MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za sistem lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave

 Sektor za sistem lokalne samouprave

Pomoćnik ministra – Saša Mogić

Telefon : + 381 11 30 60 113
E-adresa: sasa.mogic@mduls.gov.rs

Sektor za sistem lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na: sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; izbore za organe lokalne samouprave; vršenje nadzora nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne samouprave; saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou; praćenje stanja u oblasti lokalne samouprave (organizacija konsultativnih, radnih i drugih sastanaka, seminara itd u vezi sa primenom zakona i realizacijom javnih politika); podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilju rešavanja sektorskih problema; jačanje kapaciteta jedinica loklane samouprave; podsticanje i koordinaciju saradnje jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; praćenje stanja u oblasti komunalne policije i predlaganje mera za unapređenje rada komunalne policije; neposredno izjašnjavanje građana; učestvovanje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalja, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije; praćenje i proučavanje iskustava drugih zemalja u procesu decentralizacije; praćenje i proučavanje zakonodavstva Republike Srbije od značaja za decentralizaciju; pripremu nacrta zakona, drugih propisa, opštih akata iz delokruga Sektora; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Sektora sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Sektora; praćenje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, pripremu predloga Odluka Vlade o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje i radno angažovanje; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za sistem lokalne samouprave obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinica:

 1. Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave i
 2. Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave.


Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave

Šef Odseka – Milica Marković

Telefon : + 381 11 30 60 106
E-adresa: milica.markovic@mduls.gov.rs


Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na: sistem lokalne samouprave; izbore za organe lokalne samouprave; davanje saglasnosti u skladu sa zakonom; davanje mišljenja na zakone i druge propise čiji su predlagači drugi organi državne uprave; nadzor nad zakonitošću akata i rada jedinica lokalne samouprave; pripremu strateških dokumenata, nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata iz delokruga Odseka; praćenje primene propisa i priprema mišljenja iz delokruga Odseka; analizu saradnje jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou; praćenje stanja u oblasti lokalne samouprave (organizacija konsultativnih, radnih i drugih sastanaka, seminara itd u vezi sa primenom zakona i realizacijom javnih politika) podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilju rešavanja sektorskih problema; oblast teritorijalne organizacije; vođenje evidencija o uspostavljenoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država; praćenje stanja, analize i izradu informacija i izveštaja; praćenje stanja u oblasti komunalne policije i predlaganje mera za unapređenje rada komunalne policije; neposredno izjašnjavanje građana i druge poslove iz delokruga Odseka.


Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave

Rukovodilac Grupe – Natalija Pavlović Šiniković

Telefon : + 381 11 30 60 117
E-adresa: natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na: davanje saglasnosti u skladu sa zakonom; davanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave i praćenje primene propisa i pripremu mišljenja iz delokruga Grupe; učestvovanje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalja, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije; praćenje i proučavanje iskustava drugih zemalja u procesu decentralizacije; praćenje i proučavanje zakonodavstva Republike Srbije od značaja za decentralizaciju; jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave; praćenje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; priprema predloga Odluka Vlade o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje i radno angažovanje; praćenje stanja, analize i izradu izveštaja i druge poslove iz delokruga Grupe.
 Administrativno statističke mape Srbije

Administrativno statističke mape Srbije

 


 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama