MENI

Naslovna » Struktura » Upravni inspektorat

Upravni inspektorat

Upravni inspektorat je organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obrazovan Zakonom o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik RS“, broj 87/11).

Upravna inspekcija je oblik nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i postupanjem organa državne uprave, službi sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština, kao i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imalaca javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni Zakonom o upravnoj inspekciji i posebnim zakonima.

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije; službena upotreba jezika i pisama; pečat državnih i drugih organa; birački spiskovi i matične knjige; političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.

Direktor – glavni upravni inspektor rukovodi, organizuje i objedinjava rad Upravnog inspektorata, rešava u upravnim stvarima iz delokruga Upravnog inspektorata, odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslove direktora – glavnog upravnog inspektora po nalogu ministra državne uprave i lokalne samouprave obavlja Nenad Šarkoćević, državni službenik na položaju pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora.

Kontakt telefon: 011/311 2631

Za obavljanje poslova iz delokruga Upravnog inspektorata obrazovana je Grupa za analitičke, statističko-evidencione, kadrovske i opšte pravne poslove i Sektor upravne inspekcije.

Određene poslove iz delokruga Upravnog inspektorata obavljaju državni službenici u okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama širim od područja upravnog okruga van sedišta Ministarstva.

U Sektoru upravne inspekcije obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek upravne inspekcije Beograd
  Kontakt telefon: 011/311 3519, 311 3829 i 311 4356

 • Odsek upravne inspekcije Smederevo
  Kontakt telefon:026/672-644 lok. 105 i 026/4623-646 lok. 105

 • Grupa upravne inspekcije Novi Sad
  Kontakt telefon: 021/6611-018

 • Odsek upravne inspekcije Niš
  Kontakt telefon: 018/505- 131

Državni službenici u Upravnom inspektoratu ovlašćeni za odlučivanje u upravnim stvarima i za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja i to:

 1. Nenad Šarkoćević, pomoćnik direktora – glavnog upravnog inspektora
 2. Dragana Vlahović, upravni inspektor - koordinator
 3. Jadranka Božović, upravni inspektor - koordinator
 4. Sandra Miladinović, upravni inspektor - koordinator
 5. Vesna Bogićević, upravni inspektor - koordinator
 6. Aleksandra Sudžuk-Radunković, upravni inspektor
 7. Dragan Mišković, pomoćnik direktora – glavnog upravnog inspektora
 8. Gordana Toković, upravni inspektor - koordinator
 9. Miladinka Lilić, upravni inspektor - koordinator
 10. Slađana Nenadović, upravni inspektor – koordinator
 11. Gradimir Ćirković, šef Odseka upravne inspekcije Niš
 12. Radislav Dimitrijević, upravni inspektor
 13. Nada Hengl, rukovodilac Grupe upravne inspekcije Novi Sad
 14. Aleksandar B. Đurić, upravni inspektor
 15. Goran Jovelić, upravni inspektor
 16. Jasmina Miladinović, upravni inspektor - koordinator
 17. Stevan Cvejić, upravni inspektor - koordinator
 18. Milica Gardić, upravni inspektor
 19. Dragana Bošković – Simić, upravni inspektor.

 

Program rada za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o radu Upravnog inspektorata za 2017. godinu

Godišnji program rada za 2019. godinu

 

 

KONTROLNE LISTE – UPRAVNI INSPEKTORAT

 • Kontrolna lista - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Kontrolna lista - Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o državnim službenicima
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o jedinstvenom biračkom spisku
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o matičnim knjigama
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o opštem upravnom postupku
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o pečatu državnih i drugih organa
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o političkim strankama
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakona o pravobranilaštvu
  DOC
 • Kontrolna lista - Uredba i Upustvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o opštem upravnom postupku
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o inspekcijskom nadzoru
  DOC
 • Kontrolna lista - Zakon o zaposlenima i autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Kontrolna lista - Zakon o udruženjima
 • Kontrolna lista - Poseban birački spisak
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama