se u zapisnik upisuje: "Saglasna sam sa izjavom da je … (navodi se ime i prezime lica koje je priznalo očinstvo deteta) prirodni otac mog deteta rođenog … (dan, mesec i godina rođenja), u … (mesto i opština-grad rođenja)". Ako se upis podataka o ocu vrši istovremeno sa upisom podataka o detetu u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "(ime i prezime oca) dao izjavu o priznanju očinstva na zapisnik … (naziv i sedište organa, broj i datum zapisnika), a majka deteta saglasila se sa priznanjem očinstva na istom zapisniku". Ako je saglasnost data u posebnoj ispravi, upisuje se i naziv isprave, naziv i sedište organa koji je ispravu izdao, broj i datum isprave.

Ako se upis navedenih činjenica vrši posle zaključenja osnovnog upisa zabeleška iz stava 4. ove tačke upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške", kao i podaci o ocu deteta koji se upisuju u matičnu knjigu rođenih.

33. Ako detetu pre priznanja očinstva nije određeno ime i prezime, odnosno ili ime ili prezime u izjavi o priznanju očinstva roditelji mogu sporazumno odrediti ime i prezime ili samo ime, odnosno samo prezime deteta na način uređen tač. 27-29. ovog uputstva.

Ako je detetu određeno ime i prezime pre priznanja očinstva ime i prezime, odnosno ili ime ili prezime može se promeniti u skladu sa zakonom kojim se uređuje lično ime, a upis promene imena i prezimena, odnosno ili imena ili prezimena vrši se na osnovu rešenja nadležnog organa za promenu ličnog imena. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Ime i prezime deteta (ime-prezime) … promenjeno u … rešenjem … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

Ako je detetu posle priznanja očinstva određeno ime i prezime ili samo ime, odnosno samo prezime, odnosno ako je promenjeno ime i prezime ili samo ime, odnosno samo prezime, matičar će o tome obavestiti nadležne organe koji vode evidenciju o prebivalištu, državljanstvu, statistici i dr. odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana.

34. Ako roditelji deteta koje je otac priznao za svoje, uz saglasnost majke, odnosno čije je očinstvo utvrđeno presudom nadležnog suda, međusobno zaključe brak, matičar će na osnovu uvida u matičnu knjigu venčanih ili u izvod iz matične knjige venčanih po službenoj dužnosti u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisati zabelešku: "Dete je postalo bračno zaključenjem braka između roditelja … (datum zaključenja braka, opština-grad i matično područje, tekući broj i godina upisa u matičnu knjigu venčanih)" i o tome obavestiti roditelje.

35. Ako se presudom nadležnog suda utvrdi da majka deteta nije lice koje je upisano u matičnu knjigu rođenih u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Presudom … (naziv i sedište suda, broj i datum presude) utvrđeno je da … (lično ime lica koje je u matičnu knjigu rođenih upisano kao majka) nije majka deteta". Ako je istom presudom utvrđeno i materinstvo u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Presudom … (naziv i sedište suda, broj i datum presude) utvrđeno je da je … (upisuje se lično ime lica i drugi podaci o majci koji se upisuju u matičnu knjigu rođenih) majka deteta".

Ako se stranom sudskom odlukom utvrdi da majka deteta nije lice koje je upisano u matičnu knjigu rođenih, a stranu sudsku odluku prizna nadležni sud u Republici Srbiji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: " Odlukom ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke) utvrđeno je da ... (lično ime lica koje u matičnu knjigu rođenih upisano kao majka) nije majka deteta". Ako je istim odlukama utvrđeno i materinstvo u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: Odlukom ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke), utvrđeno je da je ... (upisuje se lično ime lica i drugi podaci o majci koje se upisuje u matičnu knjigu rođenih) majka deteta".

36. Ako se presudom nadležnog suda utvrdi da otac deteta nije lice koje je upisano u matičnu knjigu rođenih u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Presudom … (naziv i sedište suda, broj i datum presude) utvrđeno je da … (lično ime lica koje je u matičnu knjigu rođenih upisano kao otac) nije otac deteta". Ako je istom presudom utvrđeno i očinstvo u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Presudom … (naziv i sedište suda, broj i datum presude) utvrđeno je da je … (upisuje se lično ime lica i drugi podaci o ocu koji se upisuju u matičnu knjigu rođenih) otac deteta".

Ako se stranom sudskom odlukom utvrdi da otac deteta nije lice koje je upisano u matičnu knjigu rođenih, a stranu sudsku odluku prizna nadležni sud u Republici Srbiji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Odlukom ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke) utvrđeno je da ... (lično ime lica koje u matičnu knjigu rođenih upisano kao otac) nije otac deteta". Ako je istim odlukama utvrđeno i očinstvo u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: Odlukom ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke), utvrđeno je da je ... (upisuje se lično ime lica i drugi podaci o ocu koje se upisuje u matičnu knjigu rođenih) otac deteta".

37. Usvojeno dete upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja o novom upisu rođenja usvojenika koje donosi organ starateljstva.

Podaci o usvojenom detetu upisuju se u matičnu knjigu rođenih prema podacima sadržanim u dispozitivu rešenja iz stava 1. ove tačke, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja o novom upisu usvojenika … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

Na osnovu rešenja o novom upisu rođenja usvojenika poništava se raniji upis usvojenika u matičnu knjigu rođenih. Raniji upis poništava se tako što matičar koji je izvršio novi upis usvojenika precrtava raniji upis u matičnu knjigu rođenih dvema paralelnim crvenim linijama, osim rubrike "Naknadni upisi i zabeleške" u koju upisuje zabelešku: "Upis poništen na osnovu rešenja o novom upisu rođenja usvojenika … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja). Novi upis usvojenika izvršen je u matičnu knjigu rođenih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje …, pod tekućim brojem … za … godinu".

Poništenje usvojenja deteta upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja o poništenju rešenja o novom upisu rođenja usvojenika koje donosi organ starateljstva. Novi upis rođenja usvojenika poništava se tako što se precrtava dvema paralelnim crvenim linijama, osim rubrike "Naknadni upisi i zabeleške" u koju se upisuje zabeleška: "Upis poništen na osnovu rešenja o poništenju rešenja o novom upisu rođenja usvojenika … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

Rešenjem iz stava 4. ove tačke osnažuje se prvi upis rođenja deteta, tako što matičar koji je izvršio poništenje novog upisa rođenja usvojenika u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" matične knjige rođenih u kojoj je izvršen prvi upis rođenja deteta upisuje zabelešku: "Upis osnažen rešenjem o poništenju rešenja o novom upisu rođenja usvojenika … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja). Novi upis rođenja usvojenika izvršen u matičnu knjigu rođenih koja se vodi za opštinu-grad … matično područje …, pod tekućim brojem … za … godinu, poništen je istim rešenjem".

38. Činjenica rođenja državljanina Republike Srbije nastala van njene teritorije upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu izvoda iz matične knjige inostranog organa, po podnetoj prijavi za upis činjenice rođenja van teritorije Republike Srbije.

Upis podataka u matičnu knjigu rođenih vrši se na osnovu podataka sadržanih u izvodu iz matične knjige rođenih inostranog organa, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih … (naziv inostranog organa koji je ispravu izdao, sedište i država, broj i datum izdavanja isprave)". U rubriku "Mesto i opština-grad rođenja, a ako je dete rođeno u inostranstvu i država", pored mesta rođenja upisuje se i naziv strane države.

Ako neki od podataka u inostranom izvodu iz matične knjige rođenih nedostaje, matičar će u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak utvrditi podatke koji nedostaju i upisati ih u matičnu knjigu rođenih. Ako matičar vodi matične knjige na osnovu kojih može da utvrdi potrebne podatke, upisaće ih istovremeno sa upisom podataka iz inostranog izvoda iz matične knjige rođenih.

Ako lično ime deteta upisano u inostrani izvod iz matične knjige rođenih nije određeno u skladu sa domaćim propisima o ličnom imenu, matičar će zatražiti od roditelja da ga odrede u skladu sa zakonom koji uređuje lično ime. Izjavu o određivanju ličnog imena deteta u skladu s domaćim propisima roditelji mogu dati i pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije prilikom podnošenja prijave za upis činjenice rođenja u matične knjige koje se vode po Zakonu o matičnim knjigama . Na osnovu izjave roditelja o određenom ličnom imenu deteta u skladu sa domaćim propisima u matičnu knjigu rođenih upisuje se lično ime deteta.

Ako roditelji ne odrede lično ime deteta u skladu sa stavom 4. ove tačke, postupa se na način uređen tač. 27-29. ovog uputstva.

Ako se upis činjenice rođenja iz stava 1. ove tačke vrši saglasno članu 76. stav 4. Zakona o matičnim knjigama, upis podataka u matičnu knjigu rođenih vrši se na osnovu pravnosnažne odluke nadležnog suda, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu pravnosnažne odluke suda … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

38a Ako su podaci o licu utvrđeni u vanparničnom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja, upisuju se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažnog rešenja suda o vremenu i mestu rođenja, a u rubrici "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja o vremenu i mestu rođenja ... (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja)".

Upis izvršen na osnovu rešenja suda o vremenu i mestu rođenja poništava se na osnovu pravnosnažnog rešenja suda o stavljanju van snage rešenja o vremenu i mestu rođenja. Upis se poništava tako što se precrtava dvema crvenim paralelnim kosim linijama, osim rubrike "Naknadni upisi i zabeleške" u koju se upisuje zabeleška: "Ovaj upis je poništen na osnovu rešenja ... (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja)".

Ako se licu iz stava 1. ove tačke, nakon izvršenog upisa, odlukom suda u parničnom postupku, utvrdi drugačije vreme rođenja, novi podatak o vremenu rođenja upisuje se u matičnu knjigu rođenih na način uređen tačkom 22. ovog uputstva.

Ako se licu iz stava 1. ove tačke, nakon izvršenog upisa, odlukom suda u parničnom postupku, utvrdi drugačije mesto rođenja, upis se poništava tako što se precrtava dvema crvenim paralelnim kosim linijama, osim rubrike "Naknadni upisi i zabeleške" u koju se upisuje zabeleška: "Ovaj upis je poništen na osnovu rešenja ... (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja), jer je izvršen od strane mesno nenadležnog organa. Novi upis izvršen u matičnu knjigu rođenih koja se vodi za opštinu - grad ..., matično područje ..., pod tekućim brojem ... za ... godinu".

39. Lišenje roditeljskog prava upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o potpunom ili delimičnom lišenju roditeljskog prava, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Roditelji (majka-otac) deteta potpuno-delimično lišeni (lišen-a) roditeljskog prava … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

Vraćanje roditeljskog prava upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o vraćanju roditeljskog prava, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Roditeljima (majci-ocu) deteta vraćeno roditeljsko pravo … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

40. Produženje roditeljskog prava upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o produženju roditeljskog prava, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Produženo roditeljsko pravo roditeljima (majci-ocu) … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

Prestanak produženog roditeljskog prava upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o prestanku produženog roditeljskog prava, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Prestalo produženo roditeljsko pravo roditeljima (majci-ocu) … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

41. Stavljanje lica pod starateljstvo upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja o stavljanju pod starateljstvo, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Stavljen-a pod starateljstvo … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

Prestanak starateljstva upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja o prestanku starateljstva, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Starateljstvo prestalo … (naziv i sedište organa starateljstva, broj i datum rešenja)".

42. Lišenje poslovne sposobnosti upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o potpunom ili delimičnom lišenju poslovne sposobnosti, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Potpuno, odnosno delimično lišen-a poslovne sposobnosti … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

Vraćanje poslovne sposobnosti upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o vraćanju poslovne sposobnosti, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Vraćena poslovna sposobnost … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

43. Činjenica zaključenja braka upisuje se u matičnu knjigu rođenih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Zaključio-la brak … (datum), sa … (ime i prezime supružnika), upisan u matičnu knjigu venčanih koja se vodi za … (opština-grad), matično područje …, tekući broj … za … godinu". Ako je brak zaključen u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije upisuje se zabeleška: "Zaključio-la brak … (datum), sa … (ime i prezime supružnika), upisan u matičnu knjigu venčanih koja se vodi u … (naziv i sedište diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije), tekući broj … za … godinu".

Činjenica zaključenja braka pred nadležnim inostranim organom upisuje se u matičnu knjigu rođenih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Zaključio-la brak … (datum), sa … (ime i prezime supružnika) u … (naziv mesta i strane države u kojoj je brak zaključen), upisan u matičnu knjigu venčanih koja se vodi za … (opština-grad), matično područje …, tekući broj … za … godinu".

Ako činjenica zaključenja braka pred nadležnim inostranim organom ne može biti upisana u matičnu knjigu venčanih, jer ni jedan od supružnika nije državljanin Republike Srbije, zaključenje braka upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu inostranog izvoda iz matične knjige venčanih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Zaključio-la brak … (datum) sa … (ime i prezime supružnika) u … (naziv mesta i strane države u kojoj je brak zaključen). Brak upisan u matičnu knjigu venčanih … (naziv i sedište inostranog organa, broj i datum isprave na osnove koje se vrši upis zabeleške)".

Odmah ispod zabeleške o zaključenju braka upisuje se zabeleška o prezimenu supružnika posle zaključenja braka, i to: "Zadržao-la svoje prezime; Uzeo-la prezime ženika-neveste … (navodi se prezime drugog supružnika); Svom prezimenu dodao-la prezime ženika-neveste, tako da prezime posle zaključenja braka glasi: … (navodi se prezime posle zaključenja braka); Prezimenu ženika-neveste dodao-la svoje prezime, tako da prezime posle zaključenja braka glasi: … (navodi se prezime posle zaključenja braka)".

44. Ako je brak prestao razvodom braka, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak zaključen sa ... (ime i prezime supružnika) razveden presudom ... (naziv i sedište suda, broj i datum odluke), koja je postala pravnosnažna ... (datum pravnosnažnosti odluke)". Ako je brak prestao razvodom pred inostranim sudom, upis podatka o razvodu braka u matičnu knjigu rođenih vrši se samo ako je stranu sudsku odluku o razvodu braka priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak zaključen sa … (ime i prezime supružnika) razveden odlukom … (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao … (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Ako je brak prestao poništenjem braka, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak zaključen sa ... (ime i prezime supružnika) poništen presudom ... (naziv i sedište suda, broj i datum odluke), koja je postala pravnosnažna ... (datum pravnosnažnosti odluke)". Ako je brak prestao poništenjem pred inostranim sudom, upis podatka o poništenju braka u matičnu knjigu rođenih vrši se samo ako je stranu sudsku odluku o poništenju braka priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak zaključen sa … (ime i prezime supružnika) poništen odlukom … (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao … (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Ako je brak prestao smrću supružnika, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak prestao smrću supružnika … (ime i prezime supružnika) a činjenica smrti upisana je u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za opštinu-grad …, matično područje …, tekući broj … za … godinu", a ako je činjenica smrti supružnika upisana u matičnu knjigu umrlih diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, upisuje se zabeleška: "Brak prestao smrću supružnika … (ime i prezime supružnika) a činjenica smrti upisana je u matičnu knjigu umrlih koja se vodi u … (naziv i sedište diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije), tekući broj … za … godinu".

Ako činjenica smrti supružnika nastala van teritorije Republike Srbije ne može biti upisana u matičnu knjigu umrlih, jer ni jedan od supružnika nije državljanin Republike Srbije, prestanak braka smrću supružnika upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu inostranog izvoda iz matične knjige umrlih, tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Brak prestao … (dan, mesec i godina smrti) smrću supružnika … (ime i prezime supružnika). Činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih inostranog organa … (naziv i sedište inostranog organa, broj i datum isprave na osnovu koje se vrši upis zabeleške)".

45. Supružniku koji je promenio prezime zaključenjem braka, a posle prestanka braka u skladu sa zakonom koji uređuje lično ime uzeo prezime koje je imao pre zaključenja braka u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Uzeo-la prezime koje je imao-la pre zaključenja braka … (prezime pre zaključenja braka, naziv i sedište organa, broj i datum isprave na osnovu koje se vrši upis)".

45a Ako supružnik u toku trajanja braka promeni lično ime, odnosno ili ime ili prezime, u matičnu knjigu rođenih za drugog supružnika u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Rešenjem ... (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja) promenjeno ... (lično ime, ime ili prezime) supružnika u ... (novo lično ime, ime ili prezime)".

46. Ako roditelj, odnosno staratelj promeni lično ime, odnosno ili ime ili prezime u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Roditelj (majka - otac), odnosno staratelj deteta promenio-la ... (lično ime, ime ili prezime) u ... (novo lično ime, ime ili prezime) rešenjem ... (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

Ako je roditelj, odnosno staratelj deteta promenio prezime zaključenjem novog braka u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Roditelj (majka - otac), odnosno staratelj deteta promenio-la prezime u ... (prezime uzeto zaključenjem braka) zaključenjem novog braka ... (datum), koji je upisan u matičnu knjigu venčanih koja se vodi za ... (opština - grad), matično područje ... pod tekućim brojem ... za ... godinu".

47. Činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu rođenih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Umro-la … (datum, mesto i opština-grad smrti), upisan-a u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za … (opština-grad), matično područje …, pod tekućim brojem … za … godinu". Ako je činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih koja se vodi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije upisuje se zabeleška: "Umro-la … (datum, mesto i država smrti), upisan-a matičnu knjigu umrlih koja se vodi u … (naziv i sedište diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije), tekući broj … za … godinu".

Činjenica smrti lica koje je rođeno u Republici Srbiji, a nije državljanin Republike Srbije, nastala van teritorije Republike Srbije, upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu inostranog izvoda iz matične knjige umrlih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Umro-la … (datum, mesto i država smrti). Činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih inostranog organa … (naziv i sedište inostranog organa, broj i datum isprave na osnovu koje se vrši upis zabeleške)".

Ako je smrt dokazana u sudskom postupku u matičnu knjigu rođenih u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Utvrđeno da je lice umrlo ... (datum smrti) pravnosnažnim rešenjem ... (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja), a činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za ... (opština - grad), matično područje ..., pod tekućim brojem ... za ... godinu". Ako je smrt dokazana u sudskom postupku pred inostranim sudom činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih samo ako je stranu sudsku odluku priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Utvrđeno da je lice umrlo ... (datum smrti) odlukom inostranog suda ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke), a činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za ... (opština - grad), matično područje ..., pod tekućim brojem ... za ... godinu.".

O proglašenju nastalog lica za umrlo u matičnu knjigu rođenih u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Proglašen-a umrlim-om pravnosnažnim rešenjem ... (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja), a činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za ... (opština - grad), matično područje ..., pod tekućim brojem ... za ... godinu". Ako je nestalo lice proglašeno za umrlo pred inostranim sudom činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih, ako je stranu sudsku odluku priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Proglašen-a umrlim-om odlukom inostranog suda ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke), a činjenica smrti upisana u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za ... (opština - grad), matično područje ..., pod tekućim brojem ... za ... godinu".

Ako je rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim ukinuto u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim ukinuto pravnosnažnim rešenjem … (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja)". Ako je odluku o proglašenju nestalog lica umrlim ukinuo inostrani sud, taj podatak upisuje se u matičnu knjigu umrlih samo ako je stranu sudsku odluku priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Odluka o proglašenju nestalog lica umrlim ukinuta odlukom inostranog suda … (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao … (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Matična knjiga venčanih

48. Budući supružnici nameru da zaključe brak prijavljuju matičaru pismeno ili usmeno.

O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik o prijavi zaključenja braka, uz koji se prilažu javne isprave propisane zakonom koji uređuje brak.

49. Posle proglašenja da je brak zaključen matičar upisuje brak u matičnu knjigu venčanih.

50. Podaci o supružnicima upisuju se u matičnu knjigu venčanih na osnovu javnih isprava iz tačke 48. stav 2. ovog uputstva i lične karte, a za strance putne isprave.

U rubriku "Ime i prezime supružnika" upisuju se prezimena supružnika koja su imali pre zaključenja braka.

51. Matični broj upisuje se u matičnu knjigu venčanih na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i lične karte.

Ako se matični broj upisuje u matičnu knjigu venčanih posle zaključenja osnovnog upisa, upis se vrši na način uređen tačkom 26. ovog uputstva.

52. U rubriku "Izjava supružnika o novom prezimenu" upisuje se zabeleška o tome kako su se supružnici prilikom zaključenja braka sporazumeli o budućem prezimenu, i to: "Ženik-nevesta zadržao-la svoje prezime; Ženik-nevesta uzeo-la prezime supružnika … (navodi se prezime drugog supružnika); Ženik-nevesta svom prezimenu dodao-la prezime drugog supružnika, tako da prezime posle zaključenja braka glasi: … (navodi se prezime posle zaključenja braka); Ženik-nevesta prezimenu drugog supružnika dodao-la svoje prezime, tako da prezime posle zaključenja braka glasi: … (navodi se prezime posle zaključenja braka)".

53. Ako je zaključenju braka prethodio postupak davanja dozvole za zaključenje braka u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Dozvola za zaključenje braka … (ime i prezime supružnika) data odlukom … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

54. Upis braka u matičnu knjigu venčanih potpisuju supružnici svojim imenom i novim prezimenom, svedoci i matičar.

55. Ako se brak zaključuje preko punomoćnika, na mestu određenom za potpis supružnika koga zastupa punomoćnik, potpisuje se punomoćnik punim imenom i prezimenom, a u rubriku "Ime i prezime i prebivalište punomoćnika" upisuje se zabeleška: "Za ženika - nevestu punomoćnik … (ime i prezime punomoćnika)".

56. Ako je zaključenju braka prisustvovao i tumač, u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Brak je zaključen u prisustvu ovlašćenog tumača za … jezik … (ime i prezime, prebivalište tumača) za supružnika …(ime i prezime supružnika koji ne poznaje jezik na kome je brak zaključen)".

Tumač se potpisuje na mestu određenom za potpisivanje tumača punim imenom i prezimenom.

57. Ako lica iz tač. 54-56. ovog uputstva odbiju da potpišu upis u matičnu knjigu venčanih, matičar će u rubriku "Primedbe" upisati zabelešku: "Upis odbio-la da potpiše … (ime i prezime supružnika, svedoka, punomoćnika ili tumača) … (navode se razlozi zbog kojih upis nije potpisan)".

58. Činjenica zaključenja braka državljanina Republike Srbije nastala van njene teritorije upisuje se u matičnu knjigu venčanih na osnovu izvoda iz matične knjige venčanih inostranog organa, po podnetoj prijavi za upis činjenice zaključenja braka nastale u inostranstvu.

Upis podataka u matičnu knjigu venčanih vrši se na osnovu podataka sadržanih u izvodu iz matične knjige venčanih inostranog organa, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu izvoda iz matične knjige venčanih … (naziv inostranog organa koji je ispravu izdao, sedište i država, broj i datum isprave)". U rubriku "Mesto zaključenja braka, a ako je brak zaključen u inostranstvu i država", pored mesta u kome je brak zaključen upisuje se i država.

Ako neki od podataka u inostranom izvodu iz matične knjige venčanih nedostaje, matičar će, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak utvrditi činjenice koje nedostaju i podatak o tome upisati u matičnu knjigu venčanih. Ako matičar vodi matične knjige na osnovu kojih može da utvrdi potrebne podatke upisaće ih istovremeno sa upisom podataka iz inostranog izvoda iz matične knjige venčanih.

Ako na osnovu inostranog izvoda iz matične knjige venčanih nije moguće utvrditi prezime supružnika koje su uzeli prilikom zaključenja braka, matičar po službenoj dužnosti pribavlja taj podatak od inostranog organa pred kojim je brak zaključen. Ako ni na taj način nije moguće utvrditi prezime supružnika, matičar tu činjenicu utvrđuje na osnovu izjave supružnika, koja se može dati neposredno pred matičarom ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije prilikom podnošenja prijave iz stava 1. ove tačke. Na osnovu obaveštenja nadležnog inostranog organa, odnosno izjave supružnika, o prezimenu supružnika posle zaključenja braka upisuje se zabeleška na način uređen tačkom 52. ovog uputstva.

Ako se upis činjenice zaključenja braka iz stava 1. ove tačke vrši saglasno članu 76. stav 4. Zakona o matičnim knjigama, upis podataka u matičnu knjigu venčanih vrši se na osnovu pravnosnažne odluke nadležnog suda, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu pravnosnažne odluke suda … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

59. Brak koji nije zaključen pred matičarom upisuje se u matičnu knjigu venčanih na osnovu pravnosnažne sudske odluke o utvrđivanju postojanja braka, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Brak utvrđen odlukom … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke)".

60. Ako supružnici ili jedan od supružnika promeni lično ime, odnosno ili ime ili prezime taj podatak upisuje se u matičnu knjigu venčanih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Rešenjem … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja) promenjeno … (lično ime, ime ili prezime) supružnicima (ženiku-nevesti) u … (novo lično ime, ime ili prezime)".

61. Prestanak braka razvodom upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" tako što se upisuje zabeleška: "Brak razveden presudom. … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke), koja je postala pravnosnažna ... (datum pravnosnažnosti odluke)". Ako je brak prestao razvodom pred inostranim sudom upis prestanka braka razvodom u matičnu knjigu venčanih vrši se samo ako je stranu sudsku odluku o razvodu braka priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak razveden odlukom … (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao … (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Prestanak braka poništenjem upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" tako što se upisuje zabeleška: "Brak poništen presudom. … (naziv i sedište suda, broj i datum odluke), koja je postala pravnosnažna ... (datum pravnosnažnosti odluke)". Ako je brak prestao poništenjem pred inostranim sudom upis prestanka braka razvodom u matičnu knjigu venčanih vrši se samo ako je stranu sudsku odluku o poništenju braka priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Brak poništen odlukom … (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao … (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Prestanak braka smrću supružnika upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" tako što se upisuje odgovarajuća zabeleška iz tačke 44. st. 3. i 4. ovog uputstva.

62. Po upisu zabeleške o razvodu braka, poništenju braka i prestanku braka smrću supružnika u matičnu knjigu venčanih matičar odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana obaveštava matičara koji vodi matičnu knjigu rođenih za supružnike, odnosno supružnika.

Matična knjiga umrlih

63. Činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih na osnovu usmene, odnosno pismene prijave lica iz člana 61. Zakona o matičnim knjigama.

O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik o prijavi smrti.

64. Ako je lice umrlo u zdravstvenoj ustanovi uz prijavu prilaže se i potvrda o smrti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova u skladu sa propisom koji uređuje obrazac potvrde o smrti i postupak izdavanja potvrde o smrti.

Ako je lice umrlo van zdravstvene ustanove uz prijavu prilaže se potvrda o smrti koju izdaje lekar koga je odredila skupština opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda za utvrđivanje vremena i uzroka smrti i izdavanje potvrde o smrti.

Nepopunjeni obrasci potvrde o smrti ne mogu se nalaziti kod organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama, niti matičar iste može popunjavati i davati na potpis i overu lekaru određenom za utvrđivanje vremena i uzroka smrti i izdavanje potvrde o smrti.

65. Ako su prilikom osnovnog upisa činjenice smrti neki od podataka koji se upisuju u matičnu knjigu umrlih nepoznati, rubrika predviđena za upisivanje tih podataka ostaje prazna, a matičar nadležan za vođenje matične knjige umrlih u koju se vrši upis činjenice smrti bez odlaganja preduzima mere da se isti pribave i upišu.

Ako se upis podataka koji su nepoznati vrši posle zaključenja osnovnog upisa u matičnu knjigu umrlih, naknadni upis tih podataka vrši se na osnovu rešenja nadležnog organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Podatak o … (navodi se utvrđeni podatak) utvrđen rešenjem … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

66. Matični broj upisuje se u matičnu knjigu umrlih na osnovu matičnog broja upisanog u ličnoj karti, matičnoj knjizi rođenih, odnosno matičnoj knjizi venčanih ili izvodima iz matične knjige rođenih, odnosno matične knjige venčanih.

67. Činjenica smrti državljanina Republike Srbije nastala van njene teritorije upisuje se u matičnu knjigu umrlih na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih inostranog organa, po podnetoj prijavi za upis činjenice smrti nastale u inostranstvu.

Upis podataka u matičnu knjigu umrlih vrši se na osnovu podataka sadržanih u izvodu iz matične knjige umrlih inostranog organa, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih … (naziv inostranog organa koji je istu izdao, sedište i država, broj i datum isprave)". U rubriku "Mesto i opština-grad smrti, a ako je lice umrlo u inostranstvu i država", pored mesta u kome je lice umrlo upisuje se i država.

Ako neki od podataka u inostranom izvodu iz matične knjige umrlih nedostaje, matičar će, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak, utvrditi činjenice koje nedostaju i podatak o tome upisati u matičnu knjigu rođenih. Ako matičar vodi matične knjige na osnovu kojih može da utvrdi potrebne podatke upisaće ih istovremeno sa upisom podataka iz inostranog izvoda iz matične knjige umrlih. Ako se podaci koji nedostaju utvrde posle zaključenja osnovnog upisa, upis tih podataka vrši se na način utvrđen tačkom 65. stav 2. ovog uputstva.

68. Ako se činjenica smrti upisuje u matičnu knjigu umrlih po isteku zakonskog roka upis se vrši na osnovu rešenja nadležnog organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

69. Ako je činjenica smrti dokazana u sudskom postupku, upis se vrši na osnovu pravnosnažnog rešenja nadležnog suda, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu pravnosnažnog rešenja … (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja)". Ako je činjenica smrti dokazana u sudskom postupku pred inostranim sudom činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih samo ako je stranu sudsku odluku priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu odluke inostranog suda ... (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao ... (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Ako je nestalo lice proglašeno za umrlo u sudskom postupku, upis se vrši na osnovu pravnosnažnog rešenja nadležnog suda, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu pravnosnažnog rešenja suda … (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja)". Ako je nestalo lice proglašeno za umrlo pred inostranim sudom činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih samo ako je stranu sudsku odluku o proglašenju nestalog lica za umrlo priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu odluke inostranog suda .. (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao .. (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

Ako je rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo ukinuto, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo ukinuto pravnosnažnim rešenjem … (naziv i sedište suda, broj i datum rešenja)". Ako je odluku o proglašenju nestalog lica umrlim ukinuo inostrani sud taj podatak upisuje se u matičnu knjigu umrlih samo ako je stranu sudsku odluku priznao nadležni sud u Republici Srbiji, a međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. U rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Odluka o proglašenju nestalog lica umrlim ukinuta odlukom inostranog suda … (naziv i sedište inostranog suda, broj i datum odluke), koju je priznao … (naziv i sedište nadležnog suda u Republici Srbiji, broj i datum odluke)".

70. Ako se činjenica smrti upisuje u matičnu knjigu umrlih na osnovu zapisnika o nalasku leša rubrike određene za upisivanje podataka o umrlom ne popunjavaju se, a u rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "… (dan, mesec, godina, mesto i opština-grad nalaska leša) nađen je leš nepoznatog muškog-ženskog lica, starog približno … godina, visine … cm. Upis izvršen na osnovu zapisnika o nalasku leša … (naziv i sedište organa, broj i datum zapisnika)".

Ako se naknadno utvrdi identitet lica čiji je leš nađen upis podataka u odgovarajuće rubrike izvršiće se na osnovu rešenja nadležnog organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama, a u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se zabeleška: "Upis podataka o umrlom izvršen na osnovu rešenja … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

70a Ako supružnik umrlog promeni lično ime, odnosno ili ime ili prezime taj podatak upisuje se u matičnu knjigu umrlih tako što se u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje zabeleška: "Rešenjem ... (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja) promenjeno ... (lično ime, ime ili prezime) supružniku u ... (novo lično ime, ime ili prezime)".

71. Ako matičar koji je upisao činjenicu smrti u matičnu knjigu umrlih vodi matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih za to lice, on odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana u matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih upisuje odgovarajuću zabelešku iz tačke 47, odnosno tačke 61. ovog uputstva.

Ako matičar koji je upisao činjenicu smrti u matičnu knjigu umrlih ne vodi matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih, on odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana obaveštava matičara koji vodi matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih radi upisa odgovarajuće zabeleške iz tačke 47, odnosno tačke 61. ovog uputstva.

72. Matičar koji je upisao činjenicu smrti u matičnu knjigu umrlih dužan je da sastavi smrtovnicu na način utvrđen zakonom koji uređuje vanparnični postupak i dostavi je u roku utvrđenom tim zakonom nadležnom sudu.

Ako matičar nije u mogućnosti da pribavi podatke za sastavljanje smrtovnice dostaviće smrtovnicu samo sa onim podacima kojima raspolaže i izneće razloge zbog kojih nije mogao smrtovnicu da potpuno sastavi, a navešće i podatke koji bi mogli poslužiti nadležnom sudu za pronalaženje naslednika imovine umrlog.

Ako je neko lice umrlo van teritorije opštine, odnosno grada u kome je imalo prebivalište, odnosno boravište, matičar će nadležnom sudu dostaviti samo izvod iz matične knjige umrlih, kao i podatke kojima raspolaže a koji mogu poslužiti za sastavljanje smrtovnice.

Registri matičnih knjiga

73. Registar matične knjige vodi se posebno za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih i matičnu knjigu umrlih.

74. Odmah po upisu činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti u odgovarajuću matičnu knjigu, matičar to lice upisuje u odgovarajući registar matične knjige.

75. Upisi u registar vrše se prema početnom slovu prezimena.

76. Osnovni upisi koji nisu izvršeni u godini kada su se te činjenice desile (upisi izvršeni na osnovu rešenja o naknadnom upisu; na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranog organa; sudskih odluka o utvrđivanju postojanja braka, proglašenju nestalog lica umrlim ili smrti utvrđenoj u sudskom postupku i dr.) upisuju se istovremeno u registar koji se vodi uz matičnu knjigu za godinu u kojoj je osnovni upis izvršen i u registar koji se vodi za godinu kada se činjenica desila, a u rubriku "Napomena" upisuje se početno slovo prezimena i redni broj pod kojim je upis izvršen u registru matične knjige u kojoj je činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti upisana ("J-4", "V-26").

77. Po završetku svake kalendarske godine u registru se ostavlja onoliko praznih rubrika koliko se pretpostavlja da bi moglo biti upisa činjenica koje su se ranije desile. Ispod ostavljenih praznih rubrika, na sredini strane registra, ispisuje se arapskim brojem naredna godina i upisuju se lična imena lica koja su upisana u matične knjige u toj godini. Ako u toku godine nije bilo upisa, takođe se ostavlja nekoliko praznih rubrika.

78. U registar koji se vodi uz matičnu knjigu venčanih upisuju se oba supružnika prema prezimenu koje su imali pre zaključenja braka.

79. Osnovni upis činjenice smrti lica čiji identitet nije utvrđen upisuje se u registar pod slovom "N". Ako se naknadno utvrdi identitet, izvršiće se novi upis, prema početnom slovu prezimena, a u rubriku "Napomena" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen pod ličnim imenom … (ime i prezime)".

III. ČUVANJE MATIČNIH KNJIGA I SPISA

80. Matične knjige i spisi na osnovu kojih se vrši upis u matične knjige moraju se čuvati u sređenom i bezbednom stanju, na način koji obezbeđuje zaštitu od neovlašćenog korišćenja, slučajnog ili neodobrenog uništenja ili gubitka.

81. Organi iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama dužni su da obezbede sve mere fizičko-tehničkog obezbeđenja, uključujući protivpožarne, protivpoplavne i druge zaštitne mere za bezbedno čuvanje matičnih knjiga i spisa.

82. Vrata i prozori prostorija u kojima se čuvaju matične knjige i spisi moraju biti obezbeđeni na način koji omogućava kvalitetno, pouzdano i bezbedno čuvanje istih.

Matične knjige i spisi čuvaju se u posebno obezbeđenim metalnim ormarima koji se obavezno zaključavaju posle radnog vremena. U toku radnog vremena ne smeju se ostavljati bez nadzora.

83. Ako je izvornik matične knjige oštećen organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama dužan je da preduzme mere tehničke zaštite, odnosno poslove na njihovom održavanju (konverzaciji i restauraciji) na način i pod uslovima utvrđenim propisima o kulturnim dobrima.

84. Spisi na osnovu kojih se vrši upis u matične knjige evidentiraju se i vode pod tekućim brojem osnovnog upisa u godini za koju se vodi određena matična knjiga i čuvaju se u omotu spisa.

Za svaki tekući broj u godini upisa formira se poseban omot spisa, a svi spisi koji se odnose na taj tekući broj, bez obzira da li se odnose na osnovni upis odgovarajuće činjenice u matičnu knjigu ili upis naknadnih zabeleški posle zaključenja osnovnog upisa, ulažu se u isti omot spisa.

Za svaku matičnu knjigu formira se posebna fascikla za tekuću godinu. Na fasciklama se označavaju vrsta matične knjige, godina za koju se vodi matična knjiga i tekući broj upisa od broja 1 do broja upisa kojim je zaključena matična knjiga u kalendarskoj godini.

Ukoliko je u matičnoj knjizi mali broj upisa u kalendarskoj godini, u istoj fascikli mogu se čuvati spisi za više godina.

IV. NAČIN VRŠENJA UVIDA U MATIČNE KNJIGE I SPISE

85. Uvid u matičnu knjigu i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matičnu knjigu dozvoliće se licu iz člana 41. Zakona o matičnim knjigama samo u sedištu matičnog područja za koje se vodi ta matična knjiga i to u prisustvu matičara.

86. Za uvid u matičnu knjigu i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matičnu knjigu podnosi se pismeni zahtev. U zahtevu se obavezno navode podaci o podnosiocu zahteva i razlozima za uvid u matičnu knjigu, odnosno spise.

87. Uvid u matičnu knjigu i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matičnu knjigu vrši se tako što matičar licu kome je dozvoljen uvid u matičnu knjigu, odnosno spise pokazuje upis, odnosno spise odgovarajuće matične knjige. O svakom uvidu u matičnu knjigu, odnosno spise sačinjava se zapisnik u kome se upisuju razlozi uvida u matičnu knjigu, odnosno spise, datum kada je izvršen uvid u matičnu knjigu, odnosno spise, kao i podaci iz lične karte za lice koje je uvid izvršilo. Zapisnik potpisuju punim imenom i prezimenom lice koje je izvršilo uvid u matičnu knjigu, odnosno spise i matičar.

88. O odbijanju zahteva za uvid u matičnu knjigu, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matičnu knjigu, organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama donosi rešenje u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

V. NAČIN OBNAVLJANJA MATIČNIH KNJIGA

89. Ako su matične knjige uništene ili nestale njihovom obnavljanju pristupa se bez odlaganja.

90. Ako se izvornik ili drugi primerak matične knjige uništi ili nestane, obnavlja se na osnovu sačuvanog primerka matične knjige na način i u roku koji rešenjem odredi ministar nadležan za poslove uprave (u daljem tekstu: Ministar), s tim da kada se obnavlja izvornik matične knjige prepisivanjem podataka iz sačuvanog drugog primerka matične knjige na prvoj nenumerisanoj strani matične knjige navode se podaci o vrsti knjige, opštini odnosno gradu i matičnom području za koje se vodi matična knjiga, prepisane strane, tekući brojevi i godine prepisanih upisa, a tačnost podataka u obnovljenom izvorniku matične knjige overava matičar svojim potpisom punim imenom i prezimenom.

91. Ako su oba primerka matične knjige uništena ili nestala, Ministar rešenjem određuje obnavljanje uništenih ili nestalih matičnih knjiga.

Rešenjem iz stava 1. ove tačke određuje se postupak i obrazuje se komisija koja će se starati o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti postupka obnavljanja matičnih knjiga, kao i rok u kome će matične knjige biti obnovljene.

Organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama, po donetom rešenju iz stava 1. ove tačke, preduzeće potrebne mere da se na osnovu raspoloživih podataka o građanima o kojima se vodi službena evidencija (evidencija o prebivalištu građana; evidencija o određenim jedinstvenim matičnim brojevima građana; evidencija o državljanima Republike Srbije; birački spiskovi; evidencija o vojnim obveznicima i dr.), obnove nestale ili uništene matične knjige.

Ako organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama ne raspolaže odgovarajućim podacima, niti može da ih pribavi po službenoj dužnosti, građani podnose zahteve i prilažu dokaze kojima raspolažu radi obnove upisa odgovarajuće činjenice u matične knjige. Ako građani ne raspolažu dokazima, u zahtevima treba da navedu predlog kako bi se, po službenoj dužnosti, mogli utvrditi podaci koji se upisuju u obnovljenu matičnu knjigu. Za maloletna lica prijavu podnose roditelji, odnosno staratelji, a za umrlog - lica koja za to imaju pravni interes.

Obnovljene matične knjige sačinjavaju se u dva primerka, i to: prvi primerak - izvornik matične knjige kao knjiga tvrdog poveza, a drugi primerak matične knjige u elektronskom obliku. Na prvoj nenumerisanoj strani obnovljenog izvornika matične knjige upisuje se zabeleška: "Matična knjiga … koja se vodi za opštinu-grad …., matično područje … za … godinu, uništena je (nestala). Rešenjem … (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja) određeno je da se ova matična knjiga obnovi". Na poslednjoj nenumerisanoj strani obnovljenog izvornika matične knjige upisuje se zabeleška: "Upisi od tekućeg broja 1 (jedan) do broja … (i slovima) izvršeni su u postupku obnavljanja matične knjige …(rođenih, venčanih, umrlih) koji je trajao od … do… godine". Tačnost podataka u obnovljenom izvorniku matične knjige overavaju članovi komisije svojim potpisom, punim imenom i prezimenom i pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja.

92. Ako se posle proteka roka određenog za obnovu uništenih ili nestalih matičnih knjiga utvrdi da u iste nisu upisane činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti, a postoje pismeni dokazi o tome na zahtev stranke organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama donosi rešenje o upisu.

Upis će se izvršiti u matičnu knjigu koja se vodi za godinu u kojoj je doneto rešenje iz stava 1. ove tačke, za odnosno matično područje. U rubriku "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu rešenja… (naziv i sedište organa, broj i datum rešenja)".

93. Ako organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama nije u mogućnosti da pribavi po službenoj dužnosti dokaze na osnovu kojih se vrši upis određenih činjenica u obnovljene matične knjige, a dokazima ne raspolaže ni lice iz tačke 91. stav 4. i tačke 92. stav 1. ovog uputstva doneće odgovarajuće rešenje, a stranku će uputiti na odgovarajući postupak pred nadležnim sudom radi utvrđivanja odgovarajućih činjenica. Kada dobije pravnosnažnu sudsku odluku o tome, činjenice će se upisati u odgovarajuću matičnu knjigu za odnosno matično područje, a u rubriku: "Primedbe" upisuje se zabeleška: "Upis izvršen na osnovu presude … (naziv i sedište suda, broj i datum presude)".

VI. NAČIN IZDAVANJA IZVODA I UVERENJA IZ MATIČNIH KNJIGA

94. Na osnovu činjenica i podataka koje sadrže matične knjige izdaju se izvodi iz matične knjige rođenih, izvodi iz matične knjige venčanih i izvodi iz matične knjige umrlih (u daljem tekstu: izvodi iz matičnih knjiga) i uverenja koja sadrže pojedine podatke upisane u matične knjige ili pojedine činjenice o ličnom stanju građana koje proizilazi iz tih podataka (u daljem tekstu: uverenja).

95. U izvode iz matičnih knjiga ne upisuju se zabeleške o osnovu upisa, ispravkama grešaka, o prijaviocu i datumu upisa u matične knjige.

96. Ako se izdaje izvod iz matične knjige u kojoj nisu upisani podaci o danu, mesecu i godini rođenja, odnosno danu ili mesecu i godini rođenja, pre izdavanja izvoda iz matične knjige postupa se na način uređen tačkom 14. stav 2. ovog uputstva.

97. Podaci se u izvode iz matičnih knjiga upisuju čitko, a nijedan podatak ne sme se precrtavati ili prepravljati preko teksta ili brisati.

97a Ako je u matičnu knjigu lično ime deteta, roditelja, supružnika ili umrlog pripadnika nacionalne manjine upisano i na jeziku i pismu nacionalne manjine, u izvod iz matične knjige lično ime na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine upisuje se posle upisa ličnog imena na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, ispod njega istim oblikom i veličinom slova.

98. Izvode iz matičnih knjiga i uverenja izdaje matičar koji vodi matičnu knjigu iz koje se izdaju izvodi i uverenja.

99. Ako se izvodi iz matičnih knjiga izdaju saglasno članu 81. stav 3. Zakona o matičnim knjigama, izvod iz matične knjige potpisuje matičar koji ga izdaje i overava pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja koji ga je ovlastio da njime rukuje.

100. U izvode iz matičnih knjiga koji se izdaju iz matičnih knjiga koje se vode u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u rubriku "Grad" upisuje se naziv i sedište diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Izvod iz matične knjige rođenih

101. Ako ime ili prezime, odnosno i ime i prezime sadrže više od tri reči u izvod iz matične knjige rođenih upisuje se skraćeno lično ime.

102. U izvod iz matične knjige rođenih, u rubriku "Podaci o roditeljima" upisuju se podaci o licima koja su upisana kao roditelji deteta bez upisa zabeleške po kom osnovu su upisana kao roditelji.

Za usvojeno dete u izvod iz matične knjige rođenih kao podaci o roditeljima upisuju se podaci o usvojiteljima, bez upisa zabeleške po kom osnovu su upisani kao roditelji.

U izvod iz matične knjige rođenih ne upisuje se zabeleška o usvojenju deteta.

103. Ako su detetu roditelji, po izmeni njegovog ličnog statusa, odredili ime i prezime, odnosno ili ime ili prezime, odnosno promenili ime i prezime, odnosno ili ime ili prezime u izvod iz matične knjige rođenih ne upisuje se zabeleška o osnovu određivanja, odnosno promene imena i prezimena, odnosno ili imena ili prezimena.

104. U izvod iz matične knjige rođenih upisuje se zabeleška da je dete rođeno mrtvo.

U izvod iz matične knjige rođenih upisuju se zabeleške o potpunom ili delimičnom lišenju ili vraćanju roditeljskog prava, produženju i prestanku produženog roditeljskog prava, stavljanju lica pod starateljstvo i prestanku starateljstva i lišenju i vraćanju poslovne sposobnosti.

105. Za lice koje je u braku u izvod iz matične knjige rođenih upisuje se zabeleška o zaključenom braku. U rubriku "Prezime" upisuje se prezime koje lice ima u trenutku izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih.

Ako je brak prestao razvodom, odnosno poništenjem, odnosno smrću supružnika, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" izvoda iz matične knjige upisuje se odgovarajuća zabeleška o prestanku braka, a ako je više puta bio zaključen brak upisuje se samo zabeleška o prestanku poslednjeg braka.

106. U izvod iz matične knjige rođenih koji se izdaje posle smrti lica, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se odgovarajuća zabeleška o smrti.

Izvod iz matične knjige venčanih

107. U izvod iz matične knjige venčanih upisuje se lično ime koje supružnici imaju u trenutku izdavanja izvoda.

108. U izvod iz matične knjige venčanih ne upisuje se zabeleška da je brak zaključen na osnovu dozvole za zaključenje braka, odnosno preko punomoćnika.

109. U izvod iz matične knjige venčanih ne upisuju se podaci o svedocima, punomoćniku i tumaču koji su prisustvovali zaključenju braka i matičaru pred kojim je brak zaključen.

110. Ako je brak prestao razvodom, odnosno poništenjem, odnosno smrću supružnika, u rubriku "Naknadni upisi i zabeleške" izvoda iz matične knjige venčanih upisuje se odgovarajuća zabeleška o prestanku braka.

Izvod iz matične knjige umrlih

111. U izvod iz matične knjige umrlih upisuju se poslednji podaci upisani u matičnu knjigu umrlih do vremena izdavanja izvoda.

112. U izvod iz matične knjige umrlih u rubriku: "Naknadni upisi i zabeleške" upisuje se odgovarajuća zabeleška ako je rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo ukinuto.

Uverenja

113. Uverenje se izdaje na zahtev lica iz člana 41. Zakona o matičnim knjigama.

114. U zahtevu se navode podaci upisani u matičnu knjigu, odnosno činjenice o ličnom stanju građana koje proizlaze iz podataka upisanih u matičnu knjigu, a koje uverenje treba da sadrži.

U zahtevu se navodi i svrha izdavanja uverenja.

115. Uverenje koje se izdaje mora da sadrži samo podatke koji su upisani u matičnu knjigu, odnosno činjenice o ličnom stanju građana koje proizlaze iz podataka upisanih u matičnu knjigu do vremena izdavanja uverenja.

Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga

116. O izdatim izvodima iz matičnih knjiga i uverenjima vodi se Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga.

117. Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga vodi se posebno za svaku vrstu matične knjige iz koje se izdaju izvodi i uverenja.

118. Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga je sastavni deo osnovne evidencije o aktima i predmetima koju vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju.

119. Izdati izvodi iz matičnih knjiga evidentiraju se po hronološkom redu.

Broj pod kojim se izvod ili uverenje iz matične knjige izdaje sastoji se od broja pod kojim je Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga evidentirana u osnovnoj evidenciji o aktima i predmetima, podbroja-rednog broja iz Evidencije o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga i oznake organa iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama.

120. Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga zaključuje se na kraju kalendarske godine (31. decembra) službenom zabeleškom napisanom ispod poslednjeg rednog broja pod kojim je izdat izvod ili uverenje iz matične knjige u toj godini. Ovu zabelešku potpisuje matičar punim imenom i prezimenom i overava pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja.

121. Ako se izvodi iz matičnih knjiga izdaju saglasno članu 81. stav 3. Zakona o matičnim knjigama, vodi se posebna evidencija o izdatim izvodima iz matičnih knjiga.

Sadržina i način vođenja evidencije iz stava 1. ove tačke propisaće se po uspostavljanju centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga ( član 92. Zakona o matičnim knjigama).

VII. MATIČNE KNJIGE U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU

122. Odredbe ovog uputstva koje se odnose na način vođenja matičnih knjiga, čuvanje matičnih knjiga i spisa, način vršenja uvida u matične knjige i spise, način obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige i sadržini i načinu vođenja evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga i uverenjima o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige koje vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama shodno se primenjuju na matične knjige koje se vode u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

VIII. OBRASCI MATIČNIH KNJIGA, REGISTRA MATIČNIH KNJIGA, IZVODA I UVERENJA IZ MATIČNIH KNJIGA I ZAPISNIKA I PRIJAVA O ROĐENJU, ZAKLJUČENJU BRAKA I SMRTI

123. Obrasci: matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih; registra matičnih knjiga; evidencije o odloženim upisima; izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih i izvoda iz matične knjige umrlih; uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige; evidencije o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga; zapisnika o prijavi rođenja, zapisnika o prijavi zaključenja braka i zapisnika o prijavi smrti; prijave činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu - odštampani su uz ovo uputstvo i čine njegov sastavni deo.

Obrasci matičnih knjiga

124. Matične knjige izrađuju se i vode na posebnim obrascima, vertikalnog formata A3. Jedna strana matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih je jedan obrazac.

Svaka matična knjiga sastoji se od 200 listova.

125. Matična knjiga rođenih vodi se na Obrascu 1 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se od specijalne 100-gramske hartije sa štampom u crvenoj boji i sadrži grb Republike Srbije u sredini obrasca.

126. Matična knjiga venčanih vodi se na Obrascu 2 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se od specijalne 100-gramske hartije sa štampom u plavoj boji i sadrži grb Republike Srbije u sredini obrasca.

127. Matična knjiga umrlih vodi se na Obrascu 3 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se od specijalne 100-gramske hartije sa štampom u svetlobraon boji i sadrži grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Obrazac registra matične knjige

128. Registar matične knjige vodi se u obliku knjige tvrdog poveza, vertikalnog formata A4.

Na korici knjige iz stava 1. ove tačke odštampan je naziv registra: Registar matične knjige, a na prvoj nenumerisanoj strani registra matične knjige upisuje se vrsta matične knjige, opština-grad, matično područje i godina za koju se vodi registar.

129. Registar matične knjige vodi se na Obrascu 4 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrazac evidencije o odloženim upisima

130. Evidencija o odloženim upisima vodi se u obliku knjige tvrdog poveza, horizontalnog formata A4.

Na korici i prvoj nenumerisanoj strani knjige iz stava 1. ove tačke odštampan je naziv evidencije: Evidencija o odloženim upisima.

Evidencija iz stava 1. ove tačke sastoji se od 100 listova.

131. Evidencija o odloženim upisima vodi se na Obrascu 5 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrasci izvoda iz matičnih knjiga

132. Izvodi iz matičnih knjiga izrađuju se i izdaju na posebnim obrascima, vertikalnog formata A4.

133. Obrasci izvoda iz matičnih knjiga izrađuju se od zaštićene 100-gramske hartije sa sledećim elementima: vodeni znak, UV vlakanca, hemijska zaštita i papir bez izbeljivača.

Zaštitni elementi u štampi su: anti-copy elementi, OVD elementi, nevidljiva boja i fluorescentna numeracija, uz primenu grafičkih tehnologija: ofset štampa, duboka štampa, sito štampa i holografija.

134. Izvod iz matične knjige rođenih izdaje se na Obrascu 6 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz tačke 133. ovog uputstva, obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se sa štampom u crvenoj boji i sadrži grb Republike Srbije, u zaglavlju i sredini obrasca.

135. Izvod iz matične knjige venčanih izdaje se na Obrascu 7 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz tačke 133. ovog uputstva, obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se sa štampom u plavoj boji i sadrži grb Republike Srbije, u zaglavlju i sredini obrasca.

136. Izvod iz matične knjige umrlih izdaje se na Obrascu 8 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz tačke 133. ovog uputstva, obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se sa štampom u braon boji i sadrži grb Republike Srbije, u zaglavlju i sredini obrasca.

137. U jedinicama lokalne samouprave u kojima je statutom utvrđeno da je u službenoj upotrebi jezik pripadnika nacionalne manjine, obrasci izvoda iz matičnih knjiga iz tač. 134-136. ovog uputstva štampaju se i dvojezično, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na jeziku i pismu one nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi. Tekst rubrika na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine ispisuje se ispod teksta na srpskom jeziku, istim oblikom i veličinom slova.

Izvodi iz matičnih knjiga koji se štampaju dvojezično u skladu sa stavom 1. ove tačke nose oznaku: Obrazac 6a [1] - izvod iz matične knjige rođenih, Obrazac 7a [1] - izvod iz matične knjige venčanih i Obrazac 8a [1] - izvod iz matične knjige umrlih.

Obrazac uverenja

138. Uverenja se izrađuju i izdaju na posebnom obrascu, vertikalnog formata A4.

139. Obrazac uverenja izrađuje se od zaštićene 100-gramske hartije sa sledećim elementima: vodeni znak, UV vlakanca, hemijska zaštita i papir bez izbeljivača.

Zaštitni elementi u štampi su: anti-copy elementi, nevidljiva boja i fluorescentna numeracija, uz primenu grafičkih tehnologija: ofset štampa i duboka štampa.

140. Uverenje se izdaje na Obrascu 9 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz tačke 139. ovog uputstva, obrazac iz stava 1. ove tačke izrađuje se sa štampom u sivoj boji i sadrži grb Republike Srbije, u zaglavlju i sredini obrasca.

Obrazac evidencije o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga

141. Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga vodi se u obliku knjige tvrdog poveza, horizontalnog formata A4.

Na korici knjige iz stava 1. ove tačke odštampan je naziv evidencije: Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga, a na prvoj nenumerisanoj strani - naziv evidencije i prostor u koji se upisuje vrsta matične knjige iz koje se izdaju izvodi i uverenja iz matičnih knjiga.

Evidencija iz stava 1. ove tačke sastoji se od 100 listova.

142. Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga vodi se na Obrascu 10 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrasci zapisnika o prijavi rođenja, prijavi zaključenja braka i prijavi smrti

143. Obrasci zapisnika o prijavi rođenja, zapisnika o prijavi zaključenja braka i zapisnika o prijavi smrti izrađuju se na posebnom obrascu, vertikalnog formata A4.

144. Zapisnik o prijavi rođenja sastavlja se na Obrascu 11 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

145. Zapisnik o prijavi zaključenja braka sastavlja se na Obrascu 12 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

146. Zapisnik o prijavi smrti sastavlja se na Obrascu 13 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Obrasci prijava rođenja, zaključenja braka i smrti u inostranstvu

147. Prijava rođenja u inostranstvu, prijava zaključenja braka u inostranstvu i prijava smrti u inostranstvu izrađuju se na posebnom obrascu, vertikalnog formata A4.

148. Prijava rođenja u inostranstvu podnosi se na Obrascu 14 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

149. Prijava zaključenja braka u inostranstvu podnosi se na Obrascu 15 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

150. Prijava smrti u inostranstvu podnosi se na Obrascu 16 , koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

151. Izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih mogu se izdavati na obrascima propisanim Uputstvom o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik SRS", broj 48/90 i "Službeni glasnik RS", broj 22/91) najkasnije do 28. februara 2010. godine.

Izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih izdati na obrascima iz stava 1. ove tačke mogu se upotrebljavati najkasnije do isteka roka od šest meseci od dana izdavanja.

152. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik SRS", broj 48/90 i "Službeni glasnik RS", broj 22/91).

153. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od dana početka primene Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS", broj 20/09).

PRILOG 1

JEDINSTVENA METODOLOGIJA ZA VOĐENJE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNJIGA PRIMENOM ELEKTRONSKIH SREDSTAVA ZA OBRADU I SKLADIŠTENJE PODATAKA U CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU I SKLADIŠTENJE PODATAKA I ČUVANJE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNJIGA

1. Jedinstvena metodologija. Jedinstvenom metodologijom utvrđuje se način vođenja drugog primerka matičnih knjiga primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga u Centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga (u daljem tekstu: Centralni sistem).

2. Centralni sistem. Centralni sistem je jedinstvena baza podataka u kojoj se skladište i čuvaju podaci drugog primerka matičnih knjiga koje se vode primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka za sva matična područja svih jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

3. Centralna aplikacija. Centralna aplikacija je namenski softver za vođenje drugog primerka matičnih knjiga primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u skladu sa članom 81. stav 3. Zakona o matičnim knjigama.

Za pristupanje i rad u Centralnoj aplikaciji potrebno je da nadležni organ iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama (u daljem tekstu: opštinska, odnosno gradska uprava) za sva matična područja za koja se u skladu sa odlukom o matičnim područjima vode matične knjige obezbede pristup internetu, instaliranje savremenih internet pretraživača koji ne zahtevaju dodatne troškove održavanja i licence (kvalifikovane elektronske sertifikate) krajnjim korisnicima Centralne aplikacije (matičarima, odnosno zamenicima matičara).

4. Modul Centralne aplikacije. Modul Centralne aplikacije je aplikativni softver za unos podataka iz prvog primerka - izvornika matičnih knjiga u Centralni sistem od strane krajnjih korisnika Centralne aplikacije (matičara, odnosno zamenika matičara) i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u skladu sa članom 81. stav 3. Zakona o matičnim knjigama.

5. Način dostavljanja podataka u Centralni sistem. Podaci iz prvog primerka - izvornika matičnih knjiga dostavljaju se na čuvanje u drugi primerak matičnih knjiga, odnosno Centralni sistem unosom podataka kroz modul Centralne aplikacije.

6. Za rad u modulu Centralne aplikacije opštinska, odnosno gradska uprava podnosi pisani zahtev ministarstvu nadležnom za poslove uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

7. Ministarstvo, nakon prijema zahteva, vrši obuku matičara i zamenika matičara za rad u Centralnoj aplikaciji i modulu Centralne aplikacije za unos podataka iz prvog primerka - izvornika matičnih knjiga u Centralni sistem na radnim mestima krajnjih korisnika (matičnim područjima za koja se vode matične knjige).

8. Pre početka unosa podataka u Centralni sistem - produkcionog vođenja drugog primerka matičnih knjiga, Ministarstvo obezbeđuje rad matičara i zamenika matičara u testnom okruženju modula Centralne aplikacije, a opštinska, odnosno gradska uprava pre početka unosa podataka u Centralni sistem - produkcionog vođenja drugog primerka matičnih knjiga, službenim aktom zahteva od Ministarstva omogućavanje produkcionog rada u Centralnoj aplikaciji i modulu Centralne aplikacije.

9. Izuzetno, ako je opštinska, odnosno gradska uprava do uspostavljanja Centralnog sistema drugi primerak matičnih knjiga vodila primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka, može dostaviti te podatke iz lokalne aplikacije.

10. Podatke iz tačke 9. ove metodologije opštinska, odnosno gradska uprava mora dostaviti u posebnim formatima za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih, matičnu knjigu umrlih i šifarnike naknadnih i drugih upisa.

Podaci o matičnim knjigama dostavljaju se u tekstualnoj datoteci.

11. Ministarstvo obezbeđuje aplikaciju za proveru formata eksportovanih podataka.

12. Opštinska, odnosno gradska uprava je dužna da korišćenjem te aplikacije proveri podatke eksportovane iz lokalne aplikacije, radi ispravljanja eventualnih nepravilnosti u formatu pripremljenih podataka za dostavljanje Ministarstvu (u daljem tekstu: inicijalni podaci).

13. Nakon dostavljanja inicijalnih podataka opštinska, odnosno gradska uprava vrši njihovu validaciju i verifikaciju. Ukoliko su validacija i verifikacija inicijalnih podataka uspešno obavljene, podaci se upisuju u testno okruženje Centralne aplikacije, o čemu Ministarstvo obaveštava opštinsku, odnosno gradsku upravu.

14. Opštinska, odnosno gradska uprava je u obavezi da sravni podatke upisane u testno okruženje sa podacima upisanim u lokalnoj aplikaciji, najkasnije u roku od mesec dana od dana prijema obaveštenja Ministarstva iz tačke 13. ove metodologije.

15. Nakon uspešnog sravnjivanja podataka opštinska, odnosno gradska uprava obaveštava Ministarstvo da su inicijalni podaci validni za upis u produkciono okruženje.

Ministarstvo upisuje podatke u produkciono okruženje o čemu, pisanim putem, obaveštava opštinsku, odnosno gradsku upravu.

16. Naknadni upisi i zabeleške. Naknadni upisi i zabeleške upisuju se u Centralni sistem istovremeno sa upisom naknadnog upisa i zabeleške u prvi primerak - izvornik matične knjige.

17. Zaštita podataka o ličnosti. U vođenju drugog primerka matičnih knjiga primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka u Centralnom sistemu, Ministarstvo i opštinske, odnosno gradske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i to kako u odnosu na ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost subjekata podataka, tako i u odnosu na slučajno ili neodobreno uništenje ili gubitak, kao i difuziju, neodobreno korišćenje i unošenje izmena u ovu elektronsku zbirku.

18. Sastavni deo ove metodologije čine:

1) Dodatak 1 - Opis strukture datoteka za razmenu podataka;

2) Dodatak 2 - Opis načina dostavljanja podataka iz lokalnih aplikacija.

Dodatak 1

OPIS STRUKTURE DATOTEKA ZA RAZMENU PODATAKA

1. ŠIFARNICI

(Svi podaci označeni "*" su obavezni)

JedinicaLokalneSamouprave

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave (unosi se podatak koji označava dodeljenu šifru jedinice lokalne samouprave)
Naziv* Naziv jedinice lokalne samouprave
Status* Aktivna/Neaktivna jedinica lokalne samouprave

SedisteMaticnogPodrucja

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra sedišta matičnog područja* Id - Oznaka sedišta matičnog područja
Naziv* Naziv sedišta matičnog područja
Naziv za štampu* Naziv sedišta matičnog područja u kome se izdaje izvod iz matične knjige u odgovarajućem padežu (npr. Kragujevcu ili Novom Sadu)
Šifra grada/opštine* Šifra grada/opštine u čijem sastavu je matično područje
Status* Matično područje prema poslednjoj odluci o matičnim područjima (važeće)/Matično područje prema ranije važećoj odluci o matičnim područjima (brisano)

MaticnoPodrucje

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Naziv matičnog područja* Naziv matičnog područja
Status* Status matičnog područja
Šifra važećeg matičnog područja Id - Oznaka važećeg matičnog područja, a ako je brisano unosi se "##"
Šifra grada/opštine* Šifra grada/opštine u čijem sastavu je matično područje
Naziv za štampu* Naziv matičnog područja koji se štampa u postupku izdavanja izvoda

MaticnoPodrucjeSedisteMaticnogPodrucja

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra sedišta matičnog područja* Id - Oznaka sedišta matičnog područja
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Datum od* Datum od kada je matično područje u sedištu matičnog područja
Datum do* Datum do kada je matično područje bilo u sedištu matičnog područja (predefinisano sa vrednošću "31.12.2100")

Maticar

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičara* Id - Oznaka matičara
Ime* Ime matičara
Prezime* Prezime matičara
Šifra sedišta matičnog područja* Id - Oznaka sedišta matičnog područja

MaticarMaticnoPodrucjeOvlascenje

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičara* Id - Oznaka matičara
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Datum od* Datum od kada je matičar ovlašćen da vodi matične knjige za matično područje
Datum do* Datum do kada je matičar bio ovlašćen da vodi matične knjige za matično područje

GradOpstina

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra* Šifra grada, odnosno opštine
Naziv opštine Ako se dostavljaju podaci iz matičnih knjiga koje se vode za opštinu ovaj podatak se unosi, a rubrika "Naziv grada" se ne popunjava
Naziv grada Ako se dostavljaju podaci iz matičnih knjiga koje se vode za grad ovaj podatak se unosi, a rubrika "Naziv opštine" se ne popunjava
Važeća šifra grada/opštine Ako se dostavljaju podaci iz matičnih knjiga koje su se vodile za matična područja ili naseljena mesta jedinice lokalne samouprave koja nije utvrđena u važećim propisima o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, upisuje se šifra jedinice lokalne samouprave u čijem su sastavu ta naseljena mesta saglasno važećim propisima o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

MaticarGradOpstina

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičara* Id - Oznaka matičara
Šifra grada/opštine* Šifra grada/opštine za koju je matičar ovlašćen da vodi matične knjige
Status* Ako matičar ima ovlašćenje da vodi matične knjige za odnosni grad/opštinu upisuje se status "1", a ako je bio ovlašćen da vodi matične knjige za odnosni grad/opštinu upisuje se status "0"

NaseljenoMesto

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra* Šifra naseljenog mesta
Naziv* Naziv naseljenog mesta
Važeća šifra Ako je naseljeno mesto promenilo naziv ovaj podatak omogućava upis važećeg naziva naseljenog mesta u izvod iz matične knjige (npr. Titovo Užice → Užice)

Drzavljanstvo

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra* Šifra državljanstva
Naziv* Upis podatka o državljanstvu
Važeća šifra Ako je promenjen upisan podatak o državljanstvu omogućava upis poslednjeg podatka o državljanstvu (npr. SFRJ - Republike Srbije → Republike Srbije)

2. MATIČNA KNJIGA ROĐENIH

MKR

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKR
Broj upisa Tekući broj upisa u MKR
Status* Status

MKROsnovniUpis

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKR
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKR
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKR
Redni broj strane Redni broj strane u MKR
Ime deteta Ime deteta
Prezime deteta Prezime deteta
Dete skraćeno lično ime - ime Skraćeno lično ime - ime
Dete skraćeno lično ime - prezime Skraćeno lično ime - prezime
Dete pol Pol deteta
Dete JMBG Jedinstveni matični broj građana deteta
Dete godina rođenja Godina rođenja deteta
Dete mesec rođenja Mesec rođenja deteta
Dete dan rođenja Dan rođenja deteta
Dete čas rođenja Čas rođenja deteta
Dete mesto rođenja Mesto rođenja deteta
Dete grad/opština rođenja Grad/opština rođenja deteta
Dete država rođenja Država rođenja deteta, ako je dete rođeno u inostranstvu
Dete državljanstvo Državljanstvo deteta
Otac ime Ime oca
Otac prezime Prezime oca
Otac prezime pre braka Prezime oca pre zaključenja braka
Otac JMBG Jedinstveni matični broj građana oca
Otac dan rođenja Dan rođenja oca
Otac mesec rođenja Mesec rođenja oca
Otac godina rođenja Godina rođenja oca
Otac mesto rođenja Mesto rođenja oca
Otac grad/opština rođenja Grad/opština rođenja oca
Otac država rođenja Država rođenja oca, ako je otac rođen u inostranstvu
Otac prebivalište Prebivalište oca
Otac adresa Adresa oca
Otac državljanstvo Državljanstvo oca
Majka ime Ime majke
Majka prezime Prezime majke
Majka prezime pre braka Prezime majke pre zaključenja braka
Majka JMBG Jedinstveni matični broj građana majke
Majka dan rođenja Dan rođenja majke
Majka mesec rođenja Mesec rođenja majke
Majka godina rođenja Godina rođenja majke
Majka mesto rođenja Mesto rođenja majke
Majka grad/opština rođenja Grad/opština rođenja majke
Majka država rođenja Država rođenja majke, ako je majka rođena u inostranstvu
Majka prebivalište Prebivalište majke
Majka adresa Adresa majke
Majka državljanstvo Državljanstvo majke
Prijavilac naziv Naziv prijavioca
Prijavilac ime Ime prijavioca
Prijavilac prezime Prezime prijavioca
Prijavilac sedište Sedište prijavioca
Prijavilac adresa Adresa prijavioca
Prijavilac datum akta Datum akta prijavioca, u formatu datetime
Prijavilac broj akta Broj akta prijavioca
Matičar ime Ime matičara koji je izvršio upis u MKR
Matičar prezime Prezime matičara koji je izvršio upis u MKR
Dete ime NM Ime deteta na jeziku i pismu nacionalne manjine
Dete prezime NM Prezime deteta na jeziku i pismu nacionalne manjine
Dete skraćeno lično ime - ime NM Skraćeno lično ime - ime na jeziku i pismu nacionalne manjine
Dete skraćeno lično ime - prezime NM Skraćeno lično ime - prezime na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac ime NM Ime oca na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac prezime NM Prezime oca na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac prezime pre braka NM Prezime oca pre zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka ime NM Ime majke na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka prezime NM Prezime majke na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka prezime pre braka NM Prezime majke pre zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke
Indikator vrsta upisa* Indikator vrste upisa u MKR
Primedba Tekst primedbe
Status* Status
Dete adresa rođenja Adresa rođenja deteta

MKRPoslednjiPodaci

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKR
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKR
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKR
Redni broj strane Redni broj strane u MKR
Ime deteta Ime deteta
Prezime deteta Prezime deteta
Dete skraćeno lično ime - ime Skraćeno lično ime deteta - ime
Dete skraćeno lično ime - prezime Skraćeno lično ime - prezime
Dete pol Pol deteta
Dete JMBG Jedinstveni matični broj građana deteta
Dete godina rođenja Godina rođenja deteta
Dete mesec rođenja Mesec rođenja deteta
Dete dan rođenja Dan rođenja deteta
Dete čas rođenja Čas rođenja deteta
Dete mesto rođenja Mesto rođenja deteta
Dete grad/opština rođenja Grad/opština rođenja deteta
Dete država rođenja Država rođenja deteta, ako je dete rođeno u inostranstvu
Dete državljanstvo Državljanstvo deteta
Otac ime Ime oca
Otac prezime Prezime oca
Otac prezime pre braka Prezime oca pre zaključenja braka
Otac JMBG Jedinstveni matični broj građana oca
Otac dan rođenja Dan rođenja oca
Otac mesec rođenja Mesec rođenja oca
Otac godina rođenja Godina rođenja oca
Otac mesto rođenja Mesto rođenja oca
Otac grad/opština rođenja Grad/opština rođenja oca
Otac država rođenja Država rođenja oca, ako je otac rođen u inostranstvu
Otac prebivalište Prebivalište oca
Otac adresa Adresa oca
Otac državljanstvo Državljanstvo oca
Majka ime Ime majke
Majka prezime Prezime majke
Majka prezime pre braka Prezime majke pre zaključenja braka
Majka JMBG Jedinstveni matični broj građana majke
Majka dan rođenja Dan rođenja majke
Majka mesec rođenja Mesec rođenja majke
Majka godina rođenja Godina rođenja majke
Majka mesto rođenja Mesto rođenja majke
Majka grad/opština rođenja Grad/opština rođenja majke
Majka država rođenja Država rođenja majke, ako je majka rođena u inostranstvu
Majka prebivalište Prebivalište majke
Majka adresa Adresa majke
Majka državljanstvo Državljanstvo majke
Prijavilac naziv Naziv prijavioca
Prijavilac ime Ime prijavioca
Prijavilac prezime Prezime prijavioca
Prijavilac sedište Sedište prijavioca
Prijavilac adresa Adresa prijavioca
Prijavilac datum akta Datum akta prijavioca, u formatu datetime
Prijavilac broj akta Broj akta prijavioca
Matičar ime Ime matičara koji je izvršio upis u MKR
Matičar prezime Prezime matičara koji je izvršio upis u MKR
Indikator izvod da/ne* Indikator štampe izvoda (0 - ne može da se štampa izvod, 1 - može da se štampa izvod)
Tekst naknadnih zabeleški Tekst naknadnih zabeleški koji se štampa na obrascu izvoda iz MKR
Šifra dete državljanstvo Šifra državljanstva deteta
Šifra otac državljanstvo Šifra državljanstva oca
Šifra majka državljanstvo Šifra državljanstva majke
Šifra dete mesto rođenja Šifra mesta rođenja deteta
Šifra otac mesto rođenja Šifra mesta rođenja oca
Šifra otac prebivalište Šifra prebivališta oca
Šifra majka mesto rođenja Šifra mesta rođenja majke
Šifra majka prebivalište Šifra prebivališta majke
Šifra dete grada/opštine rođenja Šifra grada/opštine rođenja deteta
Šifra otac grada/opštine rođenja Šifra grada/opštine rođenja oca
Šifra majka grada/opštine rođenja Šifra grada/opštine rođenja majke
Dete ime NM Ime deteta na jeziku i pismu nacionalne manjine
Dete prezime NM Prezime deteta na jeziku i pismu nacionalne manjine
Dete skraćeno lično ime - ime NM Skraćeno lično ime - ime na jeziku i pismu nacionalne manjine
Dete skraćeno lično ime - prezime NM Skraćeno lično ime - prezime na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac ime NM Ime oca na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac prezime NM Prezime oca na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac prezime pre braka NM Prezime oca pre zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka ime NM Ime majke na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka prezime NM Prezime majke na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka prezime pre braka NM Prezime majke pre zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Status* Status
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke
Indikator vrsta upisa* Indikator vrste upisa u MKR
Šifra dete pol* Šifra pola deteta
Dete adresa rođenja Adresa rođenja deteta

MKRVrstaNaknadneZabeleske

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra* Šifra naknadne zabeleške iz lokalne aplikacije (jedinice lokalne samouprave koje ne vode šifarnike naknadnih zabeleški upisuje se šifra "00000")
Opis* Opis šifre naknadne zabeleške
Template Ne upisuje se iz lokalne aplikacije
Indikator štampe* Indikator da li se naknadna zabeleška štampa na obrascu u postupku izdavanja izvoda iz MKR

MKRNaknadnaZabeleska

Podatak Opis i sadržaj
Redni broj zabeleške Redni broj naknadne zabeleške u vezi sa poslednjim upisom
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKR
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKR
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKR
Šifra* Šifra naknadne zabeleške iz lokalne aplikacije (jedinice lokalne samouprave koje ne vode šifarnike naknadnih zabeleški upisuje se šifra "00000")
Tekst Tekst naknadne zabeleške
Akt donosilac Organ koji je doneo/sastavio akt
Akt broj Broj akta
Akt datum Datum akta u formatu datetime
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Indikator štampe* Indikator da li se naknadna zabeleška štampa na obrascu u postupku izdavanja izvoda iz MKR
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Status* Status
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke

3. MATIČNA KNJIGA VENČANIH

MKV

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKV
Broj upisa Tekući broj upisa u MKV
Status* Status

MKVOsnovniUpis

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKV
Redni broj upisa* Redni broj upisa u MKR
Redni podbroj upisa* Tekući broj upisa u MKV
Redni broj strane Redni broj strane u MKV
Ženik ime Ime ženika
Ženik prezime Prezime ženika
Ženik JMBG Jedinstveni broj građana ženika
Ženik godina rođenja Godina rođenja ženika
Ženik mesec rođenja Mesec rođenja ženika
Ženik dan rođenja Dan rođenja ženika
Ženik mesto rođenja Mesto rođenja ženika
Ženik grad/opština rođenja Grad/opština rođenja ženika
Ženik država rođenja Država rođenja ženika, ako je ženik rođen u inostranstvu
Ženik državljanstvo Državljanstvo ženika
Ženik prebivalište Prebivalište ženika
Ženik adresa Adresa ženika
Ženik ime oca Ime oca ženika
Ženik prezime oca Prezime oca ženika
Ženik ime majke Ime majke ženika
Ženik prezime majke Prezime majke ženika
Ženik odabrano prezime Prezime ženika posle zaključenja braka
Nevesta ime Ime neveste
Nevesta prezime Prezime neveste
Nevesta JMBG Jedinstveni matični broj građana neveste
Nevesta godina rođenja Godina rođenja neveste
Nevesta mesec rođenja Mesec rođenja neveste
Nevesta dan rođenja Dan rođenja neveste
Nevesta mesto rođenja Mesto rođenja neveste
Nevesta grad/opština rođenja Grad/opština rođenja neveste
Nevesta država rođenja Država rođenja neveste, ako je nevesta rođena u inostranstvu
Nevesta državljanstvo Državljanstvo neveste
Nevesta prebivalište Prebivalište neveste
Nevesta adresa Adresa neveste
Nevesta ime oca Ime oca neveste
Nevesta prezime oca Prezime oca neveste
Nevesta ime majke Ime majke neveste
Nevesta prezime majke Prezime majke neveste
Nevesta odabrano prezime Prezime neveste posle zaključenja braka
Ženik ime punomoćnika Ime punomoćnika ženika
Ženik prezime punomoćnika Prezime punomoćnika ženika
Ženik prebivalište punomoćnika Prebivalište punomoćnika ženika
Nevesta ime punomoćnika Ime punomoćnika neveste
Nevesta prezime punomoćnika Prezime punomoćnika neveste
Nevesta prebivalište punomoćnika Prebivalište punomoćnika neveste
Tumač ime prezime Ime i prezime tumača
Prvi svedok ime Ime prvog svedoka
Prvi svedok prezime Prezime prvog svedoka
Prvi svedok prebivalište Prebivalište prvog svedoka
Drugi svedok ime Ime drugog svedoka
Drugi svedok prezime Prezime drugog svedoka
Drugi svedok prebivalište Prebivalište drugog svedoka
Godina zaključenja braka Godina zaključenja braka
Mesec zaključenja braka Mesec zaključenja braka
Dan zaključenja braka Dan zaključenja braka
Mesto zaključenja braka Mesto zaključenja braka
Primedba Primedba
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Indikator vrsta upisa* Indikator vrste upisa
Status* Status
Ženik ime NM Ime ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik prezime NM Prezime ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik odabrano prezime NM Prezime ženika posle zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik ime oca NM Ime oca ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik prezime oca NM Prezime oca ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik ime majke NM Ime majke ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik prezime majke NM Prezime majke ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta ime NM Ime neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta prezime NM Prezime neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta odabrano prezime NM Prezime neveste posle zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta ime oca NM Ime oca neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta prezime oca NM Prezime oca neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta ime majke NM Ime majke neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta prezime majke NM Prezime majke neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Država sklapanja braka Država sklapanja braka, ako je brak zaključen u inostranstvu
Izjava bračnih drugova o prezimenu Izjava bračnih drugova o prezimenu
Službeno lice ime i prezime Ime i prezime službenog lica

MKVPoslednjiPodaci

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKV
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKV
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKV
Redni broj strane Redni broj strane u MKV
Datum naknadne zabeleške Datum upisa naknadne zabeleške koja se odnosi na poslednji upis
Ženik ime Ime ženika
Ženik prezime Prezime ženika
Ženik JMBG Jedinstveni matični broj građana ženika
Ženik godina rođenja Godina rođenja ženika
Ženik mesec rođenja Mesec rođenja ženika
Ženik dan rođenja Dan rođenja ženika
Ženik mesto rođenja Mesto rođenja ženika
Ženik grad/opština rođenja Grad/opština rođenja ženika
Ženik država rođenja Država rođenja ženika, ako je ženik rođen u inostranstvu
Ženik državljanstvo Državljanstvo ženika
Ženik prebivalište Prebivalište ženika
Ženik adresa Adresa ženika
Ženik ime oca Ime oca ženika
Ženik prezime oca Prezime oca ženika
Ženik ime majke Ime majke ženika
Ženik prezime majke Prezime majke ženika
Ženik odabrano prezime Prezime ženika posle zaključenja braka
Nevesta ime Ime neveste
Nevesta prezime Prezime neveste
Nevesta JMBG Jedinstveni matični broj građana neveste
Nevesta godina rođenja Godina rođenja neveste
Nevesta mesec rođenja Mesec rođenja neveste
Nevesta dan rođenja Dan rođenja neveste
Nevesta mesto rođenja Mesto rođenja neveste
Nevesta grad/opština rođenja Grad/opština rođenja neveste
Nevesta država rođenja Država rođenja neveste, ako je nevesta rođena u inostranstvu
Nevesta državljanstvo Državljanstvo neveste
Nevesta prebivalište Prebivalište neveste
Nevesta adresa Adresa neveste
Nevesta ime oca Ime oca neveste
Nevesta prezime oca Prezime oca neveste
Nevesta ime majke Ime majke neveste
Nevesta prezime majke Prezime majke neveste
Nevesta odabrano prezime Prezime neveste posle zaključenja braka
Ženik ime punomoćnika Ime punomoćnika ženika
Ženik prezime punomoćnika Prezime punomoćnika ženika
Ženik prebivalište punomoćnika Prebivalište punomoćnika ženika
Nevesta ime punomoćnika Ime punomoćnika neveste
Nevesta prezime punomoćnika Prezime punomoćnika neveste
Nevesta prebivalište punomoćnika Prebivalište punomoćnika neveste
Tumač ime prezime Ime i prezime tumača
Prvi svedok ime Ime prvog svedoka
Prvi svedok prezime Prezime prvog svedoka
Prvi svedok prebivalište Prebivalište prvog svedoka
Drugi svedok ime Ime drugog svedoka
Drugi svedok prezime Prezime drugog svedoka
Drugi svedok prebivalište Prebivalište drugog svedoka
Godina zaključenja braka Godina zaključenja braka
Mesec zaključenja braka Mesec zaključenja braka
Dan zaključenja braka Dan zaključenja braka
Mesto zaključenja braka Mesto zaključenja braka
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Tekst naknadnih zabeleški Tekst naknadnih zabeleški koji se štampa na obrascu izvoda iz MKV
Šifra Nevesta državljanstvo Id - Oznaka državljanstva neveste
Šifra Nevesta prebivalište Id - Oznaka prebivališta neveste
Šifra Nevesta mesto rođenja Id - Oznaka mesta rođenja neveste
Šifra Nevesta grad/opština rođenja Id - Oznaka grada/opštine rođenja neveste
Šifra Ženik mesto rođenja Id - Oznaka mesta rođenja ženika
Šifra Ženik državljanstvo Id - Oznaka državljanstva ženika
Šifra Ženik prebivalište Id - Oznaka prebivališta ženika
Šifra Ženik grad/opština rođenja Id - Oznaka grada/opštine rođenja ženika
Šifra Ženik prebivalište punomoćnika Id - Oznaka prebivališta punomoćnika ženika
Šifra Nevesta prebivalište punomoćnika Id - Oznaka prebivališta punomoćnika neveste
Šifra Mesto zaključenja braka Id - Oznaka mesta zaključenja braka
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Indikator vrsta upisa* Indikator vrste upisa
Indikator izvod da/ne* Indikator štampe izvoda (0 - ne može da se štampa izvod; 1 - može da se štampa izvod)
Status* Status
Ženik ime NM Ime ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik prezime NM Prezime ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik odabrano prezime NM Prezime ženika posle zaključenja braku na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik ime oca NM Ime oca ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik prezime oca NM Prezime oca ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik ime majke NM Ime majke ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Ženik prezime majke NM Prezime majke ženika na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta ime NM Ime neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta prezime NM Prezime neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta odabrano prezime NM Prezime neveste posle zaključenja braku na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta ime oca NM Ime oca neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta prezime oca NM Prezime oca neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta ime majke NM Ime majke neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nevesta prezime majke NM Prezime majke neveste na jeziku i pismu nacionalne manjine
Država zaključenja braka Država zaključenja braka, ako je brak zaključen u inostranstvu
Izjava bračnih drugova o prezimenu Izjava bračnih drugova o budućem prezimenu
Službeno lice ime i prezime Ime i prezime službenog lica

MKVVrstaNaknadneZabeleske

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra* Šifra naknadne zabeleške iz lokalne aplikacije (jedinice lokalne samouprave koje ne vode šifarnike naknadnih zabeleški upisuje se šifra "00000")
Opis* Opis šifre naknadne zabeleške
Template Ne upisuje se iz lokalne aplikacije
Indikator štampe* Indikator da li se naknadna zabeleška štampa na obrascu u postupku izdavanja izvoda iz MKV

MKVNaknadnaZabeleska

Podatak Opis i sadržaj
Redni broj zabeleške Redni broj naknadne zabeleške u vezi sa poslednjim upisom
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKR
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKR
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKV
Šifra* Šifra naknadne zabeleške iz lokalne aplikacije (jedinice lokalne samouprave koje ne vode šifarnike naknadnih zabeleški upisuje se šifra "00000")
Tekst Tekst naknadne zabeleške
Akt donosilac Organ koji je doneo/sastavio akt
Akt broj Broj akta
Akt datum Datum akta u formatu datetime
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Indikator štampe* Indikator da li se naknadna zabeleška štampa na obrascu u postupku izdavanja izvoda iz MKV
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Status* Status
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke

4. MATIČNA KNJIGA UMRLIH

MKU

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKU
Broj upisa Tekući broj upisa u MKU
Status* Status

MKUOsnovniUpis

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKU
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKU
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKU
Redni broj strane Redni broj strane u MKU
Umrli ime Ime umrlog
Umrli prezime Prezime umrlog
Umrli pol Pol umrlog (m/ž)
Umrli JMBG Jedinstveni matični broj građana umrlog
Umrli godina rođenja Godina rođenja umrlog
Umrli mesec rođenja Mesec rođenja umrlog
Umrli dan rođenja Dan rođenja umrlog
Umrli čas rođenja Čas rođenja umrlog
Umrli mesto rođenja Mesto rođenja umrlog
Umrli grad/opština rođenja Grad/opština rođenja umrlog
Umrli država rođenja Država rođenja umrlog, ako je umrli rođen u inostranstvu
Umrli državljanstvo Državljanstvo umrlog
Umrli bračni status Bračni status umrlog
Umrli prezime pre braka Prezime umrlog pre zaključenja braka
Umrli godina smrti Godina smrti umrlog
Umrli mesec smrti Mesec smrti umrlog
Umrli dan smrti Dan smrti umrlog
Umrli čas smrti Čas smrti umrlog
Umrli mesto smrti Mesto smrti umrlog
Umrli grad/opština smrti Grad/opština smrti umrlog
Umrli država smrti Država smrti umrlog, ako je umro u inostranstvu
Umrli prebivalište Prebivalište umrlog
Umrli adresa Adresa umrlog
Umrli ime NM Ime umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Umrli prezime NM Prezime umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Umrli prezime pre braka NM Prezime umrlog pre zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac ime Ime oca umrlog
Otac prezime Prezime oca umrlog
Otac ime NM Ime oca umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac prezime NM Prezime oca umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka ime Ime majke umrlog
Majka prezime Prezime majke umrlog
Majka ime NM Ime majke umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka prezime NM Prezime majke umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Supružnik ime Ime supružnika umrlog
Supružnik prezime Prezime supružnika umrlog
Supružnik prezime pre braka Prezime pre zaključenja braka supružnika umrlog
Supružnik ime NM Ime supružnika umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Supružnik prezime NM Prezime supružnika umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Supružnik prezime pre braka NM Prezime supružnika umrlog pre zaključenja braka na jeziku i pismu nacionalne manjine
Prijavilac naziv Naziv prijavioca
Prijavilac ime Ime prijavioca
Prijavilac prezime Prezime prijavioca
Prijavilac sedište Sedište prijavioca
Prijavilac datum akta Datum akta prijavioca (datetime)
Prijavilac broj akta Broj akta prijavioca
Primedba Primedba
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke
Indikator vrsta upisa* Indikator vrste upisa
Status* Status
Umrli adresa smrti Adresa smrti umrlog

MKUPoslednjiPodaci

Podatak Opis i sadržaj
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKU
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKU
Redni podbroj upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKU
Redni broj strane Redni broj strane u MKU
Umrli ime Ime umrlog
Umrli prezime Prezime umrlog
Umrli pol Pol umrlog (m/ž)
Umrli JMBG Jedinstveni matični broj građana umrlog
Umrli godina rođenja Godina rođenja umrlog
Umrli mesec rođenja Mesec rođenja umrlog
Umrli dan rođenja Dan rođenja umrlog
Umrli čas rođenja Čas rođenja umrlog
Umrli mesto rođenja Mesto rođenja umrlog
Umrli grad/opština rođenja Grad/opština rođenja umrlog
Umrli država rođenja Država rođenja umrlog, ako je umrli rođen u inostranstvu
Umrli državljanstvo Državljanstvo umrlog
Umrli bračni status Bračni status umrlog
Umrli prezime pre braka Prezime umrlog pre zaključenja braka
Umrli godina smrti Godina smrti umrlog
Umrli mesec smrti Mesec smrti umrlog
Umrli dan smrti Dan smrti umrlog
Umrli čas smrti Čas smrti umrlog
Umrli mesto smrti Mesto smrti umrlog
Umrli grad/opština smrti Grad/opština smrti umrlog
Umrli država smrti Država smrti umrlog, ako je umro u inostranstvu
Umrli prebivalište Prebivalište umrlog
Umrli adresa Adresa umrlog
Umrli ime NM Ime umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Umrli prezime NM Prezime umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Umrli prezime pre braka NM Prezime pre braka - nacionalne manjine i stranci
Otac ime Ime oca umrlog
Otac prezime Prezime oca umrlog
Otac ime NM Ime oca umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Otac prezime NM Prezime oca umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka ime Ime majke umrlog
Majka prezime Prezime majke umrlog
Majka ime NM Ime majke umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Majka prezime NM Prezime majke umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Supružnik ime Ime supružnika umrlog
Supružnik prezime Prezime supružnika umrlog
Supružnik prezime pre braka Prezime pre zaključenja braka supružnika umrlog
Supružnik ime NM Ime supružnika umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Supružnik prezime NM Prezime supružnika umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Supružnik prezime pre braka NM Prezime pre zaključenja braka supružnika umrlog na jeziku i pismu nacionalne manjine
Prijavilac naziv Naziv prijavioca
Prijavilac ime Ime prijavioca
Prijavilac prezime Prezime prijavioca
Prijavilac sedište Sedište prijavioca
Prijavilac datum akta Datum akta prijavioca (datetime)
Prijavilac broj akta Broj akta prijavioca
Tekst naknadnih zabeleški Tekst naknadnih zabeleški koji se štampa na obrascu izvoda iz MKU
Šifra Umrli državljanstvo Id - Oznaka državljanstva umrlog
Šifra Umrli mesto rođenja Id - Oznaka mesta rođenja umrlog
Šifra Umrli prebivalište Id - Oznaka prebivališta umrlog
Šifra Umrli grad/opština rođenja Id - Oznaka grada/opštine rođenja umrlog
Šifra Umrli grad/opština smrti Id - Oznaka grada/opštine smrti umrlog
Šifra Umrli mesto smrti Id - Oznaka mesta smrti umrlog
Šifra Sedišta prijavioca Id - Oznaka sedišta prijavioca
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke
Indikator vrsta upisa* Indikator vrste upisa u MKU
Indikator izvod da/ne* Indikator štampe izvoda (0 - ne može da se štampa izvod, 1 - može da se štampa izvod)
Status* Status
Umrli pol* Pol umrlog
Umrli adresa smrti Adresa smrti umrlog

MKUVrstaNaknadneZabeleske

Naziv kolone Opis
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra* Šifra naknadne zabeleške iz lokalne aplikacije (jedinice lokalne samouprave koje ne vode šifarnike naknadnih zabeleški upisuje se šifra "00000")
Opis* Opis šifre naknadne zabeleške
Template Ne upisuje se iz lokalne aplikacije
Indikator štampe* Indikator da li se naknadna zabeleška štampa na obrascu u postupku izdavanja izvoda iz MKU

MKUNaknadnaZabeleska

Podatak Opis i sadržaj
Redni broj zabeleške Redni broj naknadne zabeleške u vezi sa poslednjim upisom
Šifra jedinice lokalne samouprave* Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci
Šifra matičnog područja* Id - Oznaka matičnog područja
Godina* Godina za koju se vodi MKR
Redni broj upisa* Tekući broj upisa u MKR
Redni podbroj tekućeg upisa* Podbroj tekućeg broja upisa u MKU
Šifra* Šifra naknadne zabeleške iz lokalne aplikacije (jedinice lokalne samouprave koje ne vode šifarnike naknadnih zabeleški upisuje se šifra "00000")
Tekst Tekst naknadne zabeleške
Akt donosilac Organ koji je doneo/sastavio akt
Akt broj Broj akta
Akt datum Datum akta u formatu datetime
Matičar ime Ime matičara
Matičar prezime Prezime matičara
Indikator štampe* Indikator da li se naknadna zabeleška štampa na obrascu u postupku izdavanja izvoda iz MKV
Datum upisa Datum upisa u formatu podataka datetime
Status* Status
Datum - vreme preuzimanja* Datum i vreme preuzimanja datoteke u formatu datetime - za lokalne aplikacije datum slanja datoteke, a za Centralni sistem datum preuzimanja datoteke

5. ŠIFARNIK JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Šifra (JLS) Naziv jedinice lokalne samouprave (grad/opština)
AB000 Alibunar
ADA00 Ada
AL000 Aleksinac
ALK00 Aleksandrovac
AP000 Apatin
AR000 Aranđelovac
ARI00 Arilje
BAB00 Babušnica
BAC00 Bač
BAT00 Batočina
BB000 Bajina Bašta
BC000 Bela Crkva
BEC00 Bečej
BEO00 Beočin
BG000 Beograd
BL000 Bela Palanka
BLC00 Blace
BO000 Bojnik
BOG00 Bogatić
BOL00 Boljevac
BOR00 Bor
BOS00 Bosilegrad
BP000 Bačka Palanka
BPT00 Bački Petrovac
BR000 Brus
BT000 Bačka Topola
BU000 Bujanovac
CA000 Čačak
CAJ00 Čajetina
CI000 Ćićevac
CO000 Čoka
CT000 Crna Trava
CU000 Ćuprija
DE000 Despotovac
DI000 Dimitrovgrad
DO000 Doljevac
GH000 Gadžin Han
GM000 Gornji Milanovac
GOL00 Golubac
IN000 Inđija
IR000 Irig
IV000 Ivanjica
JA000 Jagodina
KA000 Kanjiža
KG000 Kragujevac
KI000 Kikinda
KL000 Kladovo
KN000 Knjaževac
KNI00 Knić
KO000 Kovin
KOC00 Koceljeva
KOS00 Kosjerić
KOV00 Kovačica
KR000 Krupanj
KS000 Kruševac
KU000 Kučevo
KUL00 Kula
KUS00 Kuršumlija
KV000 Kraljevo
KZ000 Kanjiža
LA000 Lajkovac
LAP00 Lapovo
LE000 Leskovac
LEB00 Lebane
LK000 Lajkovac
LO000 Loznica
LU000 Lučani
LJI00 Ljig
LJU00 Ljubovija
MA000 Majdanpek
MC000 Malo Crniće
ME000 Merošina
MED00 Medveđa
MID00 Mali Iđoš
MIN Ministarstvo
MIO00 Mionica
MZV00 Mali Zvornik
NB000 Novi Bečej
NC000 Nova Crnja
NE000 Negotin
NI000 Niš
NK000 Novi Kneževac
NP000 Novi Pazar
NS000 Novi Sad
NV000 Nova Varoš
ODZ00 Odžaci
OP000 Opovo
OS000 Osečina
PA000 Pančevo
PEC00 Pećinci
PI000 Pirot
PL000 Plandište
PN000 Paraćin
PO000 Požarevac
POZ00 Požega
PR000 Prokuplje
PRI00 Priboj
PRP00 Prijepolje
PS000 Preševo
PTM00 Petrovac na Mlavi
RA000 Rača
RAS00 Raška
RE000 Rekovac
RU000 Ruma
RZ000 Ražanj
SA000 Šabac
SB000 Sokobanja
SD000 Smederevo
SDP00 Smederevska Palanka
SEC00 Sečanj
SI000 Šid
SJ000 Sjenica
SK000 Sremski Karlovci
SM000 Sremska Mitrovica
SO000 Sombor
SP000 Stara Pazova
SRB00 Srbobran
ST000 Senta
SU000 Subotica
SUR00 Surdulica
SV000 Svrljig
SVI00 Svilajnac
TE000 Temerin
TG000 Trgovište
TI000 Titel
TO000 Topola
TS000 Trstenik
TU000 Tutin
UB000 Ub
UE000 Užice
VA000 Valjevo
VAR00 Varvarin
VB000 Vrnjačka Banja
VG000 Veliko Gradište
VH000 Vladičin Han
VL000 Vlasotince
VLA00 Vladimirci
VP000 Velika Plana
VR000 Vranje
VRB00 Vrbas
VS000 Vršac
ZAB00 Žabari
ZAJ00 Zeječar
ZB000 Žabalj
ZG000 Žagubica
ZIT00 Žitište
ZR000 Zrenjanin
ZT000 Žitorađa
POD00 Podujevo
GLO00 Glogovac
OB000 Obilić
LIP00 Lipljan
KP000 Kosovo Polje
PE000 Peć
IS000 Istok
KLI00 Klina
KM000 Kosovska Mitrovica
SBC00 Srbica
ZP000 Zubin Potok
VU000 Vučitrn
ZV000 Zvečan
LEP00 Leposavić
PZ000 Prizren
OR000 Orahovac
SR000 Suva Reka
GOR00 Gora
DJA00 Đakovica
DEC00 Dečani
GNJ00 Gnjilane
VIT00 Vitina
KK000 Kosovska Kamenica
NBD00 Novo Brdo
UR000 Uroševac
KAC00 Kačanik
STI00 Štimlje
STR00 Štrpce

Dodatak 2

OPIS NAČINA DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ LOKALNIH APLIKACIJA

1. OPŠTE NAPOMENE

Inicijalni podaci koji se dostavljaju Ministarstvu snimaju se na CD ili DVD medijumu, a naknadni upisi i zabeleške dostavljaju se dnevno unosom kroz Centralnu aplikaciju (namenska aplikacija za razmenu podataka - aplikacija MKTransfer).

Inicijalno dostavljanje podataka se sastoji iz sledećih radnji:

1) dostavljanje osnovnog upisa u matičnu knjigu;

2) dostavljanjem poslednjeg upisa u matičnu knjigu (poslednji podaci upisani u matičnu knjigu do vremena dostavljanja u Centralni sistem prema kojima se izdaju izvodi iz matičnih knjiga);

3) dostavljanje svih naknadnih zabeleški koje se odnose na osnovni upis (sve naknadne zabeleške upisane u matičnu knjigu do zaključenja osnovnog upisa i od zaključenja osnovnog upisa do dostavljanja podataka u Centralni sistem).

Podaci se dostavljaju u formatu:

a) POSLEDNJI PODACI + OSNOVNI UPIS + NAKNADNA(E) ZABELEŠKA(E)

ili

b) POSLEDNJI PODACI + NAKNADNA(E) ZABELEŠKA(E).

Inicijalni podaci se mogu dostaviti i u obliku pojedinačnih datoteka:

1) posebna datoteka za osnovni upis;

2) posebna datoteka za poslednje podatke;

3) posebna datoteka za naknadne zabeleške.

Šifarnici se dostavljaju kao tekstualne datoteke u formatu propisanom u Dodatku 1.

Podaci se dostavljaju kao .txt datoteke, encoding UTF8.

Svi podaci dostavljaju se na ćiriličkom pismu, osim podataka o ličnom imenu deteta, roditelja, supružnika i umrlog koji su u prvom primerku - izvorniku matične knjige upisani na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji se dostavljaju i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Sve kolone koje sadrže oznaku "Sifra" u datotekama MKR, MKV i MKU služe za određenje naziva koji se štampaju na obrascu izvoda iz matične knjige (šifarnici Grad/opstina, Mesto, Drzavljanstvo, Pol).

Podaci iz naknadnih zabeleški dostavljaju se u formi sadržanoj u lokalnoj aplikaciji. Tekst naknadne zabeleške koja se štampa u postupku izdavanja na obrascu izvoda iz matične knjige označava se u lokalnoj aplikaciji u koloni TekstNaknadnihZabeleski.

2. RAZVRSTAVANJE PODATAKA U DATOTEKE ZA RAZMENU PODATAKA

Podaci se razvrstavaju u četiri grupe:

1) šifarnici;

2) matična knjiga rođenih (MKR);

3) matična knjiga venčanih (MKV);

4) matična knjiga umrlih (MKU).

Šifarnici

Zajedničke datoteke za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih i matičnu knjigu umrlih:

Naziv šifarnika Opis
JedinicaLokalneSamouprave Id - Oznaka jedinice lokalne samouprave (unosi se podatak koji označava dodeljenu šifru jedinice lokalne samouprave propisan u Dodatku 1)
SedisteMaticnogPodrucja Id - Oznaka sedišta matičnog područja
MaticnoPodrucje Id - Oznaka matičnog područja
MaticnoPodrucje SedisteMaticnogPodrucja Id - Oznaka matičnog područja jedinice lokalne samouprave za koju se dostavljaju podaci sa datumom od kada je matično područje u sedištu matičnog područja ili datumom do kada je matično područje bilo u sedištu matičnog područja)
Maticar Id - Oznaka matičara, zamenika matičara ili informatičara ovlašćenog licencom (kvalifikovanim elektronskim sertifikatom) za rad u Centralnom sistemu
MaticarMaticnoPodrucjeOvlascenje Ovlašćeni matičar za vođenje matičnih knjiga za odnosno matično područje
Grad/opstina Grad/opština
Maticar Grad/opstina Grad/opština u čijem sastavu je matično područje za koje je matičar ovlašćen da vodi matične knjige
Mesto Mesto
Drzavljanstvo Državljanstvo

Matična knjiga rođenih

Dostavljaju se sledeće datoteke:

Naziv datoteke Opis
MKR Matična knjiga rođenih (MKR)
MKROsnovniUpis MKR - Osnovni upis
MKRPoslednjiPodaci MKR - Poslednji upis
MKRVrstaNaknadneZabeleske MKR - Šifarnik naknadnih zabeleški
MKRNaknadnaZabeleska MKR - Naknadne zabeleške

Matična knjiga venčanih

Dostavljaju se sledeće datoteke:

Naziv datoteke Opis
MKV Matična knjiga venčanih (MKV)
MKVOsnovniUpis MKV - Osnovni upis
MKVPoslednjiPodaci MKV - Poslednji upis
MKVVrstaNaknadneZabeleske MKV - Šifarnik naknadnih zabeleški
MKVNaknadnaZabeleska MKV - Naknadne zabeleške

Matična knjiga umrlih

Datoteke koje se dostavljaju:

Naziv datoteke Opis
MKU Matična knjiga umrlih (MKU)
MKUOsnovniUpis MKU - Osnovni upis
MKUPoslednjiPodaci MKU - Poslednji upis
MKUVrstaNaknadneZabeleske MKU - Šifarnik naknadnih zabeleški
MKUNaknadnaZabeleska MKU - Naknadne zabeleške

3. PRAVILA ZA FORMIRANJE PODATAKA

3.1. Primarni ključ u tabelama: MKROsnovniUpis, MKRPoslednjipodaci, MKVOsnovniUpis, MKVPoslednjipodaci, MKUOsnovniUpis i MKUPoslednjipodaci je: IdJediniceLokalneSamouprave + IdMaticnoPodrucje + Godina + TekuciBrojUpisa + PodbrojTekucegbrojaUpisa.

Tekucibrojupisa u matičnoj knjizi mora biti jedinstven. U slučaju pogrešno upisanog podatka o tekućem broju upisa greška se ispravlja ponovnim upisom ispravnog podatka koji se odnosi na tekući broj upisa.

Centralni sistem zahteva jednoobraznost kolona za TekuciBrojUpisa i PodbrojTekucegBrojaUpisa.

Ako je tekući broj upisa jedinstven, onda se isti upisuje samo u kolonu TekuciBrojUpisa, a u kolonu PodbrojTekucegBrojaUpisa upisuje se oznaka "##".

Ako su u lokalnim aplikacijama kolone TekuciBrojUpisa i PodbrojTekucegBrojaUpisa odvojene, onda se popunjavaju, tako što se prvo popunjava kolona TekuciBrojUpisa, a zatim kolona PodbrojTekucegBrojaUpisa.

Ako TekuciBrojUpisa u lokalnoj aplikaciji nije jedinstven u istoj aplikaciji određuje se određena vrednost u koloni PodbrojTekucegBrojaUpisa, koja označava jedinstven primarni ključ.

3.2. Kolone koje se odnose na čas rođenja ili smrti popunjavaju se u formatu hh:mm (npr: 22:00; 17:05)

I I _______Minuti

I ___________Čas.

3.3. U kolone koje se odnose na dan, mesec ili godinu rođenja, zaključenja braka ili smrti mogu se upisati i nepotpuni podaci ako isti nisu upisani u prvi primerak - izvornik matične knjige.

3.4. U koloni koja se odnosi na pol lica upisuju se sledeće oznake: "0" - muško, "1" - žensko, "2" - nepoznat podatak.

3.5. U koloni koja se odnosi na prebivalište i adresu svi podaci upisuju se u kolonu Prebivaliste (kolona Adresa ostaje prazna).

Izuzetak je u slučaju ako su ovi podaci u lokalnoj aplikaciji upisani odvojeno, kada se u kolonu Prebivaliste upisuje naziv naseljenog mesta, a u kolonu Adresa podatak o ulici i broju.

3.6. Sve kolone koje imaju prefiks Sifra (npr. SifraZenikDrzavljanstvo, SifraNevestaMestoRodjenja), a nalaze se u tabelama MKRPoslednjiPodaci, MKVPoslednjiPodaci ili MKUPoslednjiPodaci su šifre koje odgovaraju šifarnicima za konverziju (Drzavljanstvo, Mesto, Grad/opstina, Prebivaliste).

Ako je u lokalnoj aplikaciji sadržan zapis u odgovarajuću kolonu se upisuje vrednost, a ako ne sadrži zapis oznaka "##".

4. FORMAT PODATAKA ZA SLANJE

Vrste dostavljanja podataka su:

1) inicijalno dostavljanje podataka;

2) dostavljanje šifarnika;

3) dostavljanje dnevnih promena.

Opšte napomene za slanje podataka su:

- podaci se dostavljaju u txt formatu sa separatorom između pojedinačnih podataka, encoding UTF8;

- separator je "#";

- datoteka mora da sadrži sve propisane kolone, uključujući i prazne. Broj kolona se određuje prema broju separatora, pa se za praznu kolonu popunjava samo "##", bez sadržaja između separatora;

- svi nazivi se dostavljaju na ćiriličnom pismu, osim kolona naziv matične knjige (MKR, MKV, MKU), vrste poslednjeg upisa (MKxOSN, MKxAKT, MKxNAK), šifre jedinice lokalne samouprave (KL000), kao i kolona sa oznakom "NM".

Skraćenice su:

- MKR je oznaka za matičnu knjigu rođenih, MKV je oznaka za matičnu knjigu venčanih, MKU je oznaka za matičnu knjigu umrlih;

- MKRAKT je oznaka za poslednji upis u MKR, MKVAKT je oznaka za poslednji upis u MKV, MKUAKT je oznaka za poslednji upis u MKU;

- MKROSN je oznaka za osnovni upis u MKR, MKVOSN je oznaka za osnovni upis u MKV, MKUOSN je oznaka za osnovni upis u MKU;

- MKRNAK je oznaka za naknadnu zabelešku u MKR, MKVNAK je oznaka za naknadnu zabelešku u MKV, MKUNAK je oznaka za naknadnu zabelešku u MKU;

- KL000 je oznaka jedinice lokalne samouprave (npr. Kragujevac - KG000).

4.1. Inicijalno slanje podataka

Matična knjiga rođenih - Dostavlja se fiksni deo sloga na početku datoteke (npr. MKR#MKRAKT#KL000#), a zatim se dostavljaju podaci opisani u Dodatku 1 (Format_podataka).

Matična knjiga venčanih - Dostavlja se fiksni deo sloga na početku datoteke (npr. MKV#MKVRAKT#KL000#), a zatim se dostavljaju podaci opisani u Dodatku 1 (Format_podataka).

Matična knjiga umrlih - Dostavlja se fiksni deo sloga na početku datoteke (npr. MKU#MKRAKT#KL000#), a zatim se dostavljaju podaci opisani u Dodatku 1 (Format_podataka).

Podaci se mogu slati u jednoj datoteci sa sve tri vrste upisa u toj datoteci (AKT, OSN i NAK) ili tri posebne datoteke - za svaku vrstu upisa.

Slanje podataka u jednoj datoteci

Opis slanja podataka iz matične knjige rođenih je sledeći, a identičan je opisu slanja podataka iz matične knjige venčanih i matične knjige umrlih:

Osnovni upis bez naknadnih zabeleški:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Osnovni upis sa naknadnim zabeleškama:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

...

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Slanje samo poslednjeg upisa i naknadnih zabeleški:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Ukoliko više naknadnih zabeleški za posledicu ima novi poslednji upis dostavlja se:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Primer slanja podataka u jednoj datoteci:

MKR#MKRAKT#NS000#NS000#8227001#1950#00008###

MKR#MKROSN#NS000#NS000#8227001#1950#00008###

MKR#MKRNAK#NS000#1#NS000#8227001#1950#00008##01#

MKR#MKRNAK#NS000#2#NS000#8227001#1950#00008##15#

MKR#MKRNAK#NS000#3#NS000#8227001#1950#00008##07#

Slanje podataka u posebnim datotekama za svaku vrstu upisa

Podaci se dostavljaju u propisanom formatu.

U datoteci za osnovni upis dostavlja se:

MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

U datoteci za poslednji upis dostavlja se:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

U datoteci za naknadne zabeleške dostavlja se:

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Primer:

Osnovni upis:

MKR#MKROSN#BG000#BG000#124#2000#231#1##

MKR#MKROSN#BG000#BG000#124#2000#390#2##

MKR#MKROSN#BG000#BG000#124#2000#196#3##

Poslednji upis:

MKR#MKRAKT#BG000#BG000#124#2000#231#1##

MKR#MKRAKT#BG000#BG000#124#2000#390#2##

MKR#MKRAKT#BG000#BG000#124#2000#196#3##

Naknadne zabeleške:

MKR#MKRNAK#BG000#75107#BG000#22#2006#578#374#256#

MKR#MKRNAK#BG000#75108#BG000#22#2006#578#374#258#

MKR#MKRNAK#BG000#75109#BG000#22#2006#578#374#256#

4.2. Slanje šifarnika

U postupku dostavljanja šifarnika moguće je dodati novu šifru u šifarnik ili brisanje šifre iz šifarnika, ažuriranjem kolone Status ili kolone DatumDo.

Format podataka za slanje:

Dostavlja se fiksni deo sloga (npr. SIF#IMEŠIFARNIKA#KL000#), a zatim se dostavljaju podaci opisani u Dodatku 1 (Format_podataka). IMEŠIFARNIKA je dato u delu - Imenovanje datoteka.

Podaci se dostavljaju u sledećem formatu:

SIF#IMEŠIFARNIKA#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

4.3. Slanje dnevnih promena

Slanje dnevnih promena - opcija 1

Moguće su sledeće promene:

- Novi osnovni upis bez naknadnih zabeleški;

- Novi osnovni upis sa naknadnom zabeleškom;

- Novi naknadni upis i poslednji podaci;

- Poništenje osnovnog upisa odlukom nadležnog organa;

- Poništenje naknadne zabeleške odlukom nadležnog organa;

- Brisanje osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške;

- Brisanje naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške;

- Ispravka osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške;

- Ispravka naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške.

Osnovna logika slanja dnevnih promena je dostavljanje poslednjeg upisa (kao zaglavlje - heder) i stavke. Stavke mogu biti osnovni upis ili jedna ili više naknadnih zabeleški. Pravilo slanja podataka je isto kao za inicijalno slanje podataka u jednoj datoteci.

Osnovni upis bez naknadnih zabeleški:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Osnovni upis sa naknadnim zabeleškama:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

...

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Slanje samo poslednjih podataka i naknadnih zabeleški:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Ukoliko više naknadnih zabeleški za posledicu ima novi poslednji upis dostavlja se:

MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

MKR#MKRNAK#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Poništenje osnovnog upisa odlukom nadležnog organa

Dostavljaju se poslednji podaci i naknadna zabeleška. Vrednost kolone Status u poslednjem upisu označava se brojem "2", a u naknadnoj zabelešci brojem "1".

Poništenje naknadne zabeleške odlukom nadležnog organa

Dostavlja se poslednji upis i naknadna zabeleška. Vrednost kolone Status u poslednjem upisu, kao i u naknadnoj zabelešci označava se brojem "1".

Slanje dnevnih promena - opcija 2

Podaci koji se odnose na osnovni upis, poslednji podaci i naknadne zabeleške (u daljem tekstu: UPIS) dostavljaju se istovremeno kao blok podataka, bez obzira da li se radi o novom UPISU (šifra 100), izmeni UPISA (šifra 200) ili brisanju UPISA (šifra 300).

Datoteka koja se dostavlja sadrži sledeće podatke:

- šifra događaja (100, 200 ili 300);

- oznaka vrste matične knjige (MKR, MKV, MKU);

- oznaka poslednjeg upisa (MKxOSN, MKxAKT, MKxNAK, gde je x R, V ili U);

- šifra jedinice lokalne samouprave (KL000);

- podaci opisani u Dodatku 1 (Format_podataka).

Redosled dostavljanja podataka je OSNOVNI UPIS, zatim POSLEDNJI PODACI, zatim NAKNADNE ZABELEŠKE.

Na primer, novi osnovni upis u matičnu knjigu rođenih:

100#MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

100#MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Novi UPIS

Novi UPIS obuhvata:

- novi osnovni upis bez naknadnih zabeleški;

- novi osnovni upis sa naknadnim zabeleškama.

Ako nema naknadnih zabeleški, podaci se dostavljaju u formatu:

100#MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

100#MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Ako ima naknadnih zabeleški, podaci se dostavljaju u formatu:

100#MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

100#MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

100#MKR#MKRNAK_1#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

100#MKR#MKRNAK_n#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Izmena UPISA

Izmena UPISA obuhvata:

- novi naknadni upis i poslednje podatke;

- poništenje osnovnog upisa odlukom nadležnog organa;

- poništenje naknadne zabeleške odlukom nadležnog organa;

- brisanje naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške;

- ispravka osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške;

- ispravka naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške.

Podaci se dostavljaju u formatu:

200#MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

200#MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

200#MKR#MKRNAK_1#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

200#MKR#MKRNAK_n#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

Svi statusi se popunjavaju kao i u opciji 1.

Brisanje UPISA

Brisanje UPISA obuhvata brisanje osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške.

Podaci se dostavljaju u formatu:

300#MKR#MKROSN#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

300#MKR#MKRAKT#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

300#MKR#MKRNAK_1#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

300#MKR#MKRNAK_n#KL000#Podatak1#Podatak2#...#Podatakxx#

5. IMENOVANJE DATOTEKA

5.1. Imenovanje datoteka za dostavljanje inicijalnih podataka

Ukoliko se inicijalni podaci dostavljaju kao pojedinačne datoteke nazivi datoteka su:

Podaci Naziv datoteke
MKROsnovniUpis MKROSN.txt
MKRPoslednjiPodaci MKRZAP.txt
MKRNaknadnaZabeleska MKRNAKZ.txt
MKVOsnovniUpis MKVOSN.txt
MKVPoslednjiPodaci MKVZAP.txt
MKVNaknadnaZabeleska MKVNAKZ.txt
MKUOsnovniUpis MKUOSN.txt
MKUPoslednjiPodaci MKUZAP.txt
MKUNaknadnaZabeleska MKUNAKZ.txt

Ukoliko se inicijalni podaci dostavljaju kao blok podaci datoteke imaju naziv vrste matičnih knjiga (npr. MKR.txt, MKV.txt, MKU.txt.)

5.2. Imenovanje datoteka za šifarnike

Šifarnik Naziv datoteke
SedisteMaticnogPodrucja Kancelarija.txt
MaticnoPodrucje Matpod.txt
MaticnoPodrucje SedisteMaticnogPodrucja Mapokan.txt
Maticar Maticar.txt
MaticarMaticnoPodrucjeOvlascenje Matmpn.txt
Grad/opstina Opstina.txt
Maticar Grad/opstina Matops.txt
Mesto Mesto.txt
Drzavljanstvo Drzav.txt
MKRVrstaNaknadneZabeleske MKRVNZ.txt
MKVVrstaNaknadneZabeleske MKVVNZ.txt
MKUVrstaNaknadneZabeleske MKUVNZ.txt

5.3. Imenovanje datoteka za dnevne promene

Nazivi datoteka za dnevne promene se vrše po sledećem pravilu:

1. MKXddmmggggrb, pri čemu X može imati vrednosti R, V ili U, zavisno od toga da li se podaci dostavljaju za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih ili matičnu knjigu umrlih, respektivno.

2. ddmmgggg je dan, mesec i godina slanja podataka, a rb je redni broj slanja u tom danu na dve cifre - npr. 01,02.

6. OPIS INDIKATORA I STATUSA U DATOTEKAMA

6.1. Šifarnici

Naziv tabele Kolona Vrednosti i značenja
ADM.JedinicaLokalneSamouprave Status 0 - neaktivan
1 - aktivan

ADM.SedisteMaticnogPodrucja Status 0 - neaktivna
1 - aktivna

6.2. Matična knjiga rođenih

Naziv tabele Kolona Vrednosti i značenja
MKR.MKR Status 0 - tekuće godina
1 - zaključena matična knjiga

MKR.MKROsnovniUpis Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

IndVrstaUpisa 0 - osnovni
1 - naknadni
2 - upis Evidencija o državljanima Republike Srbije
3 - nepoznat osnov upisa
MKR.MKRPoslednjiPodaci Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

IndVrstaUpisa 0 - osnovni
1 - naknadni
2 - upis Evidencija o državljanima Republike Srbije
3 - nepoznata osnov upisa
IndIzvodDaNe 0 - ne štampa se izvod
1 - štampa se izvod
MKR.MKRVrstaNaknadneZabeleske IndStampe 0 - ne štampa se
1 - štampa se
2 - štampa se poslednji iste vrste

MKR.MKRNaknadnaZabeleska Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

IndStampe 0 - uvek se upisuje ova vrednost

6.3. Matična knjiga venčanih

Naziv tabele Kolona Vrednosti i značenja
MKV.MKV Status 0 - tekuće godina
1 - zaključena matična knjiga

MKV.MKVOsnovniUpis Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

  IndVrstaUpisa 0 - osnovni
1 - naknadni
3 - nepoznata vrsta upisa
MKV.MKVPoslednjiPodaci Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

  IndVrstaUpisa 0 - osnovni
1 - naknadni
3 - nepoznat osnov upisa

  IndIzvodDaNe 0 - ne štampa se izvod
1 - štampa se izvod

MKV.MKVVrstaNaknadneZabeleske IndStampe 0 - ne štampa se
1 - štampa se
2 - štampa se poslednji iste vrste

MKV.MKVNaknadnaZabeleska Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

  IndStampe 0 - uvek se upisuje ova vrednost

6.4. Matična knjiga umrlih

Naziv tabele Kolona Vrednosti i značenja
MKU.MKU Status 0 - tekuće godina
1 - zaključena matična knjiga

MKU.MKUOsnovniUpis Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)
IndVrstaUpisa 0 - osnovni
1 - naknadni
3 - nepoznata vrsta upisa
MKU.MKUZapis Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)
IndVrstaUpisa 0 - osnovni
1 - naknadni
3 - nepoznat osnov upisa
IndIzvodDaNe 0 - ne štampa se izvod
1 - štampa se izvod
MKU.MKUVrstaNaknadneZabeleske IndStampe 0 - ne štampa se
1 - štampa se
2 - štampa se poslednji iste vrste

MKU.MKUNaknadnaZabeleska Status 1 - važeći
2 - poništen upis odlukom nadležnog organa
3 - brisan upis (tehnička greška)

IndStampe 0 - uvek se upisuje ova vrednost

Kao vrednost kolone IndVrstaUpisa za MKV i MKU upisuje se broj "0".

7. ISPRAVKA I BRISANJE OSNOVNOG UPISA I NAKNADNIH ZABELEŠKI

Ispravka ili brisanje osnovnog upisa ili naknadne zabeleške kao posledica informatičke greške smatra se ispravkom ili brisanjem osnovnog upisa ili naknadne zabeleške zbog tehničke greške nastale prilikom unosa ili dostavljanja podataka, pri čemu se može izvršiti:

1) novi osnovni upis bez naknadnih zabeleški;

2) novi osnovni upis sa naknadnom zabeleškom;

3) novi naknadni upis i poslednji podaci;

4) poništenje osnovnog upisa odlukom nadležnog organa;

5) poništenje naknadne zabeleške odlukom nadležnog organa;

6) brisanje osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške;

7) brisanje naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške;

8) ispravka osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške;

9) ispravka naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške.

Ispravka se vrši tako što se u koloni "Sifra" tabele MKXNaknadnaZabeleska upiše vrednost "998".

Brisanje se vrši tako što se u koloni "Sifra" tabele MKXNaknadnaZabeleska upiše vrednost "999".

Inicijalno se dostavljaju osnovni upis i poslednji podaci sa oznakom kolone "Status" brojem 1.

Poništenje osnovnog upisa odlukom nadležnog organa

Dostavljaju se poslednji podaci sa oznakom kolone "Status" brojem 2, a naknadna zabeleška sa oznakom kolone "Status" brojem 1.

Brisanje osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške

Dostavljaju se poslednji podaci sa oznakom kolone "Status" brojem 3 i naknadna zabeleška sa oznakom kolone "Status" brojem 3. U koloni "Tekst" daje se opis razloga brisanja osnovnog upisa, uz upis vrednosti "998" u kolonu "Sifra". Format slanja je prvo POSLEDNJI PODACI, zatim NAKNADNA ZABELEŠKA.

Poništenje naknadne zabeleške odlukom nadležnog organa

Dostavljaju se naknadna zabeleška i poslednji podaci sa oznakom kolone "Status" brojem 1. Format slanja je prvo POSLEDNJI PODACI, zatim NAKNADNA ZABELEŠKA.

Brisanje naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške

Formata slanja podataka se svodi na regularan.

Dostavlja se naknadna zabeleška uz upis vrednosti "998" u kolonu "Sifra", sa oznakom kolone "Status" brojem 3. U koloni "Tekst" daje se opis razloga brisanja naknadne zabeleške, kao i poslednji upis sa oznakom kolone "Status" brojem 1. Ako se briše više naknadnih zabeleški dostavlja se onaj broj naknadnih zabeleški koji se briše. Format slanja je prvo POSLEDNJI PODACI, zatim NAKNADNA ZABELEŠKA.

Ispravka osnovnog upisa kao posledica informatičke (tehničke) greške

U koloni "Tekst" daje se opis razloga ispravke osnovnog upisa, uz upis vrednosti "999" u kolonu "Sifra". Format slanja je prvo POSLEDNJI PODACI, zatim OSNOVNI UPIS, zatim NAKNADNA ZABELEŠKA.

Ispravka naknadne zabeleške kao posledica informatičke (tehničke) greške

Dostavljaju se dve naknadne zabeleške, prva kojom se opisuje ispravka naknadne zabeleške i druga koja sadrži ispravne podatke naknadne zabeleške upisane u prvi primerak - izvornik matične knjige.

Prva naknadna zabeleška nosi vrednost "999" u kolonu "Sifra", kao i oznaku kolone "Status" brojem 1. U koloni "Tekst" daje se opis razloga ispravke naknadne zabeleške.

Druga naknadna zabeleška dostavlja se na način na koji se dostavlja bilo koja druga naknadna zabeleška koja sadrži tačno upisane podatke. Dostavljaju se poslednji podaci, uz oznaku kolone "Status" brojem 1. Format slanja je prvo POSLEDNJI PODACI, zatim NAKNADNA ZABELEŠKA.

Ostali podaci dostavljaju se na način propisan u delu Pravila za formiranje podataka.

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
("Sl. glasnik RS", br. 25/11)

11. Obrasci izvoda iz matičnih knjiga koji na poleđini sadrže obrasce Obrazac 6a, Obrazac 7a i Obrazac 8a, propisane odredbama propisa koji je važio do stupanja na snagu ovog uputstva mogu se upotrebljavati najkasnije do 31. maja 2011. godine.

NAPOMENA EKSPERT-a:

[1] Obrasci izvoda iz matičnih knjiga koji na poleđini sadrže obrasce Obrazac 6a, Obrazac 7a i Obrazac 8a, mogli su se upotrebljavati najkasnije do 31. maja 2011. godine, shodno tački 11. Uputstva o izmenama i dopunama Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Sl. glasnik RS", br. 25/11).

© Cekos In, Beograd, www.cekos.rs