MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za za matične knjige i registre

Sektor za za matične knjige i registre

 Sektor za za matične knjige i registre

Pomoćnik ministra – Marina Dražić

Telefon: 381 11 26 85 344
E-adresa: marina.drazic@mduls.gov.rs

Sektor za matične knjige i registre obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti matičnih knjiga; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; praćenje primene propisa i stanja u oblasti matičnih knjiga; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuje oblast matičnih knjiga i nadzor nad zakonitošću propisa imaoca javnih ovlašćenja u oblasti matičnih knjiga; ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara; donošenje rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći organima u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi koje su u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; prijem i prosleđivanje javnih isprava (izvoda i uverenja iz matičnih knjiga) o promenama u ličnom stanju građana; pružanje pravne pomoći u pribavlјanju javnih isprava iz matičnih knjiga i proveri verodostojnosti izdatih javnih isprava iz matičnih knjiga; pribavlјanje podataka i obaveštenja u vezi sa vršenjem poverenih poslova; pripremu izveštaja u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; drugi primerak matičnih knjiga; donošenje rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama; pripremu analiza i informacija kao i poslove vođenja jedinstvenog biračkog spiska, pripremu upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i vođenje biračkih spiskova; drugostepeni upravni postupak u oblasti vođenja jedinstvenog biračkog spiska; obezbeđivanja tehničke podrške informacionim sistemima i elektronskim bazama podataka centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, jedinstvenog biračkog spiska, posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, registara političkih stranaka, nacionalnih saveta, centralnog registra stanovništva i drugih registara i evidencija; učešće u uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za matične knjige i registre obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za lični status građana
 2. Odsek za registre i evidencije.


Odsek za lični status građana

Šef Odseka – Danijela Knežević

Telefon : + 381 11 36 20 145
E-adresa: danijela.knezevic@mduls.gov.rs


Odsek za lični status građana obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti matičnih knjiga; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuje oblast matičnih knjiga i nadzor nad zakonitošću propisa imaoca javnih ovlašćenja u oblasti matičnih knjiga; donošenje rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći organima u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi koje su u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige; prijem i prosleđivanje javnih isprava (izvoda i uverenja iz matičnih knjiga) o promenama u ličnom stanju građana; pružanje pravne pomoći u pribavlјanju javnih isprava iz matičnih knjiga i proveri verodostojnosti izdatih javnih isprava iz matičnih knjiga; pribavlјanje podataka i obaveštenja u vezi sa vršenjem poverenih poslova; pripremu izveštaja u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; drugi primerak matičnih knjiga; donošenje rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama; vođenje drugostepenog upravnog postupka u oblasti vođenja jedinstvenog biračkog spiska; pripremu upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i vođenje biračkih spiskova; praćenje primene propisa i stanja u oblasti iz delokruga Odseka; pripremu analiza i informacija iz delokruga Odseka i predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti i druge poslove iz delokruga Odseka.

Danijela Knežević, šef Odseka za lični status građana, viši savetnik, ovlašćeno službeno lice za pripremu nacrta rešenja koja se dostavlјaju Vladi o rešavanju sukoba nadležnosti imaoca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova koji se odnose na matične knjige i pripremu rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama.

Telefon : + 381 11 36 20 145
E-adresa: biljana.petkovic@mduls.gov.rs

Bilјana Petković, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje drugostepenog upravnog postupka i pripremu nacrta rešenja po žalbama na prvostepena rešenja imaoca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga, kao i poverenim poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska; učestvuje u pripremi rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama.


Odsek za registre i evidencije

Šef Odseka – Ivana Radulović

Telefon : + 381 11 26 86 808
E-adresa: ivana.radulovic@mduls.gov.rs


Odsek za registre i evidencije obavlјa poslove obezbeđivanja tehničke podrške informacionim sistemima i elektronskim bazama podataka; administriranja centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, jedinstvenog biračkog spiska, posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, registara političkih stranaka i nacionalnih saveta, centralnog registra stanovništva i drugih registara i evidencija; vođenje rečnika podataka informacionog sistema; razvoj i održavanje informacionih sistema; preduzimanje mera za obezbeđivanje i zaštitu informacionog sistema i elektronskih baza podataka u svim fazama razvoja i funkcionisanja; elektronske razmene podataka; izveštavanje i ažuriranje baze podataka; izrade analiza, informacija, izveštaja i obaveštenja iz delokruga Odseka i druge poslove iz delokruga Odseka.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama