MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za sistem lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave

 Sektor za sistem lokalne samouprave

Pomoćnik ministra – Saša Mogić

Telefon : + 381 11 30 60 101
E-adresa: sasa.mogic@mduls.gov.rs

Sektor za sistem lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na: sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; izbore za organe lokalne samouprave; vršenje nadzora nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne samouprave; saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou; praćenje stanja u oblasti lokalne samouprave (organizacija konsultativnih, radnih i drugih sastanaka, seminara itd u vezi sa primenom zakona i realizacijom javnih politika); podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilju rešavanja sektorskih problema; jačanje kapaciteta jedinica loklane samouprave; podsticanje i koordinaciju saradnje jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; praćenje stanja u oblasti komunalne policije i predlaganje mera za unapređenje rada komunalne policije; neposredno izjašnjavanje građana; učestvovanje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalja, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije; praćenje i proučavanje iskustava drugih zemalja u procesu decentralizacije; praćenje i proučavanje zakonodavstva Republike Srbije od značaja za decentralizaciju; pripremu nacrta zakona, drugih propisa, opštih akata iz delokruga Sektora; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Sektora sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Sektora; praćenje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, pripremu predloga Odluka Vlade o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje i radno angažovanje; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za sistem lokalne samouprave obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinica:

 1. Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave i
 2. Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave.


Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave

Šef Odseka – Milica Marković

Telefon : + 381 11 30 60 117
E-adresa: milica.markovic@mduls.gov.rs


Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na: sistem lokalne samouprave; izbore za organe lokalne samouprave; davanje saglasnosti u skladu sa zakonom; davanje mišljenja na zakone i druge propise čiji su predlagači drugi organi državne uprave; nadzor nad zakonitošću akata i rada jedinica lokalne samouprave; pripremu strateških dokumenata, nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata iz delokruga Odseka; praćenje primene propisa i priprema mišljenja iz delokruga Odseka; analizu saradnje jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou; praćenje stanja u oblasti lokalne samouprave (organizacija konsultativnih, radnih i drugih sastanaka, seminara itd u vezi sa primenom zakona i realizacijom javnih politika) podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilju rešavanja sektorskih problema; oblast teritorijalne organizacije; vođenje evidencija o uspostavljenoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država; praćenje stanja, analize i izradu informacija i izveštaja; praćenje stanja u oblasti komunalne policije i predlaganje mera za unapređenje rada komunalne policije; neposredno izjašnjavanje građana i druge poslove iz delokruga Odseka.


Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave

Rukovodilac Grupe – Dušanka Jovanović

Telefon : + 381 11 30 60 109
E-adresa: dusanka.jovanovic@mduls.gov.rs


Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na: davanje saglasnosti u skladu sa zakonom; davanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave i praćenje primene propisa i pripremu mišljenja iz delokruga Grupe; učestvovanje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalja, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije; praćenje i proučavanje iskustava drugih zemalja u procesu decentralizacije; praćenje i proučavanje zakonodavstva Republike Srbije od značaja za decentralizaciju; jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave; praćenje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; priprema predloga Odluka Vlade o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje i radno angažovanje; praćenje stanja, analize i izradu izveštaja i druge poslove iz delokruga Grupe.
 Administrativno statističke mape Srbije

Administrativno statističke mape Srbije

 


 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama