МЕНИ

Насловна » Државни стручни испит

Државни стручни испит

Обавези полагања државног стручног испита, сходно Уредби о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ бр. 16/09 и 84/14) подлежу лица запослена у министарствима, органима управе у саставу министарстава, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине Републике Србије, председника Републике Србије, Владе Републике Србије, те Уставног суда, службама органа чије чланове бира Народна скупштина Републике Србије, као и у стручним службама управних округа.

Такође, одредбе ове Уредбе примењују се и на имаоце јавних овлашћења када врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и града Београда.

Лица која су обавезна да полажу државни стручни испит:

 • Државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време или се налази на пробном раду;
 • Државни службеник који је положио државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем а у току рада је стекао виши степен образовања; и
 • Приправник.

Државни стручни испит могу полагати и лица заинтересована за рад на пословима за чије обављање је потребан положен државни стручни испит, уколико имају најмање једну годину радног искуства у струци о чему, уз захтев за полагање државног стручног испита, прилажу доказ – потврда послодавца.


Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем
садржи следеће испитне предмете:

- Уставно уређење
- Основни система Европске уније
- Основи система државне управе
- Радно законодавство
- Канцеларијско пословање


 • Програм државног стручног испита за државне службенике са високим образовањем


Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем
садржи следеће испитне предмете:

- Основи система државне управе и уставног уређења
- Основни система Европске уније
- Основи система радних односа и радни односи у државним органима
- Канцеларијско пословање


 • Програм државног стручног испита за државне службенике са средњим образовањем


Министар надлежан за послове управе образовао је испитне комисије за полагање државног стручног испита са високим и средњим образовањем.

Захтев за полагање државног стручног испита подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр.6, 11000 Београд.

Захтев подноси орган државне управе, односно други орган или организцаија у којој је кандидат запослен, а може га поднети и сам кандидат.

Министар решењем одлучује о захтеву за полагање испита.

Кандидат се 25-30 дана пре заказаног испита обавештава о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита.

Испити се организују више пута у току месеца, током целе године, осим у месецу августу.

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном државном стручном испиту, и шаље се поштом на адресу која је наведена у пријави.

За све информације у вези са државним стручним испитом, можете се обратити на бр. телефона 011/362-0144 сваким радним даном од 10-13 h:

Невенка Станојевић – секретар Испитне комисије за кандидате са високим образовањем Маја Ракић - секретар Испитне комисије за кандидате са средњим образовањем


 • Образац захтева за полагање државног стручног испита


Документа која лица подносе приликом пријављивања државног стручног испита:

 • Државни службеници - документа наведена под 1,2,3 и 4 (члан 3. Уредбе)
 • Лица запослена у органима локалне самоуправе - документа наведена под 1,2,3 и 4 (сходна примена члана 2. Уредбе)
 • Лица која су поднела пријаву на јавни конкурс за попуњавање положаја, односно постављење - документа наведена под 3,4 и 5 (члан 7. Уредбе)
 • Лица заинтересована за рад у органима државне управе – документа наведена под 3,4 и 7 (члан 8. Уредбе)
 • Лица која у току рада стекну виши степен образовања (члан 4. Уредбе):
  достављају документа наведена под 3, 4, фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту са средњом спремом као и допис органа о намери премештаја лица на послове са новостеченим степеном образовања

 

Материјали за припрему полагања државног стручног испита:

 Преузмите документ Приручник за полагање Државног стручног испита

 Преузмите документ Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

 Преузмите документ Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС)

 

Прописи којима је регулисан државни стручни испит:

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ бр. 16/09 и 84/14)

Закон о државној управи („Сл. сласник РС”, бр. 79/05 101/07 и 95/10) члан 84.

Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07 и 116/08) члан 100–102.

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, број 99/09) члан 78.


 • Најчешћа питања лица заинтересованих за полагање ДСИ

 Врх стране
 е Управа Добра управа Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији Реформа јавне управе Заједно у промене Инспекцијски надзор Партнерство за отворену управу Јавне набавке