MENI

Naslovna » Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS

SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vlada Republike Srbije osnovala je Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa namerom da osigura primenu načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja, a radi davanja stručnih mišljenja i preporuka za njegovo sprovođenje i unapređenje u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16 i 113/17).

Poslovi Saveta jesu:

 1. da prati efekte primene ovog zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;
 2. da sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i njenim posebnim stručnim telima radi ostarivanja cilja utvrđenog članom 117. ovog zakona;
 3. da sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvuje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave;
 4. da daje preporuke u pogledu sadržine i sprovođenja utvrđenih opštih programa obuke, radi njihove primene u skladu sa potrebama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
 5. da prati specifične potrebe jedinica lokalne samouprave i daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima obuke;
 6. da razmatra utvrđene potrebe za posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i daje mišljenje o predlogu posebnih programa obuke u jedinicama lokalne samouprave;
 7. da donese poslovnik o radu Saveta;
 8. drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Savet ima Predsednika i sedam članova koji su imenovani od strane Vlade Republike Srbije na period od 5 godina.


Članovi Saveta su:

dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predsednik Saveta

Ivona Simić, posebni savetnik ministra državne uprave i samouprave, član Saveta

Vesna Đukić, generalni direktor Beogradske otvorene škole, član Saveta

Prof.dr.Vera Milošević, direktor Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac, član Saveta

Ivan Milivojević, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština

Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština, član Saveta

Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave grada Beograda, član Saveta

Miloš Petrović, načelnik Gradske uprave grada Kraljeva, član Saveta

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama