MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Pomoćnik ministra – Ivana Ćirković

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: ivana.cirkovic@mduls.gov.rs


Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu, i učešće predstavnika Ministarstva u radu tela osnovanim za te potrebe; saradnju i dijalog sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; pripremanje predloga osnove i informacija za učešće na međunarodnim konferencijama, mešovitim komisijama, radnim grupama, seminarima, radionicama i drugim skupovima i saradnju na izradi uporednih analiza sa drugim zemljama kandidatima i članicama EU i drugih međunarodnih organizacija; učešće u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći i planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama; usklađivanje i nadgledanje aktivnosti drugih subjekata, učesnika u projektima, tokom planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU, u skladu sa relevantnim procedurama; pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći; izradu planova, programa i izveštaja o radu u cilju informisanja zainteresovane javnosti, vidljivosti i transparentosti rada Ministarstva u domenu poslova Sektora; praćenje rada međunarodnih i regionalnih organizacija, agencija i tela u oblasima koje se tiču nadležnosti Ministarstva radi ostvarivanja poslova iz delokruga Sektora; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za evropske integracije i međunarodnu saradnju obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za projekte, i
 2. Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju.


Odeljenje za projekte

Načelnik Odeljenja – Irena Posin

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: irena.posin@mduls.gov.rs

Odeljenje za projekte obavlja poslove koji se odnose na: učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za finansiranje i identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; pripremu i revidiranje liste prioritetnih projekata, predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom i vođenje evidencije o svim predloženim projektima; učešće u pripremi relevantne projektne i tenderske dokumentacije (opise poslova, tehničke specifikacije, itd.) i izradi/ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte i sprovođenje neophodnih aktivnosti kako bi sredstva za nacionalno sufinansiranje projekata bila na vreme obezbeđena; blagovremeno informisanje o problemima u sprovođenju projekata i potrebi preduzimanja korektivnih mera; obezbeđenje učešća u relevantnim odborima za praćenje programa i organizaciju i koordinaciju predlaganja članova odbora za evaluaciju ponuda na tenderu; administrativne i stručne poslove, uključujući kontrolu, vezane za tendersku dokumentaciju i ugovaranje, kao i za sprovođenje ugovorenih obaveza od strane ugovarača; kontrolu i proveru izveštaja za sprovođenje projekata, uključujući i kontrolu na licu mesta; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja/pripreme projekata i izradu izveštaja o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći u skladu sa relevantnim procedurama i čuvanje neophodne dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; ispunjavanje zahteva u vezi sa vidljivošću projekata finansiranih iz sredstava EU i druge međunarodne razvojne pomoći; saradnju sa međunarodnim razvojnim organizacijama i finansijskim institucijama, kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte finansirane iz međunarodne donatorske pomoći koji doprinose ostvarivanju ciljeva i nadležnosti Ministarstva; druge poslove koji proizilaze iz međunarodnih preuzetih obaveza Republike Srbije u nadležnosti Ministarstva i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za projekte obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za planiranje i pripremu projekata, i
 2. Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata.


Grupa za planiranje i pripremu projekata

Rukovodilac Grupe - Nina Zelić

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: nina.zelic@mduls.gov.rs


Grupa za planiranje i pripremu projekata obavlja poslove koji se odnose na: učešće u radu sektorskih grupa za pripremu projekata, pripremu strateških i programskih dokumenata kojima se definišu strateški prioriteti koji će biti finansirani iz pretpristupne pomoći, kao i na identifikaciju, formulaciju i izradu predloga projekata finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; pripremu i revidiranje liste prioritetnih projekata, predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom i vođenje evidencije o svim predloženim projektima; praćenje pripreme relevantne projektne dokumentacije; sprovođenje neophodnih aktivnosti kako bi sredstva za nacionalno sufinansiranje bila na vreme planirana; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja/pripreme projekata i primeni preporuka revizora i evaluatora; informisanje zainteresovanih strana o pravcima, pravilima i procedurama za programiranje projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; saradnju i komunikaciju sa drugim korisnicima međunarodne razvojne pomoći, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, Kancelarijom za evropske integracije i drugim nadležnim institucijama i organizacijama o potrebama za finansiranjem projekata; pružanje stručne pomoći drugim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu i drugim korisnicima planiranju i pripremi projekata; druge poslove koji proizilaze projektnih aktivnosti vezanih za proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji i izvršenje međunarodnih preuzetih obaveza u nadležnosti Ministarstva i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata

Rukovodilac Grupe – Nataša Radulović

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: natasa.radulovic@mduls.gov.rs


Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki i učešće u obezbeđivanju obaveznog nacionalnog sufinansiranja projekata i izradi/ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte; organizaciju i koordinaciju predlaganja članova odbora za evaluaciju ponuda na tenderu; praćenje sprovođenja projekata i ugovora kroz kontrolu aktivnosti ugovarača (administrativna i terenska provera, provera ispunjenosti zahteva koji se odnose na vidljivost projekata i provera izveštaja ugovarača) i preduzimanje mera i aktivnosti u cilju pravilnog i pravovremenog sprovođenja projekata i ugovora; izradu i podnošenje izveštaja o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći, uključujući i izveštaje namenjene organu nadležnom za ugovaranje projekata, i čuvanje neophodne dokumentaciju radi sprovođenja postupka revizije; proveru ispunjenosti preduslova za sprovođenje projekata i ugovora; organizovanje aktivnosti od značaja za javnost i vidljivost projekata finansiranih iz sredstava EU; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; pružanje stručne pomoći drugim korisnicima tokom sprovođenja projekata i finansijsku i dinamičku koordinaciju učesnika u projektima; učešće, u skladu sa relevantnim procedurama, u postupku pregovaranja u cilju zaključivanja ugovora i pravovremeno i tačno obaveštavanje o sprovedenim postupcima; učešće u relevantnim odborima i grupama za praćenje programa i koordinaciju sa ostalim korisnicima programa i predlaganje mera, gde je to moguće, za izmene ugovora; druge poslove koji proizilaze iz projektnih aktivnosti vezanih za proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji i izvršenje međunarodnih preuzetih obaveza u nadležnosti Ministarstva i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Rukovodilac Grupe – Danica Stojanović

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: danica.stojanovic@mduls.gov.rs

Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju i podršku aktivnostima i saradnju u normativnim i studijsko-analitičkim poslovima na praćenju usklađenosti i usklađivanju propisa sa evropskim zakonodavstvom i standardima i međunarodnim preuzetim obavezama; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Savetu Koordinacionog tela i pregovaračkim grupama, i drugim telima osnovanim radi ostvarivanja ciljeva Republike Srbije u oblasti evropskih integracija i na međunarodnom planu; podršku stručnim i administrativnim poslovima u izradi uporednih analiza i pripremi predloga za unapređenje propisa i drugih akata, koordinaciju pripreme i stručne redakture prevoda pravnih tekovina EU (acquis communautaire) na srpski jezik; učešće u pripremi mišljenja, predloga i obrazloženja u pogledu primene propisa, pravila, direktiva, zaključaka, konvencija, ugovora i drugih akata EU i drugih međunarodnih organizacija i institucija u vezi sa međunarodnim i međudržavnim obavezama i programima; podsticanje međunarodne saradnje od značaja za ostvarenje ciljeva i nadležnosti Ministarstva; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; praćenje ispunjavanja preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske unije i sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kao i drugih obaveza Ministarstva u procesu evropskih integracija i na međunarodnom planu; priprema akata koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Narodnoj skupštini, kao i davanje mišljenja na akta koja pripremaju drugi organi i organizacije iz delokruga Sektora; druge poslove koji proizilaze iz međunarodnih preuzetih obaveza Republike Srbije u nadležnosti Ministarstva, delokruga Grupe i prirode posla, odnosno naloga pretpostavljenih lica i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama