MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

v.d. Pomoćnik ministra – Sanja Putnik

Telefon : + 381 11 33 48 441
E-adresa: sanja.putnik@mduls.gov.rs


Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu, i učešće predstavnika Ministarstva u radu tela osnovanim za te potrebe; saradnju i dijalog sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; pripremanje predloga osnove i informacija za učešće na međunarodnim konferencijama, mešovitim komisijama, radnim grupama, seminarima, radionicama i drugim skupovima i saradnju na izradi uporednih analiza sa drugim zemljama kandidatima i članicama EU i drugih međunarodnih organizacija; učešće u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći i planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama; usklađivanje i nadgledanje aktivnosti drugih subjekata, učesnika u projektima, tokom planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU, u skladu sa relevantnim procedurama; pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći; izradu planova, programa i izveštaja o radu u cilju informisanja zainteresovane javnosti, vidljivosti i transparentosti rada Ministarstva u domenu poslova Sektora; praćenje rada međunarodnih i regionalnih organizacija, agencija i tela u oblasima koje se tiču nadležnosti Ministarstva radi ostvarivanja poslova iz delokruga Sektora; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za evropske integracije i međunarodnu saradnju obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za projekte, i
 2. Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju.


Odeljenje za projekte

Načelnik Odeljenja – Mila Stanković

Telefon : + 381 11 33 48 513
E-adresa: mila.stankovic@mduls.gov.rs

Odeljenje za projekte obavlja poslove koji se odnose na: učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za finansiranje i identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; pripremu i revidiranje liste prioritetnih projekata, predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom i vođenje evidencije o svim predloženim projektima; učešće u pripremi relevantne projektne i tenderske dokumentacije (opise poslova, tehničke specifikacije, itd.) i izradi/ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte i sprovođenje neophodnih aktivnosti kako bi sredstva za nacionalno sufinansiranje projekata bila na vreme obezbeđena; blagovremeno informisanje o problemima u sprovođenju projekata i potrebi preduzimanja korektivnih mera; obezbeđenje učešća u relevantnim odborima za praćenje programa i organizaciju i koordinaciju predlaganja članova odbora za evaluaciju ponuda na tenderu; administrativne i stručne poslove, uključujući kontrolu, vezane za tendersku dokumentaciju i ugovaranje, kao i za sprovođenje ugovorenih obaveza od strane ugovarača; kontrolu i proveru izveštaja za sprovođenje projekata, uključujući i kontrolu na licu mesta; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja/pripreme projekata i izradu izveštaja o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći u skladu sa relevantnim procedurama i čuvanje neophodne dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; ispunjavanje zahteva u vezi sa vidljivošću projekata finansiranih iz sredstava EU i druge međunarodne razvojne pomoći; saradnju sa međunarodnim razvojnim organizacijama i finansijskim institucijama, kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte finansirane iz međunarodne donatorske pomoći koji doprinose ostvarivanju ciljeva i nadležnosti Ministarstva; druge poslove koji proizilaze iz međunarodnih preuzetih obaveza Republike Srbije u nadležnosti Ministarstva i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za projekte obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za planiranje i pripremu projekata, i
 2. Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata.


Grupa za planiranje i pripremu projekata

Rukovodilac Grupe - Nina Zelić

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: nina.zelic@mduls.gov.rs


Grupa za planiranje i pripremu projekata obavlja poslove koji se odnose na: učešće u radu sektorskih grupa za pripremu projekata, pripremu strateških i programskih dokumenata kojima se definišu strateški prioriteti koji će biti finansirani iz pretpristupne pomoći, kao i na identifikaciju, formulaciju i izradu predloga projekata finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; pripremu i revidiranje liste prioritetnih projekata, predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom i vođenje evidencije o svim predloženim projektima; praćenje pripreme relevantne projektne dokumentacije; sprovođenje neophodnih aktivnosti kako bi sredstva za nacionalno sufinansiranje bila na vreme planirana; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja/pripreme projekata i primeni preporuka revizora i evaluatora; informisanje zainteresovanih strana o pravcima, pravilima i procedurama za programiranje projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; saradnju i komunikaciju sa drugim korisnicima međunarodne razvojne pomoći, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, Kancelarijom za evropske integracije i drugim nadležnim institucijama i organizacijama o potrebama za finansiranjem projekata; pružanje stručne pomoći drugim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu i drugim korisnicima planiranju i pripremi projekata; druge poslove koji proizilaze projektnih aktivnosti vezanih za proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji i izvršenje međunarodnih preuzetih obaveza u nadležnosti Ministarstva i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata

Rukovodilac Grupe – Nataša Radulović

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: natasa.radulovic@mduls.gov.rs


Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki i učešće u obezbeđivanju obaveznog nacionalnog sufinansiranja projekata i izradi/ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte; organizaciju i koordinaciju predlaganja članova odbora za evaluaciju ponuda na tenderu; praćenje sprovođenja projekata i ugovora kroz kontrolu aktivnosti ugovarača (administrativna i terenska provera, provera ispunjenosti zahteva koji se odnose na vidljivost projekata i provera izveštaja ugovarača) i preduzimanje mera i aktivnosti u cilju pravilnog i pravovremenog sprovođenja projekata i ugovora; izradu i podnošenje izveštaja o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći, uključujući i izveštaje namenjene organu nadležnom za ugovaranje projekata, i čuvanje neophodne dokumentaciju radi sprovođenja postupka revizije; proveru ispunjenosti preduslova za sprovođenje projekata i ugovora; organizovanje aktivnosti od značaja za javnost i vidljivost projekata finansiranih iz sredstava EU; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; pružanje stručne pomoći drugim korisnicima tokom sprovođenja projekata i finansijsku i dinamičku koordinaciju učesnika u projektima; učešće, u skladu sa relevantnim procedurama, u postupku pregovaranja u cilju zaključivanja ugovora i pravovremeno i tačno obaveštavanje o sprovedenim postupcima; učešće u relevantnim odborima i grupama za praćenje programa i koordinaciju sa ostalim korisnicima programa i predlaganje mera, gde je to moguće, za izmene ugovora; druge poslove koji proizilaze iz projektnih aktivnosti vezanih za proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji i izvršenje međunarodnih preuzetih obaveza u nadležnosti Ministarstva i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Rukovodilac Grupe – Danica Stojanović

Telefon : + 381 11 33 45 532
E-adresa: danica.stojanovic@mduls.gov.rs

Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju i podršku aktivnostima i saradnju u normativnim i studijsko-analitičkim poslovima na praćenju usklađenosti i usklađivanju propisa sa evropskim zakonodavstvom i standardima i međunarodnim preuzetim obavezama; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Savetu Koordinacionog tela i pregovaračkim grupama, i drugim telima osnovanim radi ostvarivanja ciljeva Republike Srbije u oblasti evropskih integracija i na međunarodnom planu; podršku stručnim i administrativnim poslovima u izradi uporednih analiza i pripremi predloga za unapređenje propisa i drugih akata, koordinaciju pripreme i stručne redakture prevoda pravnih tekovina EU (acquis communautaire) na srpski jezik; učešće u pripremi mišljenja, predloga i obrazloženja u pogledu primene propisa, pravila, direktiva, zaključaka, konvencija, ugovora i drugih akata EU i drugih međunarodnih organizacija i institucija u vezi sa međunarodnim i međudržavnim obavezama i programima; podsticanje međunarodne saradnje od značaja za ostvarenje ciljeva i nadležnosti Ministarstva; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; praćenje ispunjavanja preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske unije i sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kao i drugih obaveza Ministarstva u procesu evropskih integracija i na međunarodnom planu; priprema akata koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Narodnoj skupštini, kao i davanje mišljenja na akta koja pripremaju drugi organi i organizacije iz delokruga Sektora; druge poslove koji proizilaze iz međunarodnih preuzetih obaveza Republike Srbije u nadležnosti Ministarstva, delokruga Grupe i prirode posla, odnosno naloga pretpostavljenih lica i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama