MENI

Naslovna » Aktivnosti » Obaveštenja

Obaveštenja

5. jun 2017.

KONAČNA ODLUKA O IZBORU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE IZ REDA OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje konačnu Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020.godine. Za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020.godine, izabrano je svih 12 organizacija civilnog društva koje su iskazale interesovanje za učešće u izradi Akcionog plana i zadovolјile sve formalne uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom:

 1. Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“;
 2. CRTA - Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost;
 3. Savez računovođa i revizora;
 4. Beogradska otvorena škola;
 5. Evropski pokret u Srbiji;
 6. Centar za evropske politike;
 7. Trag fondacija;
 8. Nacionalna koalicija za decentralizaciju;
 9. Centar lokalne demokratije;
 10. Grupa 484;
 11. Udruženje Narodni parlament;
 12. Centar za istraživanje u politici Argument.

Tekst odluke možete preuzeti na sledećem linku - http://bit.ly/2rsIDNv

1. jun 2017.

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u dalјem tekstu: ministarstvo) obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

1. jun 2017.

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na Portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

31. maj 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na poslovima praćenja primene propisa i uređivanju sistema finansiranja plata.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

18. maj 2017.

IZVEŠTAJI O SPROVEDENIM JAVNIM RASPRAVAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje izveštaje o sprovedenim javnim raspravama o sledećim nacrtima:

Izveštaje možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove.

17. maj 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Upravnom inspektoratu.

Oglas je objavlјen u listu „Poslovi“ i na internet prezentaciji SUK i ističe 25. maja 2017.godine.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

16. maj 2017.

Izabrani članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana iz reda OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine.

Na ovu odluku Komisije, podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana objavlјivanja Odluke. Komisija preispituje svoju odluku po izjavlјenim prigovorima i donosi konačnu odluku.

9. maj 2017.

PROJEKAT JAČANјA KAPACITETA JAVNE UPRAVE U OBLASTIMA FINANSIJSKOG MENADžMENTA, RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE KONTROLE

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine.

Cilј projekta je da se dizajniraju i razviju tri nova master programa u Srbiji i dva u Albaniji u oblasti finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrole u javnoj administraciji. Predviđeni su i treninzi na univerzitetskim centrima i institutima za zaposlene u javnoj upravi, kao i modernizacija jednog master programa u oblasti upravlјanja javnim finansijama u Srbiji.

Uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprava na projektu je da bude veza projekta sa državnom upravom, kako bi se rezultati projekta uklapali sa potrebama uprave. MDULS će pomagati kod  prikuplјanja podataka o znanju i kvalifikacijama  strukture zaposlenih u javnoj upravi koji rade na pozicijama finansijskih menadžera, računovođa i kontrolora, izradi potrebne prateće dokumentacije za projektne aktivnosti, doprinosiće kvalitetu i relevantosnoti rezultata projekta učešćem u izradi master studijskih programa za Srbiju, učešće u Upravnom odboru, kao i povezivanjem projekta sa komplementarnim i srodnim inicjativama i projektima.

Nakon razvoja kurikuluma Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će izvršiti selekciju prvih 100 državnih službenika zaposlenih u javnim finansijama kojima će biti omogućeno  besplatno usavršavanje u okviru novog master studijskog programa  u trajanju od jedne godine a u cilјu usavršavanja nivoa znanja u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole.

Koordinator i vodeća institucija projekta je Univerzitet u Beogradu (Fakultet organizacionih nauka) uz ostali domaće i inostrane partnere: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Pazaru, Singidunum Univerzitet, Centar za obrazovne politike, Univerzitet u Skadru, Evropski univerzitet u Tirani, Univerzitet u Splitu, Univerzitet Gilјelmo Markoni (Italija), Masarikov Univerzitet (Češka) i Matej Bel Univerzitet (Slovačka).

Više informacija o projektu možete  pronaći na  linku:  www.finac.org.rs

28. april 2017.

INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi  1” i položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za matične knjige i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi 1“ .

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs za popunjavanje položaja je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen. Rok počinje da teče od 28.04.2017. godine i ističe 08.05.2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati na linku ispod.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156

27. april 2017.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE U OKRUGLIM STOLOVIMA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,[1] u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da uzmu aktivno učešće u okruglim stolovima koji će se u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, održati:

 • 8. maja 2017. godine u Nišu, Hotel Tami Residence, sala Constantinus Palace, Durmitorska (prilaz broj 1), sa početkom u 11.00 časova;
 • 10. maja 2017. godine u Novom Sadu, Master centar, Hajduk Velјkova 11, sa početkom u 11.00 časova;
 • 12. maja 2017. godine u Beogradu, Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 10.00 časova.

Planirano je učešće do 20 predstavnika organizacija civilnog društva u svakom od okruglih stolova (jedan predstavnik po organizaciji).

Učešće u okruglim stolovima ostvaruje se prema redosledu prijave do maksimalnog broja (20 po skupu), a prednost imaju predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u oblastima koje su u vezi sa sadržinom zakona koji su predmet javne rasprave (reforma javne uprave, stručno usavršavanje u javnoj upravi i sl.), što se dokazuje na osnovu izvoda iz statuta udruženja ili drugog odgovarajućeg akta organizacije civilnog društva.

Prijavu učešća na konsultativnom sastanku potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 4. maja 2017. godine, na e-adresu: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Prijave se podnose na obrascu koji je deo ovog poziva.

Obrazac za predlaganje predstavnika OCD

Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Tekstovi nacrta zakona, sa prilozima dostupni na web adresi: http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php .

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva  koji nisu iz mesta u kom se održavaju okrugli stolovi.

 [1] Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

26. april 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za materijalno-finansijske poslove i poslove planiranja.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

21. april 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelјu 23. aprila u periodu od 7 do 20 časova povodom održavanja lokalnih izbora u gradu Zaječaru i opštinama Vrbas, Kovin, Kosjerić i Odžaci, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANјE U JAVNOJ UPRAVI

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3618/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme Nacrta zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave  je osnovao Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, sa zadatkom da pripremi tekst ovog zakona. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugih imaoca javnih ovlašćenja, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3608/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama državne uprave sadržanih u odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3613/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja državnih službenika sadržanih u odredbama Zakona o državnim službenicima sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

18. april 2017.

POZIV ZA OCD ZA UČEŠĆE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da kao članovi učestvuju u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine, s tim da je planirano ukupno 7 (sedam) predstavnika organizacija civilnog društva u Radnoj grupi.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužna su da svoje prijave dostave u elektronskom obliku na adresu: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs i u zatvorenoj koverti, poštom ili ličnom dostavom na pisarnici na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz;1070 Novi Beograd, sa napomenom: “Predlaganje kandidata za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine“. Rok za podnošenje prijava je petak, 28. april 2017. godine.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja članova Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, odnosno na broj telefona +381 11 311 3895. Sve dodatne informacije možete saznati na linku https://goo.gl/n5ayFT.

24. mart 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje spisak kontakt telefona preko kojih građani, u nedelјu 2. aprila u periodu od 7 do 20 časova, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2641-498
011 / 2685-310
011 / 2641-495

9. mart 2017.

OBAVEŠTENјE – „STOP BIROKRATIJI“

Vlada Republike Srbije usvojila je Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018, pod nazivom „Stop birokratiji“.

Ovim dokumentom Republika Srbija kreće putem Evropske unije u pravcu sistematskog zalaganja za smanjenje administrativnih tereta u korist građana, kojima će to olakšati život, i privrede, koja time može postati konkurentnija, kao i uspostavlјanje mehanizma prikuplјanja predloga za pojednostavlјenja, kojima će se ovaj dokument stalno unapređivati.

Tekst dokumenta možete preuzeti ispod.

Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018

8. mart 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi” .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

2. mart 2017.

O B A V E Š T E Nј E ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaklјučenja jedinstvenog biračkog spiska (11. marta 2017. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelјa birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlјi, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlјa zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlјi.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlјi, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlјa nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelјa.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlјi zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

1. februar 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi» .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti  OVDE.

30. januar 2017.

U skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o stručnom usavršavanju državnih službenika, Ministarka državne uprave i lokalne samouprava donela je Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade. Pravilnik je objavlјen u  “Službenom glasniku RS”, broj 6/17.”, a zajedno sa prilozima koji su njegov sastavni deo se može preuzeti ispod.

 • Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 • Uvodni program opšteg osposoblјavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih
 • Program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika
 • Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca
 • Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravlјanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

Pogledajte arhivu

 Vrh strane
 e Uprava INFORMACIONI SISTEM eZUP Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji Reforma javne uprave Partnerstvo za otvorenu upravu Inspekcijski nadzor Javne nabavke