MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za upravlјanje lјudskim resursima

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

 Sektor za upravljanje ljudskim resursima


Pomoćnik ministra – Ivana Savićević

Telefon: +381 11 3620 142
E-adresa: ivana.savicevic@mduls.gov.rs


Sektor za upravljanje ljudskim resursima obavlja poslove koji se odnose na: sistem plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; sistem radnih odnosa u javnoj upravi i socijalni dijalog; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije, uključujući i način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru; pripremu strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa, oštih akata iz delokruga Sektora; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Sektora sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Sektora; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za upravljanje ljudskim resursima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore i
 2. Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru.


Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore

Rukovodilac Grupe – Ivana Milinković

Telefon : + 381 11 2686 786
E-adresa: ivana.milinkovic@mduls.gov.rs


Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; analiza stanja u primeni propisa iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata kojim se uređuju radni odnosi u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; priprema zakona i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti radnih odnosa; praćenje sprovođenja strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz nadležnosti Odseka; učešće u pripremi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata, u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Odseka; priprema izveštaja i informacija o primeni propisa i stanju iz nadležnosti Odseka; priprema priloga za pregovaračke pozicije u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske Komisije; praćenje primene konvencija MOR-a i priprema izveštaja o primeni konvencija MOR-a; davanje mišljenja povodom zahteva za ocenu ustavnosti zakona, drugih propisa iz nadležnosti Odseka; davanje odgovora na poslanička pitanja i autentična tumačenja propisa iz nadležnosti Odseka; unapređenje socijalnog dijaloga, pregovaranje sa sindikatima (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); praćenje primene kolektivnih ugovora i pravilnika o radu; učestvovanje u radu tela obrazovanih za praćenje primene kolektivnih ugovora (komisija i odbora); priprema mišljenja na kolektivne ugovore i pravilnike o radu (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); priprema i praćenja propisa u vezi načina određivanja maksimalog broja zaposlenih u javnom sektoru; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Odseka sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Odseka; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Odseka.

U Odseku za radne odnose i kolektivne pregovore obrazuju se sledeće uže unutrašnja jedinica:

 1. Grupa za radne odnose i
 2. Grupa za kolektivne pregovore


Grupa za radne odnose

Rukovodilac Grupe – Ivana Erčević

Telefon : + 381 11 3345 095
E-adresa: ivana.ercevic@mduls.gov.rs


Grupa za radne odnose obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata kojim se uređuju radni odnosi u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; priprema zakona i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; priprema i praćenja propisa u vezi načina određivanja maksimalog broja zaposlenih u javnom sektoru; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije; praćenje sprovođenja strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz nadležnosti Grupe; učešće u pripremi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata, u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Grupe; priprema izveštaja i informacija o primeni propisa i stanju iz nadležnosti Grupe; priprema priloga za pregovaračke pozicije u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske Komisije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; davanje mišljenja povodom zahteva za ocenu ustavnosti zakona, drugih propisa iz nadležnosti Grupe; davanje odgovora na poslanička pitanja; priprema mišljenja u vezi autentičnih tumačenja propisa iz nadležnosti Grupe; priprema stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za kolektivne pregovore

Rukovodilac Grupe – Jelena Ljubinković

Telefon : + 381 11 2686 786
E-adresa: jelena.ljubinkovic@mduls.gov.rs


Grupa za kolektivne pregovore obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje socijalnog dijaloga i učestvovanje u kolektivnom pregovaranju (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti; priprema mišljenja na kolektivne ugovore i pravilnike o radu (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); praćenje primene kolektivnih ugovora i pravilnika o radu i učestvovanje u radu tela obrazovanih za praćenje primene kolektivnih ugovora (komisija i odbora); praćenje i analiza stanja u primeni propisa iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti radnih odnosa; učestvovanje u pripremi zakona i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); učešće u pripremi zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata, u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Odseka; praćenje primene konvencija MOR-a i priprema izveštaja o primeni konvencija MOR-a; priprema priloga za pregovaračke pozicije u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske Komisije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; priprema stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru

Rukovodilac Grupe –Gordana Pođanin

Telefon : + 381 11 36 20 140
E-adresa: gordana.podjanin@mduls.gov.rs

Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; otpremnine; koordiniranje aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju propisa kojima se utvrđuju elementi za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru; poslove koji se odnose na praćenje finansijskih efekata zakona i drugih propisa na povećanje ili smanjenje budžetskih izdataka za plate u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; koordinira aktivnosti i sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru u postupku pripreme i objavljivanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema i primenjuje metodologiju za evaluaciju radnih mesta, vrši vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđuje međusobni odnos radnih mesta u svim delovima javnog sektora; obavlja poslove koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; priprema stručne osnova za donošenje propisa kojima se uređuje Opšti katalog radnih mesta i prati primenu posebnih kataloga radnih mesta koje izrađuju drugi državni organi kao i organi autonomne pokrajine; priprema priloga za pregovaračku poziciju u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evrpskoj uniji; priprema priloga i učešće u bilateralnim pregovorima u vezi sa transponovanjem pravnih tekovina Evropske unije iz nadležnosti Odseka; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske komisije i učešće na sastancima tih tela; priprema priloga, izveštaja i informacija iz delokruga Odseka, kao i učešće u aktivnostima i pripremi izveštaja u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji;praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Odseka sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Odseka; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Odseka; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti i druge poslove iz delokruga Odseka.

U Odseku za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za uređivanje sistema plata;
 2. Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru.

Grupa za uređivanje sistema plata

Rukovodilac Grupe – Biljana Grandović

Telefon : + 381 11
E-adresa: biljana.grandovic@mduls.gov.rs


Grupa za uređivanje sistema plata obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; otpremnine; koordiniranje aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju propisa kojima se utvrđuju elementi za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru; poslove koji se odnose na praćenje finansijskih efekata zakona i drugih propisa na povećanje ili smanjenje budžetskih izdataka za plate u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; priprema priloga za pregovaračku poziciju u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evrpskoj uniji; priprema priloga i učešće u bilateralnim pregovorima u vezi sa transponovanjem pravnih tekovina Evropske unije iz nadležnosti Grupe; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske komisije i učešće na sastancima tih tela; priprema priloga, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe, kao i učešće u aktivnostima i pripremi izveštaja u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru

Rukovodilac Grupe – upražnjeno

Telefon : + 381 11
E-adresa:


Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; praćenje stanja u oblasti sistema plata u delu koji se odnosi na radna mesta, odnosno zvanja, činove, položaje i funkcije u javnom sektoru, poslove koji se obavljaju i visinu osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima, odnosno u odgovarajućim zvanjima, činovima, na položajima i funkcijama u cilju uspostavljanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; koordinira aktivnosti i sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru u postupku pripreme i objavljivanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema i primenjuje metodologiju za evaluaciju radnih mesta, vrši vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđuje međusobni odnos radnih mesta u svim delovima javnog sektora; obavlja poslove koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa kojima se priprema Opšti katalog radnih mesta i prati primenu posebnih kataloga radnih mesta koje izrađuju drugi državni organi kao i organi autonomne pokrajine; učestvuje pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti sistema plata u javnom sektoru; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove iz delokruga Odseka.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama