MENI

Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

 

 • Direktiva o javnim nabavkama
 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2019.
 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.
 • Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu
 • Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu
 • Treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu
 • Četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu
 • I KVARTALNI IZVEŠTAJ 2018.
 • II KVARTALNI IZVEŠTAJ 2018.
 • III KVARTALNI IZVEŠTAJ 2018.
 • IV KVARTALNI IZVEŠTAJ 2018.
 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.
 • Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 • Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 • I KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • II KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • III KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • IV KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 •  


PORTAL JAVNIH NABAVKI

 

JAVNE NABAVKE

 • OTVORENI POSTUPAK - O/1-2019
  NABAVKA DIZEL GORIVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2019
  USLUGE FIKSNE TELEFONIJE-KOČE POPOVIĆA I DEČANSKA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2019
  PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • OTVORENI POSTUPAK - O/20-2018
  ODRŽAVANjE PROCEDURA KOJI SE VODE U OKVIRU DMS SISTEMA SPIDER NET

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 14/2018
  USLUGA DIZAJNIRANjA I ODRŽAVANjA NALOGA MDULS-A NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/19-2018
  USLUGA IZRADE APLIKATIVNOG SOFTVERA SA MODULIMA ZA PODRŠKU UPRAVNOM ODLUČIVANjU, ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA I POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA I VOĐENjE EVIDENCIJA O POLOŽENIM ISPITIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 13/2018
  IZRADA I ODRŽAVANjE DINAMIČKE INTERNET PREZENTACIJE KOORDINACIONE KOMISIJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR SA BAZOM PODATAKA ZA INSPEKCIJE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/18-2018
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P3
 • OTVORENI POSTUPAK - O/16-2018
  ODRŽAVANjE SOFTVERA ZA EVIDENCIJU OSNOVNIH SREDSTAVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA - P/3-2018
  REDOVNO ODRŽAVANjE I IZMENE PO ZAHTEVU NARUČIOCA CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENjE PODATAKA I ČUVANjE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNjIGA

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/17-2018
  UNAPREĐENjE I ODRŽAVANjE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA I REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 12/2018
  USLUGE DIZAJNIRANjA, PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANjA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/15-2018
  NABAVKA USLUGE VRŠENjA RODNE ANALIZE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Prеuzmitе dоkumеnt Оdluka о оbustаvi pоstupkа
   Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje о оbustаvi pоstupkа
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA - P/2-2018
  USLUGA ODRŽAVANjA I UNAPREĐENjA ELEKTRONSKE PISARNICE

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/14-2018
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P2, P3 i P6
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 11/2018
  PRIPREMA I ŠTAMPA PRIRUČNIKA ZA POLAGANjE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 10/2018
  PRIPREMA I ŠTAMPA PRIRUČNIKA ZA POLAGANjE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/13-2018
  ANALIZA PRIMENE PROPISA U OBLASTI OSTVARIVANjA SLOBODE UDRUŽIVANjA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 9/2018
  USLUGE PRES KLIPINGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 8/2018
  ISTRAŽIVANjE JAVNOG MNjENjA O REFORMAMA JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje br. 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/12-2018
  ANALIZA STANjA KAPACITETA INSPEKCIJA SVIH LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA OBAVLjANjE POVERENIH POSLOVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/11-2018
  NABAVKA USLUGE VRŠENjA RODNE ANALIZE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU.

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/8-2018
  ODRŽAVANjE I UNAPREĐENjE APLIKACIJE POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNIH MANjINA I REGISTRA NACIONALNIH SAVETA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/10-2018
  UPOREDNO PRAVNA ANALIZA STANjA U ZEMLjAMA EU U OBLASTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/9-2018
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 7/2018
  USLUGE PRODUKCIJE, SNIMANjA FOTO I VIDEO MATERIJALA I MONTAŽE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/7-2018
  ANALIZA PRIMENE PROPISA U OBLASTI ZAŠTITE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/6-2018
  USLUGE VRŠENjA RODNE ANALIZE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU.

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/5-2018
  USLUGE PREVOĐENjA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/1-2018
  USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/4-2018
  ANALIZA STANjA KAPACITETA INSPEKCIJA SVIH LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA OBAVLjANjE POVERENIH POSLOVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/3-2018
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRI KUPOVINI AVIO KARATA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 6/2018
  USLUGE IZRADE, ODRŽAVANjA I HOSTOVANjA INTERNET PREZENTACIJE MDULS

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/2-2018
  ANALIZA PRIMENE PROPISA U OBLASTI ZAŠTITE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 4/2018
  USLUGE ORGANIZOVANjA SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA I DRUGIH DOGAĐAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/1-2018
  IZRADA FUNKCIONALNE ANALIZE REPUBLIČKIH INSPEKCIJA SA ANALIZOM KAPACITETA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 5/2018
  USLUGE IZRADE VEB PREZENTACIJE SRPSKO KOREJSKOG INFORMATIČKO PRISTUPNOG CENTRA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 3/2018
  USLUGE SERVISIRANjA SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2018
  USLUGE PRES KLIPINGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2018
  PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
 • OTVORENI POSTUPAK - O/17-2017
  ODRŽAVANјE PROCEDURA KOJI SE VODE U OKVIRU DMS SISTEMA SPIDER NET

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/18-2017
  UPOREDNO PRAVNA ANALIZA STANјA U ZEMLjAMA EU U OBLASTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - О/15-2017
  PROMOCIJA NACIONALNIH MANјINA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 12/2017
  IZRADA I ODRŽAVANјE INTERNET PREZENTACIJE MDULS-A

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 11/2017
  USLUGE REDIZAJNIRANјA SAJTA I IZRADA DODATNE PLATFORME ZA SAJT KOORDINACIONE KOMISIJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 9/2017
  USLUGE DIZAJNIRANјA, PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -P2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 10/2017
  DIZAJNIRANјE I ODRŽAVANјE NALOGA MDULS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/16-2017
  ISTRAŽIVANјE STAVOVA ZAPOSLENIH I GRAĐANA O RADU JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 3
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/14-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P1, P2, P3 i P4
 • JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/4-2017
  REDOVNO ODRŽAVANјE I IZMENE PO ZAHTEVU NARUČIOCA CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENјE PODATAKA I ČUVANјE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNјIGA

   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/13-2017
  UNAPREĐENјE I ODRŽAVANјE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA I USPOSTAVLjANјE REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/12-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • OTVORENI POSTUPAK - O/11-2017
  NABAVKA INFRASTRUKTURNE OPREME ZA POTREBE CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENјE PODATAKA I ČUVANјE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNјIGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/3-2017
  USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA ELEKTRONSKE PISARNICE

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/10-2017
  IZRADA RADNE VERZIJE TEKSTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/9-2017
  USPOSTAVLjANjE APLIKACIJE PBS NACIONALNIH MANjINA I REGISTRA NACIONALNIH SAVETA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 8/2017
  USLUGE PREVOĐENјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/8-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • OTVORENI POSTUPAK - O/6-2017
  ANALIZA STAVOVA JAVNOSTI O RADU KOMUNALNE POLICIJE I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/5-2017
  USLUGE PRODUKCIJE, SNIMANјA FOTO I VIDEO MATERIJALA I MONTAŽE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/4-2017
  PRAĆENјE I ANALIZIRANјE SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O OSTVARENIM REZULTATIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovorua
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 7/2017
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI KUPOVINI AVIO KARATA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 6/2017
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/3-2017
  USLUGE ANALIZE RADI IZRADE RADNE VERZIJE TEKSTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MATIČNIM KNјIGAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/2-2017
  USLUGA UNAPREĐENјA DMS SISTEMA SPIDER.NET U DELU KOJI SE ODNOSI NA PROCEDURE ZA ORGANIZOVANјE I SPROVOĐENјE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/1-2017
  USLUGE ODRŽAVANјA SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 5/2017
  USLUGE PREVOĐENјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
   Preuzmite dokument Obaveštenje o poništenju postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/1-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 4
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 4/2017
  USLUGE ORGANIZOVANјA SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA I DRUGIH DOGAĐAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 3/2017
  USLUGE SERVISIRANјA SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2017
  USLUGE PRES KLIPINGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2017
  PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 


CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

 

 • ODRŽAVANjE – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2017. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2017. GODINI) – 11/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 6

 

 • ODRŽAVANjE – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2017. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2017. GODINI) – 15/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

 

 • NABAVKA RAČUNARSKE OPREME-HARDVER – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 14/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 6

 

 • NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 7/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 • NABAVKA USLUGE OSIGURANjA IMOVINE – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 3/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 14

 

 • NABAVKA RAČUNARSKE OPREME-HARDVER (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 500.000 dinara) – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 9/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 11
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 13
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 17
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 24
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 26

 

 • NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

 

 • NABAVKA USLUGE OSIGURANjA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 6/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

 

 • NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 1/2018

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 Originalni toneri za HEWLETT-PACKARD uređaje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 Originalni toneri za Lexmark uređaje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 Originalni toneri za Samsung uređaje

 

 • NABAVKA USLUGE OSIGURANjA VOZILA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – obavezno osiguranje vozila
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – kasko osiguranje vozila

 

 • NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 13/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 18
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 21

 

 • NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 10/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 9
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 5

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 9
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 5

 

 • NABAVKA GORIVA I MAZIVA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 3/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, nabavka goriva EVRO DIZEL
 • Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, nabavka goriva EVRO DIZEL

 

 • NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA-TONERA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 8/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 12, Original toneri za HEROX uređaje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 8

 

 • NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 10, Obrasci
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 13, Materijal za štampariju i knjigoveznicu
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 6, Materijal za arhiviranje i pakovanje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 7, Olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 8, CD, USB memorije, tastature i miševi
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, Kancelarijski materijal za posebne namene
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 11, Sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 17, Ostali kancelarijski materijal
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1, Papir za fotokopiranje A-4 80gr
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 2, Papir za fotokopiranje A-3 80gr
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 4, Koverte
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 14, Spirale i folije za koričenje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 16, Boje za štambilјe i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 8
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 11
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 10
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 16
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 17
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 13
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 14
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 9
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 15
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 5

 

 ARHIVA

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama