MENI

Naslovna » Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina broj: 90-00-0087/2017-27 od 8. septembra 2017. godine, raspisuje

KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANјINE

 

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Specifičan cilј konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Sredstva opredelјena za ovaj konkurs iznose 1.800.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se cilјevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.


Kriterijumi za ocenu projekata

Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima Fonda vrši se primenom sledećih kriterijuma:

 1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju cilјeva programa i projekata postavlјenih u konkursnom postupku;
 2. dužina trajanja;
 3. mogućnost dalјeg razvijanja i održivost programa i projekata;
 4. mera do koje se doseže do cilјnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;
 5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju cilјeva i
 6. opravdanost budžeta programa i projekata


Dopunski kriterijumi

 1. unapređenje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;
 2. jačanje stručnih i tehničkih kapaciteta redakcija i medija i
 3. unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma


Bliža merila

 1. teritorijalna pokrivenost emitovanja i/ili distrubucije medijskih sadržaja;
 2. pokrivenost više društvenih grupa;
 3. razvoj dijaloga, bolјeg upoznavanja između različitih zajednica;
 4. integrativna interkulturalnost


Potrebna
dokumentacija

Prijava se dostavlјa na propisanom popunjenom obrascu u 6 primeraka, uz koju se obavezno dostavlјa sledeća dokumentacija:

 1. Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, cilјevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina;(preuzeti sa sajta);
 2. Izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavlјen u tom mediju;
 3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).


Rok za podnošenje Prijava

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana raspisivanja konkursa. Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.


Način prijavlјivanja

Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS (NE OTVARATI) ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom, neće biti razmatrane.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošilјka predata pošti/ pisarnici najkasnije do 20. oktobra 2017. godine, bez obzira na datum prispeća.


List
a vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa i projekata

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavlјenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za lјudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora - u roku od tri dana od dana objavlјivanja Liste.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavlјnih programa i projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na interenet stranici Ministarstva, Kancelarije za lјudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon: 011/26-45-357.

 

KONKURS JE OTVOREN OD 20.9.2017. DO 20.10.2017. GODINE

 

 Preuzmite dokument Obrazac prijave za konkurs

 Preuzmite dokument Izjava

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke