МЕНИ

Насловна » Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталаног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности.

Орган власти дужан је да у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Одговорно лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

Захтев се може упутити писаним путем на адресу Mинистарства државне управе и локалне самоуправе, Немањина 11, Београд или преко особе за контакт:

Тања Огризовић
email: tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs

Татјана Јовановић
email: tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs

 

Влада Републике Србије
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Телефон: + 381 (11) 2646-939
Website:
www.mduls.gov.rs
Бирчанинова 6
11000 Београд
Република Србија

Управни инспекторат - Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Весна Богићевић, електронска адреса: vesna.bogicevic@mduls.gov.rs, телефон: 011/311-34-59;

 

 

 • Начин подношења захтева за приступ информацијама од јавног значаја

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама