MENI

Naslovna » Usluge

USLUGE KOJE MINISTARSTVO PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA

PRIPREMA ZAKONA I DONOŠENјE PODZAKONSKIH AKATA

Ministar donosi u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, pravilnike, naredbe i uputstva, koji se objavlјuju u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema i izrađuje zakone iz svoje nadležnosti koji su propisani članom 10. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, broj 44/2014).

DAVANјE MIŠLjENјA

Odredbom člana 80. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave dužni su da daju mišlјenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata, u roku od 30 dana (stav 1.); mišlјenja organa državne uprave nisu obavezujuća (stav 2.).


POSTUPAK ZA DOBIJANјE STRUČNOG MIŠLjENјA

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi kao sastavnim delom Zakona, propisano je plaćanje takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu u iznosu od 1.260,00 dinara, kao i takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku u iznosu od 10.330,00 dinara.

Ako netaksiran ili nedovolјno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

PRUŽANјE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Na osnovu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), informacije i dokumenti kojima raspolaže Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom ovog Ministarstva dostupni su svakome radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

PОRТАL еUSLUGА - PRUŽАNјЕ INFОRМАCIЈА ОD ЈАVNОG ZNАČАЈА

 

 • IZVEŠTAJ O PRUŽENIM USLUGAMA ZA 2015. GODINU
 • IZVЕŠТАЈ О PRUŽЕNIМ USLUGАМА ZA 2014. GODINU
 • ТАBЕLАRNI PRIKАZ USLUGА SА ОPISОМ
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama