MENI

Naslovna » O ministarstvu » Direktori organa u sastavu

Direktori organa u sastavu

Zoran Petrović

 Zoran Petrović

Zoran Petrović, direktor- glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Rođen je 1953. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1977. godine.

Radni odnos zasnovao je 1977. godine u Drugom opštinskom sudu u Beogradu u svojstvu sudijskog pripravnika.

Pravosudni ispit položio je 1979. godine.

Od 1980. do 1995. godine radio je u Opštinskoj upravi opštine Palilula u Beogradu kao stručni saradnik za imovinsko pravne poslove, sekretar Veća udruženog rada, šef Odseka za za nadzor nad zakonitošću rada OUR i poslove male privrede u Komitetu za privredu i finasije, sekretar Sekretarijata za skupštinske poslove, pomoćnik Opštinskog sekretara za upravu, sekretar Izvršnog saveta, sekretar Opštinskog sekretarijata za upravu i član Izvršnog saveta, kao i sekretar Skupštine opštine i sekretara Opštinske uprave opštine Palilua.

Od 1995. do 2002. godine u Ministarstvu pravde Republike Srbije obavlјao je poslove savetnika ministra- načelnika Odelјenja upravne inspekcije.

U Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu obrazovanom 2002. godine, nastavio je da obavlјa poslove načelnika Odelјenja upravne inspekcije.

Rešenjem Vlade Republike Srbije od 10. juna 2004. godine postavlјen je za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu- Sektor za upravni nadzor.

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima, po sprovedenom javnom konkursu, rešenjem Vlade od 28. decembra 2006. godine postavlјen je na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu- Sektor za upravni nadzor, na pet godina.

Rešenjem Vlade 23. decembra 2011. godine postavlјen je na položaj direktora- glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata Ministarstva za lјudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina.

Rešenjem Vlade od 23. avgusta 2012. godine nastavio je rad na položaju direktora- glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i državne uprave, a rešenjem Vlade 24 broj: 119-10010/2014 od 13. septembra 2014. godine, nastavlјa rad na položaju u Upravnom inspektoratu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, do isteka mandata na koji je postavlјen 23. decembra 2011. godine.

Rešenjem Vlade 24 broj 119-12100/2016 od 19. decembra 2016. godine postavlјen je na položaj direktora - glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 24. decembra 2016. godine, na pet godina.

Bio je predsednik Komisije Ministarstva pravde za pripremu Programskog sistema za uspostavlјanje automatizovanih biračkih spiskova i obradu podataka u oblasti državlјanstva na nivou Republike Srbije, predsednik Komisije Ministarstva pravde za utvrđivanje stanja u oblasti ličnog statusa građana u Republici Srbiji, član Komisije Vlade Republike Srbije za praćenje rada organa državne uprave u vršenje inspekcijskog nadzora, predsednik Radne grupe za izradu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, predsednik Radne grupe za izradu Zakona o upravnoj inspekciji, predsednik Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru i predsednik Radne grupe za izradu Zakona o radnim odnosima u jedinicama lokalne samouprave.

Od 1977. godine bio je član Komisije za polaganje državnog stručnog ispita kandidata sa višom i visokom školskom spremom i ispitivač za predmet Kancelarijsko poslovanje, a od 2012. do 2016. godine predsednik ove komisije i ispitivač za predmet Kancelarijsko poslovanje.

Od 2015. godine član je Odbora za koordinaciju inspekcijskog nazora i rukovodilac Radne grupe za unutrašnji nadzor Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Od 2016. godine predsednik je Komisije za polaganje ispita za inspektora.

Objavio je sledeće stručne radove: „Upravna inspekcija-specifičan oblik kontrole uprave“ (1998- Pravni život); „Uloga upravne inspekcije u primeni novih propisa u organima državne uprave“(2006- Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa- Beograd); „Upravna inspekcija- inspektori koji ne kažnjavaju“- (2006-Reformator- glasilo zaposlenih u državnoj upravi); „Aktuelna pitanja Zakona o državnim službenicima“ (2006.- Zbornik radova Centra za radno i socijalno pravo- Beograd); „Primena Zakona državnim službenicima“ (2007- Zbornik radova Centra za radno i socijalno pravo-Beograd; „Radni odnosi u državnim organima“ (2008- Zbornik radova Centra za radno i socijalno pravo- Beograd); „Nove nadležnosti i organizacija upravne inspekcije“ (2010-Zbornik radova Centra za radno i socijalno pravo-Beograd). Recenzija za udžbenik „Upravni nadzor“ koautora prof. Dr Milana Vlatkovića i doc. Dr Zorana Jovanovića (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu).

Oženjen je i otac jednog deteta.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama