МЕНИ

Насловна » Каталози радних места

Каталози радних места

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

6. август 2018.

Каталог радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе је припремило предлог Каталога радних места намештеника у склопу Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, који су саставни део Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“ , бр. 81/17, 6/18 и 43/18) , у складу са чланом 10. Закона о с систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17). Каталог радних места има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи / типични опис посла који се обавља на одговарајућем радном месту, захтевану стручну спрему као и додатна знања/ испити / радно искуство. Улога Каталога радних места је да се препозна типични опис посла који се обавља на одређеном радном месту.

Позивамо вас да нам доставите своје коментаре, предлоге и сугестије на Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, писаним путем, на адресу: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs до 31. августа 2018. године у табелама које се налазе у прилогу.

24. мај 2018.

Усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

На седници Владе Републике Србије 24. маја 2018. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Измене и допуне Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 81/17, 6/18 и 43/18) условљене су допуном радних места за обављање послова у области производње, обезбеђивања квалитета и контроле квалитета серума, вакцина и других имунолошких препарата, производњу продуката од крви и дијагностичких средстав, као и допуном радних места у јавним службама, односно другим организацијама које су основане или послују као јавне службе и које су индиректни корисници средстава буџета аутономне покрајине Војводина, а чија радна места до сада нису била утврђена Каталогом радних места (Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, као и Радна места у јавним службама које су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе – нпр. Покрајински завод за заштиту природе).

Наведене измене и допуне Каталога радних места извршене су на основу примене Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 108/16 и 113/17) , а на основу предлога и сусгестија надлежних министарстава и обављене додатне анализе постојећих назива радних места, општих / типичних описа послова на тим радним местима, услова који се односе на захтевану стручну прему / образовање, као и додатна знања знања / испите / радно искуство.

Преузмите:

08. март 2018.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе је у циљу подршке запосленима у јавним службама за уподобљавање радних места у Правилницима о организацији и систематизацији послова са радним местима из Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору припремило одговоре на најчешћа питања.

Питања и одговоре можете преузети ОВДЕ

05. фебруар 2018.

ПОДРШКА ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У ПРИПРЕМИ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У СКЛАДУ СА КАТАЛОГОМ РАДНИХ МЕСТА

У циљу подршке запосленима у јавним службама за уподобљавање радних места у Правилницима о организацији и систематизацији послова са радним местима из Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.6/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са ресорним министарствима, организацијама обавезног социјалног осигурања и правним лицима која се оснивају или делују у складу са прописама о јавним службама, делегирали су представнике из својих организационих јединица.

Лица за пружање подршке јавним службама за израду Правилника о органиазацији и систематизацији послова, и то за:

радна места пратећих помоћно техничких послова:

- Александра Бранковић - Министарство државне управе и локалне самоуправе

- контакт телефон: 011 2685 397, 064 8177 496

- е-адреса: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

радна места у здравству:

- др Мира Вучевић - Министарство здравља

- контакт телефон 011 2656 399, 064 8811 378

- e-адреса: katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

радна места у култури и информисању:

» Сектор за културно наслеђе:

- Весна Марицки Остојић - Министарство културе и информисања, виши саветник

- контакт телефон: 064 670 5307

- е-адреса: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

» Сектор савременог стваралаштва и креативних индустрија:

- Ђурђијана Јовановић - Министарство културе и информисања, самостални саветник

- контакт телефон: 064 670 5316

- е-адреса: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

радна места у организацијама обавезног социјалног осигурања:

» Централни регистар обавезног социјалног осигурања

- Душица Шоргић, помоћник директора за послове регистра

- контакт телефон: 011 2856247, 064 8027 962

- е–адреса: dusica.sorgic@croso.rs

- Оливера Павловић, начелник одељења

- контакт телефон: 011 2856238, 064 8027 952

- е–адреса: olivera.pavlovic@croso.rs

- Биљана Крсмановић, помоћник директора за финансијско - материјалне послове

- контакт телефон: 011 2856 238, 064 8027 956

- е–адреса: biljana.krsmanovic@croso.rs

» Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

- Гордана Богојевић, начелник Одељења за људске ресурсе у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

- контакт телефон: 063 699 135

- е-адреса: gordana.bogojevic@pio.rs

- Светлана Пантовић, директор Сектора за правне и опште послове у Дирекцији Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање

- контакт телефон: 021 4877 770

- е-адреса: svetlana.pantovic@pio.rs

» Републички фонд здравственог осигурања

- Предраг Шћепановић, директор Сектора за људске ресурсе

- е-адреса: predrag.scepanovic@rfzo.rs

» Национална служба за запошљавање

- Јелицa Војновић, директор Сектора за људске ресусре

- контакт телефон: 064 8107 271

- е-адреса: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs

- Снежанa Цветиновић, начелник Oдељења за радне односе

- контакт телефон: 064 8107 170,

- е-адреса: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs

- Анa Хрбуд Сегењ, начелник Oдељења за стручно усавршавање и оспособљавање

- контакт телефон: 064 8107 145

- е-адреса: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

Радна места у просвети:

» Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање:

- др Славица Јашић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3613166, 363 1906

- е-адреса: slavica.jasic@mpn.gov.rs

- Љиљана Симовић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3613166, 363 1906

- е-адреса: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs

- Љиљана Маролт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3615 034, 363 1790

- е-адреса: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

- Љиљана Дељанин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3615 034, 363 1790

- е-адреса: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

» Сектор за високо образовање:

- Снежана Ружић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3622 378; 363 1909

- е-адреса: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

» Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције:

- Тамара Николић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 2403 036; 2403 320

- е-адреса: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

» Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих:

- Драган Маринчић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- контакт телефон: 011 3616 547; 363 1462

- е-адреса: dragan.marincic@mpn.gov.rs

радна места у социјалној заштити

- Невена Јанаћковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална заштита

- контакт телефон: 011 3616 254

- е-адреса: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs

- Љиљана Ђуретић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална заштита

- контакт телефон: 011 3616 254

- е-адреса: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

радна места у спорту

- Славка Лакићевић, Министарство омладине и спорта, в.д секретар министарства

- контакт телефон: 011 3117 099

- е–адреса: slavka.lakicevic@mos.gov.rs

- Боривој Јанковић, Министарство омладине и спорта, начелник одељења у Секретаријату

- контакт телефон: 011 3111 975

- е-адреса: bora.jankovic@mos.gov.rs

радна места у туризму

- Ивана Дедијер, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

- контакт телефон: 063 8189 771, 011 3619 733

- е–адреса: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

радна места у Акредитационом телу Србије

- Јован Симић, руководилац Одељења за финансијске, правне и опште послове

- контакт телефон: 011 3130 375, 064 8872 804,

- е–адреса: jovan.simic@ats.rs

- Ненад Цветковић, шеф Одсека за правне послове

- контакт телефон: 011 3130 378, 064 8872 841

- е–адреса: nenad.cvetkovic@ats.rs

радна места у Институту за стандардизацију Србије

- Јелена Дојчин, руководилац Одељења за правне, финансијске и опште послове

- контакт телефон: 011 3409 344

- е–адреса: jelena.dojscin@iss.rs

радна места у Правосудној академији

- Гордана Паулић, Секретар

- контакт телефон: 011 2184 030

- е–адреса: gordana.paulic@pars.rs

радна места у Фонду солидарности

- Весна Веселиновић

- контакт телефон: 011 21 21 970, 21 21 971

- е-адреса: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

11. јануар 2018.

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

На седници Владе Републике Србије 28. децембра 2017. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Измене су условљене изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском васпитању и образовању), изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, као и предлога и иницијатива за измене Каталога које су прикупљене током консултација.

Каталог радних места, првобитно усвојен 27. јула прошле године, има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи – типични опис послова који се обављају на одговарајућем радном месту, стручну спрему, односно ниво образовања, као и додатна знања, положене одговарајуће испите, односно радно искуство које је потребно за обављање послова у области рада јавних служби. Прецизније говорећи, под јавним службама обухваћеним Каталогом мисли се на здравство, просвету, културу, социјалну заштиту, спорт, туризам и организације обавезног социјалног осигурања, као и друге јавне службе које су индиректни или директни корисници буџета РС. Каталог подразумева и радна места пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору.

 

 • ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3. јул 2017.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – Трећи нацрт каталога радних места и звања

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведених консултација са ресорним министарствима припремило Трећи нацрт каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Трећи нацрт је припремљен након спроведених консултација од априла до јула 2017. Овим путем желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

Молимо вас да коментаре шаљете са назнаком на који подсистем јавног сектора се односе коментари. Такође, молимо вас да пре него што пошаљете своје сугестије, прочитате Смернице за израду каталога, као и најчешће постављена питања у одељку ПИТАЊА И ОДГОВОРИ.

 

 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – ТРЕЋИ НАЦРТ

31. децембар 2015.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – Други нацрт каталога радних места и звања

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведеног другог круга јавних консултација на Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору, у сарадњи са ресорним министарствима припремило Други нацрт каталога радних места и звања.

Други нацрт је припремљен након размотрених свих сугестија и коментара које су у периоду јавних  консултација од августа до новембра достављени МДУЛС и ресорним министарствима. Овим путем желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs до 25. јануара 2016. године.

Молимо вас да коментаре шаљете са назнаком на који подсистем јавног сектора се односе коментари. Такође, молимо вас да пре него што пошаљете своје сугестије, прочитате Смернице за израду каталога, као и најчешће постављена питања у одељку ПИТАЊА И ОДГОВОРИ.

 

 • СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ СПОРТА – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ ПРОСВЕТЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ
  ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА
  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ– други нацрт

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Министарство државне управе и локалне самоуправе саставило је списак најчешћих питања у вези са Каталогом радних места, као и одговоре на исте. Стога Вас позивамо да на страници http://www.mduls.gov.rs/faq.php потражите одговор на евентуалне недоумице.

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ - Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору


Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведених јавних консултација на радну верзију Каталога радних места и звања у јавном сектору, започело објављивање нацрта Каталога.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs и то до  4. новембра на називе радних места , односно 20. новембра 2015. године на остале елементе који се односе на описе послова, захтевани степен стручне спреме, потребна додатна знања и радно искуство.

У току јавних консултација, које су трајале од 23. августа од 20. октобра,  на адресу Министарства стигло је неколико стотина сугестија и коментара и одржан је низ консултативних састанака са представницима синдиката, установа и институција. Желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Ресорна министарства у сарадњи са МДУЛС су размотрила све достављене сугестије и коментаре и прихваћени су сви они који су допринели унапређењу квалитета докумената и који су били у сагласности са усвојеним методолошким приступом.

 

 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – смернице
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ СПОРТА – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ – нацрт
 • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ
  ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
  И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – нацрт
 • КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – нацрт

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Министарство државне управе и локалне самоуправе саставило је списак најчешћих питања у вези са Каталогом радних места, као и одговоре на исте. Стога Вас позивамо да на страници http://www.mduls.gov.rs/faq.php потражите одговор на евентуалне недоумице.

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – Радне верзије каталога радних места и звања у јавном сектору


Министарство државне управе и локалне самоуправе почиње од данас са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су радила ресорна министарства.

Каталози представљају попис, класификацију и вредновање радних места, што је један од најважнијих корака у спровођењу реформе платног система. Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, Каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.

Подсистеми јавног сектора, по којима су конципирани каталози су: државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, здравство, просвета, социјална заштита, култура и спорт. Док су генеричка радна места која се појављују у целом систему посебно издвојена у циљу упоредивости.

Позивамо вас да на радне верзије каталога свих подсистема јавне управе, који ће бити представљени сукцесивно на сајту Министарства, пошаљете коментаре и сугестије на reformauprave@mduls.gov.rs најкасније до 1. октобра 2015. године.

Упоредо са овим видом јавних консултација, Министарство у сарадњи са ресорним министарствима ће организовати и округле столове током септембра 2015. године, о којима ћемо благовремено обавестити јавност.


 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – смернице
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СПОРТУ – радна верзија
 • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ – радна верзија
 • КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – радна верзија

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама