Отпочео рад на припреми Нацрта закона о референдуму и народној иницијативи

На основу члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Сл. гласник РС“, бр. 51/19.), Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да је отпочео рад на припреми Нацрта закона о референдуму и народној иницијативи.

Важећи Закон о референдуму и народној иницијативи донет је 1994. године a минимално измењен 1998. године и по низу својих решења је рестриктиван, превазиђен и неусаглашен са Уставом.

У основи, тај закон не омогућује грађанима да ефикасно остварују своје право на учешће у вршењу власти путем референдума и народне иницијативе. Примена низа решења тог закона у пракси је показала велике недостатке, због чега се референдум и народна иницијатива ретко користе. Неке од кључних одредби важећег закона нису у сагласности са Уставом и то у области референдума, (круг овлашћених предлагача спровођења референдума, већина од укупног броја бирача као услов за успех референдума, надлежност суда итд.) а у области народне иницијативе је кључно ограничње непримерено кратак рок од осам дана за прикупљање потписа. Законска решења не познају, нити уређују, све врсте референдума које познаје Устав. У њима се не налазе ни правила која су коресподентна са променама у изборном законодавству, нити је обезбеђена адекватна заштита права бирача и потписника народне иницијативе.

Због свега тога, постоји очигледна потреба за доношењем новог Закона о референдуму и народној иницијативи, који би био материјално и формално усаглашен са Уставом и омогућио шире учешће грађана у вршењу власти путем референдума и народне иницијативе.

Рад на припреми Нацрта закона би требало да резултира решењима свих наведених проблема у примени важећег закона али и даље, унапређење заштите права грађана у овим поступцима, омогућавање прикупљања потписа грађана и електронским путем, уређивањем финансирања, извештавања и спровођења референдумске кампање и спровођења народне иницијативе, обавезе органа у овим поступцима, изградњу административних капацитета за правилно спровођење свих процесних радњи у овим областима и друго.

Након завршетка овог дела поступка припреме Нацрта закона, планирано је спровођење поступка јавне расправе ради спровођења додатних консултација са свим заинтересованима.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије могу послати на: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs