MENI

Naslovna » Ispiti » Ispit za inspektora

Ispit za inspektora

Ispit za inspektora polaže se na osnovu Pravilnika o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 88/16 od 28. oktobra 2016. godine) koji je doneo ministar nadležan za poslove državne uprave na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15).

 

 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
 • Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

Saglasno Zakonu o inspekcijskom nadzoru ispit za inspektora polažu zaposleni koji obavlјaju poslove inspekcijskog nadzora (član 46).

Inspektor koji na dan stupanja na snagu ovog zakona (29. april 2015. godine) ima najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora oslobođen je obaveze polaganja ispita za inspektora (član 66).

Ispit se sprovodi u sledećim oblastima - ispitnim predmetima:

 1. Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova;
 2. Zakon o inspekcijskom nadzoru i prateći propisi i opšti akti;
 3. Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja;
 4. Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka;
 5. Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora.

Ispit za inspektora sprovodi Komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove državne uprave.

Komisija sačinjava spisak propisa za pripremu ispita i spisak pitanja koja se mogu postaviti u toku ispita, koja se objavlјuju na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i internet stranici Koordinacione komisije.

 

ISPITNA PITANJA:

 

- PISMENI DEO ISPITA

 • Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru i prateći propisi i opšti akti
 • Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja
 • Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka
 • Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora

 

- USMENI DEO ISPITA

 • Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru i prateći propisi i opšti akti
 • Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja
 • Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka
 • Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora

 

Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit i kandidati koji će obavlјati poslove iz nadležnosti i delokruga upravne inspekcije oslobođeni su polaganja oblasti „Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova”, „Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja” i oblasti „Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka”.

Kandidati koji imaju položen državni stručni ispit koji obuhvata oblasti opšteg upravnog postupka i osnova upravnih sporova, odnosno kaznenog prava i kaznenih postupaka oslobođeni su polaganja oblasti „Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova”, odnosno oblasti „Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka”. 

Kandidati iz inspekcije za preventivnu zaštitu u sastavu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove oslobođeni su polaganja oblasti „Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova” i „Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka”. 

Zahtev za polaganje ispita, sa potrebnim dokazima o ispunjenosti potrebnih uslova za polaganje ispita i dokazom o uplaćenim troškovima za polaganje ispita, podnosi se  na propisanom obrascu.

 

 • Zahtev za polaganje ispita za inspektora

 

Troškovi polaganja ispita za inspektora iznose 7.500,00 dinara, a troškovi polaganja popravnog ispita iznose 4.000,00 dinara.

Naknada troškova uplaćuje se pre polaganja ispita, u budžet Republike Srbije, na račun broj: 840-30982845-97, model 97, sa pozivom na broj 701480003, svrha uplate: naknada troškova za polaganje ispita za inspektora (sa naznakom imena i prezimena kandidata za koga se vrši uplata).

Zahtev sa prilozima može se podneti elektronski preko portala eUprava  ili putem pošte na  adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br. 6, 11000 Beograd.

Zahtev za polaganje ispita podnosi se najkasnije 60 dana pre isteka roka u kome je zaposleni, saglasno zakonu ili drugom posebnom propisu, obavezan da ispit položi. Ukoliko organ ne postupi u utvrđenom roku, kandidat je ovlašćen da sam podnese ovaj zahtev.

O zahtevu za polaganje ispita odlučuje ministar nadležan za poslove državne uprave rešenjem.

Ispit za inspektora polaže se pismeno i usmeno.

Ispit se sprovodi po ispitnim predmetima.

Vodeći računa o roku u kome je kandidat obavezan da položi ispit, Komisija određuje dan, vreme i mesto polaganja ispita, o čemu obaveštava podnosioca zahteva.

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se Uverenje o položenom ispitu za inspektora i šalјe se poštom na adresu koja je navedena u prijavi.

Za sve dodatne informacije u vezi sa načinom polaganja ispita za inspektora možete zatražiti elektronskim putem na adresu ispitzainspektora@mduls.gov.rs.

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama