MENI

Naslovna » O ministarstvu » Pomoćnici ministra

Pomoćnici ministra

Saša Mogić

 Saša Mogić

Saša Mogić je rođen 1966. godine u Beogradu.

Diplomirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo je sticao radeći rukovodeće poslove u privatnom i javnom sektoru u oblasti unutrašnje trgovine na pravnim i komercijalnim poslovima organizacije rada, planiranja i realizacije plasmana i razvoja distributivnih kanala prodaje.

Od 2010. se nalazi na radnom mestu pomoćnika ministra za lokalnu samoupravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave a od 2012. godine na istom radnom mestu u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Učestvovao je u pripremi i izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata i razvojnih projekata.

Oženjen, otac jednog deteta.

 

Ivana Savićević

 Ivana Savićević

Ivana Savićević je rođena u Beogradu 1976 godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

U periodu od 2001. godine do 2003. godine radila u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao pripravnik, nakon čega je položila pravosudni ispit 2003. godine.

Nakon kraćeg rada u advokatskoj kancelariji, od 2003. godine radila u Ministarstvu za rad i zapošlјavanje na pripremi, izradi i primeni zakonskih i podzakonskih akata u oblasti rada i poslovima saradnje sa socijalnim partnerima.

Od 2007. do 2014. godine obavlјala poslove rukovodioca Grupe, odnosno šefa Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike.

Autor stručnih tekstova iz oblasti rada i socijalnog dijaloga.

Udata, majka troje dece.

 

Natalija Pavlović Šiniković

 Natalija Pavlović Šiniković

Natalija Pavlović Šiniković rođena je 6. januara 1958. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu „Đuro Salaj“ i Osmu beogradsku gimnaziju.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodno pravo, diplomirala je, u roku, 1980. godine.

Od 1983. do 2008. godine zaposlena u Izdavačko-štamparskom preduzeću „Savremena administracija“ gde je obavljala poslove urednika pravne rubrike, odgovornog urednika lista i specijalnih priloga, kao i poslove glavnog i odgovornog urednika lista “ Savremena praksa“.

U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na radnom mestu rukovodioca Grupe za stručno usavršavanje i državne stručne ispite, u Sektoru za državnu upravu zaposlena od 2008. do 2010. godine.

U periodu od 2010. do 2012. godine u Sektoru za državnu upravu, istog ministarstva (odnosno Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu), obavljala normativne poslove i poslove koji se odnose na unapređenje sistema državne uprave.

Na osnovu Rešenja Vlade, od avgusta 2012. do septembra 2013. godine, postavljena za sekretara Ministarstva kulture i informisanja.

U Ministarstvu pravde i državne uprave, odnosno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, tokom 2014. godine koordinirala obavljanje normativnih poslova iz delokruga Ministarstva.

Na osnovu rešenja Vlade, septembra 2014. godine, postavljena za pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za normativne poslove. Posle sprovedenog javnog konkursa, rešenjem Vlade od decembra 2014. godine postavljena na položaj pomoćnika ministra.

Neposredno učestvovala u pripremi nacrta više zakonskih tekstova, koje je usvojila Narodna skupština tokom 2015. i 2016. godine, od kojih se, kao najvažniji ističu Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Od 11. marta 2016. godine , na osnovu rešenja Vlade, postavljena za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode i registre.

Od februara 2017. godine, raspoređena na poslove rukovodioca Grupe za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave.

Državni stručni ispit položila 2009. godine.

 

Ivana Antić

 Ivana Antić

Ivana Antić je rođena u Beogradu 1976. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila je Pravosudni ispit i završila je Diplomatsku akademiju, pri Ministarstvu spolјnih poslova.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim programima na temu evropskih integracija, lјudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava (u Belgiji, Velikoj Britaniji, Indiji i dr).

U Kancelariji za evropske integracije, od 2009. do 2012. godine, obavlјala je poslove koordinacije i izrade strateških dokumenata u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa u oblasti socijalne politike i zapošlјavanja, slobode kretanja radnika, antidiskriminacione politike, političkih i socijalno-ekonomskih kriterijuma. Radila je na poslovima pružanja pomoći organima državne uprave u procesu usklađivanja propisa i učestvovala je u bilateralnim i multilateralnim pregovorima.

Radila je kao Savetnica za međunarodnu saradnju Potpredsednika Vlade i ministra rada, zapošlјavanja i socijalne politike u periodu od 2012. do 2014. godine.

U 2014. i 2015. godini je radila kao saradnica Šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, prateći pri tom oblast lјudskih i manjinskih prava, pitanja socijalnih i ekonomskih prava, borbu protiv diskriminacije, kao i pitanja u vezi sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Bila je član Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za pobolјšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Bila je uklјučena u koordinaciju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raselјenih lica – Regional Housing Programme”.

Od 2015 vršila je dužnost pomoćnice ministra u Sektoru za lјudska i manjinska prava, registre i matične knjige u Ministarstvu državne i uprave i lokalne samouprave i radila je kao Savetnica za pitanja lјudskih i manjinskih prava Potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Na mesto v.d. pomoćnice ministra postavlјena je od 09. februara 2017. godine.

 

Marina Dražić

 Marina Dražić

Marina Dražić rođena je 1981. godine u Beogradu. Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodno pravo. Ima položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Radila je u advokatskoj kancelariji do 2010. godine, nakon čega je u Ministarstvu omladine i sporta bila savetnik za realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i nagrada sportistima za osvojene medalјe na Olimpijskim, svetskim i evropskim takmičenjima u Sektoru za sport. Bila je član Radne grupe Fonda za mlade talente Republike Srbije.

U periodu od 2013 do 2014. godine radila je u Ministarstvu pravde i državne uprave kao načelnik Odelјenja za pravne poslove i podršku internom poslovanju u Sektoru za elektronsku upravu kao i savetnik u Sektoru za lični status građana.

U periodu od 2014 do 2017. godine radila je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u Upravnom inspektoratu kao upravni inspektor – koordinator.

Član je Komisije za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.

Od 2014. godine učestvuje u organizaciji sprovođenja izbora u zemlјi.

Prisustvovala je brojnim radionicama i savetovanjima iz oblasti državne uprave. U Ministarstvu pravde učestvovala je u sprovođenju Konkursa za izbor prvih javnih beležnika u Republici Srbiji. Stekla je diplomu ReSpa – Regionalne škole za državne službenike na Seminaru e-uprava i m-uprava i strateško planiranje u javnoj upravi. Takođe, stekla je sertifikat sa potvrdom učešća na poslovnom treningu za direktore i menadžere u javnom sektoru. Učestvovala je u pripremi i izradi Zakona o opštem upravnom postupku.

 

Jasmina Benmansur

 Marina Dražić

dr Jasmina Benmansur rođena je 1969. godine u Marakešu, Maroko.

Diplomirala je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a u toku studija kao priznanje za ostvaren odličan uspeh Univerzitet u Prištini dodelio joj je diplomu „Istaknuti student“. Specijalističke studije Menadžment javne uprave završila je 2010. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje specijalista organizacionih nauka za menadžment javne uprave, a diplomske akademske studije master, u zvanju master pravnik – 2011. godine, na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta u Beogradu. Doktorske studije i zvanje doktor pravnih nauka stekla je 2016. godine, na Pravnom fakultetu Megatrend univerziteta u Beogradu.

Dodatno stručno usavršavanje u oblasti reforme javne uprave i upravlјanja lјudskim resursima ostvarila je na studijskim programima u okviru Regionalne škole za javnu upravu ReSPA, Internacionalnog instituta za javnu administraciju (RAi) u Londonu i Nacionalne škole za administraciju (ENA), Francuska.

Ima položen državni stručni ispit i pravosudni ispit.

Dvadesetšesogodišnje radno iskustvo stekla je u organima lokalne samouprave i državne uprave.

U Opštinskoj upravi opštine Kosovska Mitrovica obavlјala je normativne poslove u Odelјenju za društvene delatnosti i poslove načelnika Odelјenja za opštu upravu (1991-2000). U Ministarstvu pravde i Ministarstvu pravde i lokalne samouprave obavlјala je poslove savetnika ministra, a u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu savetnika ministra i načelnika Odelјenja za lični status građana (2000-2006).

Postavlјena je decembra 2006. godine na položaj pomoćnika ministra i ove poslove obavlјala je do septembra 2014. godine (kao pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministra za lјudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministra pravde i državne uprave – rukovodilac Sektora za prava nacionalnih manjina, matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, Sektora za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana i Sektora za državnu upravu i matične knjige).

Od 2014-2017. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obavlјala je poslove načelnika Odelјenja za lični status građana i rukovodioca Grupe za stručno usavršavanje.

Koordinirala je i rukovodila realizacijom strateških projekata u različitim oblastima iz delokruga ministarstva, između ostalog, projektima koji se odnose na uspostavlјanje elektronskih službenih evidencija o građanima i upravnih procedura u njihovom vođenju – jedinstveni birački spisak i matične knjige, za koje je nadležno ministarstvo 2010. i 2015. godine dobilo je glavnu nagradu Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije – DISKOBOLOS u kategoriji Usluge.

Kao rukovodilac ili koordinator, učestvovala je u pripremi i/ili sprovođenju više zakonskih i podzakonskih propisa, strategija razvoja i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave, partnerstva za otvorenu upravu, matičnih knjiga, slobode udruživanja i političkog organizovanja, ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, inspekcijskog nadzora, stručnog usavršavanja u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, kao i organizacionog uspostavlјanja Nacionalne akademije za javnu upravu.

Predsednik je Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za rad u državnim organima (za višu i visoku stručnu spremu) i ispitivač na predmetu Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor.

Učestvuje u realizaciji programa opšteg stručnog usavršavanja u Službi za upravlјanje kadrovima, kao predavač, a po pozivu je predavač i na Diplpmatskoj akademiji Ministarstva spolјnih poslova.

Ostvarila je učešće na značajnom broju domaćih naučnih i stručnih skupova, kao i predavanja po pozivu na naučnim skupovima međunarodnog karaktera. Objavila je više publikacija i značajan broj stručnih i naučnih radova.

 

Sanja Putnik

 Sanja Putnik

Sanja Putnik je rođena 1984. godine, u Beogradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine, na smeru Međunarodno pravo, sa prosečnom ocenom 9.1. Ima položen pravosudni ispit. Školovanje nastavila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu, Kraljevina Holandija, kao stipendista holandske Vlade u okviru programa MATRA (Matra Training for European Cooperation). Zvanje mastera Međunarodnog i evropskog prava stekla 2009. godine, sa specijalizacijom u oblasti Međunarodnog javnog prava. Kao polaznik Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova „Koča Popović“, završila osnovni program diplomatske obuke 2011/2012. godine.

Karijeru je započela 2008. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u Odeljenju za inostrane poslove, obavljajući istovremeno i poslove stručne službe Republičke izborne komisije tokom parlamentarnih i lokalnih izbora. Pre odlaska na specijalističke studije, određeno vreme je bila zaposlena u kabinetu Generalnog sekretara Vlade.

U Kancelariji za evropske integracije (sadašnje Ministarstvo za evropske integracije) bila je zaposlena u periodu od oktobra 2009. do novembra 2015. godine. Kao savetnik u Sektoru za koordinaciju procesa pristupanja i osnovna dokumenta, učestvovala je u izradi strateških dokumenata u procesu pristupanja EU, u praćenju aktivnosti vezanih za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koordinaciji aktivnosti u toku pregovaračkog procesa između predstavnika EU i nadležnih organa RS, kako u smislu pravnih tako i političkih aspekata. Od novembra 2015. godine do februara 2018. godine bila je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao šef Odseka za harmonizaciju propisa sa pravom EU, gde je bila zadužena za analizu i praćenje razvoja pravnih tekovina EU u oblasti unutrašnjih poslova, planiranje, koordinaciju i podsticanje usklađivanja propisa RS sa pravnim tekovinama EU, praćenje procesa pregovora za pristupanje EU u oblasti Poglavlja 24- Pravda, sloboda i bezbednost.

Period od aprila do jula 2013. godine provela je na stručnoj praksi u Ministarstvu spoljnih poslova i kooperacije Kraljevine Španije (Generalna subdirekcija za pravosuđe i unutrašnje poslove u Državnom sekretarijatu za EU) u Madridu, u okviru programa stručnog usavršavanja Evropskog fonda za Balkan. Brojne seminare i obuke na temu prava i procedura EU, tehnika, strategija i politike pregovaranja i lobiranja u okviru EU, pohađala je kako u svojstvu polaznika, tako i predavača.

Govori engleski jezik i služi se španskim i ruskim.

Deset godina se aktivno bavila streljaštvom. Udata, ima ćerku.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama