MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za stručno usavršavanje

Sektor za stručno usavršavanje

 Sektor za stručno usavršavanje

Pomoćnik ministra – dr Jasmina Benmansur

Telefon: + 381 11 361 26 72 
E-adresa: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs

Sektor za stručno usavršavanje obavlјa poslove koji se odnose na: izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; državni stručni ispit; poseban stručni ispit za matičara; stručno usavršavanje matičara i proveru znanja stečenog na stručnom usavršavanju; ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca; stručno usavršavanje komunalnih policajaca; ispite za inspektore; predlaganje donošenja i učešće u pripremi strategija i akcionih planova, zakona i drugih propisa u poslovima iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; saradnju sa državnim organima i organima i organizacijama u jedinicama lokalne samouprave u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, državni stručni ispit i druge posebne stručne ispite iz delokruga Sektora; učešće u uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za stručno usavršavanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za stručno usavršavanje
 2. Grupa za stručne ispite.


Grupa za stručno usavršavanje

Grupa za stručno usavršavanje obavlјa poslove koji se odnose na: izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima; učešće u istraživanju, pripremi izveštaja i utvrđivanju potreba državnih službenika za stručnim usavršavanjem; pripremu programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade, izuzev programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz oblasti Evropske unije; učešće u istraživanju, pripremi izveštaja i utvrđivanju posebnih potreba državnih službenika u Ministarstvu za stručnim usavršavanjem; pripremu posebnih programa stručnog usavršavanja državnih službenika u Ministarstvu; nadzor nad sprovođenjem programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade; vođenje evidencije o utvrđenim i sprovedenim opštim programima stručnog usavršavanja i planiranim i sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave; utvrđivanje liste intersektorskih i sektorskih opštih programa stručnog usavršavanja za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave; utvrđivanje obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; utvrđivanje uslova i kriterijuma za akreditaciju i akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; vođenje službene evidencije izdatih akreditacija realizatora programa i evidencije o učesnicima u programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; sprovođenje istraživanja radi utvrđivanja potreba i priprema izveštaja o utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem matičara; pripremu programa osnovnog i specijalističkog stručnog usavršavanja matičara; organizovanje i sprovođenje opštih i specijalističkih programa stručnog usavršavanja matičara; proveru znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju; utvrđivanje ocene uspešnosti sprovedenih programa stručnog usavršavanja matičara; vođenje evidencije o podacima o utvrđenim programima stručnog usavršavanja, realizovanim programima i oceni uspešnosti sprovedenih programa; izgranju i unapređenje informacionog sistema za stručno usavršavanje matičara i proveru znanja matičara na stručnom usavršavanju; stručno usavršavanje komunalnih policajaca; proveru stručne osposoblјenosti komunalnih policajaca; praćenje stanja u oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika, zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, matičara i komunalnih policajaca; predlaganje donošenja i učešće u pripremi strategija i akcionih planova, zakona i drugih propisa u poslovima iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za stručne ispite

Rukovodilac Grupe – Nevenka Stanojević

Telefon : + 381 11 3620 144
E-adresa: nevenka.stanojevic@mduls.gov.rs


Grupa za stručne ispite obavlјa poslove koje se odnose na: vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit, poseban stručni ispit za matičara, ispit za inspektora, ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, davanje ovlašćenja za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije i izdavanje lekarskih uverenja o tome; organizaciju i sporovođenje državnog stučnog ispita, posebanog stručnog ispita za matičara, ispita za inspektora i ispita za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca; vođenje evidencije o: polaganju državnog stučnog ispita, polaganju posebnog stručnog ispita za matičara i stručnom osposoblјavanju, ispitu, stručnom usavršavanju i proveri stručne osposoblјenosti komunalnih policajaca; učestvovanje u određivanju bližih kriterijuma i merila za utvrđivanje posebne sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije; izgradnju i unapređenje DMS u vezi sa vođenjem upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit, poseban stručni ispit za matičara, ispit za inspektora i ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, kao i procedurama za organizovanje i sprovođenje ovih ispita; praćenje stanja u poslovima državnog stručnog ispita i posebnih stručnih ispita iz delokruga Grupe; predlaganje donošenja i učešće u pripremi zakona i drugih propisa u poslovima iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

Nevenka Stanojević, rukovodilac Grupe za stručne ispite, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit.

Telefon: + 381 11 26 81 158
E-adresa: milica.tomic@mduls.gov.rs


Milica Tomić, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima koje se odnose na poseban stručni ispit za matičara i za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na ispit za inspektora.

Telefon: + 381 11 36 20 144
E-adresa: maja.rakic@mduls.gov.rs


Maja Rakić, mlađi savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima koje se odnose na državni stručni ispit, ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca i davanje ovlašćenja za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije i izdavanje lekarskih uverenja o tome, kao i za preduzimanje radnji u postupku za izdavanje uverenja o položenom državnom stručnom ispitu i ispitu za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca i za upravne radnje koje se odnose na vođenje evidencije o položenom državnom stručnom ispitu i evidencije o stručnom osposoblјavanju, ispitu, stručnom usavršavanju i proveri stručne osposoblјenosti za obavlјanje poslova komunalnog policajca i na izdavanje uverenja iz ovih evidencija.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama