MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

23. jun 2017.

ČESTITKA MINISTARKE ANE BRNABIĆ POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

 ČESTITKA MINISTARKE ANE BRNABIĆ POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

„Povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama, u ime Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i u svoje lično ime, svim građanima Srbije islamske veroispovesti čestitam najveći islamski praznik, sa željom da praznične dane provedu u miru, sreći, blagostanju, međusobnoj ljubavi i toleranciji.“

 

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave
Ana Brnabić

22. jun 2017.

DEMONSTRACIJA RADA SISTEMA eZUP-A NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

 DEMONSTRACIJA RADA SISTEMA eZUP-A NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

Predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladenu Šarčeviću i dekanu Fakulteta organizacionih nauka, Miliji Suknoviću, danas je u prostorijama fakulteta demonstriran postupak „Upis na fakultet“, gde su se prisutni uverili na koji način u ovoj instituciji protiče implementacija novog informacionog sistema eZUP, kao i puna primena Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz opštinske i gradske uprave, šaltere policijskih stanica, fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog geodetskog zavoda, Poreske uprave i centre za socijalni rad, danas se u ovaj sistem uključio i FON. U narednoj fazi sledi uključivanje i ostalih institucija visokog obrazovanja, srednjih i osnovnih škola i vrtića, koji će elektronski pristupati podacima iz matične knjige rođenih, kako bi se studentima i učenicima olakšala procedura upisa.

Za upis na fakultet budući studenti neće morati više fizički da donose Izvod iz matične knjige rođenih, već će službenici pribavljati sve potrebne podatke po službenoj dužnosti elektronskim putem, pristupanjem aplikaciji eZUP. Na taj način, službenici svoje usluge izvršavaju efikasnije i za mnogo kraće vreme. Konkretno, u slučaju FON-a, broj kandidata koji godišnje konkuriše za upis je oko 2.000, pa je i ušteda od oko 2.000 izvoda manje. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najmanje 370 hiljada građana je vadilo izvode zbog upisa. Imajući u vidu da samo papir za jedan izvod košta oko 60 dinara, ostvarena ušteda je oko 22.200.000 dinara.

Budući da su među najvećim korisnicima upravo obrazovne ustanove koje svake godine prikupljaju ogroman broj izvoda prilikom upisa, ogromne uštede će biti ostvarene kada sve obrazovne institucije počnu da koriste eZUP.

Važno je reći da se vodilo računa i o zaštiti podataka o ličnosti. Za svaki upit službenik mora imati saglasnost građanina, koja se izjavljuje prilikom podnošenja zahteva. Svi upiti se beleže u sistemu, tako da u svakom trenutku postoji mogućnost da se proveri zakonitost svakog upita. Očekujemo da će se i drugi veliki korisnici uskoro uključiti u ovaj sistem, kreiran za celu javnu upravu kako bi efikasno primenjivali princip razmene podataka po službenoj dužnosti i omogućili građanima velike uštede u vremenu i novcu.

21. jun 2017.

RAZLOZI ZA ODBACIVANjE PRIJAVE ZA UPIS POLITIČKE STRANKE „DOSTA JE BILO“ U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je prijava za upis političke stranke „Dosta je bilo“ u Registar političkih stranaka, odbačena zbog nedostataka u podnetoj dokumentaciji koji ni po pozivu nisu ispravljeni. Drugi razlog za odbacivanje je nerešeni sudski spor sa strankom „Nijedan od ponuđenih odgovora“.

Uz prijavu za upis u Registar političkih stranaka, ovlašćeno lice „Dosta je bilo“ Ivan Ninić, podneo je sledeća dokumenta: Zapisnik sa osnivačke skupštine sa potpisima 10 prisutnih delegata, Osnivački akt stranke „Dosta je bilo“, Odluku o izboru predsednika stranke, spisak 10.174 osnivača političke stranke sa njihovim izjavama, po dva primerka Programa i Statuta, overenu fotokopiju lične karte i odštampan podatak očitane elektronske lične karte Saše Radulovića i dokaz o uplati Republičke administrativne takse.

Ministarstvo je utvrdilo da su na propisanom obrascu dostavljene svega 673 izjave od ukupnog broja predatih (10.174) i među njima su i izjave 12 osnivača za koje nema dokaza da su punoletni, poslovno sposobni državljani Srbije. Ostale izjave nisu bile na obrascu koji se preuzima sa zvaničnog sajta Ministarstva http://bit.ly/2riyhjn, a u neke od njih podaci nisur upisivani elektronski, kako je propisano, već ručno. Dalje, spisak osnivača stranke nije bio sređen po azbučnom redu prezimena osnivača, niti dostavljen u propisanom elektronskom obliku, a ukazano je i da Statut ne sadrži sve podatke koji su Zakonom propisani kao obavezni.

Uvidom u podnetu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo nedostatke na koje je ukazano podnosiocu i skrenuta mu je pažnja na zakonski rok u kome treba otkloniti nedostatke. Navedeni nedostaci nisu otklonjeni u zakonskom roku, ne manjem od 15 i ne dužem od 30 dana od podnošenja prijave, što je takođe bio jedan od razloga za odbacivanje prijave. Svi ovi uslovi za upis u Registar političkih stranaka uređeni su Zakonom o političkim strankama, SG RS br 3609 i 61/15 – US.

Dodatno, postupajući po prijavi za upis političke stranke „Dosta je bilo“ ovlašćenog lica Ivana Ninića, iz februara 2017. godine, Ministarstvo je ukazalo da već postoji prijava političke stranke „Nijedan od ponuđenih odgovora“ iz maja 2016. godine za upis promene podataka u Registru, tako da se upiše naziv „Dosta je bilo“. Ta prijava odbačena je Rešenjem Ministarstva u oktobru 2016. godine, nakon čega je stranka „Nijedan od ponuđenih odgovora“ u novembru 2016. godine pokrenula tužbu pred Upravnim sudom, kako bi rešenje Ministarstva bilo poništeno. Kako Ministarstvu nije dostavljena pravosnažna sudska odluka, postupak po tužbi stranke „Nijedan od ponuđenih odgovora“ još uvek je u toku, te je i to razlog za odbijanje prijave za upis političke stranke „Dosta je bilo“ u Registar političkih stranaka.

Pozivamo sve zainteresovane strane da ostvare uvid u predmetnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Stranka „Dosta je bilo“, kao podnosioc prijave, uvid u predmetne spise može ostvariti i prema Zakonu o opštem upravnom postupku.

20. jun 2017.

MINISTARKA BRNABIĆ NA PROMOCIJI APLIKACIJE eZUP U POLICIJSKOJ STANICI SAVSKI VENAC

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, danas su prisustvovali novoj promociji aplikacije eZUP u okviru koje je demonstriran upravni postupak izdavanja pasoša za maloletna lica, koja je održana u Policijskoj stanici Savski Venac.

 MINISTARKA BRNABIĆ NA PROMOCIJI APLIKACIJE eZUP U POLICIJSKOJ STANICI SAVSKI VENAC

Korisnici usluge su bili roditelji koji su zahtev za izdavanje pasoša za svoje dete podneli elektronskim putem, a reč je o svojevrsnom nastavku projekta „Bebo dobro došla na svet“. Potrebna im je bila samo lična karta, popunjena saglasnost da se lični podaci iz izvoda iz matične knjige rođenih i državljanstva pribavljaju po službenoj dužnosti i uplaćena taksa. Na osnovu toga, pasoš je izrađen za svega 10 minuta.

"Nakon Loznice i Vrnjačke Banje i MUP se pridružio nastavku projekta eZUP, koji trasformiše državu u servis građana. Sada građani više ne moraju da budu „kuriri države", jer organi uprave razmenjuju podatke po službenoj dužnosti, što je i njihova zakonska obaveza“ istakla je ministarka Brnabić i dodala da očekuje od svih organa uprave da se uključe u informacioni sistem do kraja godine. Takođe, ona je dodala da ovo predstavlja timski rad državnih institucija, čije je uključivanje kompleksan proces u kome imaju stručnu podršku, usmerenje i koordinaciju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Pomoću aplikacija eZUP od danas je ovoj policijskoj stanici omogućen pristup podacima iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenje o državljanstvu za građane koji podnose zahteve za lična dokumenta. Primena ove prakse sukcesivno će biti realizovana i u drugim policijskim upravama i stanicama u Republici Srbiji.

Važnost ovog upravnog postupka je u tome što po prvi put jedan veliki sistem u okviru državne uprave direktno preko Jedinstvene magistrale podataka preuzima podatke iz matičnih knjiga. To znači da se uspelo sa digitalizacijom eUprave i automatskom obradom podataka MUP-a. Preko 250 ispostava širom Srbije i preko 2000 šaltera automatski počinju da rade efikasnije u korist potreba građana. Ovo je proces koji eZUP i Zakon o opštem upravnom postupku stavlja u pravu primenu.

20. jun 2017.

USVOJENA ODLUKA VLADE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH ZA 2017. GODINU

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. U odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme utvrđenih Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za kalendarsku 2015. godinu (462.674) predlog maksimalnog broja zaposlenih za Odluku Vlade za 2017. godinu manji je za 11.241 i iznosi 451.433. Smanjenje ni ovoga puta nije izvršeno linearno, a prilikom definisanja instrukcije za smanjenje sagledavani su standardi i prioriteti u okviru svakog od resora.

Tokom ove godine radi se po prvi put na ozbiljnijoj reorganizaciji u sistemu prosvete. Do kraja ove godine predviđeno je smanjenje od preko 2.700 normi (ili punog radnog vremena) u osnovnom i srednjem obrazovanju, što će biti rezultat efikasnije raspodele resursa i bolje organizacije školstva. Ovaj efekat će se postići najviše kroz reorganizaciju mreže škola, koju Ministarstvo prosvete priprema na osnovu funkcionalnih analiza Svetske banke. U ovogodišnjoj Odluci akcenat je stavljen na jačanje kapaciteta u određenim resorima -- kao što su medicinski radnici u zdravstvu i inspekcijske službe, koje imaju vodeću ulogu u borbi protiv sive ekonomije i uvođenju reda u sistem kroz kontrolu primene zakona. Do kraja godine u planu je zapošljavanje 2.500 medicinskog osoblja (lekari i medicinske sestre).

Kroz Odluku se podržava i jačanje kapaciteta u okviru resora finansija, kako bi Ministarstvo finansija bilo u prilici da što bolje analizira i kontroliše troškove, ali i da pronalazi dugoročne uštede na drugim mestima u sistemu (kroz uređenje sopstvenih prihoda, oporezivanje sve značajnijeg sektora profesionalnih i pametnih usluga). Izuzetno je važno jačanje kapaciteta Poreske uprave Srbije s obzirom na značaj ove institucije u sprečavanju sive ekonomije i povećanju naplate javnih prihoda. Jačanje kapaciteta predviđeno je i u resoru pravde, kako bi se došlo do efikasnijeg i pouzdanijeg pravosuđa.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru definisan je optimalan broj zaposlenih -- na osnovu internog međusobnog upoređivanja jedinica lokalne samouprave po osnovu površine, broja naselja, broja stanovnika, broja turista i broja jezika u upotrebi. Jedinice lokalne samouprave koje imaju broj zaposlenih ispod predviđenog optimuma dobile su prostor za novo zapošljavanje, dok one iznad tog broja moraju i ove godine da smanjuju broj zaposlenih. Do kraja ove godine na lokalu je predviđeno ukupno neto smanjenje broja zaposlenih od 2.500.

Tokom dosadašnjeg procesa racionalizacije pronađeni su prostori za uštede ali tako da nije narušen kvalitet rada javne uprave i funkcionalnost sistema. Srbija je jedna od zemalja sa najmanje zaposlenih u javnoj upravi u Evropi, ukoliko je posmatramo kroz racio broja zaposlenih u javnoj upravi u odnosu na 100 stanovnika. Nakon dva kruga sveobuhvatne racionalizacije broja zaposlenih, u Srbiji danas imamo 6.4 zaposlena u javnoj upravi na 100 stanovnika, dok je prosek u EU 8.5.

Cilj nam je da javna uprava bude relativno manja, samim tim i jeftinija, a efikasnija, i da time podrži privredni rast. To podrazumeva uvećanje produktivnosti javne uprave, a ono je moguće kroz reorganizaciju institucija i njihovih mreža, što su složene strukturne mera koje nam predstoje tokom ove i naredne godine. Reorganizacija treba da uspostavi sistem koji je usklađen sa potrebama građana i privrede – od usluga na šalterima, preko znanja koje se prenosi u školama, zdravstvene i socijalne zaštite, pa sve do bržeg i pouzdanijeg pravosuđa. Osim kvalitetnijih usluga, reorganizacija je neophodna kako bi sve što je u prethodnom periodu urađeno bilo i održivo, naročito u kontekstu postignutih budžetskih ušteda. U skladu sa navedenim, tokom 2017. godine očekuje se usvajanje akcionih planova u resorima prosvete, zdravstva, finansija, socijalne zaštite i poljoprivrede i zaštite životne sredine – koji sadrže merljive i dostižne aktivnosti uz jasne ciljeve i rokove za reorganizaciju.

19. jun 2017.

DRŽAVNI SEKRETAR I MIGRANTI IZ KIKINDE ZAJEDNO UREDILI SPORTSKE TERENE I UČESTVOVALI U TURNIRU PRIJATELjSTVA

U volonterskoj akciji na teniskim terenima u okviru Sportskog centra „Jezero“, danas su se okupili predstavnicigrada domaćina, institucija Republike Srbije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao i migranata smeštenih u Prihvatnom centru u Kikindi. Nakon zajedničkog čišćenja, farbanja i popravke sportskog inventara, održan je dečiji Turnir prijateljstva. Podmladak Teniskog kluba „Jezero“ i deca iz Prihvatnog centra jačali su sportski duh i družili se kroz razmenu bekhenda i forhenda. Grad Kikinda i UNDP organizovali su današnju akciju kako bi doprineli upoznavanju lokalnog stanovništva i njihovih novih komšija migranata, izgradnji poverenja i zajedništva.

 DRŽAVNI SEKRETAR I MIGRANTI IZ KIKINDE ZAJEDNO UREDILI SPORTSKE TERENE I UČESTVOVALI U TURNIRU PRIJATELjSTVA

U akciji čiji je domaćin bio član Gradskog veća Kikinde Milivoj Linjački, učestvovali su Bojan Stević državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nina Topić predstavnik UNDP-a i migranti smešteni u Prihvatnom centru u Kikindi.

Volonterska akcija uređenja teniskih terena S.C. „Jezero“ realizovana je u okviru projekta koji doprinosi razvoju vitalnosti opština kroz prevazilaženje migrantske krize, koji finansira Vlada Japana, a sprovodi UNDP, u saradnji sa nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije i Komesarijatom za izbeglice i migracije.

 DRŽAVNI SEKRETAR I MIGRANTI IZ KIKINDE ZAJEDNO UREDILI SPORTSKE TERENE I UČESTVOVALI U TURNIRU PRIJATELjSTVA

„Ne možemo sve migrante posmatrati kroz sporadične incidente jer te ljude je muka naterala da odu iz svoje zemlje. Za vreme najvećeg priliva migranata, Vlada Republike Srbije maksimalno se potrudila da pomogne ljudima koje je put doveo u našu zemlju. Veliku zahvalnost dugujemo lokalnim samoupravama i građanima koji su prihvatili ove ljude i izašli im u susret. Inače, moram napomenuti da je grad Kikinda pogranično područje na migrantskoj ruti, s tim u vezi u ovom prihvatnom centru boravilo je blizu 300 ljudi od toga 120-oro dece“, istakao je državni sekretar Bojan Stević.

On je dodao, da je zahvaljujući sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj, UNDP obnavlja i dečiji vrtić „Maslačak“ u Kikindi, u naselju Bašaid, u kome će se organizovati multikulturalne radionice za decu iz lokalne i migrantske populacije.

Prihvatni centar u Kikindi otvoren je u aprilu ove godine, u adaptiranoj bivšoj upravnoj zgradi Poljoprivrednog kombinata “29. novembar” i u njemu je smešteno oko 300 ljudi. Program UN za razvoj pomaže opštinama sa velikim brojem migranata i izbeglica da ojačaju zajedništvo, poboljšaju javne, komunalne usluge i infrastrukturu, na dobrobit domaćeg stanovništva i raseljenih.

19. jun 2017.

UZMI RAČUN I POBEDI: STIŽU NAGRADE ZA NAJAKTIVNIJE OPŠTINE

Dok građani u pet prvoplasiranih opština glasaju kako da utroše nagradni fond od 20.000 evra, zone besplatnog interneta puštene u rad u Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Prokuplju

 UZMI RAČUN I POBEDI: STIŽU NAGRADE ZA NAJAKTIVNIJE OPŠTINE

Građani Bele Palanke, Dimitrovgrada, Plandišta, Bele Crkve i Golupca do 26. juna izabraće projekte rekonstrukcije i opremanja škola, bolnica, vrtića i drugih objekata od javnog značaja, koje će finansirati Vlada Srbije kao nagradu za doprinos suzbijanju sive ekonomije i najbolji plasman u takmičenju „Uzmi račun i pobedi“.

Glasanje za ukupno 16 prioritetnih projekata koje su predložile lokalne samouprave, organizovano je na javnim mestima, šalter salama opština, trgovima i pijacama, a za realizaciju odabranih na raspolaganju će imati po 20.000 evra.

Belopalančani biraju između rekonstrukcije prostora za formiranje Omladinskog kluba, uređenja arheološkog nalazišta „Remisiana“ i postavljanja teretane na otvorenom u naselju „Nova mala“. Opština ove projekte smatra ključnim za unapređenje kvaliteta života mladih i turističke ponude.

Na glasačkom listiću u opštini Dimitrovgrad nalaze se kupovina terenskog vozila za dom zdravlja, rekonstrukcija platoa ispred Centra za kulturu, kao i prostora za formiranje Turističkog info centra.

I pred građanima Plandišta je težak izbor, jer treba da odluče da li će Osnovna škola „Dositej Obradović“ dobiti nove klupe, stolice i katedre, da li će dom zdravlja biti opremljen novim ultrazvučnim aparatima, odnosno bebi vagama i kotlom ili će sledeće zime mališani u predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ dobiti bolje grejanje.

Stvaranje uslova za kvalitetniji život mladih i dece i opština Bela Crkva stavila je u prvi plan. Rekonstrukcija sale Centra za kulturu, izgradnja dečijih igrališta u gradskom parku i u predškolskoj ustanovi „Anđelka Đurić“, našli su se na referendumu u ovoj opštini, koji je prvi završen (18. juna), a prebrojavanje glasova je u toku.

Opština Golubac akcenat je stavila na razvoj mesnih zajednica i prigradskih naselja, te su se među predlozima projekata našli - sanacija seoske ambulante u Vincima i zgrade Osnovne škole „Branko Radičević“ u naselju Dobra, kao i izgradnja nove zgrade osnovne škole u naselju Krivača.

Dodatne nagrade za 12 najaktivnijih lokalnih zajednica, u koje pored navedenih 5 opština spadaju i Sečanj, Žitište, Bački Petrovac, Titel, Rakovica, Prokuplje i Svrljig, su WiFi zone besplatnog interneta. Zahvaljujući donaciji Telekoma Srbija, stanovnici nagrađenih opština moći će da koriste bežični internet maksimalne brzine do 300Mb/s na gradskim trgovima, parkovima i drugim odabranim lokacijama. Telekom zone su već zaživele u Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Prokuplju, a očekuje se i u ostalim opštinama do 7. jula.

Takmičenje opština i gradova, organizovano u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi, za cilj je imalo da građanima pokaže kako uzimanje računa pri svakoj kupovini i plaćanje poreza ima direktnu vezu sa kvalitetom života na lokalu.

16. jun 2017.

POSLE LOZNICE, eZUP I U VRNjAČKOJ BANjI

 POSLE LOZNICE, eZUP I U VRNjAČKOJ BANjI

Vrnjačka Banja, 16. jun 2017. - Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić danas je posetila opštinu Vrnjačka Banja da bi se uverila kako protiče uvođenje novog informacionog sistema eZUP, kao i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ovoj lokalnoj samoupravi. Tom prilikom ona se sastala sa predsednikom opštine Vrnjačka Banja, Bobanom Đurovićem i načelnikom opštinske uprave, Slavišom Paunovićem.

„Nakon Loznice, uverila sam se da informacioni sistem eZUP funkcioniše i u Vrnjačkoj Banji. Apelujem da se i svi drugi organi uprave što pre priključe u ovaj sistem, jer postoje svi uslovi da on funkcioniše u celoj Srbiji“, naglasila je ministarka Brnabić i dodala da javni službenici i institucije na nivou cele države imaju zakonsku obavezu da razmenjuju podatke po službenoj dužnosti.

U 2016. godini samo iz matičnih knjiga bilo je izdato preko 3,3 miliona izvoda, a celokupan broj dokumenata iz različitih evidencija prelazi 6 miliona. Potencijal uštede za građane samo za izvode iz matičnih knjiga iznosi preko 3 miliona sati i 245 miliona dinara godišnje. Ukupan potencijal ušteda u vremenu procenjuje se na preko 6 miliona sati na godišnjem nivou.

 POSLE LOZNICE, eZUP I U VRNjAČKOJ BANjI

Ministarka Brnabić je istakla da se uključivanjem svih organa uprave u informacioni sistem eZUP od građana više ne sme tražiti da obavljaju „kurirske“ poslove za državu i raznose svoja dokumenta od šaltera do šaltera. “Svi organi uprave moraju da razmenjuju podatke po službenoj dužnosti, čime država postaje servis građana i privrede, a upravo reforma javne uprave počiva na promeni tog odnosa”, dodala je Brnabić i pozvala građane da ostvare svoje pravo i ne nabavljaju potrebna dokumenta umesto službenika.

„Zajednički cilj celog društva treba da nam bude država po meri građana i privrede i zato ovaj projekat predstavlja suštinsku promenu navika u kojoj je važna saradnja između organa uprave i građana“, naglasila je ministarka Brnabić i dodala da će sistem sukcesivno početi da koristi jedan po jedan organ javne uprave, a da bi do kraja godine svi organi trebalo da razmenjuju podatake na ovaj način.

Ministarka je dodala da se prilikom pokretanja informacionog sistema eZUP vodilo računa i o zaštita podataka o ličnosti, gde za svaki upit službenik mora imati saglasnost podnosioca, koja se izjavljuje prilikom podnošenja zahteva.

16. jun 2017.

Izjava Ana Brnabić

„Želim da zahvalim Predsedniku na ukazanom ogromnom poverenju da vodim Vladu Srbije i nastavim reforme sa nesmanjenom posvećenošću i snagom. Čast je služiti svojoj zemlji i ja ću, ukoliko me Skupština izglasa, Vladu voditi posvećeno i odgovorno, a svoj posao ću raditi pošteno i sa ljubavlju. Svesna sam odgovornosti koju preuzimam jer treba da nasledim pravog lidera, kao i obaveza prema građanima koji očekuju da rezultate rada Vlade osete kroz bolji kvalitet života.

Prihvatila sam kandidaturu koju sam dobila od Predsednika Srbije i krećem da radim na ekspozeu i sastavljanju Vlade. Važno je da se rad na projektima nastavi i ja sutra svakako idem u Vrnjačku Banju u ranije dogovorenu posetu. Idem da proverim kako funkcioniše sistem kojim smo povezali podatke šest državnih institucija koji omogućava da država bude servis građana. To je važan, reformski, rekla bih revolucionaran projekat za Srbiju i ja ću sa timom u Vladi Srbije i svim državnim institucijama nastaviti da radim na reformisanju državne uprave. Započeti poslovi moraju da se završavaju, a ja sam poslednjih meseci posvećeno radila na tome da Srbiju uvedemo u red modernih država u kojima državna uprava radi efikasno i u funkciji građana.

Lično ću se angažovati da svi zajedno radimo na ciljevima koji su veći i važniji od svih nas pojedinačno.

13. jun 2017.

eZUP - ALAT ZA DRŽAVU PO MERI GRAĐANA I PRIVREDE

Beograd, 13. jun 2017- Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić danas je posetila Loznicu u cilju utvrđivanja toka implementacije novog informacionog sistema eZUP i pune primene Zakona o opštem upravnom postupku u ovom gradu. Ovom prilikom ona se sastala sa gradonačelnikom Loznice, Vidojem Petrovićem i načelnicom Gradske uprave, Milojkom Smiljanić.

 eZUP - ALAT ZA DRŽAVU PO MERI GRAĐANA I PRIVREDE

„Gradska uprava Loznica je prva ušla u informacioni sistem eZUP kao korisnik i primer dobre prakse i zato apelujem da se i svi drugi organi uprave što pre i bez odlaganja priključe u ovaj sistem, jer postoje svi uslovi da sistem funkcioniše u celoj Srbiji“, naglasila je Brnabić i dodala da javni službenici i institucije na nivou cele države imaju zakonsku obavezu da razmenjuju podatke po službenoj dužnosti, što dovodi do velikih ušteda u vremenu i novcu, kako građana, tako i države.

U prostorijama Gradske uprave bili su i korisnici novih usluga koji su na šalteru za matičara i za društvene delatnosti zakazali venčanje i ostvarili svoja prava za nekoliko minuta donoseći na šalter samo ličnu kartu. Oni su rekli da su oduševljeni jednostavnošću i kratkim trajanjem postupka, kao i činjenicom da ne moraju da donose dokumenta i da plaćaju takse za njihovo izdavanje. Zaposleni na šalteru kažu da je izdavanje dokumenata koje je trajalo od 15 do 20 dana sada moguće završiti za jedan dan, ako je dokumentacija kompletna.

 eZUP - ALAT ZA DRŽAVU PO MERI GRAĐANA I PRIVREDE

U 2016. godini samo iz matičnih knjiga bilo je izdato preko 3,3 miliona izvoda, a celokupan broj dokumenata iz različitih evidencija prelazi 6 miliona. Potencijal uštede za građane samo za izvode iz matičnih knjiga iznosi preko 3 miliona sati i 245 miliona dinara godišnje. Ukupan potencijal ušteda u vremenu procenjuje se na preko 6 miliona sati na godišnjem nivou.

Ministarka Brnabić je ovom prilikom istakla da se uključivanjem svih organa uprave u informacioni sistem eZUP od građana više ne sme tražiti da obavljaju „poslove poštara“ za državu i raznose svoja dokumenta od šaltera do šaltera. “Svi organi uprave moraju podatke da razmenjuju po službenoj dužnosti, čime država postaje servis građana i privrede, a upravo reforma države počiva na promeni tog odnosa”, dodala je Brnabić i pozvala građane da prilikom prikupljanja svoje dokumentacije ostvare svoje pravo i ne nabavljaju potrebna dokumenta umesto službenika.

„Zajednički cilj celog društva treba da nam bude država po meri građana i privrede i zato ovaj projekat predstavlja suštinsku promenu navika u kojoj je važna saradnja između organa uprave i građana“, naglasila je ministarka Brnabić.

Ona je dodala da se prilikom pokretanja informacionog sistema eZUP vodilo računa i o zaštita podataka o ličnosti, gde za svaki upit službenik mora imati saglasnost građanina, koja se izjavljuje prilikom podnošenja zahteva.

„Sistem će sukcesivno početi da koristi jedan po jedan organ javne uprave, a do kraja godine bi trebalo da svi organi razmenu podataka vrše korišćenjem ovog sistema“, naglasila je Brnabić i navela da je sledeći korak da se u saradnji sa MUP završi prenos državljanstva u elektronski oblik, koji će ako se spoji sa elektronskim matičnim knjigama omogućiti stvaranje centralnog registra stanovnika.

Ministarka je istakla da je Loznica po velikom broju kriterijuma jedna od najefikasnijih, najboljih i najracionalnijih lokalnih samouprava u Srbiji, koja se među prvima prijavila za eZUP softver i završila obuke.

13. jun 2017.

BRNABIĆ I VILADSEN: NASTAVAK DOBRE SARADNjE

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić sastala se danas sa direktorom kancelarije i vršiocem dužnosti Visokog Komesara OEBS-a za nacionalne manjine u Hagu, Henrikom Viladsenom (Henrik Villadsen) i razgovarala o pitanjima od značaja za unapređenje prava nacionalnih manjina u Srbiji.

 BRNABIĆ I VILADSEN: NASTAVAK DOBRE SARADNjE

„Zahvaljujem se kancelariji Visokog Komesara na dosadašnjoj podršci i očekujem da ćemo uspešnu saradnju nastaviti i intenzivirati u narednom periodu“, istakla je Brnabić.

Tokom razgovora posebna pažnja bila je posvećena sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i unapređenju zakonodavnog okvira. Istaknuto je da su u toku izmene i dopune Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, za koje je planirano organizovanje javnih rasprava i dalje konsultacije sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva.

Ministarka Brnabić je napomenula da će kancelarija Visokog Komesara OEBS-a za nacionalne manjine svakako biti uključena u buduće aktivnosti Ministarstva u vezi sa pitanjima od značaja za nacionalne manjine.

9. jun 2017.

Uspešno završeno prvo tromesečje u IT prekvalifikacijama

Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu završeno je prvo tromesečje pilot programa prekvalifikacija u IT sektoru, koji je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Osnovni cilј ovog projekta je zapošlјavanje najbolјih 100 kandidata koji uspešno završe obuku i koji će imati mogućnost da kao junior programeri pronađu posao u IT sektoru. Program prekvalifikacija pokrenut je na predlog Ministarskog saveta za IT, kojim predsedava ministarka Ana Brnabić.

MDULS je krajem aprila ove godine počelo realizaciju obuka za junior programere u IT sektoru u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. FON zajedno sa „Breza softver inženjeringom“ obučava 25 polaznika za rad u programskom jeziku Java. Kurs Application Programming „Link grupe“ pohađa 15 polaznika, a njih 10 pohađa program za Web Development. „Vojvodina IKT klaster – VOICT“ u Novom Sadu, vrši obuke za 25 polaznika, koji pohađaju program za Web Development. Takođe, za rad u programu Java obučava se 12 niških polaznika u „Klasteru za napredne tehnologije (NiCAT)“, dok se njih 13 obučava za rad u programu .NET.

Ove edukacije karakteriše visok intenzitet i velika zainteresovanost polaznika koji redovno pohađaju program, gde je prisustvo preko 90%. „Veoma sam zadovolјna polaznicima obuke koji pokazuju veliku motivisanost, interesovanje i želјu da steknu znanje. Oni će nakon ove obuke steći sva potrebna znanja i iskustva za programiranje u ''Java'' programskom jeziku i samostalno rešavaju probleme sa kojima se suočavaju", rekla je vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka i jedan od predavača na ovoj obuci, Milica Vučković.

 Uspešno završeno prvo tromesečje u IT prekvalifikacijama

Polaznici obuke ocenjuju kao veoma edukativne i zahtevne, ali i produktivne u rešavanju zadataka koji se pred njih postavlјaju. Jedan od polaznika obuke, Dušan Erceg, istakao je da je zadovolјan kako teče obuka i da očekuje da nakon nje bude konkurentan na berzi rada. Takođe, jedan od polaznika obuke je i Milica Milojević, koja je istakla da su organizatori uradili odličan posao i da je sada samo na polaznicima da daju sve od sebe, kako bi postigli najbolјe rezultate.

Pojedini kandidati koji su odustali od pohađanja obuke, zbog nemogućnosti da se usklade sa svojim obavezama i zbog visokog intenziteta kursa, zamenjeni su narednim rangiranim kandidatom sa liste. Procenat odustajanja je samo 3%, što je mnogo manje od industrijskog standarda gde se dešava da odustane 10-20% polaznika.

Obrazovni profili polaznika edukacije su raznovrsni, od ekonomista i pravnika, do lјudi zaposlenih u ugostitelјskim delatnostima. Obuku pohađa više muškaraca nego žena, a najveći broj polaznika ima sa srednju stručnu spremu. Najveći broj kandidata je starosti od 26 do 35 godina, a pojedini učesnici imaju i preko 56 godina. Većina polaznika trenutno nije u radnom odnosu, dok je manji broj kandidata koji su zaposleni.

Škole koje drže obuke omogućavaju polaznicima mentorski rad i pohađanje stručne prakse. One će pomoći polaznicima u procesu traženja posla, jer na taj način škole ostvaruju uslov za isplatu 30% od ukupne cene kursa po polazniku. Podsetimo da, prema uslovima konkursa, škole dobijaju 20% od ukupne cene kursa po potpisivanju ugovora, 50% po završetku kursa uz adekvatnu potvrdu i preostalih 30% samo ukoliko se polaznici zaposle u roku od 9 meseci, na minimum 3 meseca i minimalnom mesečnom platom od 40 000 dinara.

Obuke traju četiri meseca, počev od kraja aprila, zaklјučno sa krajem avgusta, a jedan od osnovnih kriterijuma za ocenu uspešnosti pilot faze prekvalifikacija je brzina zapošlјavanja najbolјih 100 kandidata. Država ne subvencioniše zapošlјavanje kandidata u IT industriji nakon završene obuke, a ukoliko se ovaj pilot projekat pokaže kao uspešan, u glavnoj fazi projekta biće organizovane obuke za dodatnih 900 polaznika do kraja ove godine.

7. jun 2017.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave najotvorenije u regionu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije ima najviši indeks otvorenosti od svih ministarstava u regionu. Prema rezultatima istraživanja „Regionalni indeks otvorenosti“ koje je krajem 2016. godine sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), taj indeks iznosi 81%. Tim povodom juče su se sastali predstavnici Ministarstva i organizacije CRTA koji su predstavili rezultate istraživanja, a razgovaralo se i nastavku saradnje.

Regionalni indeks otvorenosti meri četiri principa: transparentnost, pristupačnost, integritet i efektivnost. U ukupnom rezultatu, on pokazuje stepen otvorenosti zemalјa Zapadnog Balkana prema građanima i društvu.

Transparentnost se odnosi na dostupnost i objavlјivanje organizacionih informacija, informacija o budžetu i javnim nabavkama gde je Ministarstvo ocenjeno indeksom 75%, pri čemu je najveća transparentnost ostvarena u segmentu objavlјivanja organizacionih informacija - 84%.

Princip pristupačnosti odnosi se na poštovanje procedura za slobodan pristup informacijama i pobolјšanje dostupnosti informacija kroz mehanizam javnih rasprava i jačanja interakcije sa građanima. U ovoj oblasti ukupan indeks Ministarstva je 89%, a najbolјi rezultat od 100% ostvaren je u interakciji sa građanima i organizovanju i sprovođenju javnih rasprava. To je rezultat činjenice da Ministarstvo državne uprave poziva organizacije civilnog društva da učestvuju u radnim grupama za izradu zakona i drugih pravnih akata kao i da se obaveštenje o organizovanju i sprovođenju javnih rasprava nalazi na veb sajtu Ministarstva http://www.mduls.gov.rs/. Dodatno je naglašeno da Ministarstvo prepoznaje važnost društvenih mreža kao sredstva komunikacije i da društvene mreže čine sastavni deo ukupnog sistema informisanja.

Kriterijum integriteta obuhvata mehanizme za prevenciju korupcije, sprovođenje etičkih kodeksa i regulaciju lobiranja. Ministarstvo je i ovde postiglo maksimalan skor od 100%.

U oblasti monitoringa i evaluacije politika koje sprovode institucije (princip efektivnosti) Ministarstvo je ostvarilo ukupan učinak od 85% jer u potpunosti i redovno meri efekte primene sprovedenih politika i programa javnih politika.

Pored Srbije, istraživanje je sprovedeno i u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini od strane organizacija koje pripadaju „ActionSEE“ mreži, čiji je i CRTA član. Po ovim rezultatima, Srbija je na drugom mestu u regionu po ukupnom indeksu otvorenosti ministarstava.

5. jun 2017.

Održan drugi sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije u Briselu

Delegacija Republike Srbije predvođena državnim sekretarom Ivanom Bošnjakom, učestvovala je na drugom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije 31. maja, kao i na sastancima „Dana proširenja“ 1. juna u Briselu koje je organizovao Komitet regiona Evropske unije.

 Održan drugi sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije u Briselu

Teme drugog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije su bile odnos Evropske unije i Republike Srbije i proces evropskih integracija, kao i korišćenje strukturnih i kohezionih fondova koji će biti dostupni nakon ulaska u Evropsku uniju, odnosno, iskustvo koje se može transponovati na predpristupne fondove Evropske unije koji su sada na raspolaganju Republici Srbiji. Plenarna sesija „Dani proširenja“ je bila sastavlјena od dve panel debate, na temu politika proširenja, dinamike i stabilizacije,  kao i regionalne povezanosti  u smislu infrastrukture i energetskih mreža. Sekretarijat  Komiteta regiona EU posebno je istakao uspešnost sastanaka srpske delegacije, proaktivnost, kvalitet izlaganja govornika, kao i učešće u diskusiji.

Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici AP Vojvodina, Grada Beograda i lokalnih samouprava (Beograd, Novi Sad, Niš, Knjaževac, Tutin).  Zajednički konsultativni odbor je jedno od tela za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane. Sastavlјen je od predstavnika Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji (po 7 članova sa srpske i evropske strane) sa zadatkom da pomogne u promovisanju dijaloga i saradnje između lokalnih i regionalnih vlasti u EU i Srbiji i predstavlјa mesto za pripremu regionalnih i lokalnih vlasti RS za učešće u radu Komiteta regiona po stupanju u članstvo u EU.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa poslove Sekretarijata ovog tela i pruža finansijsku i logističku podršku ovom telu. Pored predstavnika lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,  u radu Zajedničkog konsultativnog odbora učestvuju i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i Kancelarije za evropske integracije. Naredni, treći sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora biće održan krajem novembra 2017. godine u Novom Sadu.

5. jun 2017.

Turski tekstilci u Mladenovcu

U Mladenovcu je održan sastanak sa predstavnicima turske tekstilne firme „Zeyteks & Truva“, zainteresovane za ulaganje u Mladenovac. Ovaj sastanak održan je na predlog državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Bojana Stevića.

 Turski tekstilci u Mladenovcu

Predstavnici gradske opštine Mladenovac, grada Beograda i Vlade Srbije upoznali su turske investitore sa trenutnim statusom firme „Razvitak“ za čiju su kupovinu zainteresovani, saobraćajnom infrastrukturom Mladenovca i kadrovskim potencijalima za ovu granu privrede, nakon čega su obišli objekat i zemlјište nekadašnje konfekcije „Razvitak“.

„Ono što smo danas videli na lokaciji u Mladenovcu izgleda odgovarajuće za naše potrebe. Planirano je da se otvori fabrika za proizvodnju odeće i da se zaposli oko 200 radnika, a kroz pet godina ukupno njih 700. To je značajno za opštinu Mladenovac kao i za sam budžet koji će imati dodatni prihod. Ranije je održan sastanak u Ministarsvu privrede koje će maksimalno biti uklјučeno u realizaciju dovođenja ovog investitora. Srbija je zahvalјujuci Vladi i dosadašnjem premijeru a sada predsedniku Srbije, postala pogodno tlo za investitore iz inostranstva“, istakao je državni sekretar Bojan Stević.

Po završetku sastanka u opštini Mladenovac, delegacija iz Turske će se sastati sa predstavnicima grada Beograda i Vlade Srbije. Dogovor oko ove investicije zavisiće pre svega od direktnog dogovora kupca i prodavca nekadašnjeg „Razvitka“, turske kompanije i sadašnjih vlasnika iz Slovenije, ali i od aranžmana koji turski investitor sklopi sa Vladom Srbije.

2. jun 2017.

Brnabić i Nјegođiš o uspostavlјanju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ana Brnabić danas je razgovarala sa ambasadorom Republike Polјske u Srbiji, Tomašem Nјegođiš (Tomasz Niegodzisz) o aktivnostima Ministarstva u vezi sa uspostavlјanjem Nacionalne akademije, kao krovne obrazovne institucije za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi.

 Brnabić i Nјegođiš o uspostavlјanju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje

„Akademija će imati klјučnu ulogu u planiranju i izboru kadrova, sistemu nagrađivanja i karijernog napredovanja, obukama zaposlenih i integrisanjem pojedinca u tim, kao i integraciji timova u institucije javne uprave“, navela je ministarka Brnabić. Ona je dodala da je Ministarstvo zainteresovano sa saradnju sa Polјskom, kao primerom dobre prakse u stvaranju moderne i efikasne institucije.

Ministarka Brnabić je istakla da je Nacrt zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, jedan od prvih zakona koji će nakon formiranja nove Vlade Srbije biti dostavlјen na usvajanje, pre nego što bude poslat Skupštini Srbije.

„Aktivno pratimo proces donošenja Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i Polјska je veoma zainteresovana za uspostavlјanje saradnje, razmenu iskustava i jačanje kapaciteta ove institucije u Srbiji“, naveo je ambasador Nјegođiš. Ministarka i ambasador su se saglasili da bi bilo dobro da se organizuje poseta Polјskoj.

1. jun 2017.

Počinje implementacija novog informacionog sistema eZUP

Danas počinje implementacija informacionog sistema eZUP koji će zaposlenima u javnoj upravi omogućiti brzo i jednostavno pristupanje podacima koji su im potrebni za odlučivanje u upravnim postupcima koji vode. Na taj način, građanima će organi uprave usluge izvršavati efikasnije i za mnogo kraće vreme. Ovo će omogućiti doslednu primenu principa da organi uprave nemaju pravo da traže od građana izvode, uverenja i potvrde o podacima koji se vode u službenim evidencijama, već te podatke pribavlјaju sami.

Prošle godine država je samo iz matičnih knjiga izdala preko tri miliona izvoda. eZUP će da eliminiše potrebu da građani vade izvode iz matičnih knjiga, kao i druge potvrde i uverenja. Građani neće više morati da vrše poslove „poštara“ koji raznosi dokumenta od kancelarije do kancelarije javne uprave.

Takođe, danas počinje i puna primena Zakona o opštem upravnom postupku, a u prvoj fazi sistem eZUP je povezao 14 baza podataka 6 velikih institucija u Srbiji – matičnih knjiga MDULS-a, baza MUP-a, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošlјavanje i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

“Informacioni sistem eZUP je sofisticiran alat za elektronsku razmenu podataka svih organa javne uprave, što je veliki korak u automatizovanju administrativnih postupaka i značajan iskorak ka uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Na ovaj način država se okreće ka građanima kroz brži i efikasniji rad organa uprave, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou”, istakla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić povodom početka rada novog informacionog sistema.

Na koji način bi sistem trebalo da funkcioniše u praksi? Javna uprava elektronskim putem pristupa podacima iz službenih evidencija neophodnim za izvršenje određene usluge. Primera radi, službenik u policijskoj stanici moći će na „dva klika“ da pristupi podacima iz matične knjige venčanih za lice koje zbog promene prezimena nakon sklapanja braka želi da zameni lična dokumenta.

Kako bi se službenici što pre obučili za korišćenje informacionog sistema eZUP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je organizovalo obuke za zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama, a tokom juna Ministarstvo će pratiti početak implementacije novog sistema, kao i primenu Zakona o opštem upravnom postupku.

Ministarstvo očekuje da se svi organi uprave prilagode i u što kraćem periodu iskoriste prednosti novog informacionog sistema, kako bismo svi zajedno doprineli razvoju moderne elektronske uprave i bili na usluzi građanima i privredi. Pozivamo sve organe uprave da krenu u punu primenu ovog sistema koji će zaposlenima olakšati obavlјanje poslova, a građanima uštedeti vreme i novac.

1. jun 2017.

Počela realizacija programa EXCHANGE 5

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) je započelo sa realizacijom pete faze programa Exchange 5. Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je korisnik u smislu indirektnog upravlјanja sredstvima, dok je SKGO implementacioni partner. Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija (MFIN) s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva. Ukupna vrednost donacije EU je 4,45 miliona evra, a predviđeno trajanje programa je tri godine.

Exchange 5 je namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kao podrška za efikasno upravlјanje imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju. Glavni modaliteti podrške su dodelјivanje sredstava gradovima i opštinama putem grant šeme i tehnička pomoć. U tom smislu, pojedine programske aktivnosti dizajnirane su tako da obuhvataju sve lokalne samouprave u Srbiji, dok će u druge biti uklјučen samo ograničen broj izabranih po konkursu za konkretnu podršku.


I
komponenta: Podrška za oblast upravlјanja imovinom

U okviru prve komponente programa Exchange 5, biće podržana implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravlјanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije. Raspisivanje konkursa za dodelu grantova očekuje se sredinom 2017 godine. Predviđeno je da SKGO pruži podršku u svim fazama sprovođenja grant šeme, i to na horizontalnom nivou upravlјanja u saradnji sa MFIN i MDULS, kao i u neposrednoj saradnji sa lokalnim samoupravama - korisnicima grantova.

Pored projektnih donacija kroz grant šemu, u okviru Programa planirana je i podrška za unapređenje opštinskih usluga u upravlјanju imovinom za najmanje 20 gradova i opština koje pripadaju kategoriji nerazvijenih. Podrška će biti pružena u formi ekspertske tehničke pomoći kroz pakete za podršku opštinama i koji će po svom obuhvatu biti posebno prilagođeni kapacitetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, budući da je namera da se u okviru Programa učini i iskorak kod ovakvih JLS da uspostave osnovne pretpostavke za sistem upravlјanja imovinom. Dodelјivanje opštinskih paketa podrške biće organizovano takođe na konkursnom principu, ali uz jednostavnije proceduralne zahteve u drugoj godini sprovođenja Programa.

Kako bi se podigli kapaciteti i svest o važnosti i perspektivama efikasnog upravlјanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije, kroz ovu komponentu će biti realizovane regionalne obuke za upravlјanje imovinom namenjene svim JLS u Srbiji.


II
komponenta: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

U okviru druge komponente Programa, gradovi i opštine će biti podržani u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravlјanja javnim finansijama koja stavlјa naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilјu podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Predviđena podrška lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine sprovođenja Programa će biti realizovana na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu SKGO ima i posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji.

Na godišnjem nivou biće pripreman pregled i analiza Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu lokalnih samouprava, biće realizovane radionice i regionalne obuke, kao i pripreman paket dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu budžeta JLS, a sve uklјučujući i horizontalne teme kapitalnog i rodno odgovornog budžetiranja, kao i promocije izrade građanskih vodiča kroz budžet.

Pored ovoga, predviđena je i neposredna tehnička podrška za 12 lokalnih samouprava u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 e Uprava  INFORMACIONI SISTEM eZUP  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji  Reforma javne uprave  Partnerstvo za otvorenu upravu  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke