CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA BROJ 6/2018 – USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIH – PARTIJA 3-PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15),

 

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

 

objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

           u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018

Usluge osiguranja zaposlenih – Partija 3-Putničko zdravstveno osiguranje

 

 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, mduls.gov.rs
 2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave.
 3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke je nabavka usluge osiguranja zaposlenih. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 66510000-8 Usluge osiguranja.
 4. Predmet partije 3: Putničko zdravstveno osiguranje
 5. Ugovorena vrednost: 18.000,00 dinara bez PDV.
 6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena (visina premije).
 7. Broj primljenih ponuda: 1 (slovima:jedna)
 8. Ponuđač ne nastupa sa podizvođačem
 9. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma:

21.3.2018.godine.

 1. Datum zaključenja okvirnog sporazuma:4.2018. godine.
 2. Datum zaključenja ugovora: 16.5.2019. godine;
 3. Osnovni podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: ,,WIENER STADTISCHE“, a.d.o, sa sedištem u Beogradu, ulica Trešnjinog cveta broj 1, PIB 102608229, matični broj 17456598.
 4. Period važenja ugovora: Ugovor je zaključen na period od 1 godine.