MENI

Naslovna » Struktura » Upravni inspektorat

Upravni inspektorat

Upravni inspektorat je organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obrazovan Zakonom o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik RS“, broj 87/11).

Upravna inspekcija je oblik nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i postupanjem organa državne uprave, službi sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština, kao i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imalaca javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni Zakonom o upravnoj inspekciji i posebnim zakonima.

Upravna inspekcija obavlјa inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije; službena upotreba jezika i pisama; pečat državnih i drugih organa; birački spiskovi i matične knjige; političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Upravna inspekcija obavlјa inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.

Direktor – glavni upravni inspektor rukovodi, organizuje i objedinjava rad Upravnog inspektorata, rešava u upravnim stvarima iz delokruga Upravnog inspektorata, odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih, obavlјa i druge poslove u skladu sa zakonom.

Funkciju direktora-glavnog upravnog inspektora obavlјa Zoran Petrović.
Kontakt telefon: 011/311 2631

Za obavlјanje poslova iz delokruga Upravnog inspektorata obrazovana je Grupa za analitičke, statističko-evidencione, kadrovske i opšte pravne poslove i Sektor upravne inspekcije.

Određene poslove iz delokruga Upravnog inspektorata obavlјaju državni službenici u okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama širim od područja upravnog okruga van sedišta Ministarstva.

U Sektoru upravne inspekcije obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odelјenje upravne inspekcije sa sedištem u Beogradu
  Kontakt telefon: 011/311 3519, 311 3829, 311 4719 i 311 4356

 • Odsek upravne inspekcije sa sedištem u Smederevu
  Kontakt telefon: 026/672-644 lok. 105 i 026/4623-646 lok. 105

 • Grupa upravne inspekcije sa sedištem u Novom Sadu
  Kontakt telefon: 021/6611-018

 • Odsek upravne inspekcije sa sedištem u Kragujevcu
  Kontakt telefon: 034/355-078

 

Program rada za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu Upravnog inspektorata za 2016. godinu

 

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke