MENI

Naslovna » Dokumenta » Zakoni i akta u primeni

Zakoni i akta u primeni


 1. Strategija reforme javne uprave u RS
 2. Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u RS
 3. Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne
  samouprave u Republici Srbiji
 4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih
  službenika za period 2013-2015. godine
 5. Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih
  u JLS u Republici Srbiji za period 2015 -2016.
 6. Odluka o izmenama Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika
  u RS za period 2011-2013. godine
 7. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije
 8. Zakon o budžetskom sistemu
 9. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 10. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu
 11. Zakon o državnim službenicima
 12. Zakon o radnim odnosima u državnim organima
 13. Zakon o državnoj upravi
 14. Zakon o javnim nabavkama
 15. Zakon o ministarstvima
 16. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 17. Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 18. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
 19. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama
 20. Zakon o radu
 21. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 22. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 23. Zakon o VLADI
 24. Zakon o javnim agencijama
 25. Zakon o upravnoj inspekciji
 26. Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 27. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 28. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim
  službama
 29. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta
  u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade
 30. Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga
 31. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i
  postavlјenih lica i zaposlenih u državnim organima
 32. Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavlјenih lica u
  državnim organima
 33. Uredba o ocenjivanju državnih službenika
 34. Uredba o osnivanju Službe za upravlјanje kadrovima
 35. Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za
  finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 36. Uredba o postupku za pribavlјanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i
  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 37. Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima
 38. Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 39. Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog
  ispita
 40. Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta
  državnih službenika
 41. Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika
 42. Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta
  u državnim organima
 43. Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava
  za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja
 44. Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
 45. Uredba o upravnim okruzima
 46. Uredba o načinu korišćenja službenih vozila
 47. Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 48. Kodeks ponašanja državnih službenika
 49. Odluka o broju državnih službenika i nameštenika u kabinetima
  ministara
 50. Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za
  njihov rad
 51. Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine
 52. Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim
  organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu
  i javnim agencijama
 53. Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo
 54. Poseban kolektivni ugovor za državne organe
 55. Poslovnik Vlade
 56. Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih
  primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću,
  a koriste za finansiranje lokalne samouprave
 57. Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra nacionalnih saveta
 58. Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra političkih stranaka
 59. Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za
  obavlјanje poslova komunalne policije
 60. Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine
 61. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikuplјanje potpisa birača koji
  podržavaju elektore
 62. Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti
 63. Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposoblјavanja i
  usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne
  osposoblјenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima
  i utvrđenoj osposoblјenosti komunalnih policajaca
 64. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli
  sahrani pre prijave činjenice smrti matičaru
 65. Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca
 66. Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja
  državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
  za 2015. godinu
 67. Uvodni programi opšteg osposoblјavanja pripravnika i novozaposlenih
 68. Programi opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih
  službenika
 69. Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca
 70. Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja
  i upravlјanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih
 71. Uputstvo o postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u
  jedinstveni birački spisak
 72. Uputstvo za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku
 73. Zakon o jedinstvenom biračkom spisku
 74. Zakon o udruženjema
  DOC
 75. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
  DOC
 76. Zakon o pečatu državnih i drugih organa
  DOC
 77. Zakon o matičnim knjigama
 78. Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
 79. Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu
 80. Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta
  u zdravstvenoj ustanovi
 81. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavlјanje
  poslova matičara
 82. Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti
 83. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli sahrani pre
  prijave činjenice smrti matičaru
 84. Zakon o političkim strankama
 85. Pravilnik o načinu upisa i vođenju Registra političkih stranaka
 86. Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku
 87. Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja
 88. Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stranih udruženja
 89. Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod
  korisnika javnih sredstava
 90. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 91. Zakon o glavnom gradu
 92. Zakon o lokalnoj samoupravi
 93. Zakon o komunalnoj policiji
 94. Zakon o lokalnim izborima
 95. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 96. Стратегија развоја еУправе у РС до 2018. године
 97. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 98. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa opšteg stručnog
  usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 99. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 100. Uredba o postupku za pribavlјanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno
  angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 101. Uredba o internom konkursu
 102. Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja
  budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za
  finansiranje lokalne samouprave
 103. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave
 104. Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika
 105. Zakon o opštem upravnom postupku - Usvojen 29.02.2016.
 106. Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  PDF
 107. Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  PDF
 108. Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  PDF
 109. Pravilnik o utvrđivanju obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 110. Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 111. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
  PDF
 112. Zakon o Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu
 113. Zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima
  PDF
 114. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 115. Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 116. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
  PDF
 117. Zakon o zaštitniku građana
  DOC
 118. Zakon o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 119. Zakon o elektronskoj upravi
  DOC
 120. Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
  DOC
 121. Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru
  DOC
 122. Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 123. Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora
  DOC
 124. Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 125. Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora
  DOC
 126. Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora
  DOC
 127. Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku
  DOC
 128. Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije (za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji)
  DOC
 129. Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju
  DOC
 130. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
  DOC
 131. Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017
  DOC
 132. Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu
  DOC

 

 

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama