MENI

Naslovna » Ispiti » Državni stručni ispit

Državni stručni ispit

OBAVEŠTENjE

U skladu sa Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“, br. 76/2017) koja je stupila na snagu 17. avgusta 2017. godine, naslovi i sadržina ispitnih predmeta Kancelarijsko poslovanje i Upravni postupak i upravni spor, zamenjuju se naslovom i sadržinom ispitnog predmeta koji glasi "Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor" za kandidate koji državni stručni ispit polažu sa visokim obrazovanjem i "Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja" za kandidate koji državni stručni ispit polažu sa srednjim obrazovanjem.

Obavezi polaganja državnog stručnog ispita, shodno Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ br. 16/09, 84/14, 81/16 i 76/17) podležu lica zaposlena u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, te Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština Republike Srbije, kao i u stručnim službama upravnih okruga.

Takođe, odredbe ove Uredbe primenjuju se i na imaoce javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda.

Lica koja su obavezna da polažu državni stručni ispit:

 • Državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme ili se nalazi na probnom radu;
 • Državni službenik koji je položio državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem a u toku rada je stekao viši stepen obrazovanja; i
 • Pripravnik.

Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz – potvrda poslodavca.


Državni stručni ispit za kandidate sa visokim obrazovanjem
sadrži sledeće ispitne predmete:

- Ustavno uređenje
- Osnovni sistema Evropske unije
- Osnovi sistema državne uprave
- Radno zakonodavstvo
- Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor


 • Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem


Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem
sadrži sledeće ispitne predmete:

- Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja
- Osnovni sistema Evropske unije
- Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u državnim organima
- Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja;


 • Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem


Ministar nadležan za poslove uprave obrazovao je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita sa visokim i srednjim obrazovanjem.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br.6, 11000 Beograd.

Zahtev podnosi organ državne uprave, odnosno drugi organ ili organizcaija u kojoj je kandidat zaposlen, a može ga podneti i sam kandidat.

Ministar, odnosno ovlašćeno službeno lice rešenjem odlučuje o zahtevu za polaganje ispita.

Kandidat se 25-30 dana pre zakazanog ispita obaveštava o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.

Ispiti se organizuju više puta u toku meseca.

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, i šalje se poštom na adresu koja je navedena u prijavi.

Za sve informacije u vezi sa državnim stručnim ispitom, možete se obratiti na br. telefona 011/362-0144 svakim radnim danom od 10-12 h:

Nevenka Stanojević – sekretar Ispitne komisije za kandidate sa visokim obrazovanjem
Maja Rakić - sekretar Ispitne komisije za kandidate sa srednjim obrazovanjem


 • Obrazac zahteva za polaganje državnog stručnog ispita


Dokumenta koja lica podnose prilikom prijavljivanja državnog stručnog ispita:

 • Državni službenici - dokumenta navedena pod 1,2,3 i 4 (član 3. Uredbe)
 • Lica zaposlena u organima lokalne samouprave - dokumenta navedena pod 1,2,3 i 4 (shodna primena člana 2. Uredbe)
 • Lica koja su podnela prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja, odnosno postavljenje - dokumenta navedena pod 3,4 i 5 (član 7. Uredbe)
 • Lica zainteresovana za rad u organima državne uprave – dokumenta navedena pod 3,4 i 7 (član 8. Uredbe)
 • Lica koja u toku rada steknu viši stepen obrazovanja (član 4. Uredbe):
  dostavljaju dokumenta navedena pod 3, 4, fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu sa srednjom spremom kao i dopis organa o nameri premeštaja lica na poslove sa novostečenim stepenom obrazovanja

 

Materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita:

 Preuzmite dokument Priručnik za polaganje Državnog stručnog ispita

 Preuzmite dokument Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

 Preuzmite dokument Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS" br. 97/08, 53/10, 66/11-US i 67/13-US)

 Preuzmite dokument Priručnik za polaganje Državnog stručnog ispita

 Preuzmite dokument Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16)

 Preuzmite dokument Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)

 Preuzmite dokument Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 104/09 – dr. Zakon, 68/12 – odluka US i 107/12)

 Preuzmite dokument Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ broj 22/09)

 Preuzmite dokument Zakon o zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“ br. 79/05 i 54/07)

 Preuzmite dokument Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16)

 Preuzmite dokument Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS“ broj 111/09)

 

Propisi kojima je regulisan državni stručni ispit:

Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ br. 16/09, 84/14, 81/16 i 76/17)

Zakon o državnoj upravi („Sl. slasnik RS”, br. 79/05 101/07, 95/10 i 99/14) član 84.

Zakon o državnim službenicima („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/0808 i 99/14) član 100–102.

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS”, broj 99/09) član 78.


 • Najčešća pitanja lica zainteresovanih za polaganje DSI

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama