MENI

Naslovna » O ministarstvu » Pomoćnici ministra

Pomoćnici ministra

Saša Mogić

 Saša Mogić

Saša Mogić je rođen 1966. godine u Beogradu.

Diplomirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo je sticao radeći rukovodeće poslove u privatnom i javnom sektoru u oblasti unutrašnje trgovine na pravnim i komercijalnim poslovima organizacije rada, planiranja i realizacije plasmana i razvoja distributivnih kanala prodaje.

Od 2010. se nalazi na radnom mestu pomoćnika ministra za lokalnu samoupravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave a od 2012. godine na istom radnom mestu u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Učestvovao je u pripremi i izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata i razvojnih projekata.

Oženjen, otac jednog deteta.

 

Ivana Savićević

 Ivana Savićević

Ivana Savićević je rođena u Beogradu 1976 godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

U periodu od 2001. godine do 2003. godine radila u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao pripravnik, nakon čega je položila pravosudni ispit 2003. godine.

Nakon kraćeg rada u advokatskoj kancelariji, od 2003. godine radila u Ministarstvu za rad i zapošlјavanje na pripremi, izradi i primeni zakonskih i podzakonskih akata u oblasti rada i poslovima saradnje sa socijalnim partnerima.

Od 2007. do 2014. godine obavlјala poslove rukovodioca Grupe, odnosno šefa Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike.

Autor stručnih tekstova iz oblasti rada i socijalnog dijaloga.

Udata, majka troje dece.

 

Dražen Maravić

 Dražen Maravić

Dražen Maravić je rođen 14. juna 1975. godine u Subotici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Svetozar Marković“. Diplomirao je 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Stipendista Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, i dobitnik nagrade Norwegian Royal Scholarship kao jedan od „1000 najbolјih studenata u Srbiji“.

Državni ispit za zaposlene u organima državne uprave je položio 2003. godine. Završio je Diplomatsku akademiju Ministarstva spolјnih poslova Srbije i položio diplomatsko-konzularni ispit.

Specijalizirao je Globalnu i nacionalnu bezbednost na Odseku za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Pravnom fakultetu „Union“, Univerzitet „Union“ u Beogradu.

Zbog profesionalnog isticanja, dobitnik je stipendije "Chevening Fellowship" Vlade Velike Britanije za 2006. godinu. Završio je program obuke „Suprotstavlјanje međunarodnom organizovanom kriminalu“ u Velikoj Britaniji na Policijskom koledžu (College of Policing) u Bramshilu.

Završio je veći broj kurseva i obuka na teme iz evropskih integracija, međunarodnih odnosa, međunarodne policijske saradnje, i dr. Završio je više profesionalnih akreditovanih kurseva iz menadžmenta i poseduje Certifikat iz Opšteg menadžmenta, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, (decembar 2011), Competence Certificate in Change Management, Budimpeštanske poslovne škole (jun 2012), Certificate of Achievement in Leadership, Chartered Institute For Personal Development - CIPD London, UK (maj 2012), Upravalјanja učinkom (FON, novembar 2012).

Sertifikovani je predavač Instituta za menadžment iz Londona (CMI Charted Management Institute) za nivo obuke 5/7 i predavač na Centru za profesionalnu sertifikaciju menadžera Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, za oblast strategije i upravlјanje promenama. Završio je 2013. godine Regionalnu akademiju za demokratiju (Regional Academy for Democracy) u prvoj generaciji polaznika ovog projekta koji je podržan od strane EU, Balkan Trust for Democracy, i International Visegrad Fund. Završio je trening trenera za menadžment zasnovan na rezultatima (Result Based Management).

Od februara 2001. godine do septembra 2002. godine, Maravić je radio u Okružnom sudu u Subotici; a od septembra 2002. godine do juna 2003. godine služio je vojni rok u Vojsci Jugoslavije (VJ). Radio je u Izvršnom Veću Autonomne Pokrajine Vojvodine – Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu kao stručni saradnik za međunarodnu saradnju, od juna 2003. godine do septembra 2004. godine. U Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom radio je od oktobra 2004. godine do aprila 2005. godine kao stručni saradnik u Sektoru za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju na poslovima integracije u EU i STO.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radio je od aprila 2005. godine, a od maja 2006. do februara 2010. bio je šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Od februara 2010. do maja 2015. je bio šef Biroa za strateško planiranje u MUP RS.

Učestvovao je u pregovorima i bio odgovoran za sprovođenje niza međunarodnih sporazuma o međunarodnoj policijskoj saradnji i međunarodnih razvojnih projekata. Predstavlјao je Ministarstvo unutrašnjih poslova u odnosima sa EU i vodio je u ime Vlade Republike Srbije pregovore u zaklјučivanju sporazuma o readmisiji sa EU, sporazuma o viznim olakšicama EU za građane Srbije kao i strateškog sporazuma sa EVROPOL-om. Od strane Vlade Republike Srbije imenovan je jula 2007. godine za predsednika Radne grupe za pregovore sa EU po pitanju liberalizacije viznog režima. Bio je direktno odgovoran za pregovore, pripremu materijala i pozicije Vlade, određivanje prioriteta, planova aktivnosti i njihovog sprovođenja, javnu kampanju i odnose sa javnošću. Na toj pozicije se nalazio sve do ukidanja viznog režima EU. Po otvaranju procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, bio je koordinator za izradu Akcionog plana za poglavlјe 24 za pregovore sa EU. Odlukom Vlade Republike Srbije postavlјen je marta 2015. godine za šefa Multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednost OUN – žene, mir, bezbednost.

Za doprinos reformi policije, dobitnik je priznanja „Ličnost godine 2012“ od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

Bio je gost predavač na Policijskoj akademiji (College of Policing) u Velikoj Britaniji tri uzastopne godine, kao i na Diplomatskoj akademiji u Beču, Slovak Foreign Policy Association (SFPA) u Bratislavi, Policijskom koledžu u Škotskoj i Škotskom Institutu za razvoj policije.

Pomagao je u stvaranju kapaciteta za evropske integracije i strateško planiranje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Često je pozivan na međunarodne konferencije kao govornik na teme iz domena evropske saradnje u domenu pravosuđa i untrašnjih poslova, strateškog upravlјanja u upravi i reformi države uprave. Držao je prezentacije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Krimalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, i na brojnim projektima nevladinih organizacija u Srbiji. Bio je angažovan tokom 2013. godine kao ekspert za strategiju i organizacioni razvoj na projektima EU - podrška unutrašnjim poslovima u BiH i na projektu podrške strateškom razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Tunisa, kao i na projektu podrške u stvaranju kapaciteta za strateško planiranje u Ministarstva unutrašnjih poslova Moldavije 2014. godine. Bio je predavač na Regionalnoj školi za javnu upravu u Danilovgradu na temu liderstva u javnom sektoru i upravlјanja promenama.

Odlično govori engleski jezik i poznaje osnove nemačkog jezika. Oženjen je, otac troje dece.

Postavlјen je za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 26. maja 2015. godine.

 

Ivana Ćirković

 Ivana Ćirković

Rođena je u Beogradu 1971.godine. Osnovnu i srednju školu (V beogradsku gimnaziju) završila je u Beogradu. Diplomirala je na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. Završila je specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, smer Rod i kultura 2005.godine. Trenutno je na master studijama Roda na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2011.-2015.godine je radila na poziciji direktorke Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Od 2007.-2011.godine, radila je kao zamenica menadžera Tima za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva u kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Norveškog ministarstva spolјnih poslova (NMFA), Odelјenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID).

U periodu od 2006.-2007.godine radila je kao Koordinatorka za socijalnu zaštitu i osetlјive grupe u Timu za smanjenje siromaštva u kabinetu PPV u okviru primene kredita Svetske banke i Odelјenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID) u oblasti primene i koordinacije Strategije za smanjenje siromaštva.

Od 2004.godine do 2006.godine, radila je na poziciji šefice Odseka za mlade u Ministarstvu prosvete i sporta.

Veliko iskustvo u u oblasti evropskih integracija, rodne ravnopravnosti, manjinskih prava, omladinske politike, socijalne integracije i dr. stekla je i prethodnim radom u brojnim organizacijama civilnog društva.

Tokom rada, učestvovala je u radu na pripremi zakonskih i strateških dokumenata, kao i brojnih predloga projekata, njihovoj primeni i praćenju rezultata primene.

Učestvuje u radu brojnih upravnih odbora, komisija, savetodavnih tela domaćih i međunarodnih organizacija.

Govori engleski jezik.

 

Ivana Antić

 Ivana Antić

Ivana Antić je rođena u Beogradu 1976. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila je Pravosudni ispit i završila je Diplomatsku akademiju, pri Ministarstvu spolјnih poslova.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim programima na temu evropskih integracija, lјudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava (u Belgiji, Velikoj Britaniji, Indiji i dr).

U Kancelariji za evropske integracije, od 2009. do 2012. godine, obavlјala je poslove koordinacije i izrade strateških dokumenata u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa u oblasti socijalne politike i zapošlјavanja, slobode kretanja radnika, antidiskriminacione politike, političkih i socijalno-ekonomskih kriterijuma. Radila je na poslovima pružanja pomoći organima državne uprave u procesu usklađivanja propisa i učestvovala je u bilateralnim i multilateralnim pregovorima.

Radila je kao Savetnica za međunarodnu saradnju Potpredsednika Vlade i ministra rada, zapošlјavanja i socijalne politike u periodu od 2012. do 2014. godine.

U 2014. i 2015. godini je radila kao saradnica Šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, prateći pri tom oblast lјudskih i manjinskih prava, pitanja socijalnih i ekonomskih prava, borbu protiv diskriminacije, kao i pitanja u vezi sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Bila je član Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za pobolјšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Bila je uklјučena u koordinaciju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raselјenih lica – Regional Housing Programme”.

Od 2015 vršila je dužnost pomoćnice ministra u Sektoru za lјudska i manjinska prava, registre i matične knjige u Ministarstvu državne i uprave i lokalne samouprave i radila je kao Savetnica za pitanja lјudskih i manjinskih prava Potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Na mesto v.d. pomoćnice ministra postavlјena je od 09. februara 2017. godine.

 

Marina Dražić

 Marina Dražić

Marina Dražić rođena je 1981. godine u Beogradu. Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodno pravo. Ima položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Radila je u advokatskoj kancelariji do 2010. godine, nakon čega je u Ministarstvu omladine i sporta bila savetnik za realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i nagrada sportistima za osvojene medalјe na Olimpijskim, svetskim i evropskim takmičenjima u Sektoru za sport. Bila je član Radne grupe Fonda za mlade talente Republike Srbije.

U periodu od 2013 do 2014. godine radila je u Ministarstvu pravde i državne uprave kao načelnik Odelјenja za pravne poslove i podršku internom poslovanju u Sektoru za elektronsku upravu kao i savetnik u Sektoru za lični status građana.

U periodu od 2014 do 2017. godine radila je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u Upravnom inspektoratu kao upravni inspektor – koordinator.

Član je Komisije za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.

Od 2014. godine učestvuje u organizaciji sprovođenja izbora u zemlјi.

Prisustvovala je brojnim radionicama i savetovanjima iz oblasti državne uprave. U Ministarstvu pravde učestvovala je u sprovođenju Konkursa za izbor prvih javnih beležnika u Republici Srbiji. Stekla je diplomu ReSpa – Regionalne škole za državne službenike na Seminaru e-uprava i m-uprava i strateško planiranje u javnoj upravi. Takođe, stekla je sertifikat sa potvrdom učešća na poslovnom treningu za direktore i menadžere u javnom sektoru. Učestvovala je u pripremi i izradi Zakona o opštem upravnom postupku.

 

Jasmina Benmansur

 Marina Dražić

dr Jasmina Benmansur rođena je 1969. godine u Marakešu, Maroko.

Diplomirala je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a u toku studija kao priznanje za ostvaren odličan uspeh Univerzitet u Prištini dodelio joj je diplomu „Istaknuti student“. Specijalističke studije Menadžment javne uprave završila je 2010. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje specijalista organizacionih nauka za menadžment javne uprave, a diplomske akademske studije master, u zvanju master pravnik – 2011. godine, na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta u Beogradu. Doktorske studije i zvanje doktor pravnih nauka stekla je 2016. godine, na Pravnom fakultetu Megatrend univerziteta u Beogradu.

Dodatno stručno usavršavanje u oblasti reforme javne uprave i upravlјanja lјudskim resursima ostvarila je na studijskim programima u okviru Regionalne škole za javnu upravu ReSPA, Internacionalnog instituta za javnu administraciju (RAi) u Londonu i Nacionalne škole za administraciju (ENA), Francuska.

Ima položen državni stručni ispit i pravosudni ispit.

Dvadesetšesogodišnje radno iskustvo stekla je u organima lokalne samouprave i državne uprave.

U Opštinskoj upravi opštine Kosovska Mitrovica obavlјala je normativne poslove u Odelјenju za društvene delatnosti i poslove načelnika Odelјenja za opštu upravu (1991-2000). U Ministarstvu pravde i Ministarstvu pravde i lokalne samouprave obavlјala je poslove savetnika ministra, a u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu savetnika ministra i načelnika Odelјenja za lični status građana (2000-2006).

Postavlјena je decembra 2006. godine na položaj pomoćnika ministra i ove poslove obavlјala je do septembra 2014. godine (kao pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministra za lјudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministra pravde i državne uprave – rukovodilac Sektora za prava nacionalnih manjina, matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, Sektora za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana i Sektora za državnu upravu i matične knjige).

Od 2014-2017. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obavlјala je poslove načelnika Odelјenja za lični status građana i rukovodioca Grupe za stručno usavršavanje.

Koordinirala je i rukovodila realizacijom strateških projekata u različitim oblastima iz delokruga ministarstva, između ostalog, projektima koji se odnose na uspostavlјanje elektronskih službenih evidencija o građanima i upravnih procedura u njihovom vođenju – jedinstveni birački spisak i matične knjige, za koje je nadležno ministarstvo 2010. i 2015. godine dobilo je glavnu nagradu Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije – DISKOBOLOS u kategoriji Usluge.

Kao rukovodilac ili koordinator, učestvovala je u pripremi i/ili sprovođenju više zakonskih i podzakonskih propisa, strategija razvoja i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave, partnerstva za otvorenu upravu, matičnih knjiga, slobode udruživanja i političkog organizovanja, ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, inspekcijskog nadzora, stručnog usavršavanja u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, kao i organizacionog uspostavlјanja Nacionalne akademije za javnu upravu.

Predsednik je Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za rad u državnim organima (za višu i visoku stručnu spremu) i ispitivač na predmetu Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor.

Učestvuje u realizaciji programa opšteg stručnog usavršavanja u Službi za upravlјanje kadrovima, kao predavač, a po pozivu je predavač i na Diplpmatskoj akademiji Ministarstva spolјnih poslova.

Ostvarila je učešće na značajnom broju domaćih naučnih i stručnih skupova, kao i predavanja po pozivu na naučnim skupovima međunarodnog karaktera. Objavila je više publikacija i značajan broj stručnih i naučnih radova.

 Vrh strane
 Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama