Registar udruženja

Udruženja kao dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovaju se radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. Udruženja se osnivaju pre upisa u registar, ali tek upisom u registar stiču svojstvo pravnog lica tako da je omogućeno udruženjima da sama odluče da li će se upisati u registar ili ne.

 

Udruženja i predstavništva stranih udruženja upisuju se u Registar udruženja i Registar stranih udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, kao povereni posao iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Na udruženja koja se ne upišu u registar, u kom slučaju nemaju status pravnog lica, primenjuju se pravna pravila o građanskom ortakluku. Udruženja koja se upišu u Registar samostalno nastupaju u pravnom prometu, obavljaju privredne i druge aktivnosti u skladu sa zakonom i da konkurišu za sredstva koja se u budžetu Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave obezbeđuju za finansiranje određenih programa od javnog interesa.

 

Postupak registracije, odnosno upisa u Registar udruženja i Registar stranih udruženja i vođenje registara bliže su regulisani Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i podzakonskim aktima. Informacije o postupku registracije, svim registrovanim udruženjima, u skladu sa zakonom, dostupni su na sajtu Agencije za privredne registre.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave rešava po žalbama izjavljenim na rešenja Agencije za privredne registre, odnosno Registratora koji vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja i vrši nadzor na sprovođenjem Zakona o udruženjima, dok inspekcijski nadzor vrši ministarstvo preko Upravnog inspektorata.