MENI

Naslovna » Dokumenta » Akti na javnoj raspravi

Akti na javnoj raspravi

05. februar 2018.

MINISTARSTVO ZAPOČINjE POSTUPAK JAVNIH KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Narodne Skupštine RS, ustanovila je polazne osnove za izradu navedenih izmena zakona, koje možete preuzeti OVDE i dogovorila dalje aktivnosti u radu.

Od početka rada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima stručno-tehničku podršku eksperata SIGMA, koji su kroz svoje analize i komentare doprineli izradi polaznih osnova i unapredili postupak analize efekata propisa.

U izradi teskta polaznih osnova ostvarena je saradnja sa Službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ministarstvo započinje postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune navedenog zakona, sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u konsultativnom procesu, u periodu od 05. februara 2018. godine do 15. februara 2018. godine. Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs

25. januar 2018.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNjIGAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 29. januara do 19. februara 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih službi, privrede, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane.Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona. U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan Okrugli sto, 12. februara 2018. godine u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sa početkom u 12.00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta zakona.

Zainteresovani učešće na Okruglom stolu treba da prijave na elektronsku poštu biljana.petkovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 9. februara 2018. godine, radi najave ulaska u zgradu Palate Srbije. Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu e-uprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

06. decembar 2017.

JAVNE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlјe 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana. Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana.

Radna grupa, sastavlјena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Narodne skupštine Republike Srbije, ustanovila je polazne osnove za izradu navedenih izmena zakona, koje možete preuzeti OVDE i dogovorila dalјe aktivnosti u radu.

Polaznim osnovama prethodila je opsežna analiza efekata propisa, sa čim u vezi ukazujemo da su preduzete brojne aktivnosti i niz bilateralnih sastanaka sa zainteresovanim licima. Između ostalog, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Evropske Komisije, 28-29. marta 2017. godine, sprovedena je Ekspertska misija TAIEX-a, posvećena zakonskom okviru koji uređuje rad Zaštitnika građana. Uz podršku SIGMA, 03. oktobra 2017. godine, održana je i Radionica – izmene pravnog okvira Zaštitnika građana, na kojoj su učestvovali EU eksperti iz ove oblasti (Estonija i Grčka), predstavnici službe Zaštitnika građana, Narodne skupštine Republike Srbije, Pokrajinskog ombudsmana, nadležnih državnih organa, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Od početka rada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima stručno-tehničku podršku SIGMA, koji su kroz svoje analize i komentare doprineli izradi polaznih osnova i unapredili postupak analize efekata reforme.

Ministarstvo započinje postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune navedenog zakona, sa cilјem prikuplјanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Istovremeno očekujemo i sugestije Zaštitnika građana, kao organa koji neposredno primenjuje predmetni zakon, i sa svog aspekta doprinese njegovom unapređenju.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u online konsultativnom procesu, u periodu od 6. decembra 2017. godine do 6. februara 2018. godine. Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs

05. decembar 2017.

KONSULTACIJE O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANјINA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, sprovešće u narednom periodu postupak javnih konsultacija o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Unapređenje ovog zakona deo obaveza preduzetih akcionim planom za Poglavlјe 23 - Pravosuđe i osnovna prava- i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a radni tekst Nacrta zakona pripremlјen u inkluzivnom i transparentnom procesu, uz aktivno učešće nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ministarstvo poziva stručnu javnost, nevladin sektor i sve zaiteresovane da uzmu aktivno učešće u konsultacijama i daju konstruktivne predloge kako bi u otvorenom razgovoru došli do najbolјih rešenja koja će još bolјe urediti ovu oblast i deo sistema.

Ministarstvo će povodom javnih konsultacija organizovati pet okruglih stolova:

 • 29. novembra 2017. godine u Novom Sadu Sadu u zgradi Skupštine AP Vojvodine (sala na drugom spratu)
 • 4. decembra 2017. godine u Novom Pazaru u zgradi Kulturnog centra, svečana sala, Stevana Nemanje 2
 • 5. decembra 2017. godine u Bujanovcu u zgradi Doma kulture, Karađorđa Petrovića 115
 • 7. decembra 2017. godine u Petrovcu na Mlavi, u zgradi Doma kulture, Petra Dobrnjca 179
 • 15. Decembra 2017. godine u Subotici, u zgradi nove opštine, sala 1, Trg Lazara Nešića 1
 • 18. decembra 2017. godine u Beogradu u Palati Srbije, sala Srbija

Radni teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u formi pregleda odredaba koje se menjaju odnosno dopunjuju možete preuzeti ovde.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

19. septembar 2017.

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u dalјem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni je deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi sprovodi se od 18. septembra do 9. oktobra 2017. godine

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaklјučak Vlade o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu dražavne uprave i lokalne samouprave na adresu elektronske pošte: javne.rasprave@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i portalu e-uprava.

1. septembar 2017.

KONSULTACIJE O UREDBI O FINANSIRANјU PROGRAMA UDRUŽENјA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u on-lajn konsultativnom procesu teksta Nacrta o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, koji se sprovodi u periodu od 01.09. do 15.09. 2017. godine.

Izmene i dopune Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja sprovode se u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. godine i to mere 4.5.1. i Akcionog plana za Sprovođenje inicijative Partnerstvo za otovorenu upravu za period 2016-2017. godine.

Predloge, sugestije i primedbe potrebno je dostaviti na Formularu za dostavlјanje predloga i sugestija na nacrt Uredbe, koji možete preuzeti OVDE, i dostaviti na sledeću adresu: office@civilnodrustvo.gov.rss.

Nakon okončanja elektronskih konsultacije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet preznetaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs i Kancelarije www.civilnodrustvo.gov.rs .

RASPRAVA O NACRTU POSEBNOG AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i da daju svoje komentare.

Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički donela je 23. marta 2015. godine  Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Stručnu i administrativnu podršku radu radne grupe pruža Ministarstvo pravde.

Javna rasprava o Nacrtu posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, sprovodi se od 3. decembra do 23. decembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije, dostavljati Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom „Za Nacrt posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina “, ulica Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupave, uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva pravde sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 • Tekst radne verzije Nacrta (sa „track changes”)
 • Tekst radne verzije Nacrta (bez “track changes”)

 

 • IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE
  ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI
  SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE
 • NACRT ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (SA OBRAZLOŽENJEM)
 • IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI ZA ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 • NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
 • NACRT ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI


PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštavaju javnost da je pokrenuta javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine. Javna rasprava trajaće od 23. jula do 14. avgusta 2015. godine.

Poziva se zainteresovana i stručna javnost da u ovom periodu uputi predloge i sugestije na tekst strateškog dokumenta, pripadajućeg Akcionog plana i Plana praćenja sprovođenja i ocene uspešnosti Strategije. Navedena dokumenta biće postavljena i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.civilnodrustvo.gov.rs i portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.

Predlozi i sugestije mogu se dostaviti na sledeći način:

 • na portalu e-Uprave,
 • elektronskom poštom u formi Obrasca za dostavljanje komentara, na adrese stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs i office@civilnodrustvo.gov.rs ,
 • redovnom poštom na adresu: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine“.

U okviru javne rasprave organizovaće se tri skupa na kojima će zainteresovana javnost u direktnom dijalogu biti u mogućnosti da uputi nadležnima svoje predloge za unapređenje strateškog dokumenta. Skupovi će biti održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, prema sledećem rasporedu:

 • 29. jula 2015. godine u Beogradu (Klub poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 10 sati);
 • 31. jula 2015. godine u NovomSadu, (zgrada Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa početkom u 10 sati);
 • 5. avgusta 2015. godine u Nišu (zgrada Gradskog veća Grada Niša,Nikole Pašića 24, sa početkomu 11 sati).

 

 • Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine
 • Plan praćenja sprovođenja i ocene uspešnosti nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2015-2019. Godine (plan monitoringa i evaluacije)
 • Nacionalna strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2015-2019. godine
  DOC

 

 Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama