MENI

Naslovna » Aktivnosti » Obaveštenja

Obaveštenja

1. februar 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi» .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti  OVDE.

30. januar 2017.

U skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o stručnom usavršavanju državnih službenika, Ministarka državne uprave i lokalne samouprava donela je Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade. Pravilnik je objavlјen u  “Službenom glasniku RS”, broj 6/17.”, a zajedno sa prilozima koji su njegov sastavni deo se može preuzeti ispod.

 • Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 • Uvodni program opšteg osposoblјavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih
 • Program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika
 • Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca
 • Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravlјanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

30. decembar 2016.

SPROVOĐENјE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE I PRATEĆIM PODZAKONSKIM AKTIMA

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost i sve zainteresovane strane da će Javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije biti sprovodena u periodu od 30. decembra 2016. godine do 20. januara 2017. godine. Javnu raspravu o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije organizovaće Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati u Beogradu i to po sledećem rasporedu:

 • Beograd, 11. januar 2017. godine, Okrugli sto za predstavnike organa državne uprave, Narodne Skupštine i nezavisnih državnih organa i organizacija, organizacija civilnog društva, privrednih udruženja i druge zainteresovane strane, Narodna skupština, Kralјa Milana 14, sa početkom u 10 sati.
 • Beograd, 16. januar 2017. godine, Okrugli sto za predstavnike jedinica lokalnih samouprava, Narodna skupština, Kralјa Milana 14, sa početkom u 10 sati.

Pozivamo sve zainteresovane strane da se svojim komentarima aktivno uklјuče u proceduru javne rasprave. S tim u vezi, molimo da sve predloge, sugestije i primedbe dostavite Republičkom sekretarijatu za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26, ili elektronskim putem na e-mail adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Takođe, obaveštavamo javnost i zainteresovane strane, da uz Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije predstavlјamo i dva podzakonska akta koja će biti doneta na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, i to: Nacrt uredbe o metodologiji upravlјanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Nacrt uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova

Razlog za donošenje Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i pratećih podzakonskih akata je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja u Republici Srbiji i jedinicama lokalne samouprave, koji pokriva sve klјučne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, uklјučujući jedinice lokalne samouprave, kao i efikasno sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz Pregovaračkih poglavlјa 17 – Ekonomska i monetarna politika i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Navedene akte možete preuzeti ovde:

27. decembar 2016.

PRIPREMLjENA RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je pripremlјena radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Radna verzija je pripremlјena radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, kao i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu, na e-mail adresu nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Komentari, predlozi i sugestije dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst radne verzije zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascima.

14. decembar 2016.

JAVNI KONKURS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mesta, i to:

 1. Radno mesto za drugostepeni postupak u oblasti udruživanja i jedinstvenog biračkog spiska, zvanje savetnik;
 2. Radno mesto za poslove ličnog statusa gradjana, zvanje savetnik;
 3. Radno mesto za planiranje i pripremu projekata, zvanje savetnik;
 4. Radno mesto za podršku planiranju i pripremi projekata, zvanje mlađi savetnik;
 5. Radno mesto za podršku sprovođenju i praćenju sprovođenja projekata, zvanje mlađi savetnik;
 6. Radno mesto za podršku poslovima javnih nabavki i za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, zvanje savetnik;
 7. Radno mesto za finansijsko-evidencione poslove, zvanje savetnik;

Tekst oglasa je objavlјen dana 14. decembra 2016. godine u listu „Poslovi“, od kog dana se računa rok za podnošenje prijava u trajanju od 8 dana.

Tekst oglasa i izjavu možete preuzeti ispod.

12. decembar 2016.

PRIPREMLjENE RADNE VERZIJE ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANјE I ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno u poslovima državne uprave koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, započelo je aktivnosti koje su u vezi sa pripremom Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, koja je obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, pripremila je radnu verziju ovog zakona.

Istovremeno, radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja državnih službenika i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, pripremlјena je radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i državne službenike i zaposlene u sitemu javne uprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i radnom verzijom Zakona o izmenama i dounama Zakona o državnim službenicima.

Zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu, na e-mail adresu nacionalna.akademija@mduls.gov.rs.

Komentari, predlozi i sugestije dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekstove ranih verzija zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascima.

7. decembar 2016.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina sprovodi se u periodu od 8. do 28. decembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare da dostavlјaju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina“.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

7. decembar 2016.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja učešća javnosti u pripremi zakona, propisa i drugih akata da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi i da daju svoje komentare, predloge i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi sprovodi se u periodu od 7. do 27. decembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije dostavlјati na elektronsku adresu: predlozi.zdu@mduls.gov.rs  ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi”.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

17. novembar 2016.

Javna rasprava o nacrtu zakona o platama zaposlenih u AP i JLS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sprovodi se u periodu od 17. novembra do 7. decembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije dostavlјati na elektronsku adresu sistemplata@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave”.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupave, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

17. novembar 2016.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je pokrenuta javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Javna rasprava će trajati u periodu od 18. novembra do 8. decembra 2016. godine.

Poziva se zainteresovana i  stučna javnost da u ovom periodu uputi predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona.

Primedbe i predlozi dostvlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

U okviru javne rasprave, tekst Nacrta zakona biće predstavlјen na 44. redovnoj Skupštini Stalne konfrencije gradova i opština, koja će se održati 24. novembra 2016. godine, u Beogradu, u Centru „Sava.“

3. oktobar 2016.

OBAVEŠTENјE – ŠKOLOVANјE U KOREJI

Podsećamo vas da KDI Škola za javne politike i upravu iz Koreje obezbeđuje potpune i delimične stipendije za kandidate iz Srbije za upis tokom proleća 2017. godine. Ponuđeno je ukupno pet programa i to tri za master studije iz oblasti javnih politika, razvojne politike i javne uprave i dva programa za doktorske studije iz javnih politika i razvojne politike.

KDI Škola je osnovana kao obrazovna institucija Korejskog razvojnog instituta, najznačajnijeg korejskog instituta za ekonomska i društvena istraživanja u poslednjih 40 godina. KDI Škola omogućava specifična znanja kombinujući važeće akademske teorije sa sveobuhvatnim i inovativnim praktičnim istraživanjima, kao podrška nacionalnoj viziji i klјučnim politikama.

Sva predavanja se sprovode na engleskom jeziku, a svake godine KDI Škola prima studente iz preko 70 zemalјa, a oko 70% njih dolaze iz javnog sektora. Važno je napomenuti da je KDI Škola druga škola van Sjedinjenih država koja je dobila sertifikaciju renomirane američke škole za javne politike, javne poslove i administraciju (NASPAA).

Konkurs traje do 25. oktobra 2016. i ovo je mogućnost koju bi primarno zaposleni u javnoj upravi mogli da iskoriste u cilјu sticanja novih znanja i veština potrebnih za efikasno obavlјanje posla, što je jedan od klјučnih preduslova za modernizaciju javne uprave.

Više podataka o uslovima konkursa možete pronaći na adresi http://admissions.kdischool.ac.kr/

20. septembar 2016.

JAVNI POZIV: PAKETI PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Savet Evrope raspisuje javni poziv opštinskim i gradskim upravama za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Poziv se objavljuje u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Pravo na učešće u pozivu imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine.

Rok za dostavljanje prijava je 20. oktobar 2016. godine.

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima biće dostupne svakog radnog dana od strane projektnog tima Saveta Evrope počev od dana raspisivanja poziva, zaključno sa 13. oktobrom 2016. godine, elektronskom poštom na lsg.serbia@coe.int.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti ovde.

15. septembar 2016.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Objavljujemo spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelju 18. septembra u periodu od 7 do 20 časova povodom održavanja lokalnih izbora u opštini Bela Palanka, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497

011 / 2686-808

011 / 2685-310

011 / 2641-495

15. septembar 2016.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas da KDI Škola za javne politike i upravu iz Koreje obezbeđuje potpune i delimične stipendije za kandidate iz Srbije za upis tokom proleća 2017. godine. Ponuđeno je ukupno pet programa i to tri za master studije iz oblasti javnih politika, razvojne politike i javne uprave i dva programa za doktorske studije iz javnih politika i razvojne politike.

KDI Škola je osnovana kao obrazovna institucija Korejskog razvojnog instituta, najznačajnijeg korejskog instituta za ekonomska i društvena istraživanja u poslednjih 40 godina. KDI Škola omogućava specifična znanja kombinujući važeće akademske teorije sa sveobuhvatnim i inovativnim praktičnim istraživanjima, kao podrška nacionalnoj viziji i ključnim politikama.

Sva predavanja se sprovode na engleskom jeziku, a svake godine KDI Škola prima studente iz preko 70 zemalja, a oko 70% njih dolaze iz javnog sektora. Važno je napomenuti da je KDI Škola druga škola van Sjedinjenih država koja je dobila sertifikaciju renomirane američke škole za javne politike, javne poslove i administraciju (NASPAA).

Konkurs traje do 25. oktobra 2016. i ovo je mogućnost koju bi primarno zaposleni u javnoj upravi mogli da iskoriste u cilju sticanja novih znanja i veština potrebnih za efikasno obavljanje posla, što je jedan od ključnih preduslova za modernizaciju javne uprave.

Više podataka o uslovima konkursa možete pronaći na adresi http://admissions.kdischool.ac.kr/

13. septembar 2016.

JAVNI POZIV
ZA NABAVKU KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

(Ref. 2016AO47)

Savet Evrope objavljuje javni poziv za konsultantske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima za potrebe projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“. Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi ga Savet Evrope u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat je zasnovan na ključnim prioritetima Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i načelima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavljanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. U tom kontekstu, Projekat će potpomoći razvoj i primenu modernih instrumenata upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi kao i uspostavljanje efikasnog institucionalnog i organizacionog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi kroz kvalitetne programe obuke zasnovanim na stvarnim potrebama zaposlenih.

Projekat predviđa izradu „Paketa podrške iz oblasti upravljanja ljudskim resursima“ i njegovu primenu u 20 lokalnih samouprava u Srbiji (uključujući gradove, opštine i gradske opštine) od novembra 2016. godine do oktobra 2017. godine. U tom cilju Savet Evrope objavljuje javni poziv za angažovanje konsultanata (fizičkih lica) za sprovođenje „Paketa podrške iz oblasti upravljanja ljudskim resursima“ u odabranim lokalnim samoupravama.

Rok za prijavu je petak, 30. septembar 2016. godine. Detaljne informacije o uslovima javnog poziva objavljene su na internet stranici Saveta Evrope www.coe.int/en/web/portal/call-for-tenders (Ref. 2016AO47).

23. avgust 2016.

INSTRUKCIJA MINISTARSTVA U VEZI SA PREVOĐENјEM MATIČNIH KNјIGA U ELEKTRONSKI OBLIK

Po Zakonu o matičnim knjigama neophodno je prepisati matične knjige u elektronski oblik do 28. decembra 2016. godine. Ministarstvo je, tim povodom, prosledilo svim načelnicima uprava i matičarima instrukciju o usmeravanju poslova organizacije matičnih područja za koja se vode matične knjige na teritoriji opštine, odnosno grada i načinu rada organa iz člana 6. Zakona o matičnim knjigama u vođenju drugog primerka matičnih knjiga.

Instrukciju preuzmite ovde:


10. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa strateškim opredelјenjima nadležnih državnih organa i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu odvijaće se u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija, održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Nišu održava se 19. avgusta 2016. godine, u sali hotela My Place (Kej 29. decembra 22) u periodu od 11,30 do 15,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva (sa sedištem van teritorije Beograda i Vojvodine) predstavnike/ceorgana jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u Nišu. Na sastanku će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu dejana@gradjanske.org najkasnije do 18. avgusta 2016. godine do 12 časova sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP u NI”.

 

NAPOMENA: TACSO RC Građanskih inicijativa će refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Nišu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

21. jul 2016.

Javni poziv organizacijama civilnog društva

ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU U BEOGRADU O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva - u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se 5. avgusta 2016. godine, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 233) u periodu od 10,00 – 13,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji se održava u Beogradu, 5. avgusta 2016. godine, na kome će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 04. avgusta 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Konsultativni sastanak u Novom Sadu će se održati 9. avgusta 2016. godine, u Nišu 19. avgusta 2016. godine, a o svim detalјima sastanaka bićete naknadno obavešteni.

NAPOMENA: Organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju putne troškove učesnika/-ca konsultativnog sastanka u Beogradu.

13. jun 2016.

Poziv na radionicu “Dobra uprava u službi građana”

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku?
Kako će efikasna javna uprava uticati na preduzetništvo i kvalitet usluga prema građanima?
Koje su koristi za lokalne samouprave?
Kako će funkcionisati sistem razmene podataka među službama?
Kako mediji mogu da se uklјuče?

Poštovani/a,

Veliko nam je zadovolјstvo da Vas pozovemo na radionicu koju organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave povodom stupanja na snagu novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP). Cilј radionice je upoznavanje predstavnika/ca medija sa odredbama ovog zakona, koji po prvi put uvodi veoma značajna unapređenja rada javne uprave sa cilјem povećanja efikasnosti i pobolјšanja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima.

Predstavnici/ce medija će se tokom radionice upoznati sa novim obavezama lokalnih samouprava, kao i pravima građana koja su definisana nnivm odredbama zakona. Na radionici će biti reči i o modalitetima medijske podrške u procesu praćenja primene ZUP-a i redovnom informisanju građana o svim novinama koje donosi ovaj zakon, a koji treba značajno da unapredi dobru upravu u Srbiji. Radionicu će voditi predstavnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bilјana Petković i Divna Vidaković.

Radionica će se održati, u sredu, 15. juna 2016. godine, od 10:30 do 12:00 časova, u Palati Srbija, istočni ulaz, sala 129.

Molimo Vas da svoje učešće na radionici potvrdite najkasnije do utorka, 14. juna 2016. godine do 12 časova na e-mail: monika.maric@cep.org.rs tel: 060 47 90 391, sa naznakom „Prijava za učešće na radionicu u Beogradu“.

9. jun 2016.

Poziv za dostavlјanje izjava o zainteresovanosti

MDULS postavlјa poziv za kratkoročno angažovanje lokalnih konsultanata u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave“. Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština. Zainteresovani mogu svoje prijave dostaviti najkasnije do 22. juna 2016. godine na LSG.serbia@coe.int sa naslovom "Call for Expression of Interest”.

Više informacija o projektu i uslovima možete pronaći na linku - OVDE .

8. jun 2016.

OBAVEŠTENјE – POZIVI ZA DOSTAVLjANјE IZJAVA O ZAINTERESOVANOSTI


POZIV ZA DOSTAVLjANјE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI
referentni broj 1.3


Projekat:
Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019

Projektni zadatak: Funkcionalna analiza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji


Usvajanjem Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji 2014. godine, zajedno sa Akcionim planom za njenu primenu za period 2015 - 2017. godine, u Srbiji je izrađen sveobuhvatan okvir za reformske aktivnosti na nivou celokupnog sistema javne uprave.

U cilјu podrške sprovođenju strukturnih reformi, u oblasti reforme javne uprave-reforma lokalne samouprave u Republici Srbiji, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) potpisali su Zajedničku izjavu o saradnji u decembru 2014. godine za period 2015-2019. Opšti cilј saradnje MDULS i SDC je definisan u skladu sa Švajcarskom Strategijom za saradnju sa Republikom Srbijom 2014-2017.

Ovaj Projektni zadatak finansira se sredstvima donacije Švajcarske Konfederacije putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u okviru projekta Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019.

Cilјevi

MDULS u okviru projekta „Podrška implementaciji Akcionog plana strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016 - 2019“ sprovodi pilot funkcionalne analize u jedinicama lokalne samouprave (JLS), kao odgovor na potrebe JLS za uspostavlјanje objektivnih kriterijuma za standardizaciju funkcija JLS u cilјu izrade smernica za efikasniju organizaciju u okviru procesa reforme javne uprave, naročito u pogledu procesa decentralizacije i optimizacije.

Cilј funkcionalne analize je da opštinama i gradovima ponudi modele za efikasniju organizaciju. Funkcionalna analiza biće sprovedena u šest pilot JLS, različitih struktura, veličina i stepena razvijenosti.

Analiza će za rezultat imati izrađene preporuke i modele funkcionalnog organizovanja prilagođene objektivnim potrebama JLS, imajući u vidu važeći zakonodavni okvir, a u skladu sa principima ekonomičnosti, efektivnosti, odgovornosti za rezultate rada i transparentnosti.

Kontekst

Analiza će obuhvatiti podatke o postojećem broju zaposlenih i njihovo međusobno poređenje po kategorijama funkcija (glavne funkcije, funkcije podrške u radu i pratećih funkcije) u izabranim tipovima JLS, i ustanova čiji je osnivač JLS. Analizom će se izraditi preporuke o potrebnom broju glavnih, pratećih i funkcija podrške, broju zaposlenih za njihovo obavlјanje, kao i odnos zaposlenih i funkcionera za obavlјanje date funkcije. Takođe, analizom će biti obuhvaćen broj usluga za građane koje proizilaze iz funkcija. Prilikom izrade metodologije po kojoj će se vršiti funkcionalna analiza vodiće se računa o međunarodnoj klasifikaciji funkcija.

U cilјu izrade kvalitetne analize MDULS će konsultantima dostaviti sledeće analize na uvid: „Popis poslova u trideset i dve oblasti na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji“ i „Modeli za procenu troškova opcionih rešenja“. Takođe, konsultantima će biti dostupni usvojeni izveštaji i preporuke funkcionalnih analiza u okviru projekta Svetske banke „Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji“.

Očekivani rezultati:

 • izrađena metodologija za sprovođenje analize funkcija u lokalnim samoupravama (svih funkcija koje obavlјaju JLS i ustanove čiji je osnivač JLS) u saglasnosti sa MDULS;
 • izrađen plan sprovođenja metodologije;
 • sprovedena analiza;
 • prikazan broj zaposlenih po određenim kategorijama funkcija (glavne funkcije, funkcije podrške u radu i prateće funkcije);
 • izrađene preporuke sa kriterijumima za obavlјanje sve tri kategorije funkcija (glavne funkcije, funkcije podrške u radu i prateće funkcije) sa procenom efekata;
 • procene ušteda po predloženom opcionom modelu funkcija;
 • izrađene preporuke za standardizaciju funkcija po različitim tipovima JLS i ustanova čiji je osnivač JLS (u cilјu efikasnije-optimalne organizacije).

MDULS poziva zainteresovane konsultante (sa statusom pravnog lica) da izraze zainteresovanost za pružanje usluga sprovođenja opisane funkcionalne analize u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji. Zainteresovani konsultanti (sa statusom pravnog lica) treba da dostave informacije kojima će dokazati da imaju tražene kvalifikacije i da imaju relevantno iskustvo u realizaciji sličnih zadataka.

Kriterijumi za ocenjivanje Izjave o zainteresovanosti su sledeći:

 • iskustvo u izradi metodologija u oblasti funkcionalnih analiza, organizacionih, upravlјačkih i drugih projekata;
 • iskustvo u izradi funkcionalnih analiza, organizacionih modela poslovnih procesa;
 • iskustvo u dizajniranju poslovnih procesa;
 • iskustvo u sprovođenju modela upravlјanja promenama u privatnom i/ili javnom sektoru;
 • iskustvo u javnom sektoru, projektima od značaja za reformu javne uprave;
 • iskustvo u upravlјanju lјudskim resursima.

Ponuđeni tim treba da ima jednog vođu tima sa organizacionim i upravlјačkim znanjem u domenu organizacionog i funkcionalnog restrukturiranja i Tim eksperata sačinjen od pravnika i finanskijskih analitičara.

Predviđeno je da konsultant bude angažovan u periodu jul 2016 – mart 2017. godine.

 

***


MDULS poziva, preko Agencije za osiguranje depozita, zainteresovane konsultante (pravna lica) da podnesu Izjavu o zainteresovanosti za pružanje navedenih usluga.

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće:

1) informacije o konsultantu (ponuđač sa statusom pravnog lica) sa dokazima da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokazi:

- PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika.

2) informacije i propratni materijal o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti konsultanta da sprovede projektni zadatak sa dokazima o iskustvu na sličnim projektima

Dokazi:

- kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju

3) informacije o članovima tima sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projektata

Dokazi:

- biografija sa navodima o relevantnom iskustvu
- kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju

Konsultant (sa statusom pravnog lica) se može udruživati sa drugim firmama ili pojedincima kako bi pobolјšao svoje kvalifikacije.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 2 uz Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije u vezi sa donacijom za Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019”, koji se nalazi na http://www.mduls.gov.rs.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na niže datoj adresi radnim danom od 10:00 do 15:00, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavlјanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti dostavite poštom ili elektronskom poštom na niže datu adresu najkasnije do 1. jula 2016. godine.

Adresa za dostavlјanje Izjave o zainteresovanosti:

Agencija za osiguranje depozita
Ul. Knez Mihailova 2/II,
11000 Beograd
Bilјana Đokić
e-mail: biljana.djokic@aod.rs
tel: +381 11 2075 124

 

POZIV ZA DOSTAVLjANјE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI
referentni broj 2.2


Projekat:
Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019

Projektni zadatak: Analiza nadležnosti i poslova u prioritetnim oblastima od značaja za proces decentralizacije u Republici Srbiji


Usvajanjem Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji 2014. godine, zajedno sa Akcionim planom za njenu primenu za period 2015 - 2017. godine, u Srbiji je izrsđen sveobuhvatan okvir za reformske aktivnosti na nivou celokupnog sistema javne uprave.

U cilјu podrške sprovođenju strukturnih reformi, u oblasti reforme javne uprave-reforma lokalne samouprave u Republici Srbiji, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) potpisali su Zajedničku izjavu o saradnji u decembru 2014. godine za period 2015-2019. Opšti cilј saradnje MDULS i SDC je definisan u skladu sa Švajcarskom Strategijom za saradnju sa Republikom Srbijom 2014-2017.

Ovaj Projektni zadatak finansira se sredstvima donacije Švajcarske Konfederacije putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u okviru projekta Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019.

Cilјevi

MDULS raspisuje konkurs za izbor konsultanta (sa statusom pravnog lica) koji će sprovesti analizu nadležnosti i poslova na centralnom, pokajinskom i lokalnom nivou vlasti u pet oblasti: obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda i životna sredine.

Kontekst

Analiza nadležnosti i poslova u prioritetnim oblastima treba da doprinese procesu izrade predloga za strategiju decentralizacije posebno onog dela u kome se opisuje trenutno stanje u pogledu podele nadležnosti i poslova koji se obavlјaju na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou (u pet oblasti), a nakon njenog usvajanja i u sprovođenju strategije decentralizacije Republike Srbije, tj. pratećeg akcionog plana.

Analiza pet prioritetnih oblasti koje su najpogodnije za decentralizovanje: obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda i životna sredina biće urađena na osnovu izrađene Stručne metodologije za analizu nadležnosti i poslova u pet prioritetnih oblasti u Republici Srbiji za centralni, pokrajinski i lokalni nivo vlasti.

Analiza nadležnosti i poslova imaće za rezultat unapređenje stanja u pogledu raspodele nadležnosti između centralnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Očekivani rezultati projekta treba da budu:

 • izrada i sprovođenje Stručne metodologije za analizu nadležnosti i poslova u pet prioritetnih oblasti (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda, životna sredina);
 • koordinacija ekspertskim timovima u pet prioritetnih oblasti (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda, životna sredina);
 • izrada predloga za funkcionalniju raspodelu poslova i nadležnosti na svim nivoima vlasti u pet prioritetnih oblasti (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda, životna sredina);
 • izrada predloga za grupisanje sličnih ili srodnih nadležnosti i poslova u cilјu njihovog efikasnijeg obavlјanja;
 • prikuplјanje i obrada podataka za potrebe sprovođenja Stručne metodologije;
 • izrada okvirnog prikaza finansijskih i kadrovskih resursa potrebnih za preuzimanje dodatnih poslova i nadležnosti u oblastima: obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda, životna sredina;

MDULS poziva, preko Agencije za osiguranje depozita, zainteresovane konsultante (sa statusom pravnog lica) da izraze zainteresovanost za pružanje navedenih usluga.

Zainteresovani konsultanti treba da ispunjavaju sledeće uslove:

1. Iskustvo u projektima i poslovima od značaja za proces decentralizacije u Republici Srbiji, evropskih integracija i primene principa subsidijarnosti;
2. Konsultant (sa statusom pravnog lica) treba da ponudi tim eksperata koji imaju sledeće iskustvo:

 • iskustvo u izradi metodologije ili analitičkom radu;
 • iskustvo u poslovima koordinacije ekspertskim timovima u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, polјoprivrede, zaštite životne sredine;
 • najmanje dve godine iskustva u reformi sistema obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, polјoprivrede, zaštite životne sredine u Republici Srbiji u kontekstu evropskih integracija;
 • najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva u struci;
 • neposredno radno iskustvo na poslovima u oblasti reforme javne uprave, decentralizacije, evropskih integracija kao i u prioritetnim oblastima u kojima se vrši analiza nadležnosti (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, polјoprivreda, životna sredina) smatraće se prednošću.

Ponuđeni tim treba da ima vođu tima sa iskustvom u izradi metodologije i tim eksperata za pet prioritetnih oblasti.

Planirani period realizacije projektnog zadatka jul 2016 – mart 2017. godine.

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće:

1) informacije o konsultantu (ponuđač sa statusom pravnog lica) sa dokazima da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokazi:

- PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika.

2) informacije i propratni materijal o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti konsultanta da sprovede projektni zadatak sa dokazima o iskustvu na sličnim projektima

Dokazi:

- kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju

3) informacije o članovima tima sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projektata

Dokazi:

- biografija sa navodima o relevantnom iskustvu
- kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju

Konsultant (sa statusom pravnog lica) se može udruživati sa drugim firmama ili pojedincima kako bi pobolјšao svoje kvalifikacije.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 2 uz Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije u vezi sa donacijom za Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019”, koji se nalazi na http://www.mduls.gov.rs.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na niže datoj adresi radnim danom od 10:00 do 15:00, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavlјanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti dostavite poštom ili elektronskom poštom na niže datu adresu najkasnije do 1. jula 2016. godine.

Adresa za dostavlјanje Izjave o zainteresovanosti:

Agencija za osiguranje depozita
Ul. Knez Mihailova 2/II,
11000 Beograd
Bilјana Đokić
e-mail: biljana.djokic@aod.rs
tel: +381 11 2075 124

3. jun 2016.

UPUTSTVO ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje će pojasniti i unaprediti postupanje organa uprave u skladu sa navedenim odredbama. Kako je Uputstvo neobavezujućeg karaktera, njegov sadržaj će se proširivati i unapređivati u skladu sa razvojem tehnoloških i tehničkih rešenja po pitanju razmene podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti. Stoga je potrebno da organi, saglasno načelima Zakona o opštem upravnom postupku, unaprede metodologiju i načine razmene podataka iz službenih evidencija, uz sagledavanje svih specifičnosti posebnih upravnih procedura. U tom smislu, potrebno je da organi međusobno sarađuju kako bi se na najefikasniji način formulisala i uspostavila dobra praksa, koja bi poslužila ujedno kao osnov za definisanje optimalnog modela razmene podataka.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u procesu sprovođenja reforme javne uprave, kreće se u pravcu orjentisanosti uprave ka građanima, a snažan mehanizam promena, odnosno transformacije javne uprave u servis građana i privrede je i novi Zakon o opštem upravnom postupku, koji je usvojen u Narodnoj Skupštini dana 29. februara 2016. godine. Zakon je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba koje propisuju obaveze organa da besplatno razmenjuju podatake iz službenih evidencija (čl. 9, 103. i 207.), koje počinju da se primenjuju istekom 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. juna 2016. godine. Naime, navedene odredbe na nivo načela izdižu odredbu po kojoj su organi koji postupaju u upravnom postupku dužni da po službenoj dužnosti, pribave sve podatke o odlučnim činjenicama koji se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidncija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi.

27. april 2016.

Obaveštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavlјenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 68/15 i79/2015 – ispravka), ovde, koji je stupio na snagu 8. avgusta 2015. godine, utvrđena je obaveza da korisnici javnih sredstava dostavlјaju propisane podatke do desetog u mesecu za prethodni mesec. U slučaju nedostavlјanja podataka u navedenom roku propisane su posledice nepostutanja, kao i kaznene odredbe. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je korisnik podataka iz Registra i organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

Uvidom u Registar utvrđeno je da jedan broj korisnika javnih sredstava nije izvršio obavezu unosa podataka u Registar. Pozivamo korisnike javnih sredstava da u spiskovima prikazanim ispod provere svoj status.

Istovremeno obaveštavamo korisnike javnih sredstava, koji imaju obavezu dostavlјanja podataka u Registar, da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svakog meseca objavlјivati spisak korisnike javnih sredstava koji nisu dostavili podatke.

Za sve dodatne informacije, obratite se Nadi Anđelković ispred Kabineta potpredsednice Vlade Srbije na 011/3621-531.

20. april 2016.

Kontakt telefoni za proveru upisa u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelјu 24. aprila u periodu od 7 do 20 časova, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497

011 / 2686-808

011 / 2685-310

011 / 2641-495

4. april 2016.

Poziv za dostavlјanje Izjava zainteresovanosti

Radi podsticanja razvoja sektora javnih nabavki u Republici Srbiji, objavlјujemo Poziv za dostavlјanje Izjava zainteresovanosti radi angažovanja konsultanata koji će pružiti tehničku pomoć u usvajanju dobre prakse nabavki i uspostavlјanje odgovarajuće procedure u sistemu javnih nabavki u Republici Srbiji.

Projekat će biti finansiran iz sredstava EBRD.

Rok za dostavlјanje izjava zainteresovanostii je 22. april 2016. godine.

Bliže informacije o opisu projekta i o uslovima za učestovanje, mogu se pronaći na sajtovima

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-50664.html 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-50666.html 

09. mart 2016.

AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je predviđen u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Usvajanjem ovog Akcionog plana Republika Srbija je zaokružila svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

 • AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

09. mart 2016.

UREDBA O BUDŽETSKOM FONDU ZA MANJINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave stavlja na uvid Uredbu o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine koja je objavljena u Službenom glasniku broj 22/16 od 4. marta 2016. godine.

Tekst Uredbe na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Tekst Uredbe na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.

07. mart 2016.

INFORMACIJA O UPISU U BIRAČKI SPISAK
ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 24. april.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da se u JBS upišu prvo na ćiriličnom pismu, a zatim na pismu svoje nacionalne manjine, pa tako u ovom trenutku u JBS ima 206.820 birača kojima je dvojako upisan podatak o imenu i prezimenu.

Građani Srbije, koji imaju pravo glasa, mogu na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal) da provere da li su upisani u JVS klikom na baner „provera upisa u jedinstveni birački spisak“. Potrebno je da unesu jedinstveni matični broj – JMBG i ponove sigurnosni tekst sa slike.

Ukoliko građanin nije upisan u birački spisak, a stekao je punoletsvo posle zaklјučenja JBS,odnosno 15 dana pre dana održavanja izbora, opštinske i gradske uprave su u obavezi da od trenutka kada se izbori raspišu sva lica koja pune 18 godina sa danom održavanja izbora, upišu u birački spisak. Ukoliko građanin koji je postao punoletan utvrdi da opštinska ili gradska uprava to nije uradila, treba da se sa ličnom kartom ili izvodom iz matične knjige rođenih obrati opštinskoj upravi po mestu prebivališta i zatraži da bude upisan u JBS.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije pet dana pre zaklјučenja JBS, a to je 2. april, da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podnesu zahtev da se u upiše spisak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

04. mart 2016.

O B A V E Š T E NJ E
ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (2. april 2016. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

02. mart 2016.

PREDSTAVLjAMO VAM VODIČ ZA UPRAVLjANјE PROMENAMA

Ministarstvo Vam predstavlјa publikaciju namenjenu zaposlenima u javnoj upravi, koja u vidu praktičnog vodiča objašnjava promene i načine za upravlјanje promenama sa tehnikama rukovođenja u cilјu podrške reformskim procesima. Vizija nam je da postanemo institucija koja pruža podršku drugima u procesu reorganiziacije, da uspostavimo bolјu politiku upravlјanja lјudskim resursima i da uspostavimo potrebne mehanizme promene unutar administracije. Sa druge strane, reformski put kojim se krećemo je zajednička vizija građana Republike Srbije. Deo toga je i reforma javne uprave koja treba da osnaži poverenje građana da država vodi računa o njima, da im pripada i da ih podržava. Dakle, da država postane servis građanima. To najvećim delom zavisi od vas kojima je prvenstveno namenjen ovaj Vodič kroz promene. Moramo da verujemo u sebe i u svoju sposobnost da stvorimo nešto novo i drugačije.

Pročitajte više u Vodiču, koji je pripremlјen u okviru projekta „Upravlјanje promenama – jačanje kapaciteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za upravlјanje promenama u procesu reforme javne uprave“. Projekat je finansijski podržan od strane Ambasade Kralјevine Norveške u Beogradu, a realizovan od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Vodič za upravlјanje promenama možete preuzeti OVDE.

02. mart 2016.

RESPA JE OBJAVILA OGLAS ZA MESTO DIREKTORA

 RESPA JE OBJAVILA OGLAS ZA MESTO DIREKTORA

Regionalna škola za javnu upravu (RESPA) je objavila oglas za izbor direktora. Ako ste zainteresovani da transparentno i strateški rukovodite ovom regionalnom organizacijom i istovremeno je promovišete kao snažan mehanizam za unapređenje kvaliteta javnih usluga zemlјama članicama, posetite

http://www.respaweb.eu/24/pages/10/employment

Oglas traje do 31. marta 2016. godine.

29. februar 2016.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavlja godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. („Službeni glasnik RS”, br. 31/15.) Izveštaj biti konačan tek nakon što bude razmotren na svim strukturama za koordinaciju, praćenje, izveštavanje i evaluaciju procesa sprovođenja reforme javne uprave: Međuministarskoj projektnoj grupi, Kolegijumu državnih sekretara i Savetu za reformu javne uprave.

Tekst izveštaja možete preuzeti ispod.

 • Godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017

26. februar 2016.

PRIJAVITE SE DA BUDETE DEO JEDINICE ZA PODRŠKU TRANSFORMACIJI JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za angažovanje u Jedinici za podršku transformaciji javne uprave čije je uspostavljanje planirano u okviru projekta IPA 2014 ,,Restrukturiranje i optimizacija javne uprave“, koji se finansira iz IPA 2014 sredstava, a implementira uz podršku Svetske banke.

Pozicije za koje se raspisuje poziv su:

 1. Ekspert za organizacioni i institucionalni dizajn (.docx)
 2. Ekspert za strateške komunikacije (.docx)
 3. Strateški makroanalitičar (.docx)
 4. Mlađi analitičar (.docx)

Zainteresovani kandidati treba da dostave radnu biografiju i motivaciono pismo do kraja dana 12.03.2016. na mejl adresu: sekretarijat@mduls.gov.rs.

25. februar 2016.

UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH NA OTPREMNINE I NOVČANE NAKNADE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Uputstva, podeljena na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i za zaposlene u sistemu državnih organa i javnih službi, imaju za cilj olakšavanje procesa sprovođenja racionalizacije kod organizacionih oblika koji su obuhvaćeni navedenim zakonom.

 • nacrt Uputstva o primeni odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na novčanu naknadu ili otpremninu iz budžeta Republike Srbije i
 • nacrt Uputstva o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na jedinice lokalne samouprave koje planiraju da izvrše racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, za potrebe isplata novčanih naknada ili otpremnina.

12. februar 2016.

Poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA za učešće na konsultativnom sastanku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u cilju izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. U cilju ostvarenja ovih aktivnosti osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici šest organizacija civilnog društva.

U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, radi utvrđivanja prioriteta i obaveza koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje konsultativni sastanak koji će se održati 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 14:00 časova, u Palati Srbija.

Ministarstvo državne uprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku sa članovima Posebne međuministarske radne grupe i aktivno se uključe u izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mejl adresu vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do srede, 17. februara 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

U cilju što efikasnije pripreme za sastanak i što preciznijeg definisanja obaveza i prioriteta koje će biti uključene u Akcioni plan, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je dokumenta koja su sastavni deo ovog Javnog poziva:

Ministarstvo državne uprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju organizacije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku, da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga takođe se može preuzeti uz ovaj poziv, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 19. februara 2016. godine.

Obrazac za dostavljanje predloga možete preuzeti OVDE

4. februar 2016.

Saznajte sve o Jedinstvenom biračkom spisku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava građane da odgovore na najčešće postavlјana pitanja u vezi Jedinstvenog biračkog spiska mogu potražiti u brošuri koja se može preuzeti OVDE.

Dodatne informacije mogu se dobiti kod nadležnih opštinskih odnosno gradskih uprava i kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, adresa: Birčaninova broj 6 kao i na brojeve telefona: 011/2641-495 i 011/2685-310.

11. januar 2016.

Spremne Smernice za korišćenje društvenih mreža

Svedoci smo da se komunikacija građana i privrede menja i postaje savremenija, efikasnija i transparentnija. Iz tog razloga su izrađene smernice za sve državne organe koji bi želeli da se otvore prema javnosti, a ne znaju na koji način to da učine. Smernice za upotrebu društvenih mreža u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave pripremlјene su sa cilјem da javna uprava u Srbiji počne da komunicira sa javnošću na brz, dvosmeran i transparentan način.

Finalnu verziju smernica za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi možete preuzeti OVDE, a infografik - sažetak smernica, možete preuzeti OVDE.

Pogledajte arhivu

 Vrh strane
 e Uprava Dobra uprava Kontakt centar „Uzmi račun i pobedi“ IT Obuke Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji Reforma javne uprave Zajedno u promene Inspekcijski nadzor Partnerstvo za otvorenu upravu Katalozi radnih mesta Javne nabavke