MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za stručno usavršavanje

Sektor za stručno usavršavanje

 Sektor za stručno usavršavanje

Pomoćnik ministra – dr Jasmina Benmansur

Telefon: + 381 11 361 26 72 
E-adresa: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs

Sektor za stručno usavršavanje obavlјa poslove koji se odnose na: izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; državni stručni ispit; poseban stručni ispit za matičara; stručno usavršavanje matičara i proveru znanja stečenog na stručnom usavršavanju; ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca; stručno usavršavanje komunalnih policajaca; ispite za inspektore; predlaganje donošenja i učešće u pripremi strategija i akcionih planova, zakona i drugih propisa u poslovima iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; saradnju sa državnim organima i organima i organizacijama u jedinicama lokalne samouprave u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, državni stručni ispit i druge posebne stručne ispite iz delokruga Sektora; učešće u uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za stručno usavršavanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za stručno usavršavanje
 2. Grupa za stručne ispite.


Grupa za stručno usavršavanje

Grupa za stručno usavršavanje obavlјa poslove koji se odnose na: izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima; učešće u istraživanju, pripremi izveštaja i utvrđivanju potreba državnih službenika za stručnim usavršavanjem; pripremu programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade, izuzev programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz oblasti Evropske unije; učešće u istraživanju, pripremi izveštaja i utvrđivanju posebnih potreba državnih službenika u Ministarstvu za stručnim usavršavanjem; pripremu posebnih programa stručnog usavršavanja državnih službenika u Ministarstvu; nadzor nad sprovođenjem programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade; vođenje evidencije o utvrđenim i sprovedenim opštim programima stručnog usavršavanja i planiranim i sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave; utvrđivanje liste intersektorskih i sektorskih opštih programa stručnog usavršavanja za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave; utvrđivanje obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; utvrđivanje uslova i kriterijuma za akreditaciju i akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; vođenje službene evidencije izdatih akreditacija realizatora programa i evidencije o učesnicima u programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; sprovođenje istraživanja radi utvrđivanja potreba i priprema izveštaja o utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem matičara; pripremu programa osnovnog i specijalističkog stručnog usavršavanja matičara; organizovanje i sprovođenje opštih i specijalističkih programa stručnog usavršavanja matičara; proveru znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju; utvrđivanje ocene uspešnosti sprovedenih programa stručnog usavršavanja matičara; vođenje evidencije o podacima o utvrđenim programima stručnog usavršavanja, realizovanim programima i oceni uspešnosti sprovedenih programa; izgranju i unapređenje informacionog sistema za stručno usavršavanje matičara i proveru znanja matičara na stručnom usavršavanju; stručno usavršavanje komunalnih policajaca; proveru stručne osposoblјenosti komunalnih policajaca; praćenje stanja u oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika, zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, matičara i komunalnih policajaca; predlaganje donošenja i učešće u pripremi strategija i akcionih planova, zakona i drugih propisa u poslovima iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za stručne ispite

Rukovodilac Grupe – Nevenka Stanojević

Telefon : + 381 11 3620 144
E-adresa: nevenka.stanojevic@mduls.gov.rs


Grupa za stručne ispite obavlјa poslove koje se odnose na: vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit, poseban stručni ispit za matičara, ispit za inspektora, ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, davanje ovlašćenja za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije i izdavanje lekarskih uverenja o tome; organizaciju i sporovođenje državnog stučnog ispita, posebanog stručnog ispita za matičara, ispita za inspektora i ispita za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca; vođenje evidencije o: polaganju državnog stučnog ispita, polaganju posebnog stručnog ispita za matičara i stručnom osposoblјavanju, ispitu, stručnom usavršavanju i proveri stručne osposoblјenosti komunalnih policajaca; učestvovanje u određivanju bližih kriterijuma i merila za utvrđivanje posebne sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije; izgradnju i unapređenje DMS u vezi sa vođenjem upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit, poseban stručni ispit za matičara, ispit za inspektora i ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, kao i procedurama za organizovanje i sprovođenje ovih ispita; praćenje stanja u poslovima državnog stručnog ispita i posebnih stručnih ispita iz delokruga Grupe; predlaganje donošenja i učešće u pripremi zakona i drugih propisa u poslovima iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

Nevenka Stanojević, rukovodilac Grupe za stručne ispite, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit.

Telefon: + 381 11 26 81 158
E-adresa: milica.tomic@mduls.gov.rs


Milica Tomić, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima koje se odnose na poseban stručni ispit za matičara i za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na ispit za inspektora.

Telefon: + 381 11 36 20 144
E-adresa: maja.rakic@mduls.gov.rs


Maja Rakić, mlađi savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit, ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca i davanje ovlašćenja za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije i izdavanje lekarskih uverenja o tome, kao i za preduzimanje radnji u postupku za izdavanje uverenja o položenom državnom stručnom ispitu i ispitu za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca i za upravne radnje koje se odnose na vođenje evidencije o položenom državnom stručnom ispitu i evidencije o stručnom osposoblјavanju, ispitu, stručnom usavršavanju i proveri stručne osposoblјenosti za obavlјanje poslova komunalnog policajca i na izdavanje uverenja iz ovih evidencija.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama