МЕНИ

Насловна»Испити » Испит за инспектора

Испит за инспектора

Испит за инспектора полаже се на основу Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора („Службени гласник РС“, број 88/16 од 28. октобра 2016. године) који је донео министар надлежан за послове државне управе на основу члана 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15).

 

 • Закон о инспекцијском надзору
 • Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора

Сагласно Закону о инспекцијском надзору испит за инспектора полажу запослени који обављају послове инспекцијског надзора (члан 46).

Инспектор који на дан ступања на снагу овог закона (29. април 2015. године) има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора ослобођен је обавезе полагања испита за инспектора (члан 66).

Испит се спроводи у следећим областима - испитним предметима:

 1. Општи управни поступак и основи управних спорова;
 2. Закон о инспекцијском надзору и пратећи прописи и општи акти;
 3. Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања;
 4. Основи казненог права и казнених поступака;
 5. Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора.

Испит за инспектора спроводи Комисија коју образује министар надлежан за послове државне управе.

Комисија сачињава списак прописа за припрему испита и списак питања која се могу поставити у току испита, која се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове државне управе и интернет страници Координационе комисије.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА:

 

- ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 • Општи управни поступак и основи управних спорова
 • Закон о инспекцијском надзору и пратећи прописи и општи акти
 • Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања
 • Основи казненог права и казнених поступака
 • Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора

 

- УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 • Општи управни поступак и основи управних спорова
 • Закон о инспекцијском надзору и пратећи прописи и општи акти
 • Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања
 • Основи казненог права и казнених поступака
 • Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора

 

Кандидати који имају положен правосудни испит и кандидати који ће обављати послове из надлежности и делокруга управне инспекције ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова”, „Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања” и области „Основи казненог права и казнених поступака”.

Кандидати који имају положен државни стручни испит који обухвата области општег управног поступка и основа управних спорова, односно казненог права и казнених поступака ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова”, односно области „Основи казненог права и казнених поступака”. 

Кандидати из инспекције за превентивну заштиту у саставу министарства надлежног за унутрашње послове ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова” и „Основи казненог права и казнених поступака”. 

Захтев за полагање испита, са потребним доказима о испуњености потребних услова за полагање испита и доказом о уплаћеним трошковима за полагање испита, подноси се  на прописаном обрасцу.

 

 • Захтев за полагање испита за инспектора

 

Трошкови полагања испита за инспектора износе 7.500,00 динара, а трошкови полагања поправног испита износе 4.000,00 динара.

Накнада трошкова уплаћује се пре полагања испита, у буџет Републике Србије, на рачун број: 840-30982845-97, модел 97, са позивом на број 701480003, сврха уплате: накнада трошкова за полагање испита за инспектора (са назнаком имена и презимена кандидата за кога се врши уплата).

Захтев са прилозима може се поднети електронски преко портала еУправа  или путем поште на  адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр. 6, 11000 Београд.

Захтев за полагање испита подноси се најкасније 60 дана пре истека рока у коме је запослени, сагласно закону или другом посебном пропису, обавезан да испит положи. Уколико орган не поступи у утврђеном року, кандидат је овлашћен да сам поднесе овај захтев.

О захтеву за полагање испита одлучује министар надлежан за послове државне управе решењем.

Испит за инспектора полаже се писмено и усмено.

Испит се спроводи по испитним предметима.

Водећи рачуна о року у коме је кандидат обавезан да положи испит, Комисија одређује дан, време и место полагања испита, о чему обавештава подносиоца захтева.

Кандидату који је положио испит издаје се Уверење о положеном испиту за инспектора и шаље се поштом на адресу која је наведена у пријави.

За све додатне информације у вези са начином полагања испита за инспектора можете затражити електронским путем на адресу ispitzainspektora@mduls.gov.rs.

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама