MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za razvoj dobre uprave

Sektor za razvoj dobre uprave

 Sektor za razvoj dobre uprave

Pomoćnik ministra – Natalija Pavlović Šiniković

Telefon: +381 11 33 45 532
E-adresa: natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Sektor za razvoj dobre uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti sistema državne uprave, upravnog postupka, upravne inspekcije, inspekcijskog nadzora i elektronske uprave; učešće u pripremi međunarodnih ugovora; pripremu mišljenja na nacrte, odnosno predloge propisa i opštih akata iz delokruga Sektora koje drugi predlagači dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; sistem državne/javne uprave, organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; razvoj i unapređenje sistema javne uprave; unapređenje kvaliteta rada javne uprave; pečat; nadzor nad svrsishodnošću rada stručnih službi upravnih okruga; upravljanje reformom javne uprave; sprovođenje inicijative partnerstva za otvorenu upravu; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; praćenje propisa Evropske unije iz delokruga Sektora; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva u oblastima iz delokruga Sektora; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove u oblastima iz delokruga Sektora.

U Sektoru za razvoj dobre uprave obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata,
 2. Grupa za upravljanje reformom javne uprave,
 3. Grupa za organizaciju i rad javne uprave,
 4. Grupa za podršku razvoju elektronske uprave.


Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata

Šef Odseka – Lidija Radenović

Telefon : + 381 11 33 45 236
E-adresa: lidija.radenovic@mduls.gov.rs


Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata obavlja poslove koji se odnose na: pripremu strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti sistema državne/javne uprave, upravni postupak, upravnu inspekciju i elektonsku upravu; pripremu mišljenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata iz delokruga Sektora koje drugi predlagači dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; pripremu odgovora na poslanička pitanja iz delokruga Sektora; pripremu predloga odgovora Ustavnom sudu na inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa iz delokruga Sektora; praćenje i analizu primene zakona u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; praćenje sprovođenja Zakona o opštem upravnom postupku i usklađenosti posebnih upravnih postupaka sa Zakonom o opštem upravnom postupku; podršku radu Koordinacionog tela za usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku; podrška radu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor; praćenje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru; učešće u pripremi međunarodnih ugovora, strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i projekata iz delokruga Sektora; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i drugim organizacijama civilnog društva iz delokruga Odseka i druge poslove iz delokruga Odseka.


Grupa za upravljanje reformom javne uprave

Rukovodilac Grupe – Ljiljana Uzelac

Telefon : + 381 11 33 45 236
E-adresa: ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs


Grupa za upravljanje reformom javne uprave obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave; koordinaciju sprovođenja Strategije reforme javne uprave na stručnom nivou (operativni poslovi i koordinacija procesa reforme javne uprave i rada Međuministarske projektne grupe); koordinaciju sprovođenja Strategije reforme javne uprave na političkom nivou (stručni i operativni poslovi i koordinacija rada Kolegijuma državnih sekretara i Saveta za reformu javne uprave); uspostavljanje i unapređenje mehanizama za uključivanja organizacija civilnog društva u proces reforme javne uprave; praćenje realizovanja planiranih reformskih aktivnosti (analiza izveštaja i redovna obrada prikupljenih podataka iz izveštaja); vrednovanje/ocenjivanje realizovanja planiranih reformskih aktivnosti (koordinacija i sprovođenje unutrašnjeg vrednovanja i staranje o obezbeđivanju spoljnog vrednovanja); sprovođenje inicijative partnerstva za otvorenu upravu; pripremu mišljenja, analiza i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti reforme javne uprave; koordinaciju i saradnju sa Regionalnom školom za državnu upravu (u daljem tekstu: RESPA); predlaganje i praćenje realizacije projekata iz delokruga Grupe; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i drugim organizacijama civilnog društva iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za organizaciju i rad javne uprave

Rukovodilac Grupe – Tatjana Čabak

Telefon : + 381 11 26 46 887
E-adresa: tatjana.cabak@mduls.gov.rs


Grupa za organizaciju i rad javne uprave obavlja poslove koji se odnose na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; praćenje, analizu i unapređenje unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta u organima državne uprave i organima na koje se primenjuju propisi iz oblasti unutrašnjeg uređenja organa državne uprave; pečat; nadzor nad svrsishodnošću rada stručnih službi upravnih okruga; pripremu strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa, opštih akata iz delokruga Grupe; davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata državnim i drugim organima; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva i druge poslove iz delokruga Grupe.

Tatjana Čabak, rukovodilac Grupe za organizaciju i rad javne uprave, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na pečate.

Telefon: + 381 11 26 46 887
E-adresa: smilja.drapsin@mduls.gov.rs


Smilјa Drapšin, savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka i pripremu nacrta rešenja radi davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata državnim i drugim organima.


Grupa za podršku razvoju elektronske uprave

Rukovodilac Grupe – Dara Gravara Stojanović

Telefon : + 381 11 26 85 315
E-adresa: dara.gravara@mduls.gov.rs


Grupa za podršku razvoju elektronske uprave obavlja poslove koji se odnose na pružanje podrške razvoju elektronske uprave preko upravljanja IPC; organizaciju rada Informatičkog pristupnog centra; preduzimanje mera za kontinuiranu saradnju sa Nacionalnom agencijom za informaciono društvo (u daljem tekstu NIA) iz Republike Koreje; razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u zajedničkom interesu obe zemlje; obaveštavanje zainteresovane javnosti posebno privrednih subjekata o mogućnostima kojima raspolaže IPC i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama