MENI

Naslovna » Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS

SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vlada Republike Srbije osnovala je Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa namerom da osigura primenu načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja, a radi davanja stručnih mišljenja i preporuka za njegovo sprovođenje i unapređenje u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16 i 113/17).

Poslovi Saveta jesu:

 1. da prati efekte primene ovog zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;
 2. da sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i njenim posebnim stručnim telima radi ostarivanja cilja utvrđenog članom 117. ovog zakona;
 3. da sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvuje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave;
 4. da daje preporuke u pogledu sadržine i sprovođenja utvrđenih opštih programa obuke, radi njihove primene u skladu sa potrebama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
 5. da prati specifične potrebe jedinica lokalne samouprave i daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima obuke;
 6. da razmatra utvrđene potrebe za posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i daje mišljenje o predlogu posebnih programa obuke u jedinicama lokalne samouprave;
 7. da donese poslovnik o radu Saveta;
 8. drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Savet ima Predsednika i sedam članova koji su imenovani od strane Vlade Republike Srbije na period od 5 godina.


Članovi Saveta su:

dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predsednik Saveta

Ivona Simić, posebni savetnik ministra državne uprave i samouprave, član Saveta

Vesna Đukić, generalni direktor Beogradske otvorene škole, član Saveta

Prof.dr.Vera Milošević, direktor Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac, član Saveta

Ivan Milivojević, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština

Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština, član Saveta

Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave grada Beograda, član Saveta

Miloš Petrović, načelnik Gradske uprave grada Kraljeva, član Saveta

 

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama