Регистар удружења

Удружења као добровољна и невладина недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основају се ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом. Удружења се оснивају пре уписа у регистар, али тек уписом у регистар стичу својство правног лица тако да је омогућено удружењима да сама одлуче да ли ће се уписати у регистар или не.

 

Удружења и представништва страних удружења уписују се у Регистар удружења и Регистар страних удружења који води Агенција за привредне регистре, као поверени посао из надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

На удружења која се не упишу у регистар, у ком случају немају статус правног лица, примењују се правна правила о грађанском ортаклуку. Удружења која се упишу у Регистар самостално наступају у правном промету, обављају привредне и друге активности у складу са законом и да конкуришу за средства која се у буџету Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе обезбеђују за финансирање одређених програма од јавног интереса.

 

Поступак регистрације, односно уписа у Регистар удружења и Регистар страних удружења и вођење регистара ближе су регулисани Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и подзаконским актима. Информације о поступку регистрације, свим регистрованим удружењима, у складу са законом, доступни су на сајту Агенције за привредне регистре.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе решава по жалбама изјављеним на решења Агенције за привредне регистре, односно Регистратора који води Регистар удружења и Регистар страних удружења и врши надзор на спровођењем Закона о удружењима, док инспекцијски надзор врши министарство преко Управног инспектората.