Централизована јавна набавка број 6/2018 – Услуге осигурања запослених – Партија 1-Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

           у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 6/2018

Услуге осигурања запослених – Партија 1-Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 

1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs 

2.      Врста наручиоца: Орган државне управе.

3.      Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке je набавка услуге осигурања запослених. Назив и ознака из општег речника: 66510000-8 Услуге осигурања.

4.      Предмет партије 1: Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада.

5.      Уговорена вредност: 208.754,00 динара без ПДВ.

6.      Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена (висина премије).

7.      Број примљених понуда: 2 (словима:две)

8.      Понуђач не наступа са подизвођачем

9.      Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 21.3.2018.године.

10.   Датум закључења оквирног споразума: 19.4.2018. године.

11.   Датум закључења уговора: 6.5.2019. године;

12.  Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: ,,GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“, a.d.o,  са седиштем у Београду, улица Владимира Поповића број 8, ПИБ 100001175, матични број 17198319.

13.  Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 1 године.