МЕНИ

Насловна » Документа » Закони и акта у примени

Закони и акта у примени


 1. Стратегија реформе јавне управе у РС
 2. Стратегија стручног усавршавања државних службеника у РС
 3. Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне
  самоуправе у Републици Србији
 4. Акциони план за спровођење Стратегије стручног усавршавања државних
  службеника за период 2013-2015. године
 5. Акциони план за спровођење Стратегијe стручног усавршавања запослених
  у ЈЛС у Републици Србији за период 2015 -2016.
 6. Одлука о изменама Стратегије стручног усавршавања државних службеника
  у РС за период 2011-2013. године
 7. Закон о Агенцији за борбу против корупције
 8. Закон о буџетском систему
 9. Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину
 10. Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину
 11. Закон о државним службеницима
 12. Закон о радним односима у државним органима
 13. Закон о државној управи
 14. Закон о јавним набавкама
 15. Закон о министарствима
 16. Закон о националним саветима националних мањина
 17. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
 18. Закон о платама државних службеника и намештеника
 19. Закон о платама у државним органима и јавним службама
 20. Закон о раду
 21. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 22. Закон о заштити података о личности
 23. Закон о ВЛАДИ
 24. Закон о јавним агенцијама
 25. Закон о управној инспекцији
 26. Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе
 27. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
 28. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
  службама
 29. Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места
  у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
 30. Уредба о начину рада Савета управног округа
 31. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
  постављених лица и запослених у државним органима
 32. Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у
  државним органима
 33. Уредба о оцењивању државних службеника
 34. Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима
 35. Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за
  финансирање рада националних савета националних мањина
 36. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 37. Уредба о припреми кадровског плана у државним органима
 38. Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита
 39. Уредба о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног
  испита
 40. Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места
  државних службеника
 41. Уредба о разврставању радних места намештеника
 42. Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
  у државним органима
 43. Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава
  за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
 44. Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа
 45. Уредба о управним окрузима
 46. Уредба о начину коришћења службених возила
 47. Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
 48. Кодекс понашања државних службеника
 49. Одлукa о броју државних службеника и намештеника у кабинетима
  министара
 50. Одлукa о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за
  њихов рад
 51. Одлукa о образовању Савета за националне мањине
 52. Одлукa о распореду радног времена у министарствима, посебним
  организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву
  и јавним агенцијама
 53. Одлукa о службеним путовањима у иностранство
 54. Посебан колективни уговор за државне органе
 55. Пословник Владе
 56. Правилник о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских
  примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу,
  а користе за финансирање локалне самоуправе
 57. Правилник о начину уписа и вођења регистра националних савета
 58. Правилник о начину уписа и вођења регистра политичких странака
 59. Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за
  обављање послова комуналне полиције
 60. Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
 61. Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који
  подржавају електоре
 62. Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
 63. Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и
  усавршавања, садржају и начину полагања испита и провере стручне
  оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима
  и утврђеној оспособљености комуналних полицајаца
 64. Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли
  сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару
 65. Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца
 66. Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања
  државних службеника из органа државне управе и служби Владе
  за 2015. годину
 67. Уводни програми општег оспособљавања приправника и новозапослених
 68. Програми општег континуираног стручног усавршавања државних
  службеника
 69. Програм општег стручног усавршавања руководилаца
 70. Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања
  и управљања личним развојем и развојем запослених
 71. Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у
  јединствени бирачки списак
 72. Упутство за спровођење закона о јединственом бирачком списку
 73. Закон о јединственом бирачком списку
 74. Закон о удружењема
  DOC
 75. Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
  DOC
 76. Закон о печату државних и других органа
 77. Закон о матичним књигама
 78. Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
 79. Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
 80. Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења
  детета у здравственој установи
 81. Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима
  за обављање послова матичара
 82. Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
 83. Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли
  сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару
 84. Закон о политичким странкама
 85. Правилник о начину уписа и вођењу Регистра политичких странака
 86. Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 87. Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења
 88. Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра страних удружења
 89. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих
  лица код корисника јавних средстава
 90. Закон о територијалној организацији Републике Србије
 91. Закон о главном граду
 92. Закон о локалној самоуправи
 93. Закон о комуналној полицији
 94. Закон о локалним изборима
 95. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 96. Стратегија развоја еУправе у РС до 2018. године
 97. Закон о систему плата запослених у јавном сектору
 98. Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању програма општег стручног
  усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе
 99. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 100. Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
  ангажовање код корисника јавних средстава
 101. Уредба о интерном конкурсу
 102. Правилник о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања
  буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за
  финансирање локалне самоуправе
 103. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе
 104. Уредба о стручном усавршавању државних службеника
 105. Закон о општем управном поступку - Усвојен 29.02.2016.
 106. Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
  PDF
 107. Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
  PDF
 108. Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 109. Правилник о утврђивању обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе
 110. Правилник o критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе
 111. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 112. Закон о Националној Aкадемији за јавну управу
 113. Закон о изменама и допунама закона о државним службеницима
  PDF
 114. Закон o изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 115. Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине
 116. Зaкoн o зaштити прaвa и слoбoдa нaциoнaлних мaњинa
  PDF
 117. Зaкoн o зaштитнику грaђaнa
  DOC
 118. Закон о инспекцијском надзору
  DOC
 119. Закон о електронској управи
  DOC
 120. Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
  DOC
 121. Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору
  DOC
 122. Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору
  DOC
 123. Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора
  DOC
 124. Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору
  DOC
 125. Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора
  DOC
 126. Правилник о службеној легитимацији управног инспектора
  DOC
 127. Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку
  DOC
 128. Одлука о образовању Координационе комисије (за усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора у Републици Србији)
  DOC
 129. Упутство о електронском канцеларијском пословању
  DOC
 130. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе
  DOC
 131. Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017
  DOC
 132. Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину
  DOC

 

 

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама