MENI

Naslovna » Struktura » Sekretarijat ministarstva

Sekretarijat ministarstva

 Sekretarijat ministarstva

Sekretar ministarstva - Stanija Višekruna

Telefon : + 381 11 33 45 671
E-adresa: sekretarijat@mduls.gov.rs


Sekretarijat Ministarstva obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva; informisanje o radu Ministarstva i pristup informacijama od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlje na radu; tajnost podataka; poslove odbrane; rukovanje opremom; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom i druge poslove iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki
 2. Grupa za finansijske poslove i
 3. Odsek za opšte i informatičke poslove


ODELjENjE ZA PRAVNE, KADROVSKE I POSLOVE JAVNIH NABAVKI

Načelnik Odeljenja - Tanja Ogrizović

Telefon : + 381 11 26 46 939
E-adresa: tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Odeljenje za pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki obavlja poslove koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; razvoj kadrova i predlaganje mera za unapređenje razvoja kadrova; unutrašnje uređenje Ministarstva (i organa u sastavu Ministarstva); informisanje o radu Ministarstva i pružanje informacija od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; pripremu izveštaja o radu Ministarstva; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom i druge poslove iz delokruga Odeljenja.


GRUPA ZA FINANSIJSKE POSLOVE

Rukovodilac Grupe - Biljana Zagorac

Telefon: +381 11 26 41 500
E-adresa: biljana.zagorac@mduls.gov.rs


Grupa za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja u skladu sa Fiskalnom strategijom; pripremu i izradu planova izvršenja budžeta Ministarstva; pripremu preuzimanja i plaćanja obaveza i vršenje kontrole računovodstvenih isprava i postupaka u realizaciji budžeta Ministarstva; pripremu podataka za obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih; obračun deviznih i dinarskih dnevnica, ugovora o delu, privremenih i povremenih poslova i obračun drugih nakanda fizičkim licima; vođenje budžetskog računovodstva i usklađivanje sa glavnom knjigom Trezora; pripremu i izradu periodičnih i godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta - završnog računa koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija; otvaranje i vođenje evidencionih računa i drugih računa Ministarstva; pripremu godišnjeg programa rada i učestvovanje u izradi akata u delu koji se odnosi na finansijsko poslovanje i druge poslove iz delokruga Grupe.


ODSEK ZA OPŠTE I INFORMATIČKE POSLOVE

Šef Odseka – Lidija Lekić

Telefon : + 381 11 26 85 453
E-adresa: lidija.lekic@mduls.gov.rs


Odsek za opšte i informatičke poslove obavlja poslove koji se odnose na: bezbednost i zdravlje na radu i poslove odbrane; vođenje evidencije o poslovnom prostoru Ministarstva i saradnje sa Upravom za zajedničke poslove i drugim organima u vezi obezbeđenja korišćenja poslovnog prostora i opreme za potrebe Ministarstva; koordinacija rada vozača i evidencija službenih automobila; poslovi analize za potrebe nabavke usluga i dobara, za jednogodišnje i višegodišnje potrebe Ministarstva; priprema analiza i izveštaja o potrošnji goriva, telefonskih usluga, kancelarijskog materijala i ugostiteljskih usluga, kao i druge izveštaje iz delokruga Odseka; informatički poslovi i poslovi tehničke podrške i druge poslove iz delokruga Odseka

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama