Обавештење о исплати отпремнина за одлазак у пензију у 2020. години

Oдредбама члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 84/19) на разделу 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, нису одобрена средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију органима, организацијама и службама Владе, чијим запосленима су отпремнине за одлазак у пензију исплаћиване из буџета овог министарства у 2019. години и претходним годинама.

У складу са наведеним Министарство државне управе и локалне самоуправе неће вршити исплату отпремнина за одлазак у пензију у 2020. години, осим државним службеницима и намештеницима запосленим у овом министарству.

Исплата отпремнина за одлазак у пензију у 2019. години, на основу примљених захтева, а у складу са средствима одобреним чланом 8. Закона о буџету за 2019. годину („Службени гласник РС“ бр. 95/18 и 72/19) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-11690/2019 од 21.11.2019 („Службени гланик РС“ број 82/2019) вршиће се до краја 2019. године, у складу са роковима за извршење буџета Републике Србије.

Министарство државне управе и локалне самоуправе примаће захтеве за исплату отпремнина за одлазак у пензију за 2019. годину, најкасније до 25. децембра 2019. године, имајући у виду датум објављивања новог податка о просеку зарада у Републици Србији, од стране републичког органа надлежног за послове статистике.

 Информација за органе, који ће, почев од 2020. године, исплаћивати отпремнине за одлазак у пензију за своје запослене

Право на отпремнину при одласку у пензију прописано je одредбама чланa 38. став 2. и чланa 49. став 1.  Закона о платама државних службеника и намештеника  („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06- исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18), одредбама члана 51. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник „ бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14, 84/15) и чланом 5. Уредбе о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 115/07- пречишћен текст, 31/08, званично пречишћен текст: 44/08).   

У складу са одредбом члана 140. став 1.  Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) о правима и дужностима државних службеника и намештеника одлучује руководилац органа решењем.