MENI

Naslovna » Dokumenta » Političke stranke

Političke stranke

Pravni okvir

Zakon o političkim strankama („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 61/15 –US)

Narodna skupština Republike Srbije donela je 12.05.2009. godine Zakon o političkim strankama koji je stupio na snagu 23.05.2009. godine, a počeo da se primenjuje 23.07.2009.godine.

Ustavni sud doneo je 09.04.2015. godine Odluku („Službeni glasnik RS”, broj 61/15) da odredbe čl. 30. i 36. Zakona o političkim stranka, a koje se odnose na obnovu upisa u Registar i poseban uslov za prestanak političke stranke, nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ove odredbe prestale da važe od 10.07.2015. godine.

Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka („Službeni glasnik RS", broj 51/09)

Saglasno članu 22. stav 2. Zakona o političkim strankama, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu doneo je Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka koji je stupio na snagu 22.07.2009.godine, a počeo je da se primenjuje danom početka primene Zakona o političkim strankama.

Osnivanje političke stranke

Političku stranku mogu osnovati najmanje 10.000, a političku stranku nacionalne manjine 1.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije.

Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje političke stranke.

Prijavu za upis političke stranke u Registar političkih stranaka podnosi lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis u Registar u roku od 30 dana od dana osnivanja političke stranke.

Rešenje o upisu političke stranke u Registar

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dužno da donese rešenje o upisu političke stranke u Registar u roku od 30 dana od dana predaje uredne prijave za upis. Rešenje o upisu političke stranke u Registar objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije".

Dužnosti političkih stranaka nakon upisa u Registar

Politička stranka dužna je, saglasno članu 16. Zakona da učini javno dostupnim putem interneta osnivački akt, lično ime zastupnika političke stranke, program i dr opšte akte.

Politička stranka dužna je, saglasno članu 27. Zakona, da Ministarstvo obavesti o svakoj promeni podataka koji se upisuju u Registar u roku od 15 dana od dana nastale promene, podnošenjem prijave za promenu podataka u Registru. Ukoliko organ političke stranke donese odluku o prestanku rada ili ako se politička stranka spoji sa drugom ili drugim političkim strankama, zastupnik političke stranke je dužan da u roku od 30 dana od dana nastanka uslova za prestanak političke stranke podnose prijavu za brisanje političke stranke iz Registra i dokaze na osnovu kojih se utvrđuju te činjenice (član 35. Zakona).

Izvod iz registra političkih stranaka

PROPIS

Zakon o političkim strankama („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 61/15 –US)
Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija potrebna za upis političke stranke u Registar političkih stranaka
Dokumentacija potrebna za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar političkih stranaka
Dokumentacija potrebna za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

OBRASCI ZA UPIS POLITIČKE STRANKE U REGISTAR

Prijava za upis političke stranke u Registar
Izjava osnivača o osnivanju političke stranke
Spisak osnivača o osnivanju političke stranke
Uputstvo za omogućavanje Macro sadržaja u Word dokumentu

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama