MENI

Naslovna » Usluge

USLUGE KOJE MINISTARSTVO PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA

PRIPREMA ZAKONA I DONOŠENјE PODZAKONSKIH AKATA

Ministar donosi u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, pravilnike, naredbe i uputstva, koji se objavlјuju u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema i izrađuje zakone iz svoje nadležnosti koji su propisani članom 10. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, broj 44/2014).

DAVANјE MIŠLjENјA

Odredbom člana 80. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave dužni su da daju mišlјenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata, u roku od 30 dana (stav 1.); mišlјenja organa državne uprave nisu obavezujuća (stav 2.).


POSTUPAK ZA DOBIJANјE STRUČNOG MIŠLjENјA

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi kao sastavnim delom Zakona, propisano je plaćanje takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu u iznosu od 1.260,00 dinara, kao i takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku u iznosu od 10.330,00 dinara.

Ako netaksiran ili nedovolјno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

PRUŽANјE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Na osnovu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), informacije i dokumenti kojima raspolaže Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom ovog Ministarstva dostupni su svakome radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

PОRТАL еUSLUGА - PRUŽАNјЕ INFОRМАCIЈА ОD ЈАVNОG ZNАČАЈА

 

 • IZVEŠTAJ O PRUŽENIM USLUGAMA ZA 2015. GODINU
 • IZVЕŠТАЈ О PRUŽЕNIМ USLUGАМА ZA 2014. GODINU
 • ТАBЕLАRNI PRIKАZ USLUGА SА ОPISОМ
 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama