MENI

Naslovna » Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om

Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om

15. jun 2018.

OBAVEŠTENjE KOORDINACIONOG TELA ZA ZUP

Osnovna ideja u vezi sa procesom usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku jeste da se ovaj proces, u cilju obezbeđenja većeg jedinstva sistema upravnog postupanja, iskoristi ne samo za usklađivanje posebnih zakona sa ovim opštim procesnim zakonom, već i za analizu njihovih efekata, izmene procesnih, ali i materijalnih normi, kao i za usklađivanje sa pravnim tekovinama i principima EU.

Imajući u vidu dosadašnju upravnopravnu praksu u Republici Srbiji, kao i ciljeve Strategije reforme javne uprave, Prelaznim i završnim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku predviđeno je usklađivanje posebnih zakona sa odredbama ovog zakona u utvrđenom periodu, pri čemu je „teret dokazivanja“ potrebe za specifičnim uređenjem pojedinih pitanja (gde je to dopušteno) na organima koji te specifičnosti ističu.

Zakonom o opštem upravnom postupku, odredbom člana 3, predviđeno je da se taj zakon primenjuje na postupanje u svim upravnim stvarima, a da se pojedina pitanja upravnog postupka posebnim zakonom mogu urediti samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, ako je to u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim Zakonom o oopštem upravnom postupku i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom.

S obzirom na značaj pitanja usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, naročito sa aspekta obezbeđenja vladavine prava i pravne sigurnosti i imajući u vidu nužnost obezbeđenja trajnosti procesa usklađivanja, Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku pripremilo je Obaveštenje o primeni člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku (u prilogu).

Koordinaciono telo Vlade će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

 • Obaveštenje u celosti preuzmite ovde.
 • Zaključci Koordinacionog tela ovde.

NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIMENA ODREDABA POSEBNIH ZAKONA U PERIODU USKLAĐIVANјA 01.06.2017-01.06.2018.

U periodu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP), od početka njegove primene 1. juna 2017. do 1. juna 2018. godine, primenjivaće se odredbe posebnih zakona.

Postupci koji nisu okončani do početka primene novog ZUP (1. juna 2017. godine), okončaće se prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog zakona. Ako posle početka primene novog ZUP rešenje prvostepenog organa bude poništeno ili ukinuto, dalјi postupak sprovodi se prema odredbama ovog zakona, pri čemu će se u periodu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama novog ZUP (tj. u periodu od 1. juna 2017. godine do 1. juna 2018. godine), primenjivati odredbe posebnih zakona.

Odredbe ZUP kojima se uređuju instituti koji nisu bili predviđeni starim ZUP koji je važio do 1. juna 2017. godine (prigovor, odgovor prvostepenog organa na žalbu, odricanje prava na žalbu...) počinju da se primenjuju od 1. juna 2017. godine, izuzev ako su instituti, koji su u pogledu sadržine identični (bez obzira na eventualno njihov drugačiji naziv), na drugačiji način uređeni odredbama posebnog zakona ili ako je njihovo uvođenje predviđeno posebnim zakonima (poput garantnog akta, upravnog ugovora i dr.).

Kada je određena odredba posebnog zakona podrazumevala dopunsku primenu odredaba ZUP koji važi do 1. juna 2017, a novim ZUP-om se uvodi drugačiji način uređenja istog pitanja, do 1. juna 2018. godine kao roka koji je previđen za usklađivanje posebnih zakona primenjuje se pravno pravilo iz odredbe starog ZUP koji je prestao da važi 1. juna 2017. godine (npr. ukoliko je po odredbama nekog posebnog zakona u vezi sa zaklјučkom kojim se obustavlјa određeni postupak, bilo dopušteno izjavlјivanje žalbe tako što se podrazumevala primena tada važećih normi ZUP-a iz 1997. godine bez prepisivanja tih odredaba u odredbe tog posebnog zakona, smatraće se da je i dalјe dozvolјena žalba).


OBAVEŠTENјE

U cilјu efikasnog i delotvornog upravlјanja procesom usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku je utvrdilo obrazac (matricu) za ocenu usklađenosti posebnih zakona sa odredbama ovog procesnog zakona.

S obzirom na to da za potrebe Koordinacionog tela Vlade Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa stručne i administrativne poslove u toku postupka usklađivanja, obaveštavamo Vas da je rok za popunjavanje obrazaca od 1. do 31. avgusta 2017. godine.  Potrebno je da organi popune obrasce za tri do pet (nacrta) zakona iz svog delokruga koje smatraju prioritetnim za proces usklađivanja, imajući u vidu materiju koju regulišu, učestalost posebnih upravnih postupaka, značaj za građane i privredu, i drugo. Svi ostali zakoni čije je odredbe potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku će naknadno prolaziti kroz obrazac, u skladu sa određenom dinamikom.

Obrazac je u elektronskoj formi dostupan na linku https://gizpar.limequery.com/819871?lang=sr.

Pre popunjavanja obrasca potrebno je pročitati Uputstvo za popunjavanje internet obrasca za ocenu usklađenosti posebnih zakona sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (u prilogu). Izuzetno, u slučaju tehničkih problema, obrasce možete popuniti i samo u „DOCX” odnosno „Word” formatu (u prilogu), ali je zbog statističke obrade podataka i sistematičnosti poželјno da se popunjeni obrasci dostave putem internet obrasca.

Takođe, u prilogu dostavlјamo spisak onih zakona za koje je Koordinaciono telo utvrdilo da je neophodno da prođu kroz proces uskađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku, gde su crvenom bojom označeni zakoni (nacrti zakona) koje je potrebno prioritetno uskladiti. Imajući u vidu da je navedeni spisak podložan promenama, ukazujemo da ministarstva odnosno drugi predlagači mogu obrazac popunjavati i za druge zakone odnosno nacrte zakona koji nisu iz određenog razloga na spisku, a za koje smatraju da ih je neophodno u što skorijem periodu uskladiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Sve matrice će po isteku roka za popunjavanje biti razmotrene od strane članova Koordinacionog tela i članova Radne grupe koja pruža podršku njegovom radu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Sofiji Milenković, samostalnom savetniku u Sektoru za razvoj dobre uprave, na e-mail adresu sofija.milenkovic@mduls.gov.rs ili putem telefona 011/3345-236.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama