MENI

Naslovna » Aktivnosti » Obaveštenja

Obaveštenja

17. oktobar 2017.

JAVNI POZIV

za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu


Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemlјama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa cilјem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilјa reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 17. do 31. oktobra 2017. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs), a može se preuzeti i ovde.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavlјanje komentara, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do utorka, 31. oktobra 2017. godine. Obrazac za dostavlјanje komentara može se preuzeti ovde.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

2. oktobar 2017.

RADIONICA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management –OECD EU), organizuje radionicu koja se odnosi na izmene zakonodavnog okvira kojim se uređuje rad i položaj Zaštitnika građana u Srbiji i čije je održavanje planirano za utorak 03. oktobar 2017. godine, 09:00-17:00, u Palati Srbija.

Pored predstavnika SIGMA, Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, kancelarije Zaštitnika građana, organizacija civilnog društva, očekuje se i aktivno učešće predstavnika organizacija civilnog društva.

Svrha radionice jeste da predstavnici relevantnih institucija i organizacija civilnog društva zajednički, kroz neposrednu diskusiju utvrde pravac izmena i dopuna postojećeg pravnog okvira Zaštitnika građana.

28. septembar 2017.

NOVO UPUTSTVO ZA KORISNIKE eZUP-a

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo dopunjenu verziju (verzija 2) Uputstva o primeni Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koje sadrži instrukcije u vezi pristupanja i načina rada u informacionom sistemu eZUP. Dopuna se odnosi na situacije koje mogu nastati kada je pojedini upravni postupak izostavljen prilikom podonošenja ZPSE obrasca, kao i nastupi promena postojećih propisa kojima se uređuju pojedini upravni postupak, sve usled velikog broja upravnih postupaka u kojima je potrebno ustupiti i pribaviti podatke o činjenica o kojima se vodi službena evidencija, kao i zbog učestalosti, odnosno periodičnosti sprovođenja upravnih postupaka.

Dokument možete pronaći na linku http://www.mduls.gov.rs/ezup.php

27. septembar 2017.

POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA U OKVIRU PROGRAMA REFORME POREZA NA IMOVINU – PAKET PODRŠKE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UNAPREĐENjE ADMINISTRIRANjA POREZA NA IMOVINU I DOBRE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Stalna konferencija gradova i opština i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) pozivaju lokalne samouprave da se prijave za podršku u okviru Programa reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave.

Ukupna podrška iznosi 5,9 miliona švajcarskih franaka, a ona će biti usmerena na 40 jedinica lokalne samouprave (Paket A) i 7 gradova (Paket B) u Srbiji, za unapređenje administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave.

Kroz ovaj projekat oko 40 jedinica lokalne samouprave u celoj Srbiji dobiće priliku da ažurira svoje baze podataka o nekretninama, i time poveća obuhvat naplate poreza na imovinu. Pet najuspešnijih podeliće nagradni fond sa ukupnim sredstvima od 1,066 miliona švajcarskih franaka, koji je obezbedila Vlada Švajcarske.

Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave.

Rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2017. godine do 17 časova. Prijave se dostavljaju u skeniranoj verziji elektronskim putem na sledeću adresu: msp.paketi@mduls.gov.rs . Prijave se podnose na srpskom jeziku.

Projekti se realizuju od 1. juna 2017. do 30. aprila 2021. godine

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti na internet stranici Ministarstva državne uprave i loklane samouprave www.mduls.gov.rs i Stalne knferencije gradova i opština www.skgo.org.

Preuzmite dokumenta:

Prijavni obrazac

Prijavni upitnik

Izjava o zajedničkoj prijvi

Uputstvo za prijavu

Pozivno pismo

22. septembar 2017.

PREZENTACIJA PROGRAMA EXCHANGE 5 U BEOGRADU

Regionalna prezentacija Program EXCHANGE 5 i javnog poziva za ovu grant šemu biće održana u Beogradu, 26. septembra 2017. godine, u 10 časova, u Klubu poslanika (Tolstojeva 2).

Učesnicima, predstavnicima lokalnih samouprava biće predstavljena procedura prijvljivanja, teme, uslovi i rokovi za dostavljanje predloga.

Javni poziv lokalnim samoupravam za podršku u okviru Programa EXCHANGE 5 objavljen je 5. septembra i traje do 20. oktobra 2017. godine.

Prezentaciju Programa EXCHANGE 5 možete preuzeti na slećem linku http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=408

Preuzmite još:

Pozivno pismo

Prilog 1 - Raspored regionalnih prezentacija poziva za grant šemu u okviru Programa EXCHANGE 5

Prilog 2 - Predviđeno grupisanje lokalnih samouprava za učešće nadležnih predstavnika na regionalnim prezentacijama poziva za grant šemu u okviru Programa EXCHANGE 5

Prilog 3 - Dnevni red za prezentaciju Programa EXCHANGE 5

20. septembar 2017.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina broj: 90-00-0087/2017-27 od 8. septembra 2017. godine, raspisuje

KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.800.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Kriterijumi za ocenu projekata

Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima Fonda vrši se primenom sledećih kriterijuma:

1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku;

2. dužina trajanja;

3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekata;

4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;

5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva i

6. opravdanost budžeta programa i projekata

Dopunski kriterijumi

1. unapređenje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;

2. jačanje stručnih i tehničkih kapaciteta redakcija i medija i

3. unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma

Bliža merila

1. teritorijalna pokrivenost emitovanja i/ili distrubucije medijskih sadržaja;

2. pokrivenost više društvenih grupa;

3. razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja između različitih zajednica;

4. integrativna interkulturalnost

Potrebna dokumentacija

Prijava se dostavlja na propisanom popunjenom obrascu u 6 primeraka, uz koju se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

1. Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina;(preuzeti sa sajta);

2. Izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju;

3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje Prijava

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana raspisivanja konkursa. Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.

Način prijavljivanja

Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS (NE OTVARATI) ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom, neće biti razmatrane.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/ pisarnici najkasnije do 20. oktobra 2017. godine, bez obzira na datum prispeća.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora - u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljnih programa i projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na interenet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon: 011/26-45-357.

KONKURS JE OTVOREN OD 20.9.2017. DO 20.10.2017. GODINE

Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina

PRIJAVA - za konkurs Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina

20. septembar 2017.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

Opis poslova: Rukovodi i koordinira rad Sektora; planira, usmerava i nadzire rad Sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim organima; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; koordinira i sarađuje sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Birčaninova br. 6.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Dunja Danilović, tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

19. septembar 2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni je deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi sprovodi se od 18. septembra do 9. oktobra 2017. godine

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaključak Vlade o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu dražavne uprave i lokalne samouprave na adresu elektronske pošte: javne.rasprave@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i portalu e-uprava.

Nacrt ZEU

Obrazac komentara

Zaključak o javnoj raspravi

5. septembar 2017.

PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA - POZIV ZA PODNOŠENјE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

Poziv za podnošenje predloga projekata - grant šema u okviru Programa Exchange 5 je objavlјena 5. septembra 2017. godine. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravlјanja imovinom na lokalu, u cilјu približavanja javne uprave građanima i privredi. Grant šemu finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014. Grant šema će se realizovati uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samoupravu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština dok je Telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

FINANSIJSKA SREDSTVA

Iznos sredstva na raspolaganju za ovaj poziv je 3.300.000 evra (od čega 3.000.000 evra iz doprinosa EU).

Iznos pojedinačnog granta (donacije):

 • Minimalno: 120.000 evra
 • Maksimalno: 200.000 evra

Kako bi ispunio uslove konkursa za dodelu granta, podnosilac predloga projekta – Vodeći aplikant mora biti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Vodeći aplikant mora podneti projektni predlog u saradnji sa najmanje jednim ko-aplikantom koji mora biti lokalna samouprava iz istog ili susednog okruga sa teritorije Republike Srbije.

Pored navedenih obaveznih ko-aplikanata, kao ko-aplikanti mogu u predmetnom pozivu učestvovati i:

 • Gradska opština osnovana u Republici Srbiji, samo ako nastupa zajedno sa gradom osnivačem. U tom slučaju gradska opština može da učestvuje kao ko-aplikant:

- ukoliko je grad osnivač vodeći aplikant; ili
- ukoliko je grad osnivač ko-aplikant

 • Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji najmanje godinu dana pre pokretanja ovog javnog poziva
 • Regionalne razvojne agencije osnovane u Republici Srbiji
 • Institucije i organizacije osnovane od strane Republike Srbije i/ili od strane lokalne vlasti (javna komunalna preduzeća, direkcije, ustanove za obrazovanje i obuku, istraživačke institucije, ustanove visokog obrazovanja itd.)

Planirano trajanje projekta je najmanje 12 meseci, a najviše 18 meseci.

Smernice za prijavu sa svim neophodnim detalјima i dokumentima u vezi sa ovim konkursom su dostupne na sledećim internet stranicama:

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. oktobar 2017. godine. U slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 časova navedenog dana na sledeću adresu:

Ministarstvo finansija,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)
Odelјenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska, 3-5/VII sprat, kancelarija 701,
11000 Beograd
Republika Srbija

Sva pitanja u vezi sa ovim konkursom se mogu poslati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre roka za podnošenje Koncepta projekta na dole navedenu elektronsku adresu, sa jasno navedenim referentnim brojem javnog Poziva za podnošenje predloga projekata:

Elektronska adresa: cfcu.questions@mfin.gov.rs
Raspored regionalnih informativnih radionica u vezi sa ovim pozivom biće blagovremeno objavlјen na sledećim internet stranicama:

EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

4. septembar 2017.

S A O P Š T E Nј E

Povodom protesne note i istupa u javnosti Vladana Stanojevića, člana Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i optužbi da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prekršilo zakon i ugrozilo demokratska načela i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo obaveštava javnost o razlozima za odbijanje prijave da se Stanojević upiše u Registar nacionalnih saveta kao predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine:.

MINISTARSTVO JE POŠTOVALO I SLEDILO ZAKON I PROPISE

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave su u avgustu 2017. godine podnete dve prijave za upis promene podataka u Registru nacionalnih saveta i to po osnovu odluka sa sednica održanih 12. avgusta 2017. godine u Beogradu i 19. avgusta 2017. godine u Beški. Obe prijave se odnose na promenu predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Uvidom u dokumentaciju koja je podneta uz prijavu Vladana Stanojevića, utvrđeno je da sednica od 12. avgusta 2017. godine nije sazvana i održana u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Statutom i Poslovnikom o radu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Naime, utvrđeno je da je sednica sazvana od strane neovlašćenog lica i da je održana putem „čet linka“  i  telefona, što ni na koji način i ni u kom slučaju nije predviđeno unutrašnjim aktima Saveta.

Posebno napominjemo da je Vladan Stanojević prisustvovao i učestvovao u radu (glasao i diskutovao) na sednici održanoj 19. avgusta 2017. godine u Beški na kojoj se, između ostalog, raspravlјalo i o razrešenju predsednika Vitomira Mihajlovića i izboru novog predsednika ovog nacionalnog saveta.

U skladu sa svim gore navedenim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je postupilo i postupa na jedini način koji je zakonit, pa je tako postupak upisa promene predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Registru nacionalnih saveta, a prema odlukama sa sednice održane 19. avgusta 2017. godine u Beški, u toku i u fazi je prikuplјanja i utvrđivanja svih pravno relevantnih činjenica.

Vladan Stanojević, kao podnosilac prijave, ali i svi zainteresovani, uvid u predmetne spise mogu ostvariti prema Zakonu o opštem upravnom postupku i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

1. septembar 2017.

POZIVAMO VAS DA DATE SUGESTIJE NA IZMENU UREDBE O FINANSIRANјU PROGRAMA UDRUŽENјA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom,  poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u on-lajn konsultativnom procesu teksta Nacrta o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, koji se sprovodi u periodu od 01.09. do 15.09. 2017. godine.

Izmene i dopune Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja sprovode se u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. godine i to mere 4.5.1. i Akcionog plana za Sprovođenje inicijative Partnerstvo za otovorenu upravu za period 2016-2017. godine.

Predloge, sugestije i primedbe potrebno je dostaviti na Formularu za dostavlјanje predloga i sugestija na nacrt Uredbe, koji možete preuzeti OVDE, i dostaviti na sledeću adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs.

Nakon okončanja elektronskih konsultacije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet preznetaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs  i Kancelarije www.civilnodrustvo.gov.rs .

21. avgust 2017.

TERMINI JAVNE RASPRAVE „PREDSTAVLjANјE I DISKUSIJA O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA“

Tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati:

 • 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, Skupština grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, III ulaz, Plava sala;
 • 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu, sala u Skupštini grada Kragujevca, u periodu od 11.00 časova do 15.00 časova;
 • 4. septembra 2017. godine u Beogradu, Palata Srbija, sala Beograd, u periodu od 10.00 časova do 14.00 časova.

18. avgust 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-7800/17. od 16. avgusta 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi se od 18. avgusta do 6. septembra 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata, stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o o zaposlenima u javnim službama”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu , sa početkom u 11.00 časova i 4. septembra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona, na e-mail adresu ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova

 Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:      

18. avgust 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-7802/17. od 16. avgusta 2017  godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme Nacrta zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave  je doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta nacrta zakona o radnopravnom statusu i platama zaposlenih u javnim službama koja je u okviru zadatka da pripremi tekst nacrta tog zakona, pripremila tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. U radu Posebne radne grupe učestvovali su predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom ovog zakona. Pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u radu na pripremi Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta, kao i predstavnik pravosuđa odnosno sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Konsultativni proces o tekstu zakona započet je u toku pripreme radne verzije nacrta ovog zakona.  S tim u vezi, održano je 16 sastanaka sa predstavnicima sindikata iz oblasti javnih službi (prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, kulture) kao i sa predstavnicima sindikata organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama sprovodi se od 18. avgusta do 6. septembra 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata, stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o o zaposlenima u javnim službama”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu , sa početkom u 11.00 časova i 4. septembra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  zaposlenima u javnim službama, na e-mail adresu ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova

 Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi: 

18. avgust 2017.

KONKURS ZA DIREKTNU TEHNIČKU PODRŠKU U PROCESU LOKALNOG PLANIRANјA I PROGRAMSKOG BUDžETIRANјA

U okviru Programa Exchange 5 objavlјen je poziv za izbor 6 (šest) lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a realizuje ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva.

Poziv je objavlјen 18. avgusta i trajaće do 15. septembra 2017. godine.

Informacije o pozivu, Smernice za prijavu na poziv i prateća dokumenta mogu se preuzeti na internet prezentaciji SKGO, link http://www.skgo.org/contests/164 .

17. avgust 2017.

GODIŠNјI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENјE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavlјa pripremlјeni izveštaj za period od 1. januara 2015. godine do 30. juna 2017. godine o sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/15). Izveštaj biti konačan tek nakon što bude razmotren na svim strukturama za koordinaciju, praćenje, izveštavanje i evaluaciju procesa sprovođenja reforme javne uprave: Međuministarskoj projektnoj grupi, Kolegijumu državnih sekretara i Savetu za reformu javne uprave.

Tekst izveštaja možete preuzeti OVDE.

A prilog nadležnih institucija po aktivnostima možete pogledati OVDE.

2. avgust 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Upravnom inspektoratu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - Pomoćnik direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - položaj u petoj grupi.

Konkurs je oglašen 2. avgusta 2017. u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“ i ističe 10. avgusta 2017.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

31. jul 2017.

OBAVEŠTENјE – USLUGE VEB-DIZAJNERA

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) objavlјuje oglas za usluge veb dizajnera za potrebe redizajniranja sajta Republičkog sekretarijata za javne politike. Konkurs traje do 25. avgusta 2017. godine do 14 časova, a više podataka se može pronaći na linku http://respaweb.eu/0/tenders/63/notice-for-experts-expert-in-web-design .

25. jul 2017.

UTVRĐENA MATRICA ZA USAGLAŠAVANјE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Sprovođenje novog Zakona o opštem upravnom postupku predstavlјa jedan od klјučnih  prioriteta u Reformi javne uprave.  Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) predvideo je obavezu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama ovog zakona do 1. juna 2018. godine. Vlada je u tu svrhu, saglasno odredbi člana 214. Zakona, obrazovala Koordinaciono telo, radi procene usklađenosti posebnih zakona sa odredbama ovog zakona i upravlјanja procesom usklađivanja, za čije potrebe u toku postupka usklađivanja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa stručne i administrativne poslove.

Koordinaciono telo je utvrdilo matricu za ocenu usaglašenosti posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Matrica za ocenu usaglašenosti zakona može da se preuzme ovde (word verzija), kao i spisak onih zakona koje je potrebno usaglasiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, gde su crvenom bojom označeni zakoni koji su prepoznati u dosadašnjem radu kao prioritetni za usklađivanje.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će narednih dana na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji postaviti i elektronsku verziju matrice, sa pratećim Uputstvom za popunjavanje.

U skladu sa zaklјučcima Koordinacionog tela, ministarstva su u obavezi da popune matricu u roku od 30 dana od dana njenog objavlјivanja, za tri do pet zakona iz svog delokruga koji su ocenjeni kao prioritetni za proces usklađivanja. Sve matrice će se po isteku roka za popunjavanje biti razmotrene i od strane članova Koordinacionog tela i članova Radne grupe koja pruža podršku njegovom radu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sofiji Milenković, samostalnom savetniku u Sektoru za razvoj dobre uprave, na e-mail adresu sofija.milenkovic@mduls.gov.rs ili putem telefona 011/2646-964.

18. jul 2017.

JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE I SPROVOĐENјA 65 OBUKA ZA ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U REPUBLICI SRBIJI NA TEMU PRIMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIPREME I SPROVOĐENјA PROJEKATA

Savet Evrope objavlјuje javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovođenja 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji u okviri dva programa opšteg stručnog usavršavanja: Primena Zakona o opštem upravnom postupku (35 obuka), i Priprema i sprovođenje projekata (30 obuka). Obuke se organizuju u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ zasnovan je na klјučnim prioritetima Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i načelima Evropske povelјe o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavlјanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. U tom kontekstu, Projekat pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju procesa akreditacije realizatora programa stručnog usavršavanja za službenike u lokalnoj samoupravi i u uspostavlјanju održivog sistema stručnog usavršavanja.

U tom cilјu Savet Evrope objavlјuje javni poziv za angažovanje realizatora programa stručnog usavršavanja (pravnih lica) za organizaciju 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u periodu od 1. septembra do 15. novembra 2017. godine. Rok za prijavu je petak 11. avgust 2017. godine.

Detalјne informacije o uslovima javnog poziva objavlјene su na internet stranici Saveta Evrope http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Kontakt mejl adresa za dodatna pitanja o uslovima javnog poziva je lsg.serbia@coe.int

5. jul 2017.

OBAVEŠTENјE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve institucije i javnost da će u četvrtak, 6. juna 2017. godine, u periodu od 8 do 14 časova, zbog redovnog održavanja mreže biti prekinuto snabdevanje električnom energijom zgrade Ministarstva u Birčaninovoj 6. U ovom periodu telefonske linije neće biti u funkciji, kao ni pristup internetu. Zahvalјujemo se na razumevanju.


Sekretarijat Ministarstva

5. jun 2017.

KONAČNA ODLUKA O IZBORU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE IZ REDA OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje konačnu Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020.godine. Za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020.godine, izabrano je svih 12 organizacija civilnog društva koje su iskazale interesovanje za učešće u izradi Akcionog plana i zadovolјile sve formalne uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom:

 1. Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“;
 2. CRTA - Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost;
 3. Savez računovođa i revizora;
 4. Beogradska otvorena škola;
 5. Evropski pokret u Srbiji;
 6. Centar za evropske politike;
 7. Trag fondacija;
 8. Nacionalna koalicija za decentralizaciju;
 9. Centar lokalne demokratije;
 10. Grupa 484;
 11. Udruženje Narodni parlament;
 12. Centar za istraživanje u politici Argument.

Tekst odluke možete preuzeti na sledećem linku - http://bit.ly/2rsIDNv

1. jun 2017.

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u dalјem tekstu: ministarstvo) obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

1. jun 2017.

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na Portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

31. maj 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na poslovima praćenja primene propisa i uređivanju sistema finansiranja plata.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

18. maj 2017.

IZVEŠTAJI O SPROVEDENIM JAVNIM RASPRAVAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje izveštaje o sprovedenim javnim raspravama o sledećim nacrtima:

Izveštaje možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove.

17. maj 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Upravnom inspektoratu.

Oglas je objavlјen u listu „Poslovi“ i na internet prezentaciji SUK i ističe 25. maja 2017.godine.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

16. maj 2017.

Izabrani članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana iz reda OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine.

Na ovu odluku Komisije, podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana objavlјivanja Odluke. Komisija preispituje svoju odluku po izjavlјenim prigovorima i donosi konačnu odluku.

9. maj 2017.

PROJEKAT JAČANјA KAPACITETA JAVNE UPRAVE U OBLASTIMA FINANSIJSKOG MENADžMENTA, RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE KONTROLE

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine.

Cilј projekta je da se dizajniraju i razviju tri nova master programa u Srbiji i dva u Albaniji u oblasti finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrole u javnoj administraciji. Predviđeni su i treninzi na univerzitetskim centrima i institutima za zaposlene u javnoj upravi, kao i modernizacija jednog master programa u oblasti upravlјanja javnim finansijama u Srbiji.

Uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprava na projektu je da bude veza projekta sa državnom upravom, kako bi se rezultati projekta uklapali sa potrebama uprave. MDULS će pomagati kod  prikuplјanja podataka o znanju i kvalifikacijama  strukture zaposlenih u javnoj upravi koji rade na pozicijama finansijskih menadžera, računovođa i kontrolora, izradi potrebne prateće dokumentacije za projektne aktivnosti, doprinosiće kvalitetu i relevantosnoti rezultata projekta učešćem u izradi master studijskih programa za Srbiju, učešće u Upravnom odboru, kao i povezivanjem projekta sa komplementarnim i srodnim inicjativama i projektima.

Nakon razvoja kurikuluma Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će izvršiti selekciju prvih 100 državnih službenika zaposlenih u javnim finansijama kojima će biti omogućeno  besplatno usavršavanje u okviru novog master studijskog programa  u trajanju od jedne godine a u cilјu usavršavanja nivoa znanja u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole.

Koordinator i vodeća institucija projekta je Univerzitet u Beogradu (Fakultet organizacionih nauka) uz ostali domaće i inostrane partnere: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Pazaru, Singidunum Univerzitet, Centar za obrazovne politike, Univerzitet u Skadru, Evropski univerzitet u Tirani, Univerzitet u Splitu, Univerzitet Gilјelmo Markoni (Italija), Masarikov Univerzitet (Češka) i Matej Bel Univerzitet (Slovačka).

Više informacija o projektu možete  pronaći na  linku:  www.finac.org.rs

28. april 2017.

INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi  1” i položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za matične knjige i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi 1“ .

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs za popunjavanje položaja je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen. Rok počinje da teče od 28.04.2017. godine i ističe 08.05.2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati na linku ispod.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156

27. april 2017.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE U OKRUGLIM STOLOVIMA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,[1] u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da uzmu aktivno učešće u okruglim stolovima koji će se u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, održati:

 • 8. maja 2017. godine u Nišu, Hotel Tami Residence, sala Constantinus Palace, Durmitorska (prilaz broj 1), sa početkom u 11.00 časova;
 • 10. maja 2017. godine u Novom Sadu, Master centar, Hajduk Velјkova 11, sa početkom u 11.00 časova;
 • 12. maja 2017. godine u Beogradu, Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 10.00 časova.

Planirano je učešće do 20 predstavnika organizacija civilnog društva u svakom od okruglih stolova (jedan predstavnik po organizaciji).

Učešće u okruglim stolovima ostvaruje se prema redosledu prijave do maksimalnog broja (20 po skupu), a prednost imaju predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u oblastima koje su u vezi sa sadržinom zakona koji su predmet javne rasprave (reforma javne uprave, stručno usavršavanje u javnoj upravi i sl.), što se dokazuje na osnovu izvoda iz statuta udruženja ili drugog odgovarajućeg akta organizacije civilnog društva.

Prijavu učešća na konsultativnom sastanku potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 4. maja 2017. godine, na e-adresu: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Prijave se podnose na obrascu koji je deo ovog poziva.

Obrazac za predlaganje predstavnika OCD

Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Tekstovi nacrta zakona, sa prilozima dostupni na web adresi: http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php .

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva  koji nisu iz mesta u kom se održavaju okrugli stolovi.

 [1] Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

26. april 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za materijalno-finansijske poslove i poslove planiranja.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

21. april 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelјu 23. aprila u periodu od 7 do 20 časova povodom održavanja lokalnih izbora u gradu Zaječaru i opštinama Vrbas, Kovin, Kosjerić i Odžaci, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANјE U JAVNOJ UPRAVI

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3618/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme Nacrta zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave  je osnovao Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, sa zadatkom da pripremi tekst ovog zakona. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugih imaoca javnih ovlašćenja, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3608/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama državne uprave sadržanih u odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3613/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja državnih službenika sadržanih u odredbama Zakona o državnim službenicima sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

18. april 2017.

POZIV ZA OCD ZA UČEŠĆE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da kao članovi učestvuju u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine, s tim da je planirano ukupno 7 (sedam) predstavnika organizacija civilnog društva u Radnoj grupi.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužna su da svoje prijave dostave u elektronskom obliku na adresu: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs i u zatvorenoj koverti, poštom ili ličnom dostavom na pisarnici na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz;1070 Novi Beograd, sa napomenom: “Predlaganje kandidata za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine“. Rok za podnošenje prijava je petak, 28. april 2017. godine.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja članova Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, odnosno na broj telefona +381 11 311 3895. Sve dodatne informacije možete saznati na linku https://goo.gl/n5ayFT.

24. mart 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje spisak kontakt telefona preko kojih građani, u nedelјu 2. aprila u periodu od 7 do 20 časova, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2641-498
011 / 2685-310
011 / 2641-495

9. mart 2017.

OBAVEŠTENјE – „STOP BIROKRATIJI“

Vlada Republike Srbije usvojila je Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018, pod nazivom „Stop birokratiji“.

Ovim dokumentom Republika Srbija kreće putem Evropske unije u pravcu sistematskog zalaganja za smanjenje administrativnih tereta u korist građana, kojima će to olakšati život, i privrede, koja time može postati konkurentnija, kao i uspostavlјanje mehanizma prikuplјanja predloga za pojednostavlјenja, kojima će se ovaj dokument stalno unapređivati.

Tekst dokumenta možete preuzeti ispod.

Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018

8. mart 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi” .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

2. mart 2017.

O B A V E Š T E Nј E ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaklјučenja jedinstvenog biračkog spiska (11. marta 2017. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelјa birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlјi, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlјa zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlјi.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlјi, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlјa nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelјa.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlјi zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

1. februar 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi» .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti  OVDE.

30. januar 2017.

U skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o stručnom usavršavanju državnih službenika, Ministarka državne uprave i lokalne samouprava donela je Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade. Pravilnik je objavlјen u  “Službenom glasniku RS”, broj 6/17.”, a zajedno sa prilozima koji su njegov sastavni deo se može preuzeti ispod.

 • Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 • Uvodni program opšteg osposoblјavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih
 • Program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika
 • Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca
 • Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravlјanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

Pogledajte arhivu

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke