Почела реализација програма EXCHANGE 5

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) је започело са реализацијом пете фазе програма Exchange 5. Програм финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је корисник у смислу индиректног управљања средствима, док је СКГО имплементациони партнер. Веома значајну улогу има и Министарство финансија (МФИН) с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства. Укупна вредност донације ЕУ је 4,45 милиона евра, а предвиђено трајање програма је три године.

Exchange 5 је намењен градовима и општинама у Србији, као подршка за ефикасно управљање имовином и подршка у стратешком планирању и програмском буџетирању. Главни модалитети подршке су додељивање средстава градовима и општинама путем грант шеме и техничка помоћ. У том смислу, поједине програмске активности дизајниране су тако да обухватају све локалне самоуправе у Србији, док ће у друге бити укључен само ограничен број изабраних по конкурсу за конкретну подршку.


I
компонента: Подршка за област управљања имовином

У оквиру прве компоненте програма Exchange 5, биће подржана имплементација грант шеме усмерене на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије. Расписивање конкурса за доделу грантова очекује се средином 2017 године. Предвиђено је да СКГО пружи подршку у свим фазама спровођења грант шеме, и то на хоризонталном нивоу управљања у сарадњи са МФИН и МДУЛС, као и у непосредној сарадњи са локалним самоуправама – корисницима грантова.

Поред пројектних донација кроз грант шему, у оквиру Програма планирана је и подршка за унапређење општинских услуга у управљању имовином за најмање 20 градова и општина које припадају категорији неразвијених. Подршка ће бити пружена у форми експертске техничке помоћи кроз пакете за подршку општинама и који ће по свом обухвату бити посебно прилагођени капацитетима неразвијених јединица локалне самоуправе, будући да је намера да се у оквиру Програма учини и искорак код оваквих ЈЛС да успоставе основне претпоставке за систем управљања имовином. Додељивање општинских пакета подршке биће организовано такође на конкурсном принципу, али уз једноставније процедуралне захтеве у другој години спровођења Програма.

Како би се подигли капацитети и свест о важности и перспективама ефикасног управљања јавном имовином за локални развој на нивоу Србије, кроз ову компоненту ће бити реализоване регионалне обуке за управљање имовином намењене свим ЈЛС у Србији.


II
компонента: Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу

У оквиру друге компоненте Програма, градови и општине ће бити подржани у правилној и свеобухватној примени програмског буџетирања као важног процеса шире реформе управљања јавним финансијама која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Предвиђена подршка локалним самоуправама у свим фазама буџетског циклуса током три године спровођења Програма ће бити реализована на основу методологија Министарства финансија при чему СКГО има и посебна задужења за координирање, унапређење и подршку градовима и општинама у Србији.

На годишњем нивоу биће припреман преглед и анализа Одлука о буџету и Одлука о завршном рачуну локалних самоуправа, биће реализоване радионице и регионалне обуке, као и припреман пакет докумената и модела неопходних за правилну примену програмског буџетирања у оквиру израде Одлука о буџету и Одлука о завршном рачуну буџета ЈЛС, а све укључујући и хоризонталне теме капиталног и родно одговорног буџетирања, као и промоције израде грађанских водича кроз буџет.

Поред овога, предвиђена је и непосредна техничка подршка за 12 локалних самоуправа у процесу планирања и буџетирања ради тестирања унапређених пакета докумената и припреме препорука заснованих на конкретном узорку.