MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za za matične knjige i registre

Sektor za za matične knjige i registre

 Sektor za za matične knjige i registre

Pomoćnik ministra – Marina Dražić

Telefon: 381 11 26 85 344
E-adresa: marina.drazic@mduls.gov.rs

Sektor za matične knjige i registre obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti matičnih knjiga; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; praćenje primene propisa i stanja u oblasti matičnih knjiga; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuje oblast matičnih knjiga i nadzor nad zakonitošću propisa imaoca javnih ovlašćenja u oblasti matičnih knjiga; ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara; donošenje rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći organima u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi koje su u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; prijem i prosleđivanje javnih isprava (izvoda i uverenja iz matičnih knjiga) o promenama u ličnom stanju građana; pružanje pravne pomoći u pribavlјanju javnih isprava iz matičnih knjiga i proveri verodostojnosti izdatih javnih isprava iz matičnih knjiga; pribavlјanje podataka i obaveštenja u vezi sa vršenjem poverenih poslova; pripremu izveštaja u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; drugi primerak matičnih knjiga; donošenje rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama; pripremu analiza i informacija kao i poslove vođenja jedinstvenog biračkog spiska, pripremu upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i vođenje biračkih spiskova; drugostepeni upravni postupak u oblasti vođenja jedinstvenog biračkog spiska; obezbeđivanja tehničke podrške informacionim sistemima i elektronskim bazama podataka centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, jedinstvenog biračkog spiska, posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, registara političkih stranaka, nacionalnih saveta, centralnog registra stanovništva i drugih registara i evidencija; učešće u uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za matične knjige i registre obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za lični status građana
 2. Odsek za registre i evidencije.


Odsek za lični status građana

Šef Odseka – Danijela Knežević

Telefon : + 381 11 36 20 145
E-adresa: danijela.knezevic@mduls.gov.rs


Odsek za lični status građana obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti matičnih knjiga; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuje oblast matičnih knjiga i nadzor nad zakonitošću propisa imaoca javnih ovlašćenja u oblasti matičnih knjiga; donošenje rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći organima u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi koje su u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige; prijem i prosleđivanje javnih isprava (izvoda i uverenja iz matičnih knjiga) o promenama u ličnom stanju građana; pružanje pravne pomoći u pribavlјanju javnih isprava iz matičnih knjiga i proveri verodostojnosti izdatih javnih isprava iz matičnih knjiga; pribavlјanje podataka i obaveštenja u vezi sa vršenjem poverenih poslova; pripremu izveštaja u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; drugi primerak matičnih knjiga; donošenje rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama; vođenje drugostepenog upravnog postupka u oblasti vođenja jedinstvenog biračkog spiska; pripremu upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i vođenje biračkih spiskova; praćenje primene propisa i stanja u oblasti iz delokruga Odseka; pripremu analiza i informacija iz delokruga Odseka i predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti i druge poslove iz delokruga Odseka.

Danijela Knežević, šef Odseka za lični status građana, viši savetnik, ovlašćeno službeno lice za pripremu nacrta rešenja koja se dostavlјaju Vladi o rešavanju sukoba nadležnosti imaoca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova koji se odnose na matične knjige i pripremu rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama.

Telefon : + 381 11 36 20 145
E-adresa: biljana.petkovic@mduls.gov.rs

Bilјana Petković, samostalni savetnik, ovlašćeno službeno lice za vođenje drugostepenog upravnog postupka i pripremu nacrta rešenja po žalbama na prvostepena rešenja imaoca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga, kao i poverenim poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska; učestvuje u pripremi rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup matičnim knjigama kao osnovnim službenim evidencijama.


Odsek za registre i evidencije

Šef Odseka – Ivana Radulović

Telefon : + 381 11 26 86 808
E-adresa: ivana.radulovic@mduls.gov.rs


Odsek za registre i evidencije obavlјa poslove obezbeđivanja tehničke podrške informacionim sistemima i elektronskim bazama podataka; administriranja centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, jedinstvenog biračkog spiska, posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, registara političkih stranaka i nacionalnih saveta, centralnog registra stanovništva i drugih registara i evidencija; vođenje rečnika podataka informacionog sistema; razvoj i održavanje informacionih sistema; preduzimanje mera za obezbeđivanje i zaštitu informacionog sistema i elektronskih baza podataka u svim fazama razvoja i funkcionisanja; elektronske razmene podataka; izveštavanje i ažuriranje baze podataka; izrade analiza, informacija, izveštaja i obaveštenja iz delokruga Odseka i druge poslove iz delokruga Odseka.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama