МЕНИ

Насловна » Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе

Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе

13. април 2018.

Одлука о расподели средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе

Министар државне управе и локалне самоуправе на основу члана 6. став 1. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 11/18), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, донео је Одлуку о расподели средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе

Средства за релаизацију овог Програма планирана Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину на разделу Министарства државне управе и локалне самоуправе су, а Комисија је Предлог одлуке донела по објављеном Јавном позиву за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр 14/18 од 23. фебруара 2018. године).

Одлука о расподели средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 27/18), можете преузети ОВДЕ.

23. фебруар 2018.

 

На основу члана 10. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 11/18)

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава-

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе

 

                        Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

                      1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе, у које спадају: инфраструктурни пројекти јединица локалне самоуправе (изградња комуналне инфраструктуре, радови на објектима-зградама јединице локалне самоуправе, радови на објектима школа, радови на објектима предшколских установа, радови на објектима културе, радови на спортским објектима, радови на градским трговима и парковима, радови на јавној расвети и видео надзору и радови на објектима пијаца.
 
                        Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 256.147.000,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- у којој мери пројекат, у вези са којим је поднет захтев за расподелу средстава, доприноси остваривању изворних послова јединице локалне самоуправе;
- у којој фази се налази пројекат, разлози због којих је реализација започетог пројекта прекинута, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта за фазу за коју није покренут поступак јавне набавке, која је укупна финансијска вредност пројекта, у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта;
- стварни допринос пројекта побољшању животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:

 1. правилно попуњен Образац за циљ 1;
 2. извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију конкретног пројекта;
 3. пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD).
 4. Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:
  • скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;          

  Уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом:

  • скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова;        
 5. акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава;

                Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији или скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу:
- пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надлежних органа који се односе на конкретан пројекат;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију конкретног пројекта;
- извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта.
Захтев за расподелу средстава се може односити само на реализацију једног одређеног пројекта од посебног значаја.

                        2. Пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизација рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

                        Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 48.027.000,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- степен техничке опремљености, као и потреба за подизањем постојећег нивоа опремљености органа јединице локалне самоуправе;
- допринос коришћења ових средстава остваривању циљева модернизације локалне самоуправе, њихов утицај на ефикасност пружања услуга грађанима и обављање поверених послова;
- утицај на подстицање нових инвестиција и донација које доприносе развоју јединице локалне самоуправе.

                        Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:

- правилно попуњен Образац за циљ 2;
- елаборат који садржи детаљно обрађене показатеље за све наведене критеријуме.
 - извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију конкретног пројекта

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама.
                        Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 16.009.000,00 динара.
                        Критеријуми  за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- намена, начин, мерила и критеријуми за избор пројеката из области културе, спорта, туризма и уметности који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији јединица локалне самоуправе;
                        - у којој мери постоји потреба да се пружи помоћ јединици локалне самоуправе за финансирање различитих облика помоћи, односно програма и активности;
- укупан износ буџетских средстава која су предвиђена за те намене.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- правилно попуњен Образац за циљ 3;
- План и програм финансирања конкретног културног, спортског, туристичког или другог догађаја који је од посебног значаја за грађане на територији јединице локалне самоуправе која подноси захтев;
- финансијска, правна, техничка и друга документација о испуњавању услова за финансирање конкретних облика помоћи и документација неопходна за њихову реализацију;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију конкретног пројекта.
___

                        Максималан износ средстава који се може одобрити по једном захтеву не може бити већи од 10% укупно опредељених средстава за циљ у оквиру кога је поднет захтев.
___

Рок за подношење захтева за расподелу средстава и начин пријављивања

                        Рок за подношење захтева за расподелу средстава је 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Захтев за расподелу средстава доставља се на Обрасцу – Образац бр. 1-за циљ 1; Образац бр. 2- за циљ 2 и Образац бр. 3 – за циљ 3, који се преузимају на интернет страни Министарства: www.mduls.gov.rs.
Уз захтев, доставља се и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.
Захтев за расподелу средстава са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава
11000 Београд, Бирчанинова 6

             Неблаговремени и непотпуни захтеви за расподелу се неће разматрати.
Одлука о расподели средстава (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства.
Јединици локалне самоуправе (општини, граду и граду Београду) могу се одобрити средства по једном захтеву, у току календарске године.
Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе број: 011/3060-101; 011/3060-107 и 011/3060-119.

 

Преузмите:

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама