MENI

Naslovna » Dokumenta » Nacionalni saveti nacionalnih manjina

Nacionalni saveti nacionalnih manjina

 

 • AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANјE PRAVA NACIONALNIH MANјINA
 • Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine na srpskom i jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi RS

 • Analiza zakonodavstva o nacionalnim savetima nacionalnih manjina - srpski jezik
 • Analiza zakonodavstva o nacionalnim savetima nacionalnih manjina - engleski jezik
 • Analiza demokratske participacije nacionalnih manjina

 

PROPISI

 • Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018)
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.)
 • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (’’Sl.list SRJ’’, br. 11/2002, ’’Sl.list SCG’’, br.1/2003- Ustavna povelja i ’’Sl. glasnik RS’’, br. 72/2009-dr.zakon, 97/2013-odluka US i 47/2018)
 • Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS”, br. 95/10 i 33/2013)
 • Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta („Službeni glasnik RS” br. 72/2014 i 61/2018)
 • Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, br. 61/18)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore („Službeni glasnik RS”, br. 72/2014 i 61/2018)

 

 

 • IZVOD IZ REGISTRA NACIONALNIH SAVETA
  DOC

 

 Provera upisa u Poseban birački spisak

 

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama