MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za upravlјanje lјudskim resursima

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

 Sektor za upravljanje ljudskim resursima


Pomoćnik ministra – Ivana Savićević

Telefon: +381 11 3620 142
E-adresa: ivana.savicevic@mduls.gov.rs


Sektor za upravljanje ljudskim resursima obavlja poslove koji se odnose na: sistem plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; sistem radnih odnosa u javnoj upravi i socijalni dijalog; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije, uključujući i način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru; pripremu strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa, oštih akata iz delokruga Sektora; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Sektora sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Sektora; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za upravljanje ljudskim resursima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore i
 2. Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru.


Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore

Rukovodilac Grupe – Ivana Milinković

Telefon : + 381 11 2686 786
E-adresa: ivana.milinkovic@mduls.gov.rs


Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; analiza stanja u primeni propisa iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata kojim se uređuju radni odnosi u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; priprema zakona i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti radnih odnosa; praćenje sprovođenja strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz nadležnosti Odseka; učešće u pripremi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata, u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Odseka; priprema izveštaja i informacija o primeni propisa i stanju iz nadležnosti Odseka; priprema priloga za pregovaračke pozicije u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske Komisije; praćenje primene konvencija MOR-a i priprema izveštaja o primeni konvencija MOR-a; davanje mišljenja povodom zahteva za ocenu ustavnosti zakona, drugih propisa iz nadležnosti Odseka; davanje odgovora na poslanička pitanja i autentična tumačenja propisa iz nadležnosti Odseka; unapređenje socijalnog dijaloga, pregovaranje sa sindikatima (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); praćenje primene kolektivnih ugovora i pravilnika o radu; učestvovanje u radu tela obrazovanih za praćenje primene kolektivnih ugovora (komisija i odbora); priprema mišljenja na kolektivne ugovore i pravilnike o radu (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); priprema i praćenja propisa u vezi načina određivanja maksimalog broja zaposlenih u javnom sektoru; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Odseka sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Odseka; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Odseka.

U Odseku za radne odnose i kolektivne pregovore obrazuju se sledeće uže unutrašnja jedinica:

 1. Grupa za radne odnose i
 2. Grupa za kolektivne pregovore


Grupa za radne odnose

Rukovodilac Grupe – Ivana Erčević

Telefon : + 381 11 3345 095
E-adresa: ivana.ercevic@mduls.gov.rs


Grupa za radne odnose obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata kojim se uređuju radni odnosi u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; priprema zakona i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; priprema i praćenja propisa u vezi načina određivanja maksimalog broja zaposlenih u javnom sektoru; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije; praćenje sprovođenja strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz nadležnosti Grupe; učešće u pripremi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata, u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Grupe; priprema izveštaja i informacija o primeni propisa i stanju iz nadležnosti Grupe; priprema priloga za pregovaračke pozicije u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske Komisije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; davanje mišljenja povodom zahteva za ocenu ustavnosti zakona, drugih propisa iz nadležnosti Grupe; davanje odgovora na poslanička pitanja; priprema mišljenja u vezi autentičnih tumačenja propisa iz nadležnosti Grupe; priprema stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za kolektivne pregovore

Rukovodilac Grupe – Jelena Ljubinković

Telefon : + 381 11 2686 786
E-adresa: jelena.ljubinkovic@mduls.gov.rs


Grupa za kolektivne pregovore obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje socijalnog dijaloga i učestvovanje u kolektivnom pregovaranju (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti; priprema mišljenja na kolektivne ugovore i pravilnike o radu (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); praćenje primene kolektivnih ugovora i pravilnika o radu i učestvovanje u radu tela obrazovanih za praćenje primene kolektivnih ugovora (komisija i odbora); praćenje i analiza stanja u primeni propisa iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti radnih odnosa; učestvovanje u pripremi zakona i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); učešće u pripremi zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata, u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Odseka; praćenje primene konvencija MOR-a i priprema izveštaja o primeni konvencija MOR-a; priprema priloga za pregovaračke pozicije u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske Komisije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; priprema stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru

Rukovodilac Grupe –Gordana Pođanin

Telefon : + 381 11 36 20 140
E-adresa: gordana.podjanin@mduls.gov.rs

Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; otpremnine; koordiniranje aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju propisa kojima se utvrđuju elementi za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru; poslove koji se odnose na praćenje finansijskih efekata zakona i drugih propisa na povećanje ili smanjenje budžetskih izdataka za plate u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; koordinira aktivnosti i sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru u postupku pripreme i objavljivanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema i primenjuje metodologiju za evaluaciju radnih mesta, vrši vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđuje međusobni odnos radnih mesta u svim delovima javnog sektora; obavlja poslove koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; priprema stručne osnova za donošenje propisa kojima se uređuje Opšti katalog radnih mesta i prati primenu posebnih kataloga radnih mesta koje izrađuju drugi državni organi kao i organi autonomne pokrajine; priprema priloga za pregovaračku poziciju u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evrpskoj uniji; priprema priloga i učešće u bilateralnim pregovorima u vezi sa transponovanjem pravnih tekovina Evropske unije iz nadležnosti Odseka; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske komisije i učešće na sastancima tih tela; priprema priloga, izveštaja i informacija iz delokruga Odseka, kao i učešće u aktivnostima i pripremi izveštaja u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji;praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Odseka sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Odseka; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Odseka; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti i druge poslove iz delokruga Odseka.

U Odseku za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za uređivanje sistema plata;
 2. Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru.

Grupa za uređivanje sistema plata

Rukovodilac Grupe – Biljana Grandović

Telefon : + 381 11
E-adresa: biljana.grandovic@mduls.gov.rs


Grupa za uređivanje sistema plata obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; otpremnine; koordiniranje aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju propisa kojima se utvrđuju elementi za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru; poslove koji se odnose na praćenje finansijskih efekata zakona i drugih propisa na povećanje ili smanjenje budžetskih izdataka za plate u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; priprema priloga za pregovaračku poziciju u okviru odgovarajućih pregovaračkih grupa u procesu pristupanja Evrpskoj uniji; priprema priloga i učešće u bilateralnim pregovorima u vezi sa transponovanjem pravnih tekovina Evropske unije iz nadležnosti Grupe; priprema priloga za izradu izveštaja za pododbore i druga radna tela Evropske komisije i učešće na sastancima tih tela; priprema priloga, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe, kao i učešće u aktivnostima i pripremi izveštaja u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru

Rukovodilac Grupe – upražnjeno

Telefon : + 381 11
E-adresa:


Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; praćenje stanja u oblasti sistema plata u delu koji se odnosi na radna mesta, odnosno zvanja, činove, položaje i funkcije u javnom sektoru, poslove koji se obavljaju i visinu osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima, odnosno u odgovarajućim zvanjima, činovima, na položajima i funkcijama u cilju uspostavljanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; koordinira aktivnosti i sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru u postupku pripreme i objavljivanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema i primenjuje metodologiju za evaluaciju radnih mesta, vrši vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđuje međusobni odnos radnih mesta u svim delovima javnog sektora; obavlja poslove koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa kojima se priprema Opšti katalog radnih mesta i prati primenu posebnih kataloga radnih mesta koje izrađuju drugi državni organi kao i organi autonomne pokrajine; učestvuje pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti sistema plata u javnom sektoru; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; pripremu stručnih mišljenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove iz delokruga Odseka.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama