MENI

Naslovna » Katalozi radnih mesta

Katalozi radnih mesta

KATALOG RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU

6. avgust 2018.

KATALOG RADNIH MESTA PRATEĆIH, POMOĆNO – TEHNIČKIH POSLOVA I NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo predlog Kataloga radnih mesta nameštenika u sklopu Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, koji su sastavni deo Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ , br. 81/17, 6/18 i 43/18) , u skladu sa članom 10. Zakona o s sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br.18/16, 108/16 i 113/17). Katalog radnih mesta ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti / tipični opis posla koji se obavlja na odgovarajućem radnom mestu, zahtevanu stručnu spremu kao i dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo. Uloga Kataloga radnih mesta je da se prepozna tipični opis posla koji se obavlja na određenom radnom mestu.

Pozivamo vas da nam dostavite svoje komentare, predloge i sugestije na Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, pisanim putem, na adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs do 31. avgusta 2018. godine u tabelama koje se nalaze u prilogu.

24. maj 2018.

Usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Na sednici Vlade Republike Srbije 24. maja 2018. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Izmene i dopune Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“ br. 81/17, 6/18 i 43/18) uslovljene su dopunom radnih mesta za obavljanje poslova u oblasti proizvodnje, obezbeđivanja kvaliteta i kontrole kvaliteta seruma, vakcina i drugih imunoloških preparata, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstav, kao i dopunom radnih mesta u javnim službama, odnosno drugim organizacijama koje su osnovane ili posluju kao javne službe i koje su indirektni korisnici sredstava budžeta autonomne pokrajine Vojvodina, a čija radna mesta do sada nisu bila utvrđena Katalogom radnih mesta (Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, kao i Radna mesta u javnim službama koje su indirektni i direktni korisnici javnih sredstava iz oblasti zaštite prirode – npr. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode).

Navedene izmene i dopune Kataloga radnih mesta izvršene su na osnovu primene Zakona o zaposlenima u javnim službama („Sl. glasnik RS“ br. 18/16, 108/16 i 113/17) , a na osnovu predloga i susgestija nadležnih ministarstava i obavljene dodatne analize postojećih naziva radnih mesta, opštih / tipičnih opisa poslova na tim radnim mestima, uslova koji se odnose na zahtevanu stručnu premu / obrazovanje, kao i dodatna znanja znanja / ispite / radno iskustvo.

Preuzmite:

08. mart 2018.

NAJČEŠĆA PITANjA I ODGOVORI O KATALOGU RADNIH MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru pripremilo odgovore na najčešća pitanja.

Pitanja i odgovore možete preuzeti OVDE

05. februar 2018.

PODRŠKA JAVNIM SLUŽBAMA U PRIPREMI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI U SKLADU SA KATALOGOM RADNIH MESTA

U cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br.6/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisama o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica.

Lica za pružanje podrške javnim službama za izradu Pravilnika o organiazaciji i sistematizaciji poslova, i to za:

radna mesta pratećih pomoćno tehničkih poslova:

- Aleksandra Branković - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

- kontakt telefon: 011 2685 397, 064 8177 496

- e-adresa: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

radna mesta u zdravstvu:

- dr Mira Vučević - Ministarstvo zdravlja

- kontakt telefon 011 2656 399, 064 8811 378

- e-adresa: katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

radna mesta u kulturi i informisanju:

» Sektor za kulturno nasleđe:

- Vesna Maricki Ostojić - Ministarstvo kulture i informisanja, viši savetnik

- kontakt telefon: 064 670 5307

- e-adresa: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

» Sektor savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija:

- Đurđijana Jovanović - Ministarstvo kulture i informisanja, samostalni savetnik

- kontakt telefon: 064 670 5316

- e-adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

radna mesta u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja:

» Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

- Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za poslove registra

- kontakt telefon: 011 2856247, 064 8027 962

- e–adresa: dusica.sorgic@croso.rs

- Olivera Pavlović, načelnik odeljenja

- kontakt telefon: 011 2856238, 064 8027 952

- e–adresa: olivera.pavlovic@croso.rs

- Biljana Krsmanović, pomoćnik direktora za finansijsko - materijalne poslove

- kontakt telefon: 011 2856 238, 064 8027 956

- e–adresa: biljana.krsmanovic@croso.rs

» Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

- Gordana Bogojević, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

- kontakt telefon: 063 699 135

- e-adresa: gordana.bogojevic@pio.rs

- Svetlana Pantović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u Direkciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

- kontakt telefon: 021 4877 770

- e-adresa: svetlana.pantovic@pio.rs

» Republički fond zdravstvenog osiguranja

- Predrag Šćepanović, direktor Sektora za ljudske resurse

- e-adresa: predrag.scepanovic@rfzo.rs

» Nacionalna služba za zapošljavanje

- Jelica Vojnović, direktor Sektora za ljudske resusre

- kontakt telefon: 064 8107 271

- e-adresa: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs

- Snežana Cvetinović, načelnik Odeljenja za radne odnose

- kontakt telefon: 064 8107 170,

- e-adresa: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs

- Ana Hrbud Segenj, načelnik Odeljenja za stručno usavršavanje i osposobljavanje

- kontakt telefon: 064 8107 145

- e-adresa: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

Radna mesta u prosveti:

» Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje:

- dr Slavica Jašić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

- e-adresa: slavica.jasic@mpn.gov.rs

- Ljiljana Simović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

- e-adresa: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs

- Ljiljana Marolt, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

- e-adresa: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

- Ljiljana Deljanin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

- e-adresa: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

» Sektor za visoko obrazovanje:

- Snežana Ružić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3622 378; 363 1909

- e-adresa: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

» Sektor za učenički i studentski standard i investicije:

- Tamara Nikolić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 2403 036; 2403 320

- e-adresa: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

» Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih:

- Dragan Marinčić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3616 547; 363 1462

- e-adresa: dragan.marincic@mpn.gov.rs

radna mesta u socijalnoj zaštiti

- Nevena Janaćković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

- kontakt telefon: 011 3616 254

- e-adresa: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs

- Ljiljana Đuretić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

- kontakt telefon: 011 3616 254

- e-adresa: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

radna mesta u sportu

- Slavka Lakićević, Ministarstvo omladine i sporta, v.d sekretar ministarstva

- kontakt telefon: 011 3117 099

- e–adresa: slavka.lakicevic@mos.gov.rs

- Borivoj Janković, Ministarstvo omladine i sporta, načelnik odeljenja u Sekretarijatu

- kontakt telefon: 011 3111 975

- e-adresa: bora.jankovic@mos.gov.rs

radna mesta u turizmu

- Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

- kontakt telefon: 063 8189 771, 011 3619 733

- e–adresa: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

radna mesta u Akreditacionom telu Srbije

- Jovan Simić, rukovodilac Odeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove

- kontakt telefon: 011 3130 375, 064 8872 804,

- e–adresa: jovan.simic@ats.rs

- Nenad Cvetković, šef Odseka za pravne poslove

- kontakt telefon: 011 3130 378, 064 8872 841

- e–adresa: nenad.cvetkovic@ats.rs

radna mesta u Institutu za standardizaciju Srbije

- Jelena Dojčin, rukovodilac Odeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove

- kontakt telefon: 011 3409 344

- e–adresa: jelena.dojscin@iss.rs

radna mesta u Pravosudnoj akademiji

- Gordana Paulić, Sekretar

- kontakt telefon: 011 2184 030

- e–adresa: gordana.paulic@pars.rs

radna mesta u Fondu solidarnosti

- Vesna Veselinović

- kontakt telefon: 011 21 21 970, 21 21 971

- e-adresa: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

11. januar 2018.

USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Na sednici Vlade Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Izmene su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi (Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju), izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i predloga i inicijativa za izmene Kataloga koje su prikupljene tokom konsultacija.

Katalog radnih mesta, prvobitno usvojen 27. jula prošle godine, ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti – tipični opis poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, stručnu spremu, odnosno nivo obrazovanja, kao i dodatna znanja, položene odgovarajuće ispite, odnosno radno iskustvo koje je potrebno za obavljanje poslova u oblasti rada javnih službi. Preciznije govoreći, pod javnim službama obuhvaćenim Katalogom misli se na zdravstvo, prosvetu, kulturu, socijalnu zaštitu, sport, turizam i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i druge javne službe koje su indirektni ili direktni korisnici budžeta RS. Katalog podrazumeva i radna mesta pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru.

 

 • IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

3. jul 2017.

JAVNE KONSULTACIJE – Treći nacrt kataloga radnih mesta i zvanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih konsultacija sa resornim ministarstvima pripremilo Treći nacrt kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Treći nacrt je pripremlјen nakon sprovedenih konsultacija od aprila do jula 2017. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uklјučili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo vas da i dalјe dostavlјate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

Molimo vas da komentare šalјete sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari. Takođe, molimo vas da pre nego što pošalјete svoje sugestije, pročitate Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavlјena pitanja u odelјku PITANјA I ODGOVORI.

 

 • KATALOG RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU – TREĆI NACRT

31. decembar 2015.

JAVNE KONSULTACIJE – Drugi nacrt kataloga radnih mesta i zvanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenog drugog kruga javnih konsultacija na Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, u saradnji sa resornim ministarstvima pripremilo Drugi nacrt kataloga radnih mesta i zvanja.

Drugi nacrt je pripremlјen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih  konsultacija od avgusta do novembra dostavlјeni MDULS i resornim ministarstvima. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uklјučili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo vas da i dalјe dostavlјate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs do 25. januara 2016. godine.

Molimo vas da komentare šalјete sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari. Takođe, molimo vas da pre nego što pošalјete svoje sugestije, pročitate Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavlјena pitanja u odelјku PITANјA I ODGOVORI.

 

 • SMERNICE ZA IZRADU KATALOGA RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI ZDRAVSTVA – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI SPORTA – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI PROSVETE – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI KULTURE – drugi nacrt
 • KATALOG ZVANјA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM
  DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA
  LOKALNE SAMOUPRAVE – drugi nacrt
 • KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU– drugi nacrt

 

VAŽNO OBAVEŠTENјE:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sastavilo je spisak najčešćih pitanja u vezi sa Katalogom radnih mesta, kao i odgovore na iste. Stoga Vas pozivamo da na stranici http://www.mduls.gov.rs/faq.php potražite odgovor na eventualne nedoumice.

 

JAVNE KONSULTACIJE - Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih javnih konsultacija na radnu verziju Kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, započelo objavlјivanje nacrta Kataloga.

Pozivamo vas da i dalјe dostavlјate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs i to do  4. novembra na nazive radnih mesta , odnosno 20. novembra 2015. godine na ostale elemente koji se odnose na opise poslova, zahtevani stepen stručne spreme, potrebna dodatna znanja i radno iskustvo.

U toku javnih konsultacija, koje su trajale od 23. avgusta od 20. oktobra,  na adresu Ministarstva stiglo je nekoliko stotina sugestija i komentara i održan je niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima sindikata, ustanova i institucija. Želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uklјučili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Resorna ministarstva u saradnji sa MDULS su razmotrila sve dostavlјene sugestije i komentare i prihvaćeni su svi oni koji su doprineli unapređenju kvaliteta dokumenata i koji su bili u saglasnosti sa usvojenim metodološkim pristupom.

 

 • KATALOG RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU – smernice
 • KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI SPORTA – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU – nacrt
 • KATALOG ZVANјA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE,DRUGIM
  DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE
  I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – nacrt
 • KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – nacrt

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENјE:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sastavilo je spisak najčešćih pitanja u vezi sa Katalogom radnih mesta, kao i odgovore na iste. Stoga Vas pozivamo da na stranici http://www.mduls.gov.rs/latinica/faq.php potražite odgovor na eventualne nedoumice.

 

JAVNE KONSULTACIJE – Radne verzije kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počinje od danas sa objavlјivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su radila resorna ministarstva.

Katalozi predstavlјaju popis, klasifikaciju i vrednovanje radnih mesta, što je jedan od najvažnijih koraka u sprovođenju reforme platnog sistema. Osim naziva radnih mesta, odnosno zvanja u kojem se obavlјaju poslovi na radnim mestima, Katalog sadrži i tipičan opis radnog mesta, zahtevanu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, kao i zahtevano iskustvo za rad na tim poslovima. Katalog nije zamena za postojeće sistematizacije radnih mesta, već predstavlјa spisak radnih mesta u javnom sektoru koji će biti okvir poslodavcima prilikom izrada sopstvenih sistematizacija.

Podsistemi javnog sektora, po kojima su koncipirani katalozi su: državni organi, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, kultura i sport. Dok su generička radna mesta koja se pojavlјuju u celom sistemu posebno izdvojena u cilјu uporedivosti.

Pozivamo vas da na radne verzije kataloga svih podsistema javne uprave, koji će biti predstavlјeni sukcesivno na sajtu Ministarstva, pošalјete komentare i sugestije na reformauprave@mduls.gov.rs najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Uporedo sa ovim vidom javnih konsultacija, Ministarstvo u saradnji sa resornim ministarstvima će organizovati i okrugle stolove tokom septembra 2015. godine, o kojima ćemo blagovremeno obavestiti javnost.


 • KATALOG RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – smernice
 • KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U SPORTU – radna verzija
 • KATALOG ZVANјA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU – radna verzija
 • KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – radna verzija

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama