MENI

Naslovna » O ministarstvu » Pomoćnici ministra

Pomoćnici ministra

Saša Mogić

 Saša Mogić

Saša Mogić je rođen 1966. godine u Beogradu.

Diplomirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo je sticao radeći rukovodeće poslove u privatnom i javnom sektoru u oblasti unutrašnje trgovine na pravnim i komercijalnim poslovima organizacije rada, planiranja i realizacije plasmana i razvoja distributivnih kanala prodaje.

Od 2010. se nalazi na radnom mestu pomoćnika ministra za lokalnu samoupravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave a od 2012. godine na istom radnom mestu u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Učestvovao je u pripremi i izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata i razvojnih projekata.

Oženjen, otac jednog deteta.

 

Ivana Savićević

 Ivana Savićević

Ivana Savićević je rođena u Beogradu 1976 godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

U periodu od 2001. godine do 2003. godine radila u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao pripravnik, nakon čega je položila pravosudni ispit 2003. godine.

Nakon kraćeg rada u advokatskoj kancelariji, od 2003. godine radila u Ministarstvu za rad i zapošlјavanje na pripremi, izradi i primeni zakonskih i podzakonskih akata u oblasti rada i poslovima saradnje sa socijalnim partnerima.

Od 2007. do 2014. godine obavlјala poslove rukovodioca Grupe, odnosno šefa Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike.

Autor stručnih tekstova iz oblasti rada i socijalnog dijaloga.

Udata, majka troje dece.

 

Natalija Pavlović Šiniković

 Natalija Pavlović Šiniković

Natalija Pavlović Šiniković rođena je 6. januara 1958. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu „Đuro Salaj“ i Osmu beogradsku gimnaziju.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodno pravo, diplomirala je, u roku, 1980. godine.

Od 1983. do 2008. godine zaposlena u Izdavačko-štamparskom preduzeću „Savremena administracija“ gde je obavljala poslove urednika pravne rubrike, odgovornog urednika lista i specijalnih priloga, kao i poslove glavnog i odgovornog urednika lista “ Savremena praksa“.

U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na radnom mestu rukovodioca Grupe za stručno usavršavanje i državne stručne ispite, u Sektoru za državnu upravu zaposlena od 2008. do 2010. godine.

U periodu od 2010. do 2012. godine u Sektoru za državnu upravu, istog ministarstva (odnosno Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu), obavljala normativne poslove i poslove koji se odnose na unapređenje sistema državne uprave.

Na osnovu Rešenja Vlade, od avgusta 2012. do septembra 2013. godine, postavljena za sekretara Ministarstva kulture i informisanja.

U Ministarstvu pravde i državne uprave, odnosno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, tokom 2014. godine koordinirala obavljanje normativnih poslova iz delokruga Ministarstva.

Na osnovu rešenja Vlade, septembra 2014. godine, postavljena za pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za normativne poslove. Posle sprovedenog javnog konkursa, rešenjem Vlade od decembra 2014. godine postavljena na položaj pomoćnika ministra.

Neposredno učestvovala u pripremi nacrta više zakonskih tekstova, koje je usvojila Narodna skupština tokom 2015. i 2016. godine, od kojih se, kao najvažniji ističu Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Od 11. marta 2016. godine , na osnovu rešenja Vlade, postavljena za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode i registre.

Od februara 2017. godine, raspoređena na poslove rukovodioca Grupe za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave.

Državni stručni ispit položila 2009. godine.

 

Ivana Antić

 Ivana Antić

Ivana Antić je rođena u Beogradu 1976. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila je Pravosudni ispit i završila je Diplomatsku akademiju, pri Ministarstvu spolјnih poslova.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim programima na temu evropskih integracija, lјudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava (u Belgiji, Velikoj Britaniji, Indiji i dr).

U Kancelariji za evropske integracije, od 2009. do 2012. godine, obavlјala je poslove koordinacije i izrade strateških dokumenata u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa u oblasti socijalne politike i zapošlјavanja, slobode kretanja radnika, antidiskriminacione politike, političkih i socijalno-ekonomskih kriterijuma. Radila je na poslovima pružanja pomoći organima državne uprave u procesu usklađivanja propisa i učestvovala je u bilateralnim i multilateralnim pregovorima.

Radila je kao Savetnica za međunarodnu saradnju Potpredsednika Vlade i ministra rada, zapošlјavanja i socijalne politike u periodu od 2012. do 2014. godine.

U 2014. i 2015. godini je radila kao saradnica Šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, prateći pri tom oblast lјudskih i manjinskih prava, pitanja socijalnih i ekonomskih prava, borbu protiv diskriminacije, kao i pitanja u vezi sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Bila je član Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za pobolјšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Bila je uklјučena u koordinaciju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raselјenih lica – Regional Housing Programme”.

Od 2015 vršila je dužnost pomoćnice ministra u Sektoru za lјudska i manjinska prava, registre i matične knjige u Ministarstvu državne i uprave i lokalne samouprave i radila je kao Savetnica za pitanja lјudskih i manjinskih prava Potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Na mesto v.d. pomoćnice ministra postavlјena je od 09. februara 2017. godine.

 

Marina Dražić

 Marina Dražić

Marina Dražić rođena je 1981. godine u Beogradu. Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodno pravo. Ima položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Radila je u advokatskoj kancelariji do 2010. godine, nakon čega je u Ministarstvu omladine i sporta bila savetnik za realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i nagrada sportistima za osvojene medalјe na Olimpijskim, svetskim i evropskim takmičenjima u Sektoru za sport. Bila je član Radne grupe Fonda za mlade talente Republike Srbije.

U periodu od 2013 do 2014. godine radila je u Ministarstvu pravde i državne uprave kao načelnik Odelјenja za pravne poslove i podršku internom poslovanju u Sektoru za elektronsku upravu kao i savetnik u Sektoru za lični status građana.

U periodu od 2014 do 2017. godine radila je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u Upravnom inspektoratu kao upravni inspektor – koordinator.

Član je Komisije za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.

Od 2014. godine učestvuje u organizaciji sprovođenja izbora u zemlјi.

Prisustvovala je brojnim radionicama i savetovanjima iz oblasti državne uprave. U Ministarstvu pravde učestvovala je u sprovođenju Konkursa za izbor prvih javnih beležnika u Republici Srbiji. Stekla je diplomu ReSpa – Regionalne škole za državne službenike na Seminaru e-uprava i m-uprava i strateško planiranje u javnoj upravi. Takođe, stekla je sertifikat sa potvrdom učešća na poslovnom treningu za direktore i menadžere u javnom sektoru. Učestvovala je u pripremi i izradi Zakona o opštem upravnom postupku.

 

Jasmina Benmansur

 Marina Dražić

Dr Jasmina Benmansur rođena je 1969. godine u Marakešu, Maroko.
Diplomirala je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a u toku studija kao priznanje za ostvaren odličan uspeh Univerzitet u Prištini dodelio joj je diplomu „Istaknuti student“. Specijalističke studije Menadžment javne uprave završila je 2010. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje specijalista organizacionih nauka za menadžment javne uprave, a diplomske akademske studije master, u zvanju master pravnik – 2011. godine, na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta u Beogradu. Doktorske studije i zvanje doktor pravnih nauka stekla je 2016. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Megatrend u Beogradu.

Dodatno stručno usavršavanje u oblasti reforme javne uprave i upravljanja ljudskim resursima ostvarila je na studijskim programima u okviru Regionalne škole za javnu upravu ReSPA, Internacionalnog instituta za javnu administraciju (RAi) u Londonu i Nacionalne škole za administraciju (ENA), Francuska.

Ima položen državni stručni ispit i pravosudni ispit.

Radno iskustvo stekla je u organima lokalne samouprave i državne uprave.

U Opštinskoj upravi opštine Kosovska Mitrovica obavljala je normativne poslove u Odeljenju za društvene delatnosti (1992-1996) i poslove načelnika Odeljenja za opštu upravu (1996-2000). U Ministarstvu pravde i Ministarstvu pravde i lokalne samouprave obavljala je poslove savetnika ministra (2000-2002), a u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu savetnika ministra (2002-2003) i načelnika Odeljenja za lični status građana (2003-2006).

Postavljena je decembra 2006. godine na položaj pomoćnika ministra i ove poslove obavljala je do septembra 2014. godine (kao pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – rukovodilac Sektora za prava nacionalnih manjina, matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – rukovodilac Sektora za matične knjige, ostvarivanje slobode udruživanja građana, pomoćnika ministra pravde i državne uprave – rukovodilac Sektora za državnu upravu i matične knjige i pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – rukovodilac Sektora za državnu upravu i matične knjige).

Od 2014-2017. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obavljala je poslove načelnika Odeljenja za lični status građana (2014-2016) i rukovodioca Grupe za stručno usavršavanje (2016-2017).

2017. godine postavljena je na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – rukovodioca Sektora za stručno usavršavanje u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprve.

Koordinirala je i rukovodila realizacijom strateških projekata u različitim oblastima iz delokruga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, između ostalog, projektima u oblasti reforme javne uprave, stručnog usavršavanja, socijalne inkluzije, jačanja centralnih funkcija organa državne uprave, kao i projektima koji se odnose na uspostavljanje elektronskih službenih evidencija o građanima i upravnih procedura u njihovom vođenju – jedinstveni birački spisak i matične knjige, za koje je nadležno ministarstvo 2010. i 2015. godine dobilo je glavnu nagradu Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije – DISKOBOLOS u kategoriji Usluge.

Kao rukovodilac ili koordinator, učestvovala je u pripremi i/ili sprovođenju zakonskih i podzakonskih propisa, strategija razvoja i akcionih planova za njihovo sprovođenje u oblasti reforme državne uprave, reforme javne uprave, partnerstva za otvorenu upravu, matičnih knjiga, slobode udruživanja i političkog organizovanja, ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina i dr, kao i Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i pratećih zakona o izmenama i dopunama zakona koji uređuju stručno usavršavanje državnih službenika i zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Predsednik je Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za rad u državnim organima (za višu i visoku stručnu spremu) i ispitivač na predmetu Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor.

Učestvuje u realizaciji uvodnog programa opšteg stručnog usavršavanja u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, kao predavač, a po pozivu je predavač i na Diplpmatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova.

Ostvarila je učešće na značajnom broju domaćih naučnih i stručnih skupova, kao i predavanja po pozivu na naučnim skupovima međunarodnog karaktera. Objavila je značajan broj stručnih i naučnih radova.

 

Sanja Putnik

 Sanja Putnik

Sanja Putnik je rođena 1984. godine, u Beogradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine, na smeru Međunarodno pravo, sa prosečnom ocenom 9.1. Ima položen pravosudni ispit. Školovanje nastavila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu, Kraljevina Holandija, kao stipendista holandske Vlade u okviru programa MATRA (Matra Training for European Cooperation). Zvanje mastera Međunarodnog i evropskog prava stekla 2009. godine, sa specijalizacijom u oblasti Međunarodnog javnog prava. Kao polaznik Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova „Koča Popović“, završila osnovni program diplomatske obuke 2011/2012. godine.

Karijeru je započela 2008. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u Odeljenju za inostrane poslove, obavljajući istovremeno i poslove stručne službe Republičke izborne komisije tokom parlamentarnih i lokalnih izbora. Pre odlaska na specijalističke studije, određeno vreme je bila zaposlena u kabinetu Generalnog sekretara Vlade.

U Kancelariji za evropske integracije (sadašnje Ministarstvo za evropske integracije) bila je zaposlena u periodu od oktobra 2009. do novembra 2015. godine. Kao savetnik u Sektoru za koordinaciju procesa pristupanja i osnovna dokumenta, učestvovala je u izradi strateških dokumenata u procesu pristupanja EU, u praćenju aktivnosti vezanih za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koordinaciji aktivnosti u toku pregovaračkog procesa između predstavnika EU i nadležnih organa RS, kako u smislu pravnih tako i političkih aspekata. Od novembra 2015. godine do februara 2018. godine bila je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao šef Odseka za harmonizaciju propisa sa pravom EU, gde je bila zadužena za analizu i praćenje razvoja pravnih tekovina EU u oblasti unutrašnjih poslova, planiranje, koordinaciju i podsticanje usklađivanja propisa RS sa pravnim tekovinama EU, praćenje procesa pregovora za pristupanje EU u oblasti Poglavlja 24- Pravda, sloboda i bezbednost.

Period od aprila do jula 2013. godine provela je na stručnoj praksi u Ministarstvu spoljnih poslova i kooperacije Kraljevine Španije (Generalna subdirekcija za pravosuđe i unutrašnje poslove u Državnom sekretarijatu za EU) u Madridu, u okviru programa stručnog usavršavanja Evropskog fonda za Balkan. Brojne seminare i obuke na temu prava i procedura EU, tehnika, strategija i politike pregovaranja i lobiranja u okviru EU, pohađala je kako u svojstvu polaznika, tako i predavača.

Govori engleski jezik i služi se španskim i ruskim.

Deset godina se aktivno bavila streljaštvom. Udata, ima ćerku.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama