МЕНИ

Насловна » Испити » Државни стручни испит

Државни стручни испит

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“, бр. 76/2017) која је ступила на снагу 17. августа 2017. године, наслови и садржина испитних предмета Канцеларијско пословање и Управни поступак и управни спор, замењују се насловом и садржином испитног предмета који гласи "Управни поступак са елементима канцеларијског пословања и управни спор" за кандидате који државни стручни испит полажу са високим образовањем и "Управни поступак са елементима канцеларијског пословања" за кандидате који државни стручни испит полажу са средњим образовањем.

Обавези полагања државног стручног испита, сходно Уредби о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ бр. 16/09, 84/14, 81/16 и 76/17) подлежу лица запослена у министарствима, органима управе у саставу министарстава, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине Републике Србије, председника Републике Србије, Владе Републике Србије, те Уставног суда, службама органа чије чланове бира Народна скупштина Републике Србије, као и у стручним службама управних округа.

Такође, одредбе ове Уредбе примењују се и на имаоце јавних овлашћења када врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и града Београда.

Лица која су обавезна да полажу државни стручни испит:

 • Државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време или се налази на пробном раду;
 • Државни службеник који је положио државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем а у току рада је стекао виши степен образовања; и
 • Приправник.

Државни стручни испит могу полагати и лица заинтересована за рад на пословима за чије обављање је потребан положен државни стручни испит, уколико имају најмање једну годину радног искуства у струци о чему, уз захтев за полагање државног стручног испита, прилажу доказ – потврда послодавца.


Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем
садржи следеће испитне предмете:

- Уставно уређење
- Основни система Европске уније
- Основи система државне управе
- Радно законодавство
- Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор


 • Програм државног стручног испита за државне службенике са високим образовањем


Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем
садржи следеће испитне предмете:

- Основи система државне управе и уставног уређења
- Основни система Европске уније
- Основи система радних односа и радни односи у државним органима
- Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања;


 • Програм државног стручног испита за државне службенике са средњим образовањем


Министар надлежан за послове управе образовао је испитне комисије за полагање државног стручног испита са високим и средњим образовањем.

Захтев за полагање државног стручног испита подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр.6, 11000 Београд.

Захтев подноси орган државне управе, односно други орган или организцаија у којој је кандидат запослен, а може га поднети и сам кандидат.

Министар, односно овлашћено службено лице решењем одлучује о захтеву за полагање испита.

Кандидат се 25-30 дана пре заказаног испита обавештава о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита.

Испити се организују више пута у току месеца.

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном државном стручном испиту, и шаље се поштом на адресу која је наведена у пријави.

За све информације у вези са државним стручним испитом, можете се обратити на бр. телефона 011/362-0144 сваким радним даном од 10-12 h:

Невенка Станојевић – секретар Испитне комисије за кандидате са високим образовањем
Маја Ракић - секретар Испитне комисије за кандидате са средњим образовањем


 • Образац захтева за полагање државног стручног испита


Документа која лица подносе приликом пријављивања државног стручног испита:

 • Државни службеници - документа наведена под 1,2,3 и 4 (члан 3. Уредбе)
 • Лица запослена у органима локалне самоуправе - документа наведена под 1,2,3 и 4 (сходна примена члана 2. Уредбе)
 • Лица која су поднела пријаву на јавни конкурс за попуњавање положаја, односно постављење - документа наведена под 3,4 и 5 (члан 7. Уредбе)
 • Лица заинтересована за рад у органима државне управе – документа наведена под 3,4 и 7 (члан 8. Уредбе)
 • Лица која у току рада стекну виши степен образовања (члан 4. Уредбе):
  достављају документа наведена под 3, 4, фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту са средњом спремом као и допис органа о намери премештаја лица на послове са новостеченим степеном образовања

 

Материјали за припрему полагања државног стручног испита:

 Преузмите документ Приручник за полагање Државног стручног испита

 Преузмите документ Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

 Преузмите документ Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС)

 Преузмите документ Приручник за полагање Државног стручног испита

 Преузмите документ Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16)

 Преузмите документ Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

 Преузмите документ Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09 – др. Закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)

 Преузмите документ Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број 22/09)

 Преузмите документ Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07)

 Преузмите документ Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16)

 Преузмите документ Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09)

 

Прописи којима је регулисан државни стручни испит:

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ бр. 16/09, 84/14, 81/16 и 76/17)

Закон о државној управи („Сл. сласник РС”, бр. 79/05 101/07, 95/10 и 99/14) члан 84.

Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/0808 и 99/14) члан 100–102.

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, број 99/09) члан 78.


 • Најчешћа питања лица заинтересованих за полагање ДСИ

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама