MENI

Naslovna » Dokumenta » Zakoni i akta u primeni

Zakoni i akta u primeni


 1. Strategija reforme javne uprave u RS
 2. Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u RS
 3. Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne
  samouprave u Republici Srbiji
 4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih
  službenika za period 2013-2015. godine
 5. Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih
  u JLS u Republici Srbiji za period 2015 -2016.
 6. Odluka o izmenama Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika
  u RS za period 2011-2013. godine
 7. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije
 8. Zakon o budžetskom sistemu
 9. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 10. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu
 11. Zakon o državnim službenicima
 12. Zakon o radnim odnosima u državnim organima
 13. Zakon o državnoj upravi
 14. Zakon o javnim nabavkama
 15. Zakon o ministarstvima
 16. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 17. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama
 18. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
 19. Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 20. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
 21. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama
 22. Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama
 23. Zakon o radu
 24. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 25. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 26. Zakon o VLADI
 27. Zakon o javnim agencijama
 28. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama
 29. Zakon o upravnoj inspekciji
 30. Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 31. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 32. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim
  službama
 33. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta
  u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade
 34. Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga
 35. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i
  postavlјenih lica i zaposlenih u državnim organima
 36. Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavlјenih lica u
  državnim organima
 37. Uredba o ocenjivanju državnih službenika
 38. Uredba o osnivanju Službe za upravlјanje kadrovima
 39. Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za
  finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 40. Uredba o postupku za pribavlјanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i
  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 41. Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima
 42. Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 43. Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog
  ispita
 44. Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta
  državnih službenika
 45. Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika
 46. Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta
  u državnim organima
 47. Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava
  za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja
 48. Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
 49. Uredba o upravnim okruzima
 50. Uredba o načinu korišćenja službenih vozila
 51. Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 52. Kodeks ponašanja državnih službenika
 53. Odluka o broju državnih službenika i nameštenika u kabinetima
  ministara
 54. Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za
  njihov rad
 55. Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine
 56. Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim
  organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu
  i javnim agencijama
 57. Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo
 58. Poseban kolektivni ugovor za državne organe
 59. Poslovnik Vlade
 60. Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih
  primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću,
  a koriste za finansiranje lokalne samouprave
 61. Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra nacionalnih saveta
 62. Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra političkih stranaka
 63. Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za
  obavlјanje poslova komunalne policije
 64. Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine
 65. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikuplјanje potpisa birača koji
  podržavaju elektore
 66. Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti
 67. Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposoblјavanja i
  usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne
  osposoblјenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima
  i utvrđenoj osposoblјenosti komunalnih policajaca
 68. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli
  sahrani pre prijave činjenice smrti matičaru
 69. Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca
 70. Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja
  državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
  za 2015. godinu
 71. Uvodni programi opšteg osposoblјavanja pripravnika i novozaposlenih
 72. Programi opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih
  službenika
 73. Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca
 74. Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja
  i upravlјanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih
 75. Uputstvo o postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u
  jedinstveni birački spisak
 76. Uputstvo za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku
 77. Zakon o jedinstvenom biračkom spisku
 78. Zakon o udruženjema
  DOC
 79. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
  DOC
 80. Zakon o pečatu državnih i drugih organa
 81. Zakon o matičnim knjigama
 82. Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
 83. Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu
 84. Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta
  u zdravstvenoj ustanovi
 85. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavlјanje
  poslova matičara
 86. Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti
 87. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli sahrani pre
  prijave činjenice smrti matičaru
 88. Zakon o političkim strankama
 89. Pravilnik o načinu upisa i vođenju Registra političkih stranaka
 90. Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku
 91. Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja
 92. Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stranih udruženja
 93. Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod
  korisnika javnih sredstava
 94. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 95. Zakon o glavnom gradu
 96. Zakon o lokalnoj samoupravi
 97. Zakon o komunalnoj policiji
 98. Zakon o lokalnim izborima
 99. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 100. Стратегија развоја еУправе у РС до 2018. године
 101. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 102. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa opšteg stručnog
  usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 103. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 104. Uredba o postupku za pribavlјanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno
  angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 105. Uredba o internom konkursu
 106. Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja
  budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za
  finansiranje lokalne samouprave
 107. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave
 108. Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika
 109. Zakon o opštem upravnom postupku - Usvojen 29.02.2016.
 110. Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  PDF
 111. Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  PDF
 112. Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  PDF
 113. Pravilnik o utvrđivanju obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 114. Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 115. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
  PDF
 116. Zakon o Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu
 117. Zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima
  PDF
 118. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 119. Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 120. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
  PDF
 121. Zakon o zaštitniku građana
  DOC
 122. Zakon o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 123. Zakon o elektronskoj upravi
  DOC
 124. Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
  DOC
 125. Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru
  DOC
 126. Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 127. Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora
  DOC
 128. Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 129. Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora
  DOC
 130. Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora
  DOC
 131. Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku
  DOC
 132. Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije (za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji)
  DOC
 133. Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju
  DOC
 134. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
  DOC
 135. Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017
  DOC
 136. Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu
  DOC
 137. Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti
  DOC
 138. Direktiva o javnim nabavkama
  PDF

 

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama