MENI

Naslovna » Adresni registar

Adresni registar

Značaj projekta i problem na koji se utiče

Adresni registar sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima i jedan je od ključnih državnih registara pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih društava i registra nepokretnosti.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova 3.028.020 građana ima prijavljeno prebivalište u ulicama bez određenog kućnog broja, od čega je 2.676.898 građana prijavljeno na adresama za koje nije određen ni naziv ulice (poznato kao „nema ulice bb“). Republički geodetski zavod nadležan je za vođenje Adresnog registra, ali se upis adresa može izvršiti tek nakon davanja naziva ulica od strane jedinica lokalnih samouprava. Najveći broj opština i gradova ovaj postupak sprovodi neredovno, kako zbog različitog tumačenja propisa tako i zbog neažurnosti u radu.
Veliki broj državnih i lokalnih organa i službi, zbog ovakve prakse, kreirao je interne registre adresa kako bi mogli da komuniciraju sa strankama, ali ovaka situacija onemogućava interoperabilnost i ažuriranje podataka. Kao posledica toga, u različitim evidencijama mogu se za isto fizičko ili pravno lice pojaviti različite adrese. Nakon ažuriranja podataka u registru na celoj teritoriji, postojaće jedinstven registar koji će svi organi biti u obavezi da koriste i koji će se centralizovano voditi. Ilustracije radi, da su podaci o adresama ažurni ne bismo imali redove za zdravstvene kartice jer bi svim građanima bile dostavljene na kućnu adresu.
Iz ovih razloga krajem prošle godine Vlada Srbije formirala je Koordinaciono telo za unapređenje Adresnog registra koje uključuje sva relevantna ministarstva i organizacije. Kao pilot grad odabrana je Loznica, a Republički geodetski zavod je na osnovu ortofoto snimaka i prema lokalno običajnim imenima (na osnovu podataka dostavljenih od strane JP „Pošta Srbije“) pripremio predloge naziva za sve ulice na teritoriji Loznice. Gradska skupština je imenovala novih 677 ulica i država je opredelila 5 miliona dinara za finansiranje tablica i brojeva kako bi svi objekti u ovom gradu bili obeleženi.
Procena je da na teritoriji Srbije nešto više od 47.000 naziva ulica i milion kućnih brojeva. Građanima kojima bude dodeljen nov naziv ili menjan naziv ulica i broja, biće određen dovoljno razuman rok da promenu urade i u svojim dokumentima. Procena je da će ukupni troškovi ažuriranja registra i obeležavanja ulica i kućnih brojeva iznositi 5 miliona evra.

 

Metodologija rada

Projekat obeležavanja Srbije se realizuje u tri faze.

Faza I – imenovanje ulica i objekata

Kao što je prethodno istaknuto, za vođenje adresnog registra nadležan je Republički geodetski zavod, ali upis adresa vrši se na osnovu formalnih odluka jedinica lokalnih samouprava o davanju naziva ulica. Najveći broj opština i gradova nisu ažurni u ovom poslu, a oni su jedini koji mogu davati nazive ulicama.
Operativni projektni tim je izradio plan i dinamiku ažuriranja Adresnog registra po gradovima i opštinama Srbije. Tokom 2018. godine biće organizovano 9 regionalnih sastanaka, na kojima će projektni Tim, sastavljen od predstavnika Kabineta predsednice Vlade, MDULS-a, MGSI-a, RGZ-a i SKGO-a, predstaviti metodologiju i rokove za davanje naziva ulica predstavnicima gradova i opština (dinamika rada se nalazi u prilogu 1).
Republički geodetski zavod, kao organ nadležan za izradu elaborata ulica i kućnih brojeva, sukcesivno će ih dostavljati jedinicama lokalnih samouprava na odlučivanje. JLS su dužne da formiraju Komisije za davanje naziva ulica i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, u najkraćem roku, dostave predloge na mišljenje i sprovedu celokupan proces kako bi nazivi novih ulica bili usvojeni na sednici Skupština i objavljeni u Službenom Glasniku.

Predviđena dinamika rada:

 • RGZ u roku od 15 dana nakon prezentacije objavljuje elaborate na svoj severu i dotavlja JLS parametre za pristup
 • JSL u roku od 15 dana nakon preuzimanja elaborata, predloge naziva ulica dostavlja nadležnom organu na saglasnost (Ministarstvu odnosno Pokrajinskom sekretarijatu) i Nacionalnom savetu nacionalnih manjina čiji jezik je u službenoj upotrebi na teritoriji JLS
 • MDULS u roku od 10 dana dostavlja saglasnost na predloge ulica
 • Nacionalni saveti nacionalnih manjina u roku od 10 dana odlučuju i dostavljaju mišljenje ka JLS i Ministarstvu odnosno Pokrajinskom sekretarijatu
 • JLS nakon pribavljene saglasnosti nadležnog organa na sednici Skupštine imenuje ulice i odluku objavljuje u Službenom Glasniku o čemu obaveštava RGZ.

 

Faza II – obeležavanje na terenu

Nakon digitalizacije ulica i kućnih brojeva, krajem 2018. godine biće raspisana objedinjena javna nabavka za sve tablice ulica i kućnih brojeva na teritoriji Srbije. Obeležavanje će trajati od novembra 2018. do maja 2019. godine.

 

Faza III – puna interoperabilnost između organa

Nakon ažuriranja ulica u JLS-u, lokalne službe i državni organi, sukcesivno usklađuju svoje baze podataka sa ažuriranim registrom tokom 2019 i 2020. godine.

Preduslov za realizaciju

Podaci o adresama moraju biti vođeni u propisanom formatu kako bi svi na isti način upisivali ove podatke i kako bi se ažurirali podaci na jednom mestu. Problemi i troškovi koje stvara nepostojanje jedinstvenog Adresnog registra ima daleko veće posledice na funkcionisanje države uprave, kao i celokupne države od moguće dobiti kroz prodaju ovih podataka.

Izveštavanje

Svi organi uključeni u projekat, kao i jedinice lokalnih samouprava dužni su da redovno dostavljaju izveštaje o trenutnom statusu i svom napredovanju Republičkom geodetskom zavodi, kao i na poseban zahtev Koordinacionog tela. Republički geodetski zavod je nadležan za dostavljanje objedinjenog nedeljnog izveštaja članovima koordinacionog tela. Izveštaj se objavljuje javno na sajtu MDULS-a. Izveštaj sadrži sledeće elemente:

 • Broj ulica za koje je RGZ izradio elaborate
 • Broj ulica koje je JSL poslala predloge nadležnom organu
 • Broj ulica za koje je nadležni organ dalo saglasnost
 • Broj ulica objavljenih u službenom glasniku JLS

SKGO će biti zadužena za organizaciju regionalnih skupova i koordinaciju između JLS, RGZ i MDULS.

 

NAPOMENA:

Zbog velikog broja pitanja JLS u vezi sa Predlogom odluke o nazivima ulica i dr. delova naseljenih mesta, Obrazac za odluku o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta (trg, zaseok) može imati sledeću formu:

OBRAZAC 1. Predlog odluke o dopuni (i/ili izmeni) odluke, u kojoj će se dodati novi (i postojeći nazivi ukoliko se radi o produženju ulice ili proširenju drugog dela naseljenog mesta) i promenjeni nazivi u novom članu ili dopuniti postojeći članovi, po naseljenim mestima, a po pravilima pravnog normiranja. Kroz prečišćen tekst, dobiće se jedinstvena odluka.

OBRAZAC 2. Predlog odluke (jedne nove odluke) kojom će se obuhvatiti svi nazivi ulica i drugih delova naseljenih mesta na celoj teritoriji JLS, razvrstanih po naseljenim mestima (postojeći i novi po Elaboratima uličnih sistema), a označiće se koji su nazivi ulica i drugih delova naseljenog mesta novi, koji produženi ili prošireni, a koji promenjeni, s tim da će se prethodna odluka (odluke) staviti van snage.

Navedeno se odnosi na situaciju i kada postoji više odluka o nazivima ulica i dr. za celu teritoriju JLS, kao i kada postoji više odluka o nazivima ulica i dr. po naseljenim mestima, u konkretnoj JLS.

U predlogu odluke, jasno se mora označiti:

 • koji su novi nazivi,
 • postojeći naziv - ukoliko se radi o produženju, proširenju ulice ili drugog dela naseljenog mesta pod koji su naziv podvedeni,
 • nazivi koji se menjaju, a sve u odnosu na ostale postojeće nazive, na koje je ranije dobijena saglasnot nadležnog organa, jer se  saglasnost  nadležnog organa daje samo u delu odluke koji se odnosi na nove nazive (na postojeće samo u delu produžetka ulice, proširenja zaseoka), kao i na promenjene nazive. Promene ovih naziva nisu poželjne, mogu se vršiti samo izuzetno, uz obrazloženje razloga promene.

 

PREDLOZI ODLUKA

 

Pitanja i odgovore o postupku imenovanja ulica i zaseoka možete pogledati OVDE.

 

Pogledajte kako napreduje ažuriranje Adresnog registra - https://a3.geosrbija.rs/el-ulica-monitoring

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama