MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za razvoj dobre uprave

Sektor za razvoj dobre uprave

 Sektor za razvoj dobre uprave

Pomoćnik ministra – Natalija Pavlović Šiniković

Telefon: +381 11 33 45 532
E-adresa: natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Sektor za razvoj dobre uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti sistema državne uprave, upravnog postupka, upravne inspekcije, inspekcijskog nadzora i elektronske uprave; učešće u pripremi međunarodnih ugovora; pripremu mišljenja na nacrte, odnosno predloge propisa i opštih akata iz delokruga Sektora koje drugi predlagači dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; sistem državne/javne uprave, organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; razvoj i unapređenje sistema javne uprave; unapređenje kvaliteta rada javne uprave; pečat; nadzor nad svrsishodnošću rada stručnih službi upravnih okruga; upravljanje reformom javne uprave; sprovođenje inicijative partnerstva za otvorenu upravu; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; praćenje propisa Evropske unije iz delokruga Sektora; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva u oblastima iz delokruga Sektora; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove u oblastima iz delokruga Sektora.

U Sektoru za razvoj dobre uprave obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata,
 2. Grupa za upravljanje reformom javne uprave,
 3. Grupa za organizaciju i rad javne uprave,
 4. Grupa za podršku razvoju elektronske uprave.


Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata

Šef Odseka – Lidija Radenović

Telefon : + 381 11 33 45 236
E-adresa: lidija.radenovic@mduls.gov.rs


Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata obavlja poslove koji se odnose na: pripremu strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti sistema državne/javne uprave, upravni postupak, upravnu inspekciju i elektonsku upravu; pripremu mišljenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata iz delokruga Sektora koje drugi predlagači dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; pripremu odgovora na poslanička pitanja iz delokruga Sektora; pripremu predloga odgovora Ustavnom sudu na inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa iz delokruga Sektora; praćenje i analizu primene zakona u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; praćenje sprovođenja Zakona o opštem upravnom postupku i usklađenosti posebnih upravnih postupaka sa Zakonom o opštem upravnom postupku; podršku radu Koordinacionog tela za usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku; podrška radu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor; praćenje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru; učešće u pripremi međunarodnih ugovora, strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i projekata iz delokruga Sektora; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i drugim organizacijama civilnog društva iz delokruga Odseka i druge poslove iz delokruga Odseka.


Grupa za upravljanje reformom javne uprave

Rukovodilac Grupe – Ljiljana Uzelac

Telefon : + 381 11 33 45 236
E-adresa: ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs


Grupa za upravljanje reformom javne uprave obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave; koordinaciju sprovođenja Strategije reforme javne uprave na stručnom nivou (operativni poslovi i koordinacija procesa reforme javne uprave i rada Međuministarske projektne grupe); koordinaciju sprovođenja Strategije reforme javne uprave na političkom nivou (stručni i operativni poslovi i koordinacija rada Kolegijuma državnih sekretara i Saveta za reformu javne uprave); uspostavljanje i unapređenje mehanizama za uključivanja organizacija civilnog društva u proces reforme javne uprave; praćenje realizovanja planiranih reformskih aktivnosti (analiza izveštaja i redovna obrada prikupljenih podataka iz izveštaja); vrednovanje/ocenjivanje realizovanja planiranih reformskih aktivnosti (koordinacija i sprovođenje unutrašnjeg vrednovanja i staranje o obezbeđivanju spoljnog vrednovanja); sprovođenje inicijative partnerstva za otvorenu upravu; pripremu mišljenja, analiza i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti reforme javne uprave; koordinaciju i saradnju sa Regionalnom školom za državnu upravu (u daljem tekstu: RESPA); predlaganje i praćenje realizacije projekata iz delokruga Grupe; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i drugim organizacijama civilnog društva iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za organizaciju i rad javne uprave

Rukovodilac Grupe – Tatjana Čabak

Telefon : + 381 11 26 46 887
E-adresa: tatjana.cabak@mduls.gov.rs


Grupa za organizaciju i rad javne uprave obavlja poslove koji se odnose na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; praćenje, analizu i unapređenje unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta u organima državne uprave i organima na koje se primenjuju propisi iz oblasti unutrašnjeg uređenja organa državne uprave; pečat; nadzor nad svrsishodnošću rada stručnih službi upravnih okruga; pripremu strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa, opštih akata iz delokruga Grupe; davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata državnim i drugim organima; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva i druge poslove iz delokruga Grupe.

Tatjana Čabak, rukovodilac Grupe za organizaciju i rad javne uprave, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na pečate.

Telefon: + 381 11 26 46 887
E-adresa: smilja.drapsin@mduls.gov.rs


Smilјa Drapšin, savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka i pripremu nacrta rešenja radi davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata državnim i drugim organima.


Grupa za podršku razvoju elektronske uprave

Rukovodilac Grupe – Dara Gravara Stojanović

Telefon : + 381 11 26 85 315
E-adresa: dara.gravara@mduls.gov.rs


Grupa za podršku razvoju elektronske uprave obavlja poslove koji se odnose na pružanje podrške razvoju elektronske uprave preko upravljanja IPC; organizaciju rada Informatičkog pristupnog centra; preduzimanje mera za kontinuiranu saradnju sa Nacionalnom agencijom za informaciono društvo (u daljem tekstu NIA) iz Republike Koreje; razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u zajedničkom interesu obe zemlje; obaveštavanje zainteresovane javnosti posebno privrednih subjekata o mogućnostima kojima raspolaže IPC i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama