MENI

Naslovna » Arhiva » Saopštenja - maj 2018.

Saopštenja

31. maj 2018.

VEĆE UČEŠĆE GRAĐANA U DONOŠENjU ODLUKA NA LOKLAU

Vlada Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti.

Dodatni protokol Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti sadrži odredbe kojima se garantuje pravo na učestvovanje u poslovima lokalnih vlasti. Ovaj dokument, koji je sastavljen od strane Evropskog odbora za lokalnu i regionalnu demokratiju, otvoren je za potpis kao konvencija od strane država potpisnica Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (16.11.2009. godine).

 Veće učešće građana u donošenju odluka na loklau

Dodatni protokol odražava i poštuje različitost načina učešća i procedura uspostavljenih u nacionalnom, regionalnom i lokalnom zakonodavstvu, obuhvatajući pri tome: pravo na učešće u javnom životu na lokalnom nivou, pravo na informisanje od strane lokalnih vlasti, kao i obaveze lokalnih organa vlasti da omoguće ostvarivanje ovih prava.

Pored toga, u cilju što neposrednijeg uključivanja građana u proces odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi je uređeno pitanje učešća građana u javnoj raspravi podnošenjem (kvalifikovanog) predloga za sprovođenje javne rasprave o tim pitanjima, u skladu sa propisima koji uređuju građansku inicijativu, s tim da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan da na primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi skupština.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave putem unapređivanja sistema lokalne samouprave kroz ova dva zakona želi da pruži podršku jačanju participacije građana u postupcima donošenja odluka koje se tiču njih neposredno. Na taj način će i propisi biti donošeni u proceduri u kojoj se prepoznaje demokratija, transparentost i otvorenost i koja daje kvalitetnije rezultate čime se omogućava i efikasnija primena samih propisa, imajući u vidu da će građani znati da su doprineli stvaranju propisa i da će ih samim tim više poštovati.

29. maj 2018.

SA NAČELNICIMA OKRUGA O eZUP-u

Administracije u gradovima i opštinama koje su pristupile eZUP-u, koristile su ovaj sistem da bi razmenile podatke za više od 200.000 upita građana/stranaka, rečeno je danas na sastanku koji je u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru održan sa načelnicima upravnih okruga povodom korišćenja e-ZUP-a u poslovanju lokalnih samouprava.

Državni sekretar Zoran Kasalović je u razgovoru sa načelnicima upravnih okruga naglasio da su službenicima u lokalnim samoupravama preko eZUP-a dostupni podaci iz osam baza podataka koje vode različite institucije, što im u velikoj meri olakšava posao.

 Sa načelnicima okruga o eZUP-u

„Veliki broj opština se priključilo ovom sistemu, značajan broj ga koristi u svakodnevnim poslovima koje imaju sa građanima, ali naš cilj je da sve lokalne administracije, u stopostotnom procentu koriste ovaj sistem, jer to je način da poslove obavljaju lakše i brže u korist građana Srbije", rekao je on.

Kasalović je naglasio da je uloga upravnih okruga veoma značajna u smislu komunikacije i koordinacije aktivnosti oko reforme.

 Sa načelnicima okruga o eZUP-u

„Od vas očekujemo da iskoristite sve svoje formalne i neformalne kontakte koje imate sa gradskim i opštinskim upravama, utvrdite koji su problemi sa kojima se susreću u korišćenju eZUP-a, kako bismo u najkraćem roku našli načine da ih prevaziđemo, jer našim građanima je potrebna efikasna uprava koju smo mi dužni da obezbedimo“, poručio je Kasalović.

29. maj 2018.

BOŠNjAK: DOBRA UPRAVA NA LOKALNOM NIVOU ZA ROMKINjE I ROME

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaokružuje pravni okvir u cilju daljeg aktivnog uključivanja pripadnika manjina, a naročito Roma i Romkinja, u društvene procese“, rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak na predstavljanju zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske komisije ROMACTED "Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou".

 Bošnjak: Dobra uprava na lokalnom nivou za Romkinje i Rome

Bošnjak je zahvalio međunarodnim partnerima na podršci u osnaživanju romske zajednice i rekao da već dobre zakone poboljšavamo radi prevazilaženja nedostataka koji su se pokazali u njihovoj primeni.

„Upravo sledeći zadatak koji se postavlja pred sve nas je dalja decentralizacija poslova i odgovornosti. Život se odvija na lokalu i glavni izazov je na najjednostavniji način rešavati probleme tamo gde se oni generišu u lokalnim sredinama“, naglasio je državni sekretar.

On je podsetio da će se u drugoj polovini godine održati izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i pozvao prisutne da doprinesu da se što veći broj naših sugrađana, pripadnika nacionalnih manjina, uključi u ovaj proces.

U ROMACTED program koji je usmeren na izgradnju političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti uključilo se 11 lokalnih samouprava, a svečanosti na kojoj je predstavljen projekat prisustvovali su i Tim Kartrajt, šef misije Saveta Evrope, Zorana Mihajlović, potpredsenica Vlade Srbije i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Tefik Ramadanoivć.

29. maj 2018.

RUŽIĆ: 200.000 PUTA GRAĐANIMA NIJE ZATRAŽEN SUVIŠAN DOKUMENT

 Ružić: 200.000 puta građanima nije zatražen suvišan dokumenta

Obavezna razmena podataka iz službene evidencije započeta je usvajanjem novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) u februaru 2016. godine. Ona je podrazumevala razmenu (poštom, kurirom, lično...) podataka, informacija ili dokumenata koje uprava već u svojim bazama poseduje, a do tada je njih u vidu izvoda, uverenja ili potvrda tražila od građana.

Paralelno sa primenom novog zakona, Ministarstvo je radilo na aplikaciji eZUP putem koje bi se ti isti podaci razmenjivali elektronskim putem“, ističe ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Danas na eZUP-u ovlašćeni službenici imaju mogućnost razmene podataka iz osam baza – matičnih knjiga, MUP, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Republičkog geodetskog zavoda, a od nedavno i Ministarstva pravde.

U ovom trenutku aplikaciji mogu da pristupe 129 opština i gradova i 16 gradskih opština grada Beograda“, kaže Ružić i dodaje da su od početka razmene podataka preko e-ZUP-a administracije u gradovima i opštinama odgovorile na više od 200.000 upita građana/stranaka. „To praktično znači da 200.000 puta nismo tražili od građana da donose uverenja i izvode, već smo te podatke pribavili sami“, rekao je Ružić.

Ministar Ružić ističe da je pravo svih građana da traže da po novom Zakonu podatke iz ovih osam baza službenici sami pribave za potrebe završavanja procedura i istovremeno i obaveza zaposlenih da primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku u korist građana Srbije.

Novi zakon i nova aplikacija doneli su ne samo uštede za građane, već će i olakšati rad nama u upravi. To je važno s aspekta optimizacije uprave kojoj težimo da sa manje postignemo više“, rekao je ministar.

28. maj 2018.

Konkurs za nagradu
ŠAMPIONI LOKALNOG RAZVOJA 2018

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Radio-televizija Srbije (RTS) uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije, pokreću drugi konkurs za izbor najboljih praksi u radu lokalne samouprave i nagradu Šampioni lokalnog razvoja 2018.
Na konkursu će biti izabrano ukupno 10 opština i gradova – pet šampiona i pet vicešampiona, koji su reformama lokalne administracije i primenom novih modela i pristupa u radu značajno unapredili kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa postojećom privredom, podstakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije.
Nagradu Šampioni lokalnog razvoja NALED i RTS su ustanovili 2013. godine sa ciljem da prepoznaju i promovišu primere najbolje prakse u radu lokalnih samouprava na koje druge opštine i gradovi u Srbiji mogu da se ugledaju.
Opštine i gradovi se nadmeću u pet kategorija – privlačenje investicija, podrška privredi, servis građana, efikasna uprava, promocija turizma i kulture.

 Konkurs za nagradu - ŠAMPIONI LOKALNOG RAZVOJA 2018

Konkurs je otvoren od 28. maja do 10. juna 2018. Šampioni i vicešampioni lokalnog razvoja za 2018. biće proglašeni na svečanosti krajem juna u prisustvu resornog ministra, istaknutih lidera državnih i međunarodnih institucija, privrede, lokalnih samouprava i medija, a najbolja rešenja će biti dodatno promovisana na nacionalnom nivou u saradnji sa Radio-televizijom Srbije. Pobedničke lokalne samouprave imaju ekskluzivno pravo da u naredne dve godine u promotivne svrhe koriste elektronski bedž (na internet prezentaciji, u potpisu e-maila, na promotivnim materijalima), kao i da na zgradi opštine/grada istaknu promotivnu tablu „Šampioni lokalnog razvoja 2018“ odnosno „Vicešampioni lokalnog razvoja 2018“.

 

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju sve lokalne samouprave u Srbiji. Gradovi i opštine mogu da konkurišu za nagradu u najviše dve od pet takmičarskih kategorija (jedna prijava po kategoriji), podnošenjem prijava na predviđenom obrascu i prateće dokumentacije. Obrazac za prijavu može se preuzeti iz priloga ili na internet stranici NALED-a: www.naled.rs
Prijave i prateću dokumentaciju treba dostaviti elektronskim putem na sampioni@naled.rs ili poštom na adresu NALED-a (Makedonska 30/VII, Beograd) sa naznakom Šampioni lokalnog razvoja, najkasnije do 10. juna 2018. Samo kompletne i blagovremeno podnete prijave biće uzete u razmatranje (poslate poštom zaključno sa 10. junom). Prijava će se smatrati kompletnom ako sadrži formular sa osnovnim podacima o opštini i opisom rešenja koje lokalna samouprava kandiduje, kao i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost kriterijuma za ocenjivanje.

 

TAKMIČARSKE KATEGORIJE

Opštine i gradovi treba da kandiduju konkretna i primenljiva rešenja i dokumentuju ostvarene rezultate u sledećih pet takmičarskih kategorija:

 1. Privlačenje investicija
 2. Sistemska rešenja ili primeri uspešne prakse u privlačenju stranih investicija – primeri:

  • Uspostavljen sistemski proces privlačenja investitora kroz aktivnosti kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
  • Targetiranje investitora i sprovođenje kampanja za ciljanu promociju investicija, razvijen vebsajt i promotivni materijali prilagođeni potrebama potencijalnih investitora
  • Targetiran pristup u kreiranju ponude za investitore, formiranje industrijskih zona i slobodnih zona, naučno-tehnoloških parkova
  • Sistemski pristup revitalizaciji braunfilda u svrhu privlačenja investicija
  • Realizacija investicija kroz javno-privatna partnerstva
 3. Podrška privredi
 4. Rešenja koja su podstakla razvoj lokalne privrede i preduzetništva - primeri:

  • Uspostavljanje funkcionalnog Privrednog saveta i sistema rešavanja problema lokalne privrede
  • Zajednički projekti s lokalnom privredom u cilju unapređenja uslova za poslovanje i kvaliteta života
  • Podrška privredi u rešavanju administrativnih procedura, pronalaženju radne snage i strateških partnera, apliciranju za sredstva
  • Programi obuke radne snage i usklađivanje obrazovnih profila sa potrebama privrede
  • Olakšice i podsticaji za postojeću privredu i preduzetništvo, biznis inkubatori, zone unapređenog poslovanja (BID), zajednička promocija
  • Programi podrške zapošljavanju i samozapošljavanju
  • Transparentan i podsticajan sistem lokalnih taksi i naknada
 5. Servis građana
 6. Rešenja koja su unapredila kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga ka građanima – primeri:

  • Formiran uslužni centar ili drugi vidovi direktne i dvosmerne komunikacije sa građanima
  • Savremene komunalne usluge
  • Savremena rešenja u zdravstvu i obrazovanju
  • Renoviranje delova grada, uređenje parkova, trgova i javnih površina
  • Programi podrške mladima i ranjivim grupama
  • Uključivanje građana u proces donošenja odluka od značaja za funkcionisanje LS
 7. Efikasna uprava
 8. Rešenja koja su doprinela unapređenju efikasnosti rada lokalne administracije, boljoj internoj komunikaciji, smanjenju suvišne birokratije – primeri:

  • Uvođenje elektronskih servisa pomoću kojih građani i privreda mogu u potpunosti ili najvećoj meri da obave administrativne procedure
  • Ubrzanje postojećih „papirnih“ procedura
  • Razvijeni interni sistem komunikacije i upravljanja/menadžmenta – unutar opštinske / gradske administracije i sa javnim preduzećima
  • Profesionalizacija rada službenika i službi, primeri optimalnog angažovanja javnih službenika
  • Međuopštinska saradnja na zajedničkim projektima
  • Efikasan sistem komunikacije i saradnje sa mesnim zajednicama u cilju ravnomernog zadovoljenja potreba svih građana
 9. Promocija turizma i kulture
 10. Rešenja koja su na poseban način istakla turističke i kulturne potencijale i osobenosti lokalne samouprave, obezbedile veće interesovanje turista za njihovu sredine i kroz razvoj programa u domenu turizma i kulture pomogle ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva – primeri:

  • Definisanje jedinstvene turističke ponude i promocija grada/opštine kao turističke i kulturne destinacije, revitalizacija turističkih lokacija od posebnog značaja, izvanredni uspesi u privlačenju turista
  • Formiranje i organizacija rada centara za kulturu
  • Savremen pristup u promociji i razvoju turizma i kulture (razvoj aplikacija, promo video snimaka, promocija na društvenim mrežama...)
  • Podrška očuvanju starih zanata, tradicionalnih tehnika i turističkih lokacija
  • Podrška lokalnim udruženjima i programi ekonomskog osnaživanja žena i mladih na selu
  • Organizovanje radionica, izložbi, obuka i programa, nagradnih konkursa u cilju očuvanja kulturne baštine, promocije očuvanja kulture kod dece i mladih
  • Kulturne manifestacije koje su doprinele afirmisanju LS
  • Jedinstveni turistički proizvod i brend
  • Međuopštinska saradnja i uvezivanje sadržaja u cilju obogaćivanja turističkih ponuda (planinski turizam, banjski turizam..)

*Napomena: lokalne samouprave mogu da kandiduju rešenja po sopstvenom izboru i ne moraju da se ograničavaju na gore navedene primere koji su dati samo kao ilustracija.

 

KRITERIJUMI OCENjIVANjA

Žiri će ocenjivati predložena rešenja na osnovu pet unapred zadatih kriterijuma na skali od 1 (najniža ocena) do 5 (najviša ocena). Maksimalan broj poena koji jedna opština može da osvoji iznosi 25..
1. Primenljivost rešenja - da li predloženo rešenje može da se primeni u drugim lokalnim samoupravama?
2. Merljivost rezultata i efekti - kako merite rezultate i kakvi su konkretni efekti sprovedenog rešenja?
3. Domet rešenja - na koliko ljudi / privrednih subjekata utiče predloženo rešenje i na koji način?
4. Odnos troškova i benefita - da li benefiti od uvođenja rešenja prevazilaze troškove?
5. Inovativnost - koliko je rešenje originalno, da li uvodi sasvim novu praksu u rad lokalnih samouprava?

Odluku o deset najboljih rešenja doneće stručni žiri, sačinjen od predstavnika NALED-a i RTS-a, najkasnije do 20. juna 2018.

 

25. maj 2018.

NOVA APLIKACIJA ZA POSEBNI BIRAČKI SPISAK ZA MANjINE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić otvorio je u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru obuke referenata koji vode Poseban birački spisak za nacionalne manjine u novoj aplikaciji.

 Nova aplikacija za posebni birački spisak za manjine

„Kao što znate u periodu koji je pred nama, slede nam izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji prema zakonu treba da se raspišu u avgustu, a da se održe najkasnije do 4. novembra ove godine“, rekao je ministar.

On je istakao da je zajednički zadatak je da se izbori održe u skladu sa demokratskim principima i transparentno, a da naši građani, pripadnici nacionalnih manjina, budu blagovremeno obavešteni o postupku upisa u poseban birački spisak kako bi iskoristili svoje pravo da učestvuju na ovim izborima, da biraju odnosno da budu birani za članove svojih nacionalnih saveta.

Izmenama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koje će, po rečima ministra, biti razmatrani na nekoj od sledećeih sednica vlade, predviđaju se rešenja kojima se olakšava vođenje tog spiska po službenoj dužnosti, preciznije se uređuju podaci koji se u njega upisuju i podnošenje zahteva za upis u taj spisak. Takođe, propisano je da zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave ne samo prema mestu prebivališta, već i prema mestu boravišta za interno raseljena lica.

 Nova aplikacija za posebni birački spisak za manjine

Iz svih navedenih razloga Ministarstvo je, uz podršku Misije OEBS u RS, započelo sprovođenje ovih obuka. Naredne će se održati u Nišu, Leskovcu i Kragujevcu. Planirano je da obukama prisustvuje preko 300 službenika koji obavljaju ove poslove.

24. maj 2018.

OBUKA RADNIKA DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZA GOOGLE STREET VIEW TRUSTED

Srpsko-korejski informatičko pristupni centar i VR Photo Team organizovali su besplatne radionice-predavanje na temu „Google Street View Trusted“ sa ciljem upoznavanja sa jednim od najaktuelnih projekata kompanije Google koji je namenjen poslovnim korisnicima.

 Obuka radnika državnih institucija za Google Street View Trusted

Polaznici obuka su ovoga puta bili zaposleni u državnim institucijama.

Google pretraga je način da se brzo dođe do jasnih, sigurnih i tačnih informacija. Prvi kontakt sa digitalnom zajednicom je upravo preko Google vizit karte koja pruža osnovne informacije i ostavlja prvi, i time najbitniji utisak, u ovom slučaju, o instituciji.

Polaznici, zaposleni u institucijama, stekli su nepohodne veštine za pravilno prikazivanje na Google pretraživaču – kako na pravi način, funkcionalno i pravilno uneti podatke o instituciji kako bi Google vizit karta institucije bila informativna i ispunila svoju svrhu.

Srpsko-korejski informatičko pristupni centar otvoren je u decembru prošle godine kao zajednički projekat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Vlade Republike Koreje.

Centar je opremljen najsaremenijom informatičkom opremom i namenjen je za sticanje novih znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija, kako za državne službenike, tako i za građane. Obuke su besplatne.

23. maj 2018.

STEVIĆ: POTREBE LOKALA VEĆE, NAREDNE GODINE NADAMO SE JOŠ VEĆA SREDSTVA PODRŠKE

Državni sekretar Bojan Stević razgovarao je sa privrednicima na događaju „Stvaranje konkurentne poslovne klime kroz saradnju javnog i privatnog sektora“ kao deo projekta koji organizuju NALED i Razvojna agencija Srbije, a koji ima za cilj stvaranje konkurentne poslovne klime. On je tu naglasio da MDULS podržava jedinice lokalne samouprave da stvaraju bolje poslovne ambijente i rad lokalnih samouprava unaprede u efikasniji i moderniji servis za privrednike. Jedan od načina podrške je svakako Fond za lokal Ministarstva, rekao je Stević, koji je ove godine uvećan 32 puta u odnosu na prošle godine kada je bio svega 10 miliona dinara.

 Stević: Potrebe lokala veće, naredne godine nadamo se još veća sredstva podrške

„Iako smo sada na raspolaganju imali 320 miliona dinara, projekti koji su nam stigli u Ministarstvo na predlog, bili su vrednosti veće od 2 milijarde dinara“, rekao je državni sekretar objašnjavajući da su to pokazatelji da su potrebe lokala veće, te će se svakako nastojati da se sredstva za narednu godinu još uvećaju. On je istakao i da su svi projekti dobro pripremljeni, što takođe govori o spremnosti opština i gradova da preuzmu inicijative i unaprede rad kako bi privukli investicije i podigli standard života.

„Važna karika u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta su svakako reformisane inspekcije“, naglasio je Stević, koji je napomenuo da u Srbiji ima oko 6500 inspektora, kao i da je taj broj mali u odnosu na prosek u EU, te da će se, pored nastavka reforme rada inspektora, raditi i na uvećavanju kadrovskih i materijalnih kapaciteta. „Sada inspektorima fokus nije na kažnjavanju, već na savetodavnoj ulozi, te je važno da iskoristite tu mogućnost i izbegnete bilo kakve nepravilnosti“, poručio je Stević privrednicima.

 Stević: Potrebe lokala veće, naredne godine nadamo se još veća sredstva podrške

Rekavši da će Ministarstvo nastaviti sa radom na reformi rada u upravi, on je i dodao da je prioritet i da digitalizujemo procese, te je u tom smislu donet nedavno i Zakon o elektronskoj upravi, koji sve u upravi obavezuje na korišćenje modernih tehnologija.

23. maj 2018.

RUŽIĆ: USLUŽNI CENTAR U SUBOTICI PRETEČA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić posetio je Uslužni centar u Subotici i pohvalio napore te gradske uprave da olakša komunikaciju građana i privrednika sa upravom, ali i naglasio da jedan od ciljeva reforme je da obezbedi jednobraznost u postupanju u svim lokalnim samoupravama. On je izjavio da je upravo ovakav način organizacije rada preteča jedinstvenog upravnog mesta na čemu Ministarstvo trenutno radi.

 Ružić: Uslužni centar u Subotici preteča jedinstvenog upravnog mesta

"Sa 50 miliona dinara podržaćemo kroz pilot projekat nekoliko opština da uspostave jedinstveno upravno mesto najpre za životni događaj kupoprodaju polovnih automobila. Reč je zapravo o jednom šalteru na kome će građani moći da podnesu zahtev za sve poslove koji su vezani za ovu situciju u kojoj građani imaju posla sa državom. Kako ćemo se mi kao uprava organizovati da taj posao završimo naš je zadatak i sa time ne smemo opterećivati građane”, rekao je Ružić.

Ministar je pohvalio što je ova lokalna samouprava, koja je višenacionalna sredina, omogućila da se građani za izdavanje dokumenata mogu obratiti na sva tri jezika koji su u službenoj upotrebi u tom gradu.

23. maj 2018.

RUŽIĆ U SUBOTICI SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANjINA

Vlada Srbije će uskoro razmatrati čak tri zakona koja će u značajnoj meri dodatno unaprediti položaj nacionalnih manjina u Srbiji, najavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na sastanku sa predstavnicima mađarske, hrvatske, bunjevačke, nemačke manjine i jevrejskog saveza koji je održan jutros u Subotici

 Ružić u Subotici sa predstavnicima nacionalnih manjina

Ružić je objasnio da je reč o izmenama propisa koji uređuju funkcionisanje nacionalnih saveta, prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina, kao i službenu upotrebu jezika i podsetio da pripadnici nacionalnih manjina čine 13 odsto ukupnog stanovništva Srbije.

S obzirom da je ovo izborna godina za nacionalne savete, ministar Ružić je poručio da je potrebno da nacionalni saveti preduzmu potrebne aktivnosti i mere kako bi svi pripadnici manjina bili obavešteni o upisu u Poseban birački spisak, a potom, kada se raspišu izbori, o postupku glasanja. “Nacionalni saveti su tela preko kojih nacionalne manjine ostvaruju Ustavom zajamčenu samoupravu u utvrđenim oblastima društvenog života – obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma i zato je važno da se građani upoznaju i budu na vreme informisani o svim aktivnostima tokom ovog izbornog procesa“, rekao je Ružić

Ružić je podsetio predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina da se do 5. juna mogu prijaviti projekti koji imaju za cilj unapređenje informisanja na jezicima manjina. Ministarstvo je ove godine opredelilo 12 puta više sredstava za ove potrebe u odnosu na prošlu godinu.

22. maj 2018.

RUŽIĆ I ADEMI O STATUSU NACIONALNIH MANjINA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da Vlada Srbije i to ministarstvo pripremaju četiri zakona koja će se u junu naći u parlamentu sa ciljem da se unapredi status nacionalnih manjina, a funkcionisanje nacionalnih saveta bude plodotvornije i transparentnije.

 Ružić i Ademi o statusu nacionalnih manjina

"Jedan od dragocenih delića tog veoma važnog mozaika jeste nacionalni savet makedonske nacionalne manjine koji će, siguran sam, takođe, uzeti učešće u onome što sledi krajem godine, a to su izbori za nacionale savete nacionalnih manjina", izjavio je Ružić posle sastanka sa makedonskim ministrom za dijasporu Edmondom Ademijem.

Ružić je rekao da je na sastanku konstatovano da je potrebno reaktivirati i implementirati sporazum između Srbije i Crne Gore i Makedonije iz 2004 godine o pokretanju i funkcionisanju međuvladine mešovite komisije.

"Smatram da je to jedan model, mehanizam koji u svakom slučaju može, čak i rasterećen od nekih dnevnih političkih tema koje na Balkanu uvek postoje, da pomogne da se pozabavimo onim što jeste interes dveju država, njihovih državljana i naših manjinskih politika", rekao je Ružić.

Ademi je istakao da je ključno pitanje tokom sastanka bilo početak rada mešovite komisije radi unapređenja prava makedonske nacionalne manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Makedoniji.

"Kao ministri resornih ministarstava mi ćemo postaviti ovo pitanje našim vladama i nadamo se da će od jeseni biti formirana meštovita komisija koja postoji od 2004, ali samo formalno, jer nije funkcionisala", kazao je Ademi.

15. maj 2018.

MATIČARI OMOGUĆAVAJU OSTVARIVANjE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić prisustvovao je obeležavanju Dana matičara, za koje je rekao da su važna karika, jer radeći svoj posao omogućavaju da građani ostvare sva prava koja su im garantovana Ustavom i zakonima.

 Matičari omogućavaju ostvarivanje prava garantovanih Ustavom

Na današnjoj proslavi u Centru „Sava“, kojoj je prisustvovalo oko 250 matičara, Ružić je naveo da je tradicija matičara u Srbiji duga, te da danas ima 1.355 matičara, koji su verni pratioci svakog od nas, kako u najlepšim, tako i u najtužnijim trenucima.

"Matičari rade jedan veoma zahtevan i važan posao, oni su svedoci i srećnih i tužnih događaja u životima svih nas. Rade mnogo i doprinose na polju kulture i demografije i istorije našeg naroda", kazao je Ružić i dodao da su matične službe počele da funkcionišu još u 19. veku nakon donošenja Sretenjskog ustava.

Kako je naveo, Dan matičara se obeležava povodom prvog zakona koji je normirao rad matičnih službi iz 1946. godine.

Prema njegovim rečima, veoma je značajno to što je 98 odsto podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih prebačeno u elektronski oblik.

On je apelovao da sve javne lokalne samouprave do kraja ove godine napuste svoje lokalne aplikacije i prebacivanjem matičnih knjiga u elektronski oblik pređu u direktan rad u Centralnom sistemu, te pohvalio 108 javnih lokalnih samouprava koje već rade na taj način.

 Matičari omogućavaju ostvarivanje prava garantovanih Ustavom

"Ono što očekujemo tokom ove i u prvoj polovini sledeće godine jeste da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uradimo da i državljanstvo pređe u Centralni registar, tako da i konačno više neće biti važno gde vam je prebivalište, gde ste rođeni kako biste ostvarili pravo u skladu sa zakonom o opštem upravnom postupku i dobili određeni izvod. To će ubrzati i učiniti posao uprave efikasnijim i transparentnijim", kazao je Ružić.

Naveo je da izmene i dopune zakona o matičnim knjigama donose da se na principu dobrovoljnosti u matične knjige upiše nacionalna pripadnost, zatim promena pola...

Kako je rekao, očekuje se da, ukoliko ne do kraja redovnog zasedanja Skupštine, zbog velikog broja zakona iz drugih resora, tokom juna na jednom od vanrednih zasedanja se i taj zakon nađe na dnevnom redu.

"Što se tiče Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, očekujem da se u skupštinskoj proceduri nađe osam zakona iz različitih sektora kojima se Ministarstvo bavi", kazao je Ružić.

11. maj 2018.

VLADA NASTAVLjA POLITIKU POŠTOVANjA PRAVA NACIONALNIH MANjINA

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Savet za nacionalne manjine od izuzetnog značaja za našu zemlju i da se politika Vlade zasniva na toleranciji, poštovanju prava nacionalnih manjina i njihovog integrisanja u širu društvenu zajednicu.

 Vlada nastavlja politiku poštovanja prava nacionalnih manjina

Brnabić, koja je po treći put predsedavala sednici Saveta, naglasila je da je nivo diskriminacije manjinskih grupa i pripadnika nacionalnih zajednica u opadanju, ali da bismo postali potpuno inkluzivno društvo moramo još mnogo toga da uradimo.

Ona je upoznala predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa značajem projekta Adresnog registra, koji zajedno realizuju Republički geodetski zavod, Pošta Srbije, Stalna konferencija gradova i opština i lokalne samouprave.

Ažuriranje adresnog registra je još jedan od važnih koraka u pravcu uvođenja reda u državi i modernizaciji državne uprave, istakla je premijerka i objasnila da će na ovaj način građanima i privredi biti omogućene efikasne i lako dostupne usluge koje pruža država.

Predsednica Vlade je takođe podsetila na to da je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sprovedena u periodu od 29. marta do 18. aprila.

U javnoj raspravi su, kako je precizirala, učestvovali državni organi, organi AP Vojvodine, nacionalni saveti nacionalnih manjina, političke stranke i pokreti, udruženja, građani i pojedinci.

Brnabić je naglasila da je plan da se do kraja ove godine održe i izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina.

 Vlada nastavlja politiku poštovanja prava nacionalnih manjina

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je podsetio na to da je na prošloj sednici Saveta odlučeno da informisanje na jezicima nacionalnih manjina ostane prioritetna oblast za finansiranje i u 2018. godini iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, koji je u odnosu na prethodnu godinu uvećan 12 puta i sada iznosi 21,8 miliona dinara.

Ružić je naveo da je 7. maja raspisan konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović predstavila je Šesti izeštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ističući da je u toku izrada i Sedmog izveštaja čije je predstavljanje planirano za početak juna.

10. maj 2018.

PODRŠKA NEMAČKE REFORMI JAVNE UPRAVE U SRBIJI OD 5 MILIONA EVRA

Ministar Branko Ružić izrazio je veliku zahvalnost za podršku koju Savezna Republika Nemačka pruža u procesu sprovođenja reforme javne uprave u Srbiji. “Reforma javne uprave je trajan proces i predstavlja bitan uslov za uspešno sprovođenje reformskih principa i ciljeva u svim oblastima društva”, rekao je on i dodao da ono čemu stremimo je da maksimalno unapredimo rad javne uprave, obezbedimo visok kvalitet usluga građanima i privrednicima i stvorimo takvu upravu koja doprinosi ekonomskoj stabilnosti Srbije i povećanju životnog standarda građana.

 Podrška Nemačke reformi javne uprave u Srbiji od 5 miliona evra

Sporazum koji je danas potpisan predstavlja nastavak saradnje na projektu koji sprovodi GIZ i od inicijalne vrednosti od 1,5 miliona evra uvećan je na 5 miliona evra. Projekat je najviše doprineo u našem radu da sprovedemo Zakon o opštem upravnom postupku i time pojednostavimo postupke i procedure unutar uprave, bolje komuniciramo i manje opterećujemo građane i privrednike da nam donose bezbroj papira i dokumenata koji su već kod nas u bazi, istakao je ministar.

Direktor GIZa za Srbiju Gerhard Sipel rekao je da je zadovoljstvo podržati Srbiju u ovom poduhvatu i da su zahvalni na dosadašnjoj uspešnoj saradnji čiji će uspeh najviše osetiti građani Srbije.

10. maj 2018.

RUŽIĆ: SVE SMO BLIŽI OSTVARIVANjU KONCEPTA JAVNE UPRAVE KAO SERVISA GRAĐANA

Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama koji će modernizovati način vođenja matičnih knjiga i dodatno osigurati ostvarivanje manjinskih i ljudskih prava.

 Ružić: Sve smo bliži ostvarivanju koncepta javne uprave kao servisa građana

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da se promenom ovog propisa zaokružuju aktivnosti na polju digitalizacije i uvođenja savremenih tehnologija u oblast vođenja matičnih knjiga. „Težnja je da se u sistem ugradi još jedan kamen u temelj moderne, uređene, efikasne i delotvorne države i uprave, pa izmenama propisa obavezujemo matične službe da sve promene o građanima vrše elektronskim putem, direktno u Registru matičnih knjiga, koji će biti jedinstvena baza podataka o ličnom stanju građana u elektronskoj formi“, rekao je ministar i naglasio da je ova novina u skladu sa principom modernizacije i digitalizacije koja ima za cilj ostvarivanje koncepta javne uprave kao servisa građana.

Ministar je objasnio da ovaj propis omogućava i dobrovoljni upis podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih, što je u skladu sa konceptom slobode nacionalnog izražavanja, koji predstavlja ustavni princip, kao i da je predviđena mogućnost upisa promene pola u matičnu knjigu rođenih. Takođe, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga proširuje se i na diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, što će veoma značiti našoj dijaspori, rekao je ministar.

8. maj 2018.

RUŽIĆ I KOPRIVNIKAR: ZA DOBRU UPRAVU SU KLjUČNI LjUDI

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i potpredsednik Vlade Slovenije i ministar javne uprave Boris Koprivnikar potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti stručnog usavršavanja koji će podrazumevati razmenu dobre prakse, iskustva i znanja u toj oblasti, kao i upućivanje službenika na stažiranje.

 Ružić i Koprivnikar: Za dobru upravu su ključni ljudi

Ružić je tom prilikom izjavio da je Srbiji značajna podrška, iskustvo i dobra praksa zemalja iz regiona, a posebno onih koje su prošle kroz proces evropskih integracija. „Naša saradnja sa Slovenijom razvila se u mnogo oblasti kada je reforma javne uprave u pitanju, a kolega Koprivnikar i ja smo danas, kao i tokom zajedničke sednice dveju vlada, razgovarali i o razmeni iskustva i znanja kada je stručno usavršavanje zaposlenih u pitanju, jer smo saglasni da su za dobru upravu ključni službenici“, rekao je ministar.

Koprivnikar je ocenio da jedna institucija ili organizacija ne može biti uspešna ako je ne čine obrazovani, obučeni i motivisani ljudi. On je rekao da Slovenija tradicionalno razmenjuje iskustva i da ima odličnu saradnju sa Srbijom. „Što više pričamo to smo saglasniji da se suočavamo sa istim problemima i izazovima koji zahtevaju slična rešenja. Zato je i potpisivanje ovog Sporazuma važno, jer njime i formalizujemo načine i principe saradnje u oblasti stručnog usaršavanja zaposlenih u javnoj upravi“, rekao je Koprivnikar.

 Ružić i Koprivnikar: Za dobru upravu su ključni ljudi

Za ostvarenje ovog cilja, srpski ministar rekao je da su u proteklom periodu doneti veoma važni zakoni – Zakon o Nacionalnoj akademiji i Zakon o eUpravi, prvi zakoni te vrste kod nas. „Akademija će nam pružiti kvalitetne i edukovane službenike u, a Zakonom o eUpravi obavezali smo se, kao uprava, na korišćenje modernih tehnologija u našem radu, što će značajno doprineti lakšem poslovanju građana sa upravom i većem poverenju u državne institucije“, rekao je Ružić naglasivši da je Akademija već počela sa obukama, a da će od jeseni raditi u punom kapacitetu.

7. maj 2018.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je danas javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za finansiranje programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je tim povodom izjavio da je ovaj Fond aktiviran prošle godine nakon 15 godina postojanja i da je ove godine za ove potrebe obezebeđeno u budžetu 21.8 miliona dinara, što je 12 puta više sredstava u odnosu na prethodnu godinu. „Na unapređenje položaja nacionalnih manjina se u Ministarstvu dosta radi. Pripremili smo izmene propisa kojima poboljšavamo okvir za ostavrivanje prava naših nacionalnih manjina, a ovim Fondom nastojimo da doprinesemo unapređenju informisanja na jezicima nacionalnih manjina medija i programa na jezicima nacionalnih manjina.“

Konkurs za prijavu projekata je otovoren do 5. juna 2018. godine, a pravo učešća imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.

Više o Konkursu na sledećem linku - http://mduls.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-nsnm.php

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama