MENI

Naslovna » Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu

 

 

 

 Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2014. i 2015. godinu Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2016. i 2017. godinu

 

 

09. februar 2017.

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u PRG za izradu AP POU 2018-2020.

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje rezultate Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Rezultati sadrže:

Podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor na Odluku v.d. direktoru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovih rezultata na internet stranicama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Javni poziv je bio otvoren u periodu od 22. decembra 2017. godine do 19. januara 2018. godine.

Za sva eventualna pitanja podnosioci prijava se mogu obratiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije putem kontakt telefona 011/311-38-95 ili e-mail adrese danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs .

22. decembar 2017.

POZIVAMO VAS DA UČESTVUJETE U IZRADI PLANA ZA OTVORENIJU UPRAVU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

17. oktobar 2017.

JAVNI POZIV

za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu


Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemlјama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa cilјem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilјa reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 17. do 31. oktobra 2017. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs), a može se preuzeti i ovde.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavlјanje komentara, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do utorka, 31. oktobra 2017. godine. Obrazac za dostavlјanje komentara može se preuzeti ovde.

10. mart 2017.

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: IZVEŠTAJ O SRBIJI I POZIV ZA DOSTAVLjANјE KOMENTARA

Mehanizam za nezavisno izveštavanje o implementaciji inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 24. marta 2017. godine aktivno uklјuče u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju Prvog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji, za 2014. i 2015. godinu. Izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku a komentari i sugestije mogu se slati na dva načina, preko veb stranice ili putem e-adrese označene na veb stranici.

Javni poziv na konsultacije Parnterstva za otvorenu upravu može se pronaći na veb stranici:

http://www.opengovpartnership.org/country/comment-report/serbia-end-term-report-public-comment-2014-2016

 

 

14. septembar 2016.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM JAVNIM KONSULTACIJAMA O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD OD 2016. DO 2017. GODINE

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.

Detaljan izveštaj o sprovedenim aktivnostima možete preuzeti OVDE

 

10. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa strateškim opredelјenjima nadležnih državnih organa i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu odvijaće se u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija, održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Nišu održava se 19. avgusta 2016. godine, u sali hotela My Place (Kej 29. decembra 22) u periodu od 11,30 do 15,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva (sa sedištem van teritorije Beograda i Vojvodine) predstavnike/ceorgana jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u Nišu. Na sastanku će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu dejana@gradjanske.org najkasnije do 18. avgusta 2016. godine do 12 časova sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP u NI”.


NAPOMENA: TACSO RC Građanskih inicijativa će refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Nišu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

 

2. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Novom Sadu

 

25. jul 2016.

javni poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU U BEOGRADU O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva - u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se 5. avgusta 2016. godine, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 233) u periodu od 10,00 – 13,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji se održava u Beogradu, 5. avgusta 2016. godine, na kome će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 04. avgusta 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Konsultativni sastanak u Novom Sadu će se održati 9. avgusta 2016. godine, u Nišu 19. avgusta 2016. godine, a o svim detalјima sastanaka bićete naknadno obavešteni.

NAPOMENA: Organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju putne troškove učesnika/-ca konsultativnog sastanka u Beogradu.

 

15. jul 2016.

javni poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

za učešće u JAVNIm KONSULTACIJAma O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcioniog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će obrazac biti objavlјen na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samourave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se u prvoj nedelјi avgusta, u Palati Srbija. Tačan datum i vreme održavanja sastanka biće objavlјeni naknadno, kao i termini za sastanke u Nišu i Novom Sadu.

 

 Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama