МЕНИ

Насловна » Избори за националне савете националних мањина 2018

Избори за националне савете националних мањина 2018

20. октобар 2018.

ЗАКЉУЧEН ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић 19. октобра 2018. године у поноћ донео је Решење о закључењу Посебног бирачког списка националних мањина.

Овим решењем утврђено је да је у Посебан бирачки списак на дан 19. октобар 2018. године уписано укупно 507.183 бирача.

Од тог броја укупно 462.759 бирача остварује бирачко право на непосредним изборима за чланове 18 националних савета, који ће гласати на 926 бирачких места које је утврдила Републичка изборна комисија, а за четири мањине које чланове националног савета бирају путем електорске скупштине уписано је 44.424 бирача.

Сви грађани са бирачким правом, припадници националних мањина, настваљају несметано да се уписују у Посебан бирачки списак до 31. октобра 2018. године у поноћ.

"Позивам још једном све наше грађане, припаднике националних мањина да изађу на изборе и бирају чланове свог националног савета, јер веће учешће припадника националних мањина на овим изборима, даје већи легитимитет телима која брину о језику, култури, употреби језика и писмa и образовању мањина“ рекао је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Избори за чланове националних савета националних мањина одржаће се 4. новембра 2018. године. На њима ће 18 националних мањина бирати чланове својих национих савета националних мањина на непосредним изборима и то: албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска и чешка, док ће 4 националне мањине бирати своје чланове за националне савете путем електорске скупштине, и то: македонска, хрватска, црногорска и руска.

Решење о закључењу Посебног бирачког списка можете преузети ОВДЕ.

12. октобар 2018.

СПИСАК ПОТВРЂЕНИХ ЕЛЕКТОРСКИХ ПРИЈАВА И ИНФОРМАЦИЈА О ОДЖАВАЊУ ЕЛЕКТОРСКИХ СКУПШТИНА

Министарству државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 102. став 1. Закона о националним саветима националних мањина мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18 ), у периоду од 17. августа до 4. октобра 2018. године, поднето је укупно 382 електорске пријаве на потврђивање (82 припадника хрватске националне мањине, 103 припадника руске националне мањине, 117 припадника црногорске националне мањине и 80 припадника македонске националне мањине).
Решењем Министарства потврђено је укупно 379 електорских пријава, и то:

 • 82 електорске пријаве припадника хрватске националне мањине

Списак електора хравтске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

 • 103 електорске пријаве припадника руске националне мањине

Списак електора руске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

 • 115 електорских пријава припадника црногорске националне мањине

Списак електора црногорске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

 •  79 електорских пријава припадника македонске националне мањине

Списак електора македонске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

Имајући у виду да је за све четири националне мањине решењем Министарства потврђен минималан број електорских пријава, стекли су се услови из члана 105. став 2. Закона о националним саветима националних мањина, за сазивање електорске скупштине.

 • Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Великој сали.
 • Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Малој сали.

 

 •  Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Великој сали.
 • Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Малој сали.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена, у складу са чланом 102. став 8. Закона о националним саветима националних мањина.
Одредбама члана 106, 107, 108. и 109. Закона о националним саветима националних мањина уређује се поступак избора чланова нациналног савета на електорској скупштини које спроводи трочлани Одбор, који именује Републичка изборна комисија међу познаваоцима изборних поступака.

 • Републичка изборна комисија донела јеУпутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина, које можете преузети ОВДЕ

26. септембар 2018.

OБАВЕШТЕЊЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване кандидате за електоре да у дане викенда 29. и 30. септембра 2018. године организује дежурство ради пријема електорских пријава.

Подношење електорске пријаве за 29. и 30. септембар и 1. октобар 2018. године најављује се у петак до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Време подношења ће одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве Министарство ће поштовати редослед пријављивања.

Молимо све заинтересоване да приликом најаве предаје електорске пријаве у имејлу наведу тачан датум предаје електорске пријаве и да оставе своје контакт податке (име презиме и контакт телефон).

Подсећамо да је последњи дан за предају електорских пријава четвртак 4. октобар 2018. године у 24,00.

За сва додатна питања можете се обратити на број телефона 011/2641-495 или путем имејла на адресе 

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
jiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

5. септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
упис припадника националних мањина у Посебан бирачки списак

Министарство државне управе и локалне самоуправе, поводом учесталих питања у вези са начином предаје захтева за упис припадника националних мањина у Посебан бирачки списак обавештава о следећем:

Поступак уписа у Посебан бирачки списак националне мањине врши се у складу са одредбама Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 20/2014 - УС, 55/2014 и 47/2018) и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“, број 61/2018).

Чланом 47. Закона о националним саветима националних мањина прописано је да je пoсeбaн бирaчки списaк службeнa eвидeнциja у кojу сe припaдник нaциoнaлнe мaњинe уписуje искључивo нa лични зaхтeв, док члан 52. предметног Закона прецизира да се захтев за упис у посебан бирачки списак подноси oргaну упрaвe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe прeмa мeсту прeбивaлиштa, oднoснo мeсту бoрaвиштa зa интeрнo рaсeљeнa лицa, у писaнoj фoрми, нa пoсeбнoм oбрaсцу кojи прoписуje министaр и свojeручнo гa пoтписуje.

Како се подношењем захтева за упис у Посебан бирчки списак истовремено изражава и национална припадност у смислу члана 47. Устава Републике Србије, питање уписа у Посебан бирачки списак националних мањина неопходно је тумачити у контексту потребе обезбеђивања делотворног и потпуног правног оквира који омогућава остваривање слободе изражавања националне припадности.

Истовремено, потребно је уважити и одредбе прописа којима се регулише заштита и обрада посебно осетљивих података и који прописују строжије поступање и у погледу форме и у погледу садржине.

У контексту наведених законских одредаба најделотворнија заштита слободно изражене националне припадности била би остварена уколико би се лични захтев за упис у посебан бирачки списак овлашћеном службеном лицу према месту пребивалишта подносио непосредно предајом попуњеног и својеручно потписаног обрасца.

Уважавајући чињеницу да спровођења изборног поступка за националне савете националних мањина налаже и примену начела економичности, у изузетним случајевима могуће је захтеве за упис у посебан бирачки списак националне мањине поднети и на други начин прописан законом, у ком случају је неопходно да се, у циљу правне сигурности, омогући овлашћеном службеном лицу да несумњиво утврди идентитет подносиоца захтева као и да подаци унети у образац захтева одговарају подацима из личне карте. 

Несумњиво утврђивање идентитета пред надлежним државним органима на начин којим је то прописано законом неопходно је и у случају непосредног подношења захтева.

Имајући у виду да је питање уписа у Посебан бирачки списак и учешће на изборима за чланове националних савета националних мањина, неопходно тумачити у контексту омогућавања остваривања слободе изражавања националне припадности посебно истичемо да, изузимајући општа или посебна правила о предузимању правних радњи преко пуномоћника, захтев за упис потребно је тумачити као лични чин који нико не може да предузме уместо грађанина припадника националне мањине нити да прикупља захтеве и у њихово име предаје надлежном градском или општинском органу управе.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, ради олакшавања уписа грађана у Посебан бирачки списак националних мањина, указује на добру праксу појединих јединица локалне самоуправе (Суботица, Сомбор, Панчево, Зрењанин и др) и препоручује  да у складу са  својим материјалним и техничким условима, омогуће упис у месним канцеларијама, тако да захтеве за упис примају овлашћена лица запослена у градским/општинским управама са одговарајућим овлашћењем начелника тих управа.

На овај начин, примењују се начела делотворности и економичности, поштују принципи добре управе у служби грађана.

23. август 2018.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКИХ ПРИЈАВА У АВГУСТУ И СЕПТЕМБРУ

Електорске пријаве се подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, улица Бирчанинова 6 Београд, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 17,00 часова, уз обавезну најаву.

Подношење електорских пријава радним даном најављује се дан раније, до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Подношење електорске пријаве у дане викенда, најављује се у петак до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Време подношења ће одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве Министарство ће поштовати редослед пријављивања.

За сва додатна питања можете се обратити на број телефона 011/2641-495 или путем имејла на адресе
prava.slobode.registri@mduls.gov.rs
ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ

У складу са Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина број: 208-00-00172/208-27 од 17. августа 2018. године („Службени гласник РС, број 63/18), на изборима путем електорске скупштине за чланове националних савета националних мањина бира се:

 • 23 члана Националног савета македонске националне мањине
 • 15 чланова Националног савета руске националне мањине;
 • 23 члана Националног савета црногорске националне мањине;
 • 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине.

Сваки припадник македонске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 45 припадника македонске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.

Сваки припадник руске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 20 припадника руске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  

Сваки припадник црногорске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 45 припадника црногорске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.

Сваки припадник хрватске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 60 припадника хрватске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.

Право да буде електор на електорској скупштини има сваки припaдник нaциoнaлнe мaњинe који је уписaн у пoсeбaн бирaчки списaк и чиjу кaндидaтуру писмeнo пoдржи одређен број припaдникa исте нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк, у складу са чланом 101. Закона о националним саветима националних мањина.

Поступак се покреће достављањем електорске пријаве и следеће документације:

1. Електорска пријава подноси се у:


1) писменом облику и
Образац електорске пријаве који се доставља у писменом облику можете преузети овде
2) eлектронском облику (Eксел табела) доставља се на ЦД-у или ДВД-у
Образац електорске пријаве (Excel табелу) која се доставља у електронској форми можете преузети овде

Уз електорску пријаву потребно је приложити и очитану личну карту кандидата за електора.

2. Оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора

 

Достављају се на Обрасцу за прикупљање потписа бирача који подржавају електора који је прописан Правилником о oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa бирaчa кojи пoдржaвajу eлeктoрe („Службени глaсник РС”, бр. 72/2014 и 61/2018)
Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електора можете га преузети овде

 • Образац ове изјаве подносилац захтева сам умножава у потребном броју примерака
 • Изјаве бирача мoрajу дa буду oвeрeне кoд oргaнa нaдлeжнoг зa oвeру пoтписa.

 

Нaпoмињeмo дa нe пoстojи прoписaнa мeснa нaдлeжнoст зa oвeрaвaњe пoтписa, прeписa и рукoписa. У грaдoвимa и oпштинaмa у кojимa нису имeнoвaни jaвни бeлeжници, пoрeд oснoвних судoвa, судских jeдиницa и приjeмних кaнцeлaриja oснoвних судoвa кoje су у кoнкрeтнoм случajу нaдлeжнe зa oвeрaвaњe пoтписa, прeписa и рукoписa, зa нaвeдeнe oвeрe нaдлeжни су и jaвни бeлeжници кojи oбaвљajу jaвнoбeлeжничку дeлaтнoст нa тeритoриjи РС, бeз oбзирa нa пoдручje судa зa кojи су имeнoвaни.

Преглед општина/градова са органима надлежним за оверу потписа можете преузети овде

Oвeрa пoтписa нe пoдлeжe плaћaњу тaкси.

Оверене изјаве бирача морају бити сортиране према редоследу, односно редном броју бирача у списку бирача који подржавају кандидатуру за електора (који се доставља у писменом и електронском облику).

3. Списак бирача који подржавају кандидатуру за електорa

Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора подноси се у:


1) писменом облику и
2) електронском облику (доставља се наснимљен на ЦД-у или ДВД-у)
Списак бирача (Eксел табела) који се доставља у писменом и електронском облику можете преузети овде

Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора обавезно се доставља (уз електорску пријаву и потребан број оверених изјава бирача да подржавају кандидатуру за електора) у писаном облику одштампан и потписан од стране лица које подноси електорску пријаву. Такође, потребно га је доставити у електронском облику-попуњен у ексел табели и наснимљен на ЦД-у или ДВД-у. Списак бирача у писаном и електронском облику морају бити истоветни у односу на укупан број и редослед бирача.

 

Важна напомена
Приликом попуњавања ексел фајла:

 1. Ексел табелу под називом списак бирача који подржавају кандидатуру за електорапопунити са свим траженим подацима
 2. Не мењати распоред колона у табели
 3. Поље у које се уноси ЈМБГ форматирати у текстуално поље како не би брисао водећу нулу и обавезно водити рачуна да јмбг има 13 цифара

            Електроске пријаве се подносеМинистарству државне управе и локалне самоуправе, улица Бирчанинова 6 Београд, до 4. октобра 2018. године, радним даном од 9,00 до 17,00 часова.
            Подношење електорских пријава ван наведеног времена, укључујући и дане викенда, може се вршити уз претходну најаву, у време које одреди Министарство.

Министарство ће поштовати редослед пријава и пријема.

Министарство ће упутити писмeни пoзив за учешће на изборима за чланове националних савета путем електорске скупштине свим eлeктoримa чиja je eлeктoрскa приjaвa пoтврђeнa.

Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина можете преузети овде

За сва додатна питања можете се обратити Сектору за људска и мањинска права и слободе на број телефона 011/2641-495 или путем имејла на адресе: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs. biljana.markovic@mduls.gov.rs, miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

20. август 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЕЛЕКТОРИМА ЗА ПОНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 63/18),

            министар државне управе и локалне самоуправе упућује


ЈАВНИ ПОЗИВ


свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини


1. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.
2. Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
3. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
4. Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

Право да буде електор има припадник националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање:
1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;
2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 10.000 лица али мање од 20.000 лица;
3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 20.000 лица али мање од 50.000 лица;
4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 50.000 лица али мање од 100.000 лица;
5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 100.000 лица.

Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа.

Овера потписа не подлеже плаћању такси.

Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање. Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање.

Електорске пријаве са свим прилозима подносе се на адрeсу Министарствa државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, 11 000 Београд.

Рок за достављање електорских пријава је 4. октобар 2018. године.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.

Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства (www.mduls.gov.rs).

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване припаднике националних мањина да је 20. августа 2018. године у издањима дневних новина „Дневник“ за територију АП Војводина и „Политика“ за територију Републике Србије објавило датум и место одржавања електорске скупштине са jaвним пoзивoм свим eлeктoримa дa блaгoврeмeнo пoднeсу пoтпунe писмeнe приjaвe зa учeшћe на eлeктoрскoj скупштини.

17. август 2018.

СВЕ ШТО БИ ТРЕБАЛО ДА ЗНАТЕ О ИЗБОРИМА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Национални савети националних мањина су тела преко којих националне мањине остварују Уставом зајамчену самоуправу у утврђеним областима друштвеног живота – образовању, култури, информисању, употреби језика и писма.

Редовни избори за чланове националних савета националних мањина одржавају се на 4 године.

Чланови националног савета бирају се на непосредним изборима или путем електорске скупштине.

Више о изборима за националне савете националних мањина  прочитајте овде.

17. август 2018.

ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 4. НОВЕМБРА

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић расписао је данас изборе за националне савете националних мањина за 4. новембар.

Чланове за националне савете 2018.године бирају 22 мањинске заједнице, од тога 18 националних мањина је испунило услов за непосредне изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египћанска, мађарска, немачка, пољска, ромска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, чешка), а четири за изборе путем електoрске скупштине (македонска, хрватска, црногорска и руска).

Рок за предају листа за непосредне изборе је 15 дана пре одржавања непосредних избора, односно 30 дана пре одржавања избора путем електoрске скупштине.

По пресеку стања 15. августа скоро 475.000 грађана је уписано у посебан бирачки списак.

Редовни избори за чланове националних савета националних мањина одржавају се на четири године.

Национални савет има најмање 15, а највише 35 чланова. У случају националне мањине чији је број према резултатима последњег пописа становништва мањи од 10.000 лица, национални савет броји 15 чланова, односно 35 уколико је број већи од 100.000 лица. Савет може имати и 19, 23 и 29 чланова у зависности од резултата са пописа становништва.

Одлуку о расписивању избора за чланове  националних савета националних мањина можете преузети овде.

15. август 2018.

ПРИВРЕМЕНО ЗАКЉУЧЕЊE ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава да ће Посебан бирачки списак (ПБС) за изборе националних савета националних мањина бити привремено закључен 15. августа у поноћ.

Посебан бирачки списак се привремено закључује како би се на основу броја уписаних припадника националне мањине донела одлука о начину избора националних савета – непосредно или путем електорске скупштине.

Непосредни избори одржавају се када је 24 часа пре расписивања избора у посебни бирачки списак одрђене националне мањине уписано више од 40% припадника према последњем попису становништва. Националне мањине које не испуњавају овај услов, чланове националног савета бираће путем електорске скупштине.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић ће изборе за националне савете националних мањина расписати у петак, 17. августа 2018. године.

Решење о привременом закључењу Посебног бирачког списка можете преузети овде.

25. јул 2018.

СВИ МИ ЗАЈЕДНО ЧИНИМО СРБИЈУ!

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе жели да вам представи промотивни спот „Сви ми, заједно, чинимо Србију“ у оквиру информативне кампање о новинама којима унапређујемо права и положај припадника националних мањина, као и о њиховим могућностима у сусрет изборима за националне савете националних мањина.

Спот представља најважније новине закона донетих у току пролећног заседања Народне скупштине Републике Србије, и то: Законом о националним саветима националних мањина, Законом о заштити права и слобода националних мањина, Законом о службеној употреби језика и писма, као и делом Законом о матичним књигама.

Да подсетимо, међу новинама су:
- Доношење политика у складу са потребама мањина. Законoм о изменама и допунама Закона о матичним књигама омогућавамо добровољни упис податка о националној припадности, чиме се нашим грађанима обезбеђује право на очување посебности, као изражавање, чување и неговање своје припадности одређеној националној мањини.
- Ефикаснији национални савети националних мањина и њихов транспарентнији рад. Изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина јасније су дефинисана овлашћења националних савета националних мањина, смањење прекомерне политизације и транспарентнији рад националних савета.
- позитивна дискриминација припадника националних мањина у погледу запошљавања. Тежња је да се са овом активности настави до постизања одговарајуће заступљености запослених у јавном сектору на свим нивоима територијалне организације.
- Исписивање топонима на језицима националних мањина. Прописано је да се у насељеним местима у општини или граду у којима национална мањина достиже 15% укупног становништва, називи улица, тргова, насељених места и други топоними исписују на језику те мањине.
- Обезбеђивање могућности да се мањински народни посланик обрати на свом језику у Народној скупштини Србије.

Истовремено, у споту подсећамо све припаднике националних мањина који желе да се упишу у Посебан бирачки списак, а који испуњавају опште услове за стицање бирачког права у Републици Србији, да тиме стичу право да бирају и буду бирани на изборима за националне савете националних мањина који ће бити расписани у августу, а одржани на јесен ове године. Бирач се уписује/брише из Посебног бирачког списка на посебним обрасцима који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта. Обрсце захтева може се преузети за упис / за брисање . Захтев се подноси према месту пребивалишта или месту боравишта за интерно расељена лица.

Спот можете погледати на званичном YouTube каналу МДУЛС: https://www.youtube.com/watch?v=mDxaVsx2-4s

21. јул 2018.

Ако сте припадник неке националне мањине,
ИСКОРИСТИТЕ ПРАВО И УПИШИТЕ СЕ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је припаднике и припаднице националних мањина, који испуњавају опште услове за стицање бирачког права у Републици Србији, да се упишу у Посебан бирачки списак и тиме стекну право да бирају и буду бирани на изборима за националне савете националних мањина који ће бити одржани на јесен ове године.

Избори ће бити расписани средином августа, а Закон о националним саветима националних мањина и његове недавно усвојене измене и допуне прецизно дефинишу читаву процедуру, која је оцењена транспарентном и демократичном од стране свих заинтересованих у овом процесу.

МДУЛС истиче да су национални савети тела која најефикасније остварују Уставом гарантована мањинска права на самоуправу у образовању, култури, информисању, употреби језика и писма.

За упис у бирачки списак неопходан је лични захтев грађана, што практично значи да без личног ангажмана припадница и припадника националних мањина у читавом процесу та права неће моћи да буду остварена у пуној мери.

Бирач се уписује на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта. Образац захтева може се преузети овде.

Захтев се подноси према месту пребивалиста или месту боравишта за интерно расељена лица.

МДУЛС подсећа и да од броја уписаних у посебне бирачке спискове зависи и да ли ће одређени национални савет бити биран на непосредним или електорским изборима.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама