МЕНИ

Насловна » Матичне књиге

Матичне књиге

6. мај 2015.

МАТИЧНЕ КЊИГЕ У РУКАМА СВЕШТЕНИКА

 МАТИЧНЕ КЊИГЕ У РУКАМА СВЕШТЕНИКА

У највећем делу територије данашње Републике Србије све до 1946. године матичне књиге водиле су цркве и верске заједнице. Њихови свештеници су, поред разних верских обреда, обављали и функцију матичара. Они су водили евиденције и правили спискове рођених, венчаних и умрлих, те податке уписивали у главне протоколе и издавали изводе из матичних књига како за потребе државних органа тако и приватним лицима.

 МАТИЧНЕ КЊИГЕ У РУКАМА СВЕШТЕНИКА

Ако изузмемо да су се на територији данашње АП Војводине матичне књиге за све признате конфесије водиле од доношења царског декрета Аустро-угарске монархије (1784. године) и Београд где су се ове матичне књиге водиле и пре званичног устројавања (од 1816. године), верске матичне књиге почињу да се воде у Кнежевини Србији 1837. године.

Након тог периода, иако су матичне књиге водиле цркве и верске заједнице, држава је све више узимала учешће у уређивању правила у њиховом вођењу. Већ су Грађанским закоником Краљевине Србије из 1844. године, који у првом делу говори о личним правима, успостављена су правила за утврђивање многих чињеница и података о којима се евиденција водила у верским матичним књигама.

 МАТИЧНЕ КЊИГЕ У РУКАМА СВЕШТЕНИКА

Временом је држава установила и друга правила за вођење верских матичних књига доношењем уредби о начину вођења матичних књига, издавању извода из матичних књига, достављању спискова рођених, венчаних и умрлих државним органима, нпр. министарствима финансија, просвете, војске, итд.

Будући да је Сретењски устав из 1835. године јемчио „заклињање људи који нису православног восточног вјероисповједанија” на слободно исповедање своје вере, то су верске матичне књиге у Кнежевини и касније Краљевини Србији водиле све признате цркве и верске заједнице.

5. мај 2015.

ПОЧЕТКОМ 19. ВЕКА УВЕДЕНА ОБАВЕЗА ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА

 Матичари Србије - вама посвећујемо ову недељу!

Дуга је традиција матичарских послова, имајући у виду да је још у првој половини 19. века у Србији уведена обавеза вођења матичних књига.

Иако су у прво време водили свештеници, већ од доношења првог српског устава - Сретењског устава из 1835. године, држава све више почиње да уводи своја правила у ову област и да је правно уређује. 

Интересантно је да је кнез Милош у то време донео уредбу која је прописивала да црквене матичне књиге могу да штампају само "државне типографије" што је бар у нормативном смислу указивало на њихово посебно место и значај у систему државне управе која је у то време тек била у развоју. 

Слична правила су се задржала до сада, јер је пандан овом решењу да данас изводе из матичних књига једино може да израђује и штампа Народна банка Србије - Завод за израду новчаница. 

Из тог периода, посебно је био запажен начин именовања матичара, као и њихов јавнослужбенички положај. Наиме, матичари су могли своје знање отпочети тек након положене заклетве пред непосредном матичарском влашћу, о чему се зачињавао записник, а датум заклетве бележио у Декрет о именовању.

4. мај 2015.

МАТИЧАРИ СРБИЈЕ - ВАМА ПОСВЕЋУЈЕМО ОВУ НЕДЕЉУ!

 Матичари Србије - вама посвећујемо ову недељу!

У суботу, 9. маја обележава се Дан матичара Србије, једног од најстаријих занимања у управи, које постоји више од једног века. Прошло је 120 година од ступања на снагу првог закона којим су устројене државне матичне књиге на једном делу Србије - у Банату и Бачкој.

Матичари - верни пратиоци сваког од нас, учесници у нашим најсрећнијим тренуцима у животу, подршка нашим великим одлукама и разумевање и помоћ у неким тешким догађајима које живот неминовно доноси.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама